اساسنامه شركت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام) مصوب 1374

اساسنامه شركت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام) مصوب 1374,11,25 با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول كلیات

ماده 1 

به منظور تسریع و تسهیل در مبادله مرسولات و بار با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تكنولوژی ارتباطات و فراهم كردن امكانات ‌و تجهیزات لازم و كافی در جهت حمل و نقل سریع محمولات و همچنین انجام خدمات پشتیبانی هوایی برای تاسیس، تجهیز و نگهداری مراكز‌دستگاههای مخابراتی، شركت سهامی دولتی به نام «‌شركت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (‌پیام)» كه در این اساسنامه اختصاراً شركت ‌نامیده می‌شود، به مدت نامحدود تأسیس می‌گردد.

ماده 2 

نوع شركت، سهامی خاص است كه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد.

ماده 3 

موضوع شركت عبارت است از تحقق بخشیدن به اهداف شركتهای پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران و قوانین پستی در جهت‌ تسریع انجام خدمات پستی و مخابراتی و تعمیم و گسترش آن در داخل و خارج از كشور از طریق:
ارائه خدمات هوایی و حمل و نقل و توزیع بار، محمولات و مرسولات پستی.
ارائه خدمات هلیكوپتری و پشتیبانی از عملیات توسعه و تاسیس، تجهیز و نگهداری مراكز، دستگاهها و امكانات مخابراتی و پستی كشور و همچنین‌ خرید و اجاره هواپیماها و هلیكوپترهای مورد نیاز و متناسب با فعالیت و هدف شركت، و ایجاد امكانات و تأسیسات فرودگاهی و همچنین همكاری با‌شركتهای هواپیمایی و مؤسسات و ارگانهای ذیربط در امر ارتباطات با توجه به اهداف شركت، با رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان‌ هواپیمایی كشوری با كسب مجوزهای لازم.
ایجاد توان لازم و مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها و هلیكوپترها با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم.
تاسیس مركز یا مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی در امر پست و مخابرات در چارچوب ضوابط و وظایف مربوط با ‌كسب مجوز قبلی از سازمان هواپیمایی كشوری.

تبصره شركت موظف است در كلیه زمینه‌های مربوط به مسائل پروازی و عملیاتی و همچنین تهیه و تنظیم جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات ‌هوایی، استانداردها و مقررات هواپیمایی كشوری را رعایت نموده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور كسب نماید.

ماده 4 

مركز اصلی شركت تهران است و می‌تواند در جهت ایفای وظایف خود در هر نقطه از داخل و خارج از كشور شعبه یا نمایندگی تأسیس و یا‌ عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید و تمام یا بعضی از وظایف و حقوق خود را به صورت مشاركت با مؤسسات و یا اشخاص حقوقی و یا‌حقیقی اعم از شاغل و بازنشسته در قالب اجاره و یا سایر عقود اسلامی واگذار نماید.

ماده 5 

سرمایه اولیه شركت ده میلیارد ریال است كه به یكصد هزار سهم یكصد هزار ریالی با تركیب زیر تقسیم شده كه تماماً تعهد و پرداخت شده‌ و متعلق به دولت است:
‌الف – سهام شركت پست جمهوری اسلامی ایران پنجاه درصد (50%).
ب – سهام شركت مخابرات ایران پنجاه درصد (50%).

تبصره 1 از تاریخ تصویب این اساسنامه كلیه اموال منقول، شامل هواپیما، هلیكوپتر، لوازم، قطعات، تأسیسات، تجهیزات و امكانات ماشینی و‌اداری و اموال غیر منقول، شامل اراضی و ساختمانها كه از محل اعتبارات و درآمدهای شركت پست و مخابرات خریداری یا احداث شده با كلیه‌ حقوق و امتیازات و اعتبارات باقیمانده به شركت منتقل می‌شود.

تبصره 2 شركت موظف است قیمت خرید یا تمام شده كلیه اموال موضوع تبصره 1 این ماده را مطابق آخرین عملكرد طرحهای مربوط و‌اطلاعات و مدارك موجود در ادارات كل امور مالی شركتهای پست و مخابرات ایران به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید.

فصل دوم اركان شركت

ماده 6 

اركان شركت عبارتند از:
مجمع عمومی.
هیأت مدیره و مدیر عامل.
بازرس قانونی.

مجمع عمومی:

ماده 7 

اعضای مجمع عمومی و صاحبان سهام دولتی شركت عبارتند از:
1 –
وزیر پست و تلگراف و تلفن.
2 –
وزیر راه و شهرسازی.
3 –
وزیر امور اقتصادی و دارائی.
4 –
رئیس سازمان برنامه و بودجه.
5 –
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت پست جمهوری اسلامی ایران.
6 –
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت مخابرات ایران.
7 –
رئیس سازمان هواپیمائی كشوری.

تبصره ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می‌باشد كه در صورت ضرورت می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یكی ‌از معاونان خود تفویض نماید.

ماده 8 

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی، برنامه عملیات، ترازنامه، عملكرد و صورتهای مالی‌ سالیانه بنا به دعوت رئیس مجمع یا قائم ‌مقام وی تشكیل می‌شود.

تبصره مجمع عمومی عادی، ممكن است به طور فوق‌العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به شركت بجز آنچه در‌صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است در هر موقع بنا به دعوت رئیس یا اعضای مجمع یا پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت و یا‌تقاضای كتبی بازرس قانونی شركت با ذكر علت و موافقت رئیس مجمع تشكیل گردد.

ماده 9 

مجمع عمومی فوق‌العاده صرفا به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه شركت یا الحاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ‌ذیصلاح جهت تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز افزایش یا كاهش سرمایه و سایر موضوعاتی كه طبق قوانین مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ‌آنها به عهده مجمع عمومی فوق‌العاده است، بنا به دعوت رئیس مجمع تشكیل خواهد شد.

ماده 10 

جلسات مجمع عمومی موضوع مادتین 8 و 9 با حضور اكثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت آرا كه شامل رأی ‌رئیس مجمع یا نماینده تام‌الاختیار وی باشد معتبر خواهد بود.

تبصره تشكیل جلسات مجمع عمومی با دعوت كتبی بعمل می‌آید. دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشكیل جلسه، به ضمیمه اسناد و‌مدارك مربوط برای اعضای مجمع ارسال گردد.

ماده 11 

اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – تصویب برنامه عملیات و خط‌ مشی، ترازنامه، بودجه و صورتهای مالی سالیانه شركت.
ب – تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات شركت.
ج – تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان و تصویب میزان فوق‌العاده مخصوص و پاداش برای متخصصان و‌كارشناسان.
‌د – اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌گذاری و مشاركت با بخش خصوصی داخلی و خارجی یا دولتی در جهت ایفای تمام یا بعضی از وظایف‌ شركت.
هـ – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر پیشنهادات و امور مربوط به شركت كه در این اساسنامه از آنها ذكری نشده ولی طبق قوانین مربوط تصمیم ‌گیری ‌راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد، بنا به پیشنهاد و تصویب رئیس مجمع.
‌و – اخذ و اعطای وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات.
‌ز – تعیین اعضاء هیات مدیره.

هیات مدیره و مدیر عامل:

ماده 12 

هیات مدیره شركت از یك نفر رئیس كه سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یك عضو علی‌البدل تشكیل می‌شود.

ماده 13 

رئیس و اعضای هیات مدیره، به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و تا انتخاب رئیس و‌اعضای جدید در سمت خود باقی هستند.

ماده 14 

رئیس و اعضای هیات مدیره از بین متخصصان و كارشناسانی كه تقوی و تعهد اسلامی داشته، دارای تحصیلات عالی و حداقل 5 سال ‌تجربه در امور هواپیمائی و یا هوانوردی باشند و یا از بین متخصصان برجسته و متعهد دیگر كه سوابق مشابه در مدیریت یا كارشناسی در مراكز و‌دستگاههای دولتی داشته باشند، انتخاب خواهند شد.

ماده 15 

رئیس و اعضای اصلی و علی ‌البدل هیات مدیره به طور موظف و تمام وقت در شركت به خدمت اشتغال داشته و قبول هر نوع شغل ‌موظف و یا غیر موظف در خارج از شركت برای آنان ممنوع است.

تبصره تدریس اعضای هیات مدیره در دستگاهها و مؤسسات آموزش عالی به طور محدود فقط با موافقت رئیس مجمع بلااشكال است.

ماده 16 

جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر 15 روز یك ‌بار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا به تقاضای دو نفر از اعضاء ‌تشكیل، و با حضور تمامی اعضاء رسمیت می‌یابد. دستور جلسات توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد و تصمیمات متخذه با‌ اكثریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده و اداره جلسات با رئیس هیات مدیره خواهد بود.

تبصره در صورت غیبت یكی از اعضای اصلی، عضو علی ‌البدل به دعوت رئیس هیات مدیره با حق رأی در جلسات شركت خواهد كرد.

ماده 17 

تصمیمات اتخاذ شده در هر یك از جلسات هیات مدیره، باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخه تنظیم گردد و ظرف‌ پنج روز برای رئیس مجمع و نسخه‌ای برای بازرس قانونی شركت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوص نگهداری شود.

تبصره هیات مدیره باید دارای دفتری باشد كه تمام تصمیمات، با ذكر نظرات اعضاء به طور منظم در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه ‌برسد.
‌وظایف و اختیارات هیات مدیره:

ماده 18 

هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی در جهت تأمین مقاصد و اهداف شركت دارای اختیارات ‌كامل می‌باشد.

ماده 19 

وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
ب – تهیه و تنظیم برنامه عملیات و خط‌ مشی، توسعه و تجهیز، تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالیانه شركت جهت پیشنهاد به مجمع‌عمومی.
ج – تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تنظیم جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات هوایی شركت جهت پیشنهاد به ‌مجمع عمومی.
‌د – بررسی و تایید ضرورت سرمایه‌گذاری و یا مشاركت با شركتهای دولتی یا غیر دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت ایفای بعضی از‌وظایف شركت و یا واگذاری آنها به اشخاص و شركتهای مذكور در قالب عقد اجاره و یا سایر عقود اسلامی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
هـ – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و پیشنهادات مربوط به شركت كه از طرف رئیس یا اعضای هیات مدیره مطرح شود.

وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل:

ماده 20 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شركت بوده، بر كلیه واحدهای اداری، آموزشی، عملیاتی و پشتیبانی و‌فنی تابعه ریاست دارد و مسوول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شركت است و برای اداره امور و اجرای مصوبات مجمع عمومی و‌هیات مدیره، در حدود وظایف شركت، مندرج در این اساسنامه و آیین ‌نامه‌های داخلی و بودجه مصوب، دارای حقوق و اختیارات تام می‌باشد و نزد ‌اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات قضایی و اداری نماینده قانونی شركت با حق توكیل غیر محسوب می‌شود.

تبصره 1 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ كتبی به هر یك از اعضای هیات مدیره و یا مدیران ‌ارشد شركت به تشخیص و مسوولیت خود تفویض نماید.

تبصره 2 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می‌تواند در مواردی كه مقتضی بداند برای تعقیب و دفاع از دعاوی شركت وكیل انتخاب نماید. و یا در‌صورت ارجاع دعوی به داوری، داور انتخاب نماید. ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شركت به داوری و سازش منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط‌ و تایید هیات‌ مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 21 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شركت بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
‌الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات‌مدیره و انجام كلیه امور اداری و اجرایی شركت در حدود برنامه و بودجه مصوب.
ب – نظارت بر حسن اجرای مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی شركت.
ج – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره كلیه امور اداری، آموزشی و استخدامی كاركنان طبق قوانین و مصوبات مربوط به آیین‌نامه‌های اداری، مالی و‌استخدامی شركت.
‌د – تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه، صورتهای مالی سالیانه، برنامه عملیات و آیین‌نامه‌های داخلی شركت به مجمع عمومی پس از تایید هیات‌ مدیره.
هـ – صدور اجازه استفاده و بهره ‌برداری از هواپیماها و هلیكوپترهای شركت در مواقع اضطراری.
‌و – اقدام به تمركز وجوه و درآمد شركت در خزانه و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی و دریافت وجه از خزانه طبق برنامه و بودجه ‌مجمع عمومی.

ماده 22 

كلیه قراردادها، چكها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شركت باید با رعایت مقررات مربوط به امضا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا‌ نماینده تام‌الاختیار وی و یكی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه مستقر در استانها، عندالاقتضا، طبق‌ مقررات مربوط توسط هیات مدیره تعیین خواهند شد.

ماده 23 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل باید یك نسخه از صورتهای مالی و ترازنامه سالیانه و گزارش عملیات را حداقل بیست روز قبل از طرح‌ در هیات مدیره، به منظور رسیدگی و اظهار نظر نزد بازرس قانونی ارسال دارد.

بازرس قانونی:

ماده 24 

بازرسی شركت به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد كه طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام و به مجمع عمومی گزارش‌خواهد داد.

تبصره بازرس حق مداخله در امور اداری و اجرایی شركت را نداشته و اقدامات حسابرسی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی ‌گردد.

فصل سوم امور مالی (‌تنظیم حسابها و صورتهالی[صورت های] مالی):

ماده 25 

سال مالی شركت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول كه شروع آن تاریخ تأسیس‌ شركت خواهد بود.

ماده 26 

كلیه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته شده و صورتهای مالی و گزارش عملكرد سالیانه شركت حداكثر سه ماه پس از پایان سال مالی ‌پس از تایید هیات مدیره توسط مدیر عامل در اختیار بازرس قرار می‌گیرد.

ماده 27 

آیین ‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شركت باید توسط هیات مدیره تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات ‌وزیران برسد و تا موقعی كه آیین‌نامه‌های مذكور تنظیم و تصویب نشده است، شركت مجاز است موقتاً امور مالی، معاملاتی و استخدامی خود را طبق‌ آیین‌نامه‌های مورد عمل در شركتهای تابعه وزارتخانه و یا شركتهای هواپیمایی موجود حسب مورد با تایید رئیس مجمع انجام دهد.

ماده 28 

شركت موظف است از محل سود ویژه سالیانه خود، به میزان ده درصد (10%) به حساب اندوخته قانونی منتقل نماید تا اندوخته مزبور، ‌معادل سرمایه ثبت شده گردد.

ماده 29 

شركت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود و در كلیه موضوعاتی كه در این اساسنامه ‌پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شركتهای دولتی عمل خواهد كرد.

ماده 30 

كلیه نهادها و دستگاههای انتظامی و امنیتی، گمركی، اقتصادی و غیره كه در فرودگاهها و پروازهای برفراز كشور وظایف قانونی ویژه‌ای ‌دارند موظف به اجرای وظایف خود در فرودگاهها و عملیات موضوع این قانون بوده و مدیر عامل شركت موظف به همكاری با كلیه نهادها و‌دستگاههای فوق‌الذكر می‌باشند.

اساسنامه فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /12/ 1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری