اساسنامه شركت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب 1374

اساسنامه شركت سهامی مخابرات استان‌ها مصوب 1374,11,01

‌فصل اول كلیات:

‌ماده 1 

شركت سهامی مخابرات استان مربوطه كه در این اساسنامه به اختصار ‌شركت نامیده می‌شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس‌شركت مخابرات ایران مصوب 1373.2.6 تأسیس می‌گردد تا برابر مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شركت‌های دولتی اداره گردد.

‌ماده 2 

مركز اصل شركت مركز اداره كل مخابرات موجود استان‌ها است و شركت می‌تواند برای اجرای فعالیت‌های مقرر، در سایر نقاط استان‌نسبت به تشكیل واحدهای تابع اقدام نماید.

‌ماده 3 

شركت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شركت مخابرات ایران است.

‌ماده 4 

مدت شركت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

‌ماده 5 

موضوع و هدف شركت، عبارت است از تأسیس و توسعه شبكه و تأسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شركت و نگهداری و بهره‌برداری‌از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس‌شركت مخابرات ایران در حوزه استان…. و اجرای تكالیف شركت مخابرات در مواردی كه تفویض اختیار می‌شود.

‌تبصره 1 آن قسمت از فعالیت شركت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین‌المللی اعم از تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری‌مراكز بین شهری (‌اس.‌تی.‌دی) ایستگاه‌های ماهواره‌ای و مایكروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئولیت و كنترل شركت مخابرات ایران‌است.

‌تبصره 2 تصمیمات مجمع عمومی شركت مخابرات ایران (‌شركت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومی شركت‌های استانی نخواهد شد.

‌فصل دوم سرمایه شركت:

‌ماده 6 

سرمایه اولیه شركت یك میلیارد ریال است كه به یكصد سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم شده كه از محل اموال و دارایی‌های واگذاری‌توسط شركت مخابرات ایران تأمین و تماماً متعلق به شركت اخیرالذكر است.

‌تبصره 1 از تاریخ ابلاغ اساسنامه شركت، تمامی تأسیسات و لوازم و نیز ابواب جمعی و حقوق و مطالبات و دیون و تعهدات و اموال منقول و‌غیر منقول متعلق به شركت مخابرات ایران، در حوزه استان…. به شركت منتقل می‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاك باید به درخواست شركت مخابرات‌ایران اسناد مالكیت اراضی و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح نمایند.

تبصره 2 شركت موظف است كلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به شركت مخابرات ایران را كه به موجب این اساسنامه به شركت منتقل‌ میشود و همچنین طرحهای ناتمام تأسیسات و مراكز مخابراتی را با تمامی ساختمان، متعلقات و ملحقات آن كه توسط اداره كل مخابرات استان…. در‌دست اجراست و پس از پایان كار به شركت تحویل داده خواهد شد به شرح زیر به انضمام كلیه مطالعات پس از تصویب مجمع عمومی شركت جزو‌ دارائی خود منظور نماید:

‌الف – اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به شركت مخابرات ایران در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت قرار میگیرد مطابق ‌آخرین عملكرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالی شركت یاد شده یا بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذكور.
ب – در مواردی كه وجوه پرداخت شده برای طرح مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح به تفكیك قابل استخراج نباشد، شركت‌ میتواند برای تعیین ارزش دفتری تفكیكی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه كارشناسان منتخب رئیس مجمع شركت استفاده نماید.

‌تبصره 3 كلیه اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط به فعالیت ارتباطات بین شهری و بین‌المللی اعم از مراكز بین شهری (‌اس.‌تی.‌دی)‌ایستگاه‌های ماهواره‌ای و شبكه مایكروویو كشور، دكل‌ها، راه‌های اختصاصی ایستگاه‌ها و ابواب جمعی آن‌ها در اختیار و مالكیت شركت مخابرات‌ایران است.

ماده 7 

درآمد و منابع اعتبارات شركت به شرح زیر است:

1 – هزینه‌های اشتراك.
2 –
تعرفه‌های مكالماتی (‌شهری – بین شهری – بین‌المللی).
3 –
تراز مكالمات بر اساس توافق كانالهای ورودی و خروجی بین استانها.
4 –
كمك‌های نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی.
5 –
عواید دیگری كه برابر قوانین یا مقررات مربوط، به شركت تعلق می‌گیرد

‌تبصره منابع و درآمدهای شركت مخابرات ایران با توجه به این ماده تعدیل می‌گردد سایر منابع درآمدی شركت مخابرات كماكان معتبر و قابل اجرا‌است.

‌ماده 8 

شركت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را كاهش یا افزایش دهد.

‌ماده 9 

تقسیم سود و اندوخته پس از تصویب مجمع عمومی شركت جایز خواهد بود.

‌فصل سوم اركان شركت:

ماده 10 

شركت دارای اركان زیر است:
1 –
مجمع عمومی.
2 –
هیئت مدیره و مدیر عامل.
3 –
بازرس (‌حسابرس).

ماده 11 

مجمع عمومی شركت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر تشكیل می‌شود:

1 – وزیر پست و تلگراف و تلفن (‌رئیس مجمع عمومی)
2 –
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شركت مخابرات ایران (‌عضو مجمع)
3 –
اعضای هیئت مدیره شركت مخابرات ایران (‌اعضاء مجمع) تشكیل می شود.
‌ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن و در غیاب او با یكی از اعضای حاضر به ترتیب تقدم مندرج در فوق خواهد بود.
‌در صورتیكه هر یك از اعضای مجمع عمومی نتوانند در جلسه شركت نماید معاون یا نماینده وی در جلسات شركت خواهد نمود.

ماده 12 

مجمع عمومی شركت بر دو نوع است:
‌الف – مجمع عمومی عادی.
ب – مجمع عمومی فوق العاده.

‌ماده 13 

شركت از نظر زمان و چگونگی تشكیل جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره و نیز سایر موارد مربوط تابع اساسنامه شركت مخابرات‌ایران – مصوب اسفند ماه 1350 می‌باشد و در صورت عدم پیش‌بینی برابر قانون تجارت عمل خواهد شد.

‌تبصره 1 هیأت مدیره شركت از یك نفر رییس كه سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یك عضو علی‌البدل تشكیل می‌شود.‌اعضا و رییس هیأت مدیره و مدیره عامل شركت توسط رییس مجمع (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن) برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و تا اعضا و‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده‌اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

‌تبصره 2 رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص متعهد كه دارای تحصیلات عالی بوده و در یكی از سازمان‌های‌اداری كشور یا بنگاه‌های صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهند شد.

‌تبصره 3 رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود یك نفر از اعضای هیأت مدیره یا مدیران ارشد شركت را به سمت قائم‌مقام‌تعیین نماید تا قسمتی از وظایفی كه به مدیر عامل محول شده از طرف او انجام دهد.

‌ماده 14 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شركت مطابق مواد 10، 11، 22، 23، 24، 25 و 26‌اساسنامه شركت مخابرات ایران و تبصره‌های آن و نیز قانون تجارت می‌باشد.

‌تبصره 1 هیأت مدیره شركت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شركت یك درصد از آن را برای امر توسعه و تحقیق و آموزش و‌روابط بین‌الملل و كمك‌های انسانی (‌اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومی) در راه اهداف وزارت پست و تلگراف و تلفن برای وزارتخانه یاد‌شده اختصاص دهد.

‌تبصره 2 تعیین پاداش برای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با تصویب و تأیید رییس مجمع عمومی شركت (‌وزیر پست و‌تلگراف و تلفن) و تعیین پرداخت پاداش سایر كاركنان با تصویب و تأیید مدیر عامل خواهد بود.

‌تبصره 3 تعرفه خدمات مخابراتی مشتركان در محدوده تحت پوشش شركت با تصویب مجمع عمومی شركت قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره 4 اجرای تبصره مواد 25 و 26 اساسنامه شركت مخابرات ایران منوط به رعایت قوانین مربوط است.

‌ماده 15 

وظیفه بازرس (‌حسابرس) شركت بر عهده سازمان حسابرسی است كه در اجرای قانون تشكیل سازمان حسابرسی – مصوب 1362 – و‌اساسنامه آن – مصوب 1366 – اقدام می‌نماید.

‌فصل چهارم امور مالی (‌ترازنامه‌ها و حساب سود و زیان)

‌ماده 16 

سال مالی شركت از اول فرودین ماه هر سال شروع و تا آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد و به استثنای سال اول كه شروع آن تاریخ‌ابلاغ اساسنامه شركت خواهد بود.

‌ماده 17 

كلیه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملكرد سالانه شركت حداكثر سه ماه پس از پایان‌سال مالی باید از طرف رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس (‌ حسابرس) گذارده شود.

‌ماده 18 

تصویب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب هیأت مدیره تلقی می‌شود.

‌ماده 19 

رییس مجمع می‌تواند نسبت به جابجایی اعتبارات شركت از محل اعتبارات مربوط به شركت مخابرات ایران و شركت مخابرات استان‌ها‌به سایر شركت‌های مخابرات استان‌ها اقدام نماید.

‌ماده 20 

آیین‌نامه مالی، معاملاتی و اداری شركت باید از طرف هیأت‌مدیره تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی در خصوص آیین‌نامه‌های اداری‌به اجرا گذاشته شود و تا موقعی كه آیین‌نامه‌های یاد شده تنظیم و تصویب نشده، شركت مجاز است امر مالی و معاملاتی و استخدامی خود را برابر‌آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد عمل شركت مخابرات ایران انجام دهد.

‌ماده 21 

هیأت مدیره مكلف است هر سال یك بیستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین كه اندوخته قانونی‌به یك دهم سرمایه شركت رسید موضوع آن منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی كه سرمایه شركت افزایش یابد كسر یك بیستم‌یاد شده ادامه خواهد یافت تا وقتی كه اندوخته قانونی به یك دهم سرمایه بالغ شود.

‌فصل پنجم سایر مقررات

‌ماده 22 

كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار شركت می‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محكوم خواهند شد.

‌ماده 23 

كاركنان شركت و همه اشخاصی كه به گونه‌ای به همكاری با شركت دعوت شده‌اند موظف به حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات شركت‌هستند. برداشت یا تصاحب اموال شركت به نفع خود یا دیگری در حكم اختلاس محسوب می‌شود و مرتكب به كیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی(‌تعزیرات) محكوم خواهد شد.

‌ماده 24 

شركت مجاز است به موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط‌كشورهای دیگر كه روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم را برای تربیت جانشین‌آن‌ها در اسرع وقت به عمل آورد.

‌ماده 25 

اختلافات حاصله بین شركت‌های سهامی مخابرات استان‌ها و اختلافات هر یك از آن‌ها با شركت مخابرات ایران در كمیته‌ای كه اعضای‌آن را رییس مجمع عمومی (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن) تعیین می‌نماید، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد تصمیمات كمیته منتخب، قطعی و‌لازم‌الاجرا است.

‌ماده 26 

شركت مخابرات ایران مكلف است آیین‌نامه مربوط به وظایف مشترك و حدود روابط بین خود با شركت‌های مخابرات استان‌ها و‌چگونگی مبادله اطلاعات فنی، علمی و بازرگانی در زمینه امور مربوط و نحوه رفع اختلافات با شركت را با رعایت مقررات تهیه كند كه پس از تصویب‌مجمع عمومی شركت یاد شده به اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 27 

نسبت به سایر موضوعاتی كه در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و سیزده تبصره بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در اجرای قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسیس شركت‌مخابرات ایران مصوب 1373.2.6 در جلسه اول بهمن ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و چهار كمیسیون مشترك امور اداری و استخدامی و امور پست‌و تلگراف و نیرو تصویب و در تاریخ 1374.11.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اكبر ناطق نوری