اساسنامه شركت سهامي مخابرات استان‌ها مصوب 1374

اساسنامه شركت سهامي مخابرات استان‌ها مصوب 1374,11,01

‌فصل اول كليات:

‌ماده 1 

شركت سهامي مخابرات استان مربوطه كه در اين اساسنامه به اختصار ‌شركت ناميده مي‌شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس‌شركت مخابرات ايران مصوب 1373.2.6 تأسيس مي‌گردد تا برابر مقررات اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت‌هاي دولتي اداره گردد.

‌ماده 2 

مركز اصل شركت مركز اداره كل مخابرات موجود استان‌ها است و شركت مي‌تواند براي اجراي فعاليت‌هاي مقرر، در ساير نقاط استان‌نسبت به تشكيل واحدهاي تابع اقدام نمايد.

‌ماده 3 

شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و وابسته به شركت مخابرات ايران است.

‌ماده 4 

مدت شركت از تاريخ تأسيس نامحدود است.

‌ماده 5 

موضوع و هدف شركت، عبارت است از تأسيس و توسعه شبكه و تأسيسات مخابراتي در حوزه عملياتي شركت و نگهداري و بهره‌برداري‌از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه‌هاي وزارت پست و تلگراف و تلفن و شركت مخابرات ايران و انجام وظايف و اختيارات مقرر در قانون تأسيس‌شركت مخابرات ايران در حوزه استان…. و اجراي تكاليف شركت مخابرات در مواردي كه تفويض اختيار مي‌شود.

‌تبصره 1 آن قسمت از فعاليت شركت مخابرات ايران در بخش ارتباطات بين شهري و بين‌المللي اعم از تأسيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري‌مراكز بين شهري (‌اس.‌تي.‌دي) ايستگاه‌هاي ماهواره‌اي و مايكروويو و غيره و نيز متعلقات آن همچنان تحت مسئوليت و كنترل شركت مخابرات ايران‌است.

‌تبصره 2 تصميمات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران (‌شركت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومي شركت‌هاي استاني نخواهد شد.

‌فصل دوم سرمايه شركت:

‌ماده 6 

سرمايه اوليه شركت يك ميليارد ريال است كه به يكصد سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم شده كه از محل اموال و دارايي‌هاي واگذاري‌توسط شركت مخابرات ايران تأمين و تماماً متعلق به شركت اخيرالذكر است.

‌تبصره 1 از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت، تمامي تأسيسات و لوازم و نيز ابواب جمعي و حقوق و مطالبات و ديون و تعهدات و اموال منقول و‌غير منقول متعلق به شركت مخابرات ايران، در حوزه استان…. به شركت منتقل مي‌شود و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد به درخواست شركت مخابرات‌ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح نمايند.

تبصره 2 شركت موظف است كليه اموال، تأسيسات و لوازم مربوط به شركت مخابرات ايران را كه به موجب اين اساسنامه به شركت منتقل‌ ميشود و همچنين طرحهاي ناتمام تأسيسات و مراكز مخابراتي را با تمامي ساختمان، متعلقات و ملحقات آن كه توسط اداره كل مخابرات استان…. در‌دست اجراست و پس از پايان كار به شركت تحويل داده خواهد شد به شرح زير به انضمام كليه مطالعات پس از تصويب مجمع عمومي شركت جزو‌ دارائي خود منظور نمايد:

‌الف – اموال منقول و غير منقول، تأسيسات و لوازم مربوط به شركت مخابرات ايران در آن قسمت كه در حوزه عمل شركت قرار ميگيرد مطابق ‌آخرين عملكرد طرحهاي مربوط و اطلاعات و مدارك موجود در امور مالي شركت ياد شده يا بر اساس قيمت خريد يا قيمت تمام شده طرحهاي مذكور.
ب – در مواردي كه وجوه پرداخت شده براي طرح مشخص باشد ولي رقم پرداختي براي هر پروژه آن طرح به تفكيك قابل استخراج نباشد، شركت‌ ميتواند براي تعيين ارزش دفتري تفكيكي هر پروژه و جزئيات آن از نظريه كارشناسان منتخب رئيس مجمع شركت استفاده نمايد.

‌تبصره 3 كليه اموال منقول و غير منقول و تأسيسات مربوط به فعاليت ارتباطات بين شهري و بين‌المللي اعم از مراكز بين شهري (‌اس.‌تي.‌دي)‌ايستگاه‌هاي ماهواره‌اي و شبكه مايكروويو كشور، دكل‌ها، راه‌هاي اختصاصي ايستگاه‌ها و ابواب جمعي آن‌ها در اختيار و مالكيت شركت مخابرات‌ايران است.

ماده 7 

درآمد و منابع اعتبارات شركت به شرح زير است:

1 – هزينه‌هاي اشتراك.
2 –
تعرفه‌هاي مكالماتي (‌شهري – بين شهري – بين‌المللي).
3 –
تراز مكالمات بر اساس توافق كانالهاي ورودي و خروجي بين استانها.
4 –
كمك‌هاي نقدي يا غير نقدي اشخاص حقيقي و حقوقي.
5 –
عوايد ديگري كه برابر قوانين يا مقررات مربوط، به شركت تعلق مي‌گيرد

‌تبصره منابع و درآمدهاي شركت مخابرات ايران با توجه به اين ماده تعديل مي‌گردد ساير منابع درآمدي شركت مخابرات كماكان معتبر و قابل اجرا‌است.

‌ماده 8 

شركت مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي سرمايه خود را كاهش يا افزايش دهد.

‌ماده 9 

تقسيم سود و اندوخته پس از تصويب مجمع عمومي شركت جايز خواهد بود.

‌فصل سوم اركان شركت:

ماده 10 

شركت داراي اركان زير است:
1 –
مجمع عمومي.
2 –
هيئت مديره و مدير عامل.
3 –
بازرس (‌حسابرس).

ماده 11 

مجمع عمومي شركت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1 – وزير پست و تلگراف و تلفن (‌رئيس مجمع عمومي)
2 –
رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت مخابرات ايران (‌عضو مجمع)
3 –
اعضاي هيئت مديره شركت مخابرات ايران (‌اعضاء مجمع) تشكيل مي شود.
‌رياست جلسات مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن و در غياب او با يكي از اعضاي حاضر به ترتيب تقدم مندرج در فوق خواهد بود.
‌در صورتيكه هر يك از اعضاي مجمع عمومي نتوانند در جلسه شركت نمايد معاون يا نماينده وي در جلسات شركت خواهد نمود.

ماده 12 

مجمع عمومي شركت بر دو نوع است:
‌الف – مجمع عمومي عادي.
ب – مجمع عمومي فوق العاده.

‌ماده 13 

شركت از نظر زمان و چگونگي تشكيل جلسات مجمع عمومي و هيأت مديره و نيز ساير موارد مربوط تابع اساسنامه شركت مخابرات‌ايران – مصوب اسفند ماه 1350 مي‌باشد و در صورت عدم پيش‌بيني برابر قانون تجارت عمل خواهد شد.

‌تبصره 1 هيأت مديره شركت از يك نفر رييس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود.‌اعضا و رييس هيأت مديره و مديره عامل شركت توسط رييس مجمع (‌وزير پست و تلگراف و تلفن) براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و تا اعضا و‌رييس هيأت مديره و مدير عامل جديد انتخاب نشده‌اند در سمت خود باقي هستند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهد بود.

‌تبصره 2 رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره از بين اشخاص متعهد كه داراي تحصيلات عالي بوده و در يكي از سازمان‌هاي‌اداري كشور يا بنگاه‌هاي صنعتي سابقه خدمت مديريت داشته باشند منصوب خواهند شد.

‌تبصره 3 رييس هيأت مديره و مدير عامل مي‌تواند با مسئوليت خود يك نفر از اعضاي هيأت مديره يا مديران ارشد شركت را به سمت قائم‌مقام‌تعيين نمايد تا قسمتي از وظايفي كه به مدير عامل محول شده از طرف او انجام دهد.

‌ماده 14 

وظايف و اختيارات مجمع عمومي و هيأت مديره و رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت مطابق مواد 10، 11، 22، 23، 24، 25 و 26‌اساسنامه شركت مخابرات ايران و تبصره‌هاي آن و نيز قانون تجارت مي‌باشد.

‌تبصره 1 هيأت مديره شركت موظف است در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت يك درصد از آن را براي امر توسعه و تحقيق و آموزش و‌روابط بين‌الملل و كمك‌هاي انساني (‌اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومي) در راه اهداف وزارت پست و تلگراف و تلفن براي وزارتخانه ياد‌شده اختصاص دهد.

‌تبصره 2 تعيين پاداش براي رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاء هيأت مديره با تصويب و تأييد رييس مجمع عمومي شركت (‌وزير پست و‌تلگراف و تلفن) و تعيين پرداخت پاداش ساير كاركنان با تصويب و تأييد مدير عامل خواهد بود.

‌تبصره 3 تعرفه خدمات مخابراتي مشتركان در محدوده تحت پوشش شركت با تصويب مجمع عمومي شركت قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره 4 اجراي تبصره مواد 25 و 26 اساسنامه شركت مخابرات ايران منوط به رعايت قوانين مربوط است.

‌ماده 15 

وظيفه بازرس (‌حسابرس) شركت بر عهده سازمان حسابرسي است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي – مصوب 1362 – و‌اساسنامه آن – مصوب 1366 – اقدام مي‌نمايد.

‌فصل چهارم امور مالي (‌ترازنامه‌ها و حساب سود و زيان)

‌ماده 16 

سال مالي شركت از اول فرودين ماه هر سال شروع و تا آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد و به استثناي سال اول كه شروع آن تاريخ‌ابلاغ اساسنامه شركت خواهد بود.

‌ماده 17 

كليه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت حداكثر سه ماه پس از پايان‌سال مالي بايد از طرف رييس هيأت‌مديره و مدير عامل در اختيار بازرس (‌ حسابرس) گذارده شود.

‌ماده 18 

تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصاحساب هيأت مديره تلقي مي‌شود.

‌ماده 19 

رييس مجمع مي‌تواند نسبت به جابجايي اعتبارات شركت از محل اعتبارات مربوط به شركت مخابرات ايران و شركت مخابرات استان‌ها‌به ساير شركت‌هاي مخابرات استان‌ها اقدام نمايد.

‌ماده 20 

آيين‌نامه مالي، معاملاتي و اداري شركت بايد از طرف هيأت‌مديره تنظيم و پس از تصويب مجمع عمومي در خصوص آيين‌نامه‌هاي اداري‌به اجرا گذاشته شود و تا موقعي كه آيين‌نامه‌هاي ياد شده تنظيم و تصويب نشده، شركت مجاز است امر مالي و معاملاتي و استخدامي خود را برابر‌آيين‌نامه‌ها و مقررات مورد عمل شركت مخابرات ايران انجام دهد.

‌ماده 21 

هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين كه اندوخته قانوني‌به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع آن منوط به تصويب مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم‌ياد شده ادامه خواهد يافت تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ شود.

‌فصل پنجم ساير مقررات

‌ماده 22 

كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار شركت مي‌باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.

‌ماده 23 

كاركنان شركت و همه اشخاصي كه به گونه‌اي به همكاري با شركت دعوت شده‌اند موظف به حفظ و نگهداري اموال و تأسيسات شركت‌هستند. برداشت يا تصاحب اموال شركت به نفع خود يا ديگري در حكم اختلاس محسوب مي‌شود و مرتكب به كيفر مقرر در قانون مجازات اسلامي(‌تعزيرات) محكوم خواهد شد.

‌ماده 24 

شركت مجاز است به موافقت وزير پست و تلگراف و تلفن و رعايت قوانين مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرايط‌كشورهاي ديگر كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات لازم را براي تربيت جانشين‌آن‌ها در اسرع وقت به عمل آورد.

‌ماده 25 

اختلافات حاصله بين شركت‌هاي سهامي مخابرات استان‌ها و اختلافات هر يك از آن‌ها با شركت مخابرات ايران در كميته‌اي كه اعضاي‌آن را رييس مجمع عمومي (‌وزير پست و تلگراف و تلفن) تعيين مي‌نمايد، رسيدگي و حل و فصل خواهد شد تصميمات كميته منتخب، قطعي و‌لازم‌الاجرا است.

‌ماده 26 

شركت مخابرات ايران مكلف است آيين‌نامه مربوط به وظايف مشترك و حدود روابط بين خود با شركت‌هاي مخابرات استان‌ها و‌چگونگي مبادله اطلاعات فني، علمي و بازرگاني در زمينه امور مربوط و نحوه رفع اختلافات با شركت را با رعايت مقررات تهيه كند كه پس از تصويب‌مجمع عمومي شركت ياد شده به اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 27 

نسبت به ساير موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است برابر قوانين مربوط عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و سيزده تبصره بر اساس اصل 85 قانون اساسي و در اجراي قانون اصلاح ماده 7 قانون تأسيس شركت‌مخابرات ايران مصوب 1373.2.6 در جلسه اول بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار كميسيون مشترك امور اداري و استخدامي و امور پست‌و تلگراف و نيرو تصويب و در تاريخ 1374.11.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري