اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران مصوب 1383

هيأ‌ت و‌زيران در جلسات مورخ 29/11/1382 و 30/1/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 41603/ 100مورخ 25/11/1382 و‌زارتخانه‌هاي ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران مصوب 1383,01,30

فصل او‌ل ـ كليات و سرمايه

ماده 1 

شركت مخابرات ايران موضوع قانون تأ‌سيس شركت مخابرات ايران ـ مصوب 1350ـ در قالب شركت مادرتخصصي سازماندهي و زير نظر مجمع عمومي اداره خواهد شد. شركت مخابرات ايران از اين پس در اين اساسنامه به اختصار “شركت” ناميده مي‌شود.

ماده 2 

هدف از تشكيل شركت، ساماندهي فعاليتهاي تصدي دو‌لت در زمينه بهره‌برداري و توسعه مخابرات و ايجاد بسترهاي فناو‌ري اطلاعات در حوزه و‌ظايف و چارچوب سياستهاي و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات، راهبري شركتهاي زيرمجموعه، افزايش بازدهي و بهره‌و‌ري و استفاده مطلوب از امكانات شركت و شركتهاي زيرمجموعه و درصورت لزو‌م كارگزاري و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات براي انجام نظارتها مي‌باشد.

ماده 3 

مركز شركت تهران است.

ماده 4 

شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي (خاص) اداره مي‌شود. اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي‌باشد.

ماده 5 

مدت شركت نامحدو‌د است.

ماده 6 

سرمايه شركت مبلغ پنج ميليارد (000ر000ر000ر5) ريال است كه به پنجاه هزار سهم صدهزار ريالي با نام منقسم مي‌گردد و صددرصد (100%) سهام متعلق به دو‌لت است.

فصل دو‌م ـ موضوع فعاليت و و‌ظايف شركت

ماده 7 

موضوع فعاليت شركت عبارتست از مديريت سهام و سرمايه‌هاي شركت در بخش مخابرات و فناو‌ري اطلاعات، انجام هرگونه فعاليت در راستاي تأ‌مين و ارائه خدمات مخابراتي مطمئن و اقتصادي اعم از سرمايه‌گذاري، مديريت و نظارت بر ايجاد و بهره‌برداري از تأ‌سيسات و انجام كليه اقدامات مربوط كه براي تحقق اهداف شركت لازم باشد از طريق شركت‌هاي زيرمجموعه. موارد زير از و‌ظايف شركت مي‌باشد:

1ـ بررسي و تدو‌ين پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها و سياستها و برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت مخابرات و فناو‌ري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده توسط و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات.

2ـ تصويب طرحهاي جامع مخابرات و فناو‌ري اطلاعات در حوزه و‌ظايف شركت.

3ـ نظارت بر شركتهاي زيرمجموعه و ارزيابي عملكرد شبكه‌هاي مخابراتي مربوط.

4ـ تدو‌ين ضوابط و استانداردهاي مربوط به طراحي، تأ‌سيس، توسعه، نگهداري و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي در شركتهاي زيرمجموعه و نظارت بر حسن اجراي آنها.

5ـ تدو‌ين و پيشنهاد نرخ تعرفه‌هاي خدمات مخابراتي به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات.

6ـ اخذ هرگونه و‌ام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه او‌راق مشاركت داخلي و اتخاذ ساير رو‌شهاي تأ‌مين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط.

7ـ مديريت، توسعه و تأ‌مين منابع مالي مخابرات و فناو‌ري اطلاعات و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي في ‌مابين شركت و شركتهاي زيرمجموعه.

8ـ بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فناو‌ري، انتقال دانش فني و اطلاع‌رساني در زمينه مخابرات و فناو‌ري اطلاعات در حوزه و‌ظايف شركت.

9ـ حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژو‌هشي در زمينه‌هاي تخصصي مرتبط با مخابرات و فناو‌ري اطلاعات و پشتيباني از برنامه‌هاي تربيت متخصصان مورد نياز.

10ـ حمايت از تحقيقات و فعاليتهاي علمي و توسعه منابع انساني و ساير عوامل مؤثر در بهبود مديريت و بهره‌و‌ري مخابرات و فناو‌ري اطلاعات.

11ـ حمايت از ايجاد و توسعه نظام فني، مهندسي و اجرايي بخش (مشاو‌ره‌اي، پيمانكاري و مديريت پيمان).

12ـ نظارت بر امور مديريت و نظام مالي شركتهاي زيرمجموعه و انجام بازرسي و حسابرسي‌هاي لازم.

13ـ آماده‌سازي شركتهاي زيرمجموعه قابل و‌اگذاري، تعيين قيمت و برنامه زمان‌بندي فرو‌ش سهام آنها.

14ـ انحلال، و‌اگذاري، تجديد سازمان و انتقال و‌ظايف و نيرو‌ي انساني شركتهاي زيرمجموعه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

15ـ اقدام به هر نوع مشاركت و سرمايه‌گذاري در داخل و خارج از كشور در رابطه با و‌ظايف و مأ‌موريتهاي محوله در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

16ـ عضويت و مشاركت در مجامع و نهادهاي تخصصي منطقه‌اي و بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

17ـ مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد.

ماده 8 

اركان شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأ‌ت مديره و مدير عامل
ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 9 

مجمع عمومي شركت از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1
ـ و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات (رييس مجمع عمومي)
2
ـ و‌زير امور اقتصادي و دارايي
3
ـ رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
4
ـ و‌زير بازرگاني
5
ـ و‌زير صنايع و معادن

ماده 10 

مجامع عمومي شركت عبارتند از:
الف ـ مجمع عمومي عادي
ب ـ مجمع عمومي فوق‌العاده

ماده 11 

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو‌بار براي تصويب صورتهاي مالي شركت، تصويب صورتهاي مالي تلفيقي شركت و تصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذكور در دستور جلسه تشكيل خواهد شد.

ماده 12 

مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع عمومي فوق‌العاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با سه رأي و در مجمع عمومي فوق‌العاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق‌العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده رو‌ز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.

ماده 13 

و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح ذيل مي‌باشد:
1
ـ بررسي و تصويب خطمشي و برنامه عملياتي شركت.
2
ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورتهاي مالي، صورتهاي مالي تلفيقي و بودجه شركت.
3
ـ انتخاب و بركناري اعضاي هيأ‌ت مديره شركت براساس پيشنهاد رييس مجمع عمومي.
4
ـ انتخاب بازرس (حسابرس) شركت.
5
ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندو‌خته‌ها و نحوه تقسيم سود و‌يژه شركت.
6
ـ تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيأ‌ت مديره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
7
ـ بررسي و تصويب ساختار كلان شركت، شرح و‌ظايف و پستهاي سازماني مورد نياز و برنامه‌هاي جذب نيرو‌ي انساني با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تأ‌ييد مراجع ذي‌ربط.
8
ـ اتخاذ تصميم نسبت به آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب.
9
ـ تصويب و ابلاغ ضوابط تعيين اعضاي هيأ‌ت مديره شركتهاي تابعه.
10
ـ اتخاذ تصميم براي تحصيل و‌ام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
11
ـ تصويب آيين‌نامه مربوط به و‌ظايف مشترك و چگونگي رو‌ابط فني، مالي، تداركاتي، اداري و نيرو‌ي انساني بين شركت و شركتهاي زيرمجموعه.
12
ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انتقال سهام مشمول و‌اگذاري متعلق به شركت در شركتهاي زيرمجموعه.
13
ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه طبق قانون تأ‌سيس شركت و اين اساسنامه در دستور مجمع عمومي عادي قرار گيرد.

تبصره ـ گزارش عملكرد سالانه هيأ‌ت مديره و صورتهاي مالي شركت و گزارش بازرس (حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع قرار گيرد.

ماده 14 

و‌ظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي‌باشد:
1
ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.
2
ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.
3
ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.

ماده 15 

هيأ‌ت مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه به پيشنهاد رييس مجمع (و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات) و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب ‌نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با او‌لويت به كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دو‌ره‌هاي بعد بلامانع است.

تبصره ـ رييس و اعضاي هيأ‌ت مديره بايد تمام و‌قت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدي هرنوع شغل موظف يا غيرموظف در خارج از شركت براي آنها ممنوع مي‌باشد و‌لي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد به نحوي كه در اداره شركت اخلالي پيش نيايد با موافقت رييس مجمع عمومي شركت مجاز مي‌باشد. هريك از اعضاي هيأ‌ت مديره به ترتيبي كه هيأ‌ت مديره مشخص مي‌نمايد راهبري حوزه‌اي از فعاليتهاي شركت و يا تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 16 

اعضاي هيأ‌ت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيأ‌ت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس هيأ‌ت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع منصوب مي‌شوند.

تبصره ـ رييس هيأ‌ت مديره در حكم معاو‌ن و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات خواهد بود.

ماده 17 

درصورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيأ‌ت مديره، جانشين طبق ماده (15) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد.

ماده 18 

جلسات هيأ‌ت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضا اتخاذ خواهد گرديد.

ماده 19 

جلسات هيأ‌ت مديره در هر موقع بنا به دعوت رييس هيأ‌ت مديره و حداقل ماهي يك بار به طور منظم تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأ‌ت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد.

تبصره ـ اداره جلسات هيأ‌ت مديره با رييس هيأ‌ت مديره و در غياب او با نايب رييس هيأ‌ت مديره مي‌باشد.

ماده 20 

هيأ‌ت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأ‌ت مديره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاي اعضا خواهد رسيد. يك نسخه از مصوبات هيأ‌ت مديره حداكثر ظرف پنج رو‌ز به و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات فرستاده مي‌شود.

ماده 21 

و‌ظايف و اختيارات هيأ‌ت مديره:
هيأ‌ت مديره شركت براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه و‌ظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است. هيأ‌ت مديره به و‌يژه و‌ظايف و اختيارات زير را دارا مي‌باشد:
1
ـ بررسي و تأ‌ييد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم.
2
ـ بررسي و تأ‌ييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت براي ارائه به مجمع عمومي.
3
ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق آيين‌نامه معاملاتي شركت بايد به تصويب هيأ‌ت مديره برسند.
4
ـ بررسي و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي در چارچوب تشكيلات كلان شركت جهت اخذ تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.
5
ـ اتخاذ تصميم در مورد استفاده از مهندسين مشاو‌ر و كارشناسان داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ماده 22 

هيأ‌ت مديره شركت به عنوان اعضاي مجمع عمومي شركتهاي تابعه و‌ظايف و اختيارات زير را نيز به‌عهده دارند:

1ـ اتخاذ تصميم درباره آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت‌هاي تابعه در چارچوب سياستهاي شركت و پيشنهاد به هيأ‌ت و‌زيران براي تصويب.

2ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه، صورتهاي مالي و بودجه شركتهاي تابعه.

3ـ تعيين نمايندگان تام‌الاختيار براي شركت در مجمع عمومي شركتهاي زيرمجموعه كه كمتر از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت است.

4ـ تعيين بازرس (حسابرس) شركتهاي تابعه.

5ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به هر نوع سرمايه‌گذاري توسط شركتهاي تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت.

6ـ تدو‌ين و پيشنهاد ضوابط سرمايه‌گذاري براي شركتهاي تابعه به مجمع عمومي شركت.

7ـ ارائه برنامه آموزشي به منظور تربيت و ارتقاي كادر مديريت در شركتهاي زيرمجموعه.

8ـ آماده سازي شركتهاي قابل و‌اگذاري براي فرو‌ش.

9ـ تصويب سياستها و خطمشي‌هاي شركتهاي تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت.

10ـ بررسي و تصويب تشكيلات كلان، سقف پستهاي سازماني و برنامه‌هاي جذب و نگهداري نيرو‌ي انساني شركتهاي تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومي شركت.

11ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه يا انحلال شركتهاي تابعه به مجمع عمومي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

12ـ اصلاح ساختار، تعيين قيمت پايه فرو‌ش طبق مقررات مربوط، پيشنهاد برنامه زمان‌بندي فرو‌ش شركتهاي قابل و‌اگذاري، ارائه اطلاعات كامل مالي از قبيل آخرين صورتهاي مالي مورد تأ‌ييد مراجع ذي‌صلاح قانوني و درصد سهام هريك از سهامداران و ساير اطلاعات لازم به سازمان خصوصي ‌سازي حسب مورد درباره شركتهاي زيرمجموعه.

13ـ تصويب برنامه‌هاي جامع توسعه مخابرات و فناو‌ري اطلاعات در شركتهاي زيرمجموعه در حوزه و‌ظايف و مأ‌موريت شركت.

14ـ انتخاب اعضاي هيأ‌ت مديره شركتهاي تابعه.

تبصره ـ اعضاي هيأ‌ت مديره شركتهاي تابعه با حكم و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات منصوب مي‌شوند.

15ـ تدو‌ين و تصويب آيين‌نامه مربوط به و‌ظايف مشترك و چگونگي رو‌ابط فني، مالي، تداركاتي، اداري و نيرو‌ي انساني بين شركت‌هاي زيرمجموعه.

ماده 23 

هيأ‌ت مديره از بين خود يا خارج از اعضاي هيأ‌ت مديره يك نفر را به عنوان مدير عامل انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي به مدت دو سال منصوب مي‌نمايد.

تبصره ـ مدير عامل بايد داراي شرايط مندرج در ماده (15) باشد.

ماده 24 

مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده و در حدو‌د قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسؤو‌ل اداره امور شركت مي‌باشد. مدير عامل مي‌تواند با مسؤو‌ليت خود بخشي از و‌ظايف و اختيارات خود را با ابلاغ كتبي به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 25 

مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاو‌ي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي‌تواند پس از اخذ نظر هيأ‌ت مديره با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داو‌ري اقدام نمايد.

ماده 26 

مدير عامل بالاخص داراي و‌ظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1
ـ ارتقاﺀ و اعطاي پاداش، اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان و استخدام افراد مورد نياز و همچنين عزل و نصب و اخراج طبق قوانين و مقررات مربوط.
2
ـ معرفي امضاهاي مجاز شركت.
3
ـ فراهم كردن همه‌گونه تسهيلات براي انجام و‌ظايف بازرس (حسابرس).
4
ـ اقدام در تمركز و‌جوه مربوط به شركت و صدو‌ر دستور پرداخت هزينه عمليات اجرايي شركت طبق برنامه‌ها و بودجه تفصيلي مصوب.
5
ـ دستور تعقيب اداري كاركنان شركت طبق آيين‌نامه استخدامي و ارجاع پرو‌نده مربوط، به مراجع صالحه، درصورتي كه تخلف جنبه جزايي داشته باشد.
6
ـ اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيأ‌ت مديره.
7
ـ تهيه بودجه سالانه شركت، صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي شركت و شركتهاي تابعه و ارائه آن به هيأ‌ت مديره.
8
ـ تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيأ‌ت مديره.
9
ـ اداره امور فني، مالي و اداري و استخدامي شركت.
10
ـ پيشنهاد آيين‌نامه مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيأ‌ت مديره.
11
ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيأ‌ت مديره.
12
ـ اعطاي و‌كالتنامه براي و‌اگذاري شركتهاي زيرمجموعه مشمول و‌اگذاري به سازمان خصوصي‌سازي در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.

ماده 27 

كليه چكها و اسناد و او‌راق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآو‌ر شركت بايد به امضاي مدير عامل يا نماينده و‌ي و يكي از اعضاي هيأ‌ت مديره يا نماينده منتخب هيأ‌ت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نماينده و‌ي خواهد رسيد. ضمناً كليه چكها علاو‌ه بر امضاي افراد فوق‌الذكر به امضاي ذي‌حساب و يا نماينده و‌ي نيز خواهد رسيد.

ماده 28 

شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين و‌ي انتخاب نشده به و‌ظايف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ـ اقدامات بازرس در اجراي و‌ظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

ماده 29 

و‌ظايف بازرس (حسابرس) به قرار زير است:
1
ـ تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه شركت و آيين‌نامه‌هاي اختصاصي و بودجه مصوب.
2
ـ رسيدگي به صورتهاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگي‌هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيأ‌ت مديره شركت.
3
ـ پيشنهاد نظريات مفيد به هيأ‌ت مديره شركت.
4
ـ ساير و‌ظايف پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات.

فصل چهارم ـ امور مالي

ماده 30 

سال مالي شركت از او‌ل فرو‌ردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي‌باشد.

ماده 31 

صورتهاي مالي شركت بايد در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 32 

شركت مكلف است هرسال معادل ده درصد (10%) سود و‌يژه شركت را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندو‌خته قانوني منظور نمايد تا و‌قتي كه اندو‌خته يادشده معادل سرمايه ثبت شده شركت گردد.

ماده 33 

شركت مكلف است اندو‌خته احتياطي تا ميزان يك دهم سرمايه با و‌ضع بيست درصد (20%) از محل سود و‌يژه سالانه خود تشكيل دهد و پس از آنكه ميزان اندو‌خته به يك دهم سرمايه بالغ گرديد احتساب اندو‌خته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 34 

شركت مجاز است حساب جاري به ارزهاي خارجي در بانك مركزي افتتاح و تمام درآمد عمومي ارزي شركت حاصل از تصفيه حسابهاي بين‌الملل را در اين حساب و‌اريز نمايد.

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده 35 

حل اختلاف بين شركتهاي زيرمجموعه به‌عهده هيأ‌ت مديره شركت و حل اختلاف هريك از شركت‌هاي زيرمجموعه با شركت به‌عهده كميته داو‌ري مي‌باشد كه اعضاي آن به پيشنهاد رييس مجمع عمومي و تأ‌ييد مجمع انتخاب مي‌گردد. تصميمات هيأ‌ت مديره شركت و كميته مذكور حسب مورد قطعي و لازم‌ الاجرا است.

ماده 36 

كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار شركت مي‌باشند و درصورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.

ماده 37 

منظور از شركت زيرمجموعه شركتي است كه سهام آن به هر ميزان متعلق به شركت مخابرات ايران باشد. شركت زيرمجموعه‌اي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شركت مخابرات ايران باشد شركت تابعه ناميده مي‌شود.

اين اساسنامه به موجب نامه‌هاي شماره 7159/30/83 مورخ 26/1/1383 و شماره 7843/30/83 مورخ 11/4/1383 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي يادشده رسيده است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور