اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت مصوب 1386

هیئت وزیران در جلسه های مورخ 13/4/86 و 18/6/86 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موضوع نامه شماره 1997/1/م مورخ 12/4/86 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (4) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 – اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت را بشرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

فصل اول: کلیات و تعاریف


ماده 1

شرکت ارتباطات زیر ساخت که در این اساسنامه به اختصار “شرکت“ نامیده می شود، ازشرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می گردد.


ماده2

شبکه ارتباطات زیر ساخت عبارتست از مجموعه سیستمهای شبکه زیر ساخت راه دور و بین الملل مخابرات کشور از جمله مراکز شبکه مایکروویو، شبکه اصلی فیبرنوری بین استانی و ایستگاه های زمینی ماهواره ای مخابراتی مرتبط با زیر ساخت ، مراکز سوئیچینگ راه دور بین استانی و بین الملل (مداری و بسته ای) که تأمین ظرفیت های انقال و راه یابی ترافیک راه دور و بین الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع ترافیک صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور( اپراتورها، متقاضیان دولتی و غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن) در محدوده بین استانی را بر عهده دارد.


ماده 3

هدف از تشکیل شرکت عبارتست از:
1-
راهبری، مدیریت وساماندهی در زمینه ایجاد ، توسعه ، تامین ، نظارت ،نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور که با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درقالب طرح های جامع و برنامه های مصوب صورت می پذیرد.
2-
اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تامین ارتباطات زیر ساخت راه دور و بین الملل کشور در چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و با رعایت اصل عدم تبعیض.
3-
هدایت و راهبری در زمینه ایجاد، توسعه، بهره برداری و بهینه سازی شبکه های متعلق به سایر دستگاههای مجاز به منظور پایداری شبکه مادر ارتباطی کشورو تامین ارتباطات مطمئن.
تبصره 1: ایجاد شبکه های موازی مشابه توسط دستگاه های دولتی و غیر دولتیواشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) خواهد بود.
تبصره 2: در صورت تخلف از مفاد تبصره ( 1) مقامات و مامورین انتظامی مکلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از احداث وتوسعه ونگهداری فعالیت مورد تخلف جلوگیری نموده و وزارتخانه یاد شده جهت استیفای حقوق بیت المال از طریق مراجع قانونی علیه متخلفین اقامه دعوی نماید.


ماده 4

مرکز شرکت درتهران می باشد و شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی، واحد های سازمانی در سایر مناطق ایجاد نماید.


ماده 5

شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می شود. همچنین شرکت دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی میباشد که براساس آیین نامه هایی که در این خصوص تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد قابل اجرا خواهد بود.


ماده 6

مدت فعالیت شرکت نامحدود است.


ماده 7

سرمایه شرکت مبلغ (262/063/515/109/2) ریال می باشد که به (150/095/21) سهم (000/100) ریالی و (262/63) ریال پاره سهم با نام تقسیم می گردد و صد در صد (100%) سهام متعلق به دولت می باشد.
تبصره : از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر به مدت یک سال ، تاسیسات ، لوازم ، تجهیزات ، نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیر منقول مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت ، از شرکت مخابرات ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن به شرکت منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بنا به درخواست شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال دردفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می نماید.

فصل دوم : فعالیت و وظایف شرکت


ماده 8

موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است :
1-
تهیه وتدوین طرح های جامع درزمینه شبکه های زیرساخت ارتباطی براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط برای ارایه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب.
2-
بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت ومدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور
3-
تامین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخش های دولتی ، خصوصی وتعاونی ارایه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهای ملی و بین المللی.
4-
مطالعه ، تهیه وتصویب دستورالعمل ها، ضوابط ، معیارها و اعمال استانداردهای فنی وتخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های زیرساخت ارتباطی.
تبصره: برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات زیر ساخت، کلیه دارندگان مجاز شبکه های موازی مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شرکت اقدام نمایند.
5-
همکاری با اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل.
6-
بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها ، سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت شرکت و ارایه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
7-
بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مربوط به شرکت به مراجع ذی ربط.
8-
بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت.
9-
عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی ملی، من طقه ای و بین المللی وشرکت در کنفرانس های مربوط، به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی زیرساخت ارتباطی.
10-
مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی مربوط به منظورتوسعه مهارت های لازم.
11-
تهیه واجرای طرح های مسیریابی، همزمانی و مدیریت در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.
12-
ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاست های نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذی ربط.
13-
ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری.
14-
اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.
15-
مبادرت به انجم هرگونه فعالیت که منطبق باهدف شرکت باشد.
تبصره: شرکت مجاز ه ایجاد شرکت ویا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمیباشد.

فصل سوم : ارکان شرکت


ماده 9

ارکان شرکت عبارتند از :
1-
مجمع عمومی
2-
هیئت مدیره و مدیر عامل
3-
بازرس ( حسابرس)
ماده 10 : جع عمومی شرک از اعضای زیر تشکیل می شود :
1-
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ( رئیس مجمع عمومی )
2-
وزیر امور اقتصادی و دارایی
2-
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ماده 11 : مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
الف) مجمع عمومی عادی
ب) مجمع عمومی فوق العاده


ماده 12

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس )حسابرس ) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات دردستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی وبرنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.


ماده 13

مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق العاده با حضور کل اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومی به تصویب می رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکرتاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قراردارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.


ماده 14

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:
1-
اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت.
2-
رسیدگی و اظهار نظر و اتخاد تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه ،صورتهای مالی و بودجه شرکت.
3-
اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات.
4-
انتخاب یاعزل اعضای هیئت مدیره و بازرس )حسابرس ( شرکت.
5-
تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق ودستمزد و تعیین پاداش اعضای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
6-
تعیین حق الزحمه بازرس ) حسابرس ( شرکت.
7-
اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارایه آنها به مراجع ذی صلاح برای تصویب نهایی.
تبصره: استفاده از آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی موجود صرفا” به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلی مجاز می باشد.
8-
اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مراجع ذی ربط برای تصویب.
9-
اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی بارعایت قوانین ومقررات مربوط پس از تایید مراجع ذی ربط.
10-
اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح وسازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری وتعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
تبصره: در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهد بود .
11-
تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
12-
اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
تبصره: گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس)حسابرس( باید حداقل دوهفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.
13-
اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.


ماده 15

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :
1-
اتخاذتصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
2-
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت درچارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.
3-
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.


ماده 16

هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهادوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد باتحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص های مرتبط بافعالیت های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب میشوند و پس ازانقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد مجازاست
تبصره 1: اعضای هیئت مدیره باید به طور تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرگونه شغل موظف یا غیر موظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می باشد ولی اشتغال در اموری که صرفا ” جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلالی پیش نیاید با موافقت رییس مجمع عمومی شرکت مجاز می باشد. هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید، راهبری حوزه ای از فعالیت های شرکت را عهده دار خواهند بود.
تبصره 2: اعضای هیئت مدیره ازبین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره ویک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می شوند. ضمنا” رییس هیئت مدیره در حکم معاون وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.


ماده 17

در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده ( 16 ) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.


ماده 18

جلسات هیئت مدیره با حض ور اکثریت اعضا رسمیت می یابد وتصمیمات حداقل با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد.


ماده 19

جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت مدیره وحداقل ماهی یک بار به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبوربا تشخیص رییس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.
تبصره: اداره جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رییس هیئت مدیره می باشد.


ماده 20

هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می شود.


ماده 21

هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیرمی باشد:
1-
پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
2-
تایید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
3-
رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
تبصره: هیئت مدیره موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تایک درصداز آن را برای امر توسعه، تحقیق، آموزش، روابط بین الملل وکمکهای مربوط به ارتقاء بهره وری وافزایش تخصص و توانمندی در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد.
4-
تایید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
5-
تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی درزمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
6-
بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
7-
انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.
8-
بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییرمواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
9-
بررسی و پیشنهاد ساختارکلان شرکت وسقف پست های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.
10-
تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تایید معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور.
11-
بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجم ع عموم ی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
12-
انتخاب ، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل
13-
بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
14-
تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
15-
تعیین نرخهای محاسباتی ترافیک بین الملل بین شرکت و سایر شرکتها با تصویب هیئت مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
16-
تنظیم و انتشار گزارشهای ادواری از وضعیت پایداری و امنیت شبکه زیرساخت کشور.
تبصره: هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.


ماده 22

مدیرعامل به عنوان رییس شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشدکه برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می شود . مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رییس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی.


ماده 23

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد . ازجمله وظایف و اختیارات هیئت مدیره که قابل تفویض به مدیر عامل است به شرح
زیر می باشد :
1-
اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
2-
تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
3-
تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
4-
تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها وابلاغ به واحدهای ذی ربط.
5-
تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی واستخدامی شرکت به هیئت مدیره.
6-
تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
7-
نظار برحسن اجرای آیین نامه های شرکت وانجام ادامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
8-
عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.
تبصره: مدیرام می تاند بخشی از وظایف و اختیارات خودرا ه هر یک ازکارکنان شرکت تفیض نماید.


ماده 24

مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده وبرای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل می تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (14) اساسنامه نسبت به صلح وسازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور وهمچنین استرداد دعوی اقدام نماید.


ماده 25

کلیه چک ها ، اسناد ، اوراق مالی ، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمنا” کلیه چک ها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.


ماده 26

شرکت دارای بازرس(حسابرس) خواهد بودکه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد . اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است :
1-
تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه وآیین نامه های اختصاصی و بودجه مصوب.
2-
رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.
3-
پیشنهاد نظرات مفید به هیئت مدیره شرکت.
4-
سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.
تبصره 1: اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره 2: مجمع عمومی عادی درمواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی -مصوب 1372 انتخاب کرده باشد، می تواند
بازرس علی البدل را نیز بر اساس همانقانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم : امور مالی


ماده 27

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد.


ماده 28

صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.


ماده 29

شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد ( 10 % ) سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.


ماده 30

شرکت مکلف است هر سال معادل بیست درصد ( 20 % ) سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.


ماده 31

شرکت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاری به ارزهای خارجی در یکی از بانکهای دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای ارزی را در این حساب واریز نماید.


ماده 32

تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیئت مدیره در همان دوره تلقی می شود.

فصل پنجم : سایر مقررات


ماده 33

هیئت مدیره، مدیرعامل وکارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه های اطلاعاتی در اختیارشرکت می باشند و در ص ورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.


ماده 34

شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.


ماده 35

شرکت برای ایجاد شبکه زیرساخت می تواند جهت نصب تجهیزات و عبور فیبر نوری از مسیر جاده ها و معابر عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید و چنانچه موجب تصرف یا زیان به دیگری گردد طبق قانون و براساس قیمت عادلانه روز خریداری و تصرف نماید.


ماده 36

شرکت مکلف است درمواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید امواج رادیویی خود را با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران به شهرداری ها اعلام نماید وشهرداریها مکلفند طبق تصویب نامه هیئت وزیران پروانه های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 29217/30/87 مورخ 26/8/1387 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.