اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب 1398

هیأت وزیران در جلسه‌ 26 /8 /1398 به پیشنهاد شماره‌ 10215 /1 مورخ 12 /2 /1395 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382- و تبصره ماده (2) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مورخ 14 /1 /1395، اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب كرد:

اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب 1398,08,26

ماده‌ ‌1

هدف از تشكیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات كه در این اساسنامه به اختصار “شورا” نامیده می شود، تعیین خط مشی های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الكترونیك و ایجاد زمینه و بستر گسترش كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه های توسعه‌ بخش های مختلف در چهارچوب سیاست های كلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است.

ماده‌ ‌2

وظایف شورا به شرح زیر است:
1-
تصویب اهداف و خط مشی های اجرایی توسعه صنعت و كاربری فناوری اطلاعات بر اساس سیاست های كلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی.
2-
تصویب خط مشی ها و اعمال هماهنگی های اجرایی و فنی لازم در گسترش به كارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات الكترونیك درزمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
3-
تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الكترونیك و بهره گیری حداكثری از ظرفیت های بخش غیردولتی برای توسعه و به كارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی.
4-
تصویب مقررات، دستورالعمل ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات.
5-
ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در تبادل و به اشتراك گذاری داده و اطلاعات و تصویب شیوه بهره گیری از داده های كلان و داده كاوی پایگاه های اطلاعات كشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی.
6-
نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه های توسعه دولت الكترونیك و گسترش كاربری فناوری اطلاعات در كشور و ارایه گزارش های دوره ای به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و هیأت وزیران.

ماده‌ ‌3

ریاست شورا بر عهده‌ رییس جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ‌4

تركیب ‏اعضای شورا به شرح زیر است:
1-
رییس جمهور (رییس شورا)
2-
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رییس)
3-
وزیر كشور
4-
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
5-
وزیر دادگستری
6-
وزیر صنعت، معدن و تجارت
7-
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
8-
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
9-
وزیر آموزش‌ و پرورش
10-
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
11-
وزیر امور اقتصادی و دارایی
12-
وزیر اطلاعات
13-
رییس سازمان برنامه و بودجه كشور
14-
رییس سازمان اداری و استخدامی كشور
15-
رییس‌ كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
16-
معاون علمی و فناوری رییس جمهور
17-
دبیر شورای عالی فضای مجازی
18-
سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حكم رییس جمهور
19-
دبیر شورا

تبصره بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده‌ ‌5 

تصمیمات شورا با رعایت سیاست های كلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رییس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده‌ وی خواهد بود.

ماده‌ ‌6 

دبیرخانه‌ شورا در سقف پست های سازمانی مصوب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم رییس ‌جمهور منصوب می شود.

ماده‌ ‌7 

شورا حداقل سه ماه یك بار تشكیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یك اعضای حاضر در جلسه قابل‌ اجرا خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری