اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مصوب 1398

هيأت وزيران در جلسه‌ 26 /8 /1398 به پيشنهاد شماره‌ 10215 /1 مورخ 12 /2 /1395 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382- و تبصره ماده (2) مصوبه جلسه بيست و هشتم شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 14 /1 /1395، اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات را به شرح زير تصويب كرد:

اساسنامه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات مصوب 1398,08,26

ماده‌ ‌1

هدف از تشكيل شوراي اجرايي فناوري اطلاعات كه در اين اساسنامه به اختصار “شورا” ناميده مي شود، تعيين خط مشي هاي اجرايي در قلمرو فناوري اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الكترونيك و ايجاد زمينه و بستر گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه هاي توسعه‌ بخش هاي مختلف در چهارچوب سياست هاي كلي نظام، مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و قوانين مربوط است.

ماده‌ ‌2

وظايف شورا به شرح زير است:
1-
تصويب اهداف و خط مشي هاي اجرايي توسعه صنعت و كاربري فناوري اطلاعات بر اساس سياست هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي.
2-
تصويب خط مشي ها و اعمال هماهنگي هاي اجرايي و فني لازم در گسترش به كارگيري فناوري اطلاعات در ارايه خدمات الكترونيك درزمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
3-
تصويب نقشه فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيك و بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي بخش غيردولتي براي توسعه و به كارگيري فناوري اطلاعات در خدمات عمومي.
4-
تصويب مقررات، دستورالعمل ها و استانداردها به منظور هماهنگي در ضوابط فني و اجرايي فناوري اطلاعات.
5-
ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در تبادل و به اشتراك گذاري داده و اطلاعات و تصويب شيوه بهره گيري از داده هاي كلان و داده كاوي پايگاه هاي اطلاعات كشور با رعايت محرمانگي و حريم خصوصي.
6-
نظارت مستمر بر پيشرفت برنامه هاي توسعه دولت الكترونيك و گسترش كاربري فناوري اطلاعات در كشور و ارايه گزارش هاي دوره اي به مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي فضاي مجازي و هيأت وزيران.

ماده‌ ‌3

رياست شورا بر عهده‌ رييس جمهور است و در غياب ايشان، معاون اول رييس جمهور اين وظيفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ‌4

تركيب ‏اعضاي شورا به شرح زير است:
1-
رييس جمهور (رييس شورا)
2-
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (نايب رييس)
3-
وزير كشور
4-
وزير علوم، تحقيقات و فناوري
5-
وزير دادگستري
6-
وزير صنعت، معدن و تجارت
7-
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
8-
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
9-
وزير آموزش‌ و پرورش
10-
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
11-
وزير امور اقتصادي و دارايي
12-
وزير اطلاعات
13-
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
14-
رييس سازمان اداري و استخدامي كشور
15-
رييس‌ كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
16-
معاون علمي و فناوري رييس جمهور
17-
دبير شوراي عالي فضاي مجازي
18-
سه نفر از متخصصان فناوري اطلاعات به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و حكم رييس جمهور
19-
دبير شورا

تبصره بالاترين مقام ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد به دعوت دبير شورا با حق رأي در جلسه حضور خواهند يافت.

ماده‌ ‌5 

تصميمات شورا با رعايت سياست هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و در چهارچوب قوانين و مقررات، پس از تأييد رييس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي گردد و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده‌ وي خواهد بود.

ماده‌ ‌6 

دبيرخانه‌ شورا در سقف پست هاي سازماني مصوب در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رييس ‌جمهور منصوب مي شود.

ماده‌ ‌7 

شورا حداقل سه ماه يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسميت خواهد يافت. مصوبات شورا با رأي نصف به علاوه يك اعضاي حاضر در جلسه قابل‌ اجرا خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري