تصويب نامه در خصوص درصد تسهيم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتي بين الملل وارده و صادره مصوب 1398

تصويب نامه در خصوص درصد تسهيم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتي بين الملل وارده و صادره مصوب 1398,04,30

هيأت وزيران در جلسه 30 /4 /1398 به پيشنهاد مشترك شماره 51725 /1 مورخ 17 /4 /1398 وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات – مصوب 1392- تصويب كرد:

درصد تسهيم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتي بين الملل وارده به ميزان صفر درصد تعيين مي شود و درصد تسهيم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتي بين الملل صادره مطابق مقررات مربوط و مفاد موافقت نامه دارنده پروانه و پس از كسر مبالغ پرداختي به شركت ارتباطات زيرساخت محاسبه خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري