تصویب نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتی بین الملل وارده و صادره مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتی بین الملل وارده و صادره مصوب 1398,04,30

هیأت وزیران در جلسه 30 /4 /1398 به پیشنهاد مشترك شماره 51725 /1 مورخ 17 /4 /1398 وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب 1392- تصویب كرد:

درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتی بین الملل وارده به میزان صفر درصد تعیین می شود و درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مكالمات صوتی بین الملل صادره مطابق مقررات مربوط و مفاد موافقت نامه دارنده پروانه و پس از كسر مبالغ پرداختی به شركت ارتباطات زیرساخت محاسبه خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری