تعیین تكلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیك مصوب 1397

تعیین تكلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیك مصوبه شماره ۱ جلسه پنجاه و سوم مورخ 30/ 7/ 1397

با توجه به بند یك مصوبه جلسه بیست و هشتم مورخ 14/ 1 / 1395 شورای ‏عالی فضای مجازی با موضوع «تصمیم گیری درخصوص شوراهای عالی موازی با شورای ‏عالی فضای مجازی» و به منظور تعیین تكلیف وظایف اجرایی چهارگانه شورای عالی انفورماتیك، شورای ‏عالی فضای مجازی در جلسه پنجاه وسوم مورخ 30/ 7/ 1397 مواد ذیل را تصویب نمود:

۱. وظایف و مسئولیت های اجرایی شورای عالی انفورماتیك سابق درخصوص ثبت نرم افزارهای رایانه ای و صدور تأییدیه فنی برای نرم ‌ افزارها (موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ‌ ای مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۳ الی ۳۱ آیین نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۳)، كمیته حق اختراع (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آیین ‌ نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۳)، صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای (موضوع ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۹ آیین نامه اجرایی ثبت نرم افزار و نظام صنفی رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۳) و وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزارهای اداری و مالی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شود.

۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداری و استخدامی كشور، ضمن تهیه پیش نویس لوایح اصلاحی مورد نیاز برای ارایه به مجلس شورای اسلامی، نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحی ناظر بر مصوبات پیشین هیئت محترم دولت در این چارچوب اقدام نماید.

۳. تا زمان تصویب قوانین و مقررات اجرایی اصلاحی، در چارچوب بند ۱ اقدام شود.