تعيين جريمه نقض يا عدم ايفاي تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطي ثابت و همراه براي ارايه خدمات شناسه (كد) دستوري مصوب 1398

تعيين جريمه نقض يا عدم ايفاي تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطي ثابت و همراه براي ارايه خدمات شناسه (كد) دستوري مصوب 1398,09,24

هيأت وزيران در جلسه 24/ 9/ 1398 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات – مصوب 1392- تصويب كرد:

جريمه نقض يا عدم ايفاي تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطي ثابت و همراه براي ارايه خدمات شناسه (كد) دستوري، به شرح جدول زير تعيين مي شود:

مراحل تخلف مبالغ جريمه
تخلف براي بار اول تا پنجاه ميليارد (000/ 000/ 000/ 50) ريال
تكرار تخلف براي بار دوم از پنجاه ميليارد (000/ 000/ 000/ 50) ريال تا يكصد ميليارد (000/ 000/ 000/ 100) ريال
تكرار تخلف براي بار سوم و بيشتر از يكصد ميليارد (000/ 000/ 000/ 100) ريال تا
سيصد ميليارد (000/ 000/ 000/ 300) ريال

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري