تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات شناسه (كد) دستوری مصوب 1398

تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات شناسه (كد) دستوری مصوب 1398,09,24

هیأت وزیران در جلسه 24/ 9/ 1398 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب 1392- تصویب كرد:

جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای ارایه خدمات شناسه (كد) دستوری، به شرح جدول زیر تعیین می شود:

مراحل تخلف مبالغ جریمه
تخلف برای بار اول تا پنجاه میلیارد (000/ 000/ 000/ 50) ریال
تكرار تخلف برای بار دوم از پنجاه میلیارد (000/ 000/ 000/ 50) ریال تا یكصد میلیارد (000/ 000/ 000/ 100) ریال
تكرار تخلف برای بار سوم و بیشتر از یكصد میلیارد (000/ 000/ 000/ 100) ریال تا
سیصد میلیارد (000/ 000/ 000/ 300) ریال

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری