تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هریك از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت در هر استان مصوب 1398

تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هریك از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت در هر استان مصوب 1398,09,24

هیئت وزیران در جلسه 24 /9 /1398 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب 1392- تصویب كرد:

1- مبلغ جریمه عدم رعایت هر یك از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت در هر استان، تا سقف پنجاه درصد (%50) مبلغ حق امتیازی است كه برای آن استان تعیین شده است.

2- وقوع هر تخلف در هر سال قراردادی و در هر استان، تخلفی مستقل محسوب می شود.

3- میزان جریمه تكرار هر تخلف در هر سال قراردادی در همان استان، دو برابر میزان جریمه اعمال شده در مرتبه قبلی خواهد بود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور