سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامكی ارزش افزوده و پیامك انبوه در شبكه‌های ارتباطی مصوب 1393

سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامكی ارزش افزوده و پیامك انبوه در شبكه‌های ارتباطی مصوب 1393,11,01

با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری‌ها در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از این ابزار ارتباطی در تمام سطوح جامعه و استفاده گسترده از خدمات پیامك انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامكی در شبكه‌های ارتباطی سیاست‌های زیر در شورای عالی فضای مجازی مورخ 1 /11 /1393 به تصویب رسید.

1ـ تعاریف به كاربرده شده در این مصوبه به شرح زیر است:
الفخدمات پیامك انبوهخدماتی است كه پیامك‌ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبكه‌های ارتباطی بدون درخواست قبلی كاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می‌شود و جنبه تبلیغی و یا اطلاع‌رسانی دارد.
بخدمات ارزش افزوده پیامكیخدماتی پیامكی است كه كاربران به خواست خود آن را انتخاب نموده و باید برای دریافت این خدمات مبلغی را به ارائه‌ كننده خدمات پرداخت كنند و شامل مسابقات، سرگرمی، محتوای فرهنگی، مذهبی و علمی است.
پ) ارائه‌كننده خدمات ارتباطی: دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌ برداری از شبكه‌های ثابت و همراه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ت) ارائه‌كننده خدمات محتوایی پیام‌رسان: اشخاصی كه با دریافت مجوز موضوع بند3 این مصوبه، خدمات پیامكی انبوه و ارزش افزوده را از طریق شبكه ارائه ‌كننده خدمات ارتباطی به كاربران ارائه می‌كنند.

2ـ هرگونه محتوا در خدمات پیامكی انبوه و ارزش افزوده پیامكی باید با رعایت قوانین و مقررات كشور و عدم مغایرات با ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی باشد. به منظور پایش محتوا، كار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دادستانی كل كشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مركز ملی فضای مجازی تشكیل شده و گزارش عملكرد آن هر شش ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه می‌شود.

3ـ هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامكی در چهارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امكان‌پذیر است. مسئولیت تمامی فعالیت‌های مربوطه برعهده دارنده مجوز بوده و درصورت بروز هرگونه جرم یا تخلف در ارائه خدمات، براساس قوانین و مقررات جاری كشور و ضوابط پروانه‌های صادره حسب مورد با ارائه‌كنندگان خدمات ارتباطی یا ارائه‌ كنندگان خدمات موضوع بند «الف» و «ب» این مصوبه به وسیله مراجع ذیربط برخورد خواهد شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلف است درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند. نحوه برخورد با تخلفات براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به تأیید كار گروه می‌رسد.

4ـ به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات خصوصی مخاطبان پیام و براساس قوانین به ویژه قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌كنندگان خدمات ارتباطی و ارایه‌كنندگان خدمات محتوایی پیامكی حق واگذاری، فروش و یا دراختیار قراردادن این اطلاعات به دیگران را ندارند. استفاده از فهرست مخاطبان خدمات پیامكی صرفاً با رعایت حریم خصوصی كاربران مجاز است. ضوابط این خدمات را كارگروه موضوع ماده 2 این مصوبه تعیین خواهد كرد.

5ـ پایش و ممیزی محتوایی كه در خدمات ارزش افزوده پیامكی استفاده می‌شود، به صورت قبل از انتشار و محتوایی كه در خدمات پیامك انبوه استفاده می‌شود به صورت پس از انتشار خواهد بود. ارائه‌كنندگان خدمات موضوع این مصوبه، مكلفند همكاری لازم را جهت فراهم كردن امكان نظارت بر خط دبیرخانه كارگروه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارچوب تعیین شده برای بررسی محتوا، تعداد ارسال‌شده و گروه مخاطبان خدمات به عمل آورند.

6ـ ارائه‌ كنندگان خدمات ارتباطی باید امكان فعال‌ سازی و یا غیرفعال‌ نمودن دریافت پیامك‌های انبوه را برای كاربران فراهم كنند.