سياست‌هاي ساماندهي خدمات پيامكي ارزش افزوده و پيامك انبوه در شبكه‌هاي ارتباطي مصوب 1393

سياست‌هاي ساماندهي خدمات پيامكي ارزش افزوده و پيامك انبوه در شبكه‌هاي ارتباطي مصوب 1393,11,01

با توجه به توسعه و پيشرفت فناوري‌ها در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و گسترش استفاده از اين ابزار ارتباطي در تمام سطوح جامعه و استفاده گسترده از خدمات پيامك انبوه و خدمات ارزش افزوده پيامكي در شبكه‌هاي ارتباطي سياست‌هاي زير در شوراي عالي فضاي مجازي مورخ 1 /11 /1393 به تصويب رسيد.

1ـ تعاريف به كاربرده شده در اين مصوبه به شرح زير است:
الفخدمات پيامك انبوهخدماتي است كه پيامك‌ها از طريق فرستنده مشخص و از طريق شبكه‌هاي ارتباطي بدون درخواست قبلي كاربران و پرداخت هزينه توسط آنان دريافت مي‌شود و جنبه تبليغي و يا اطلاع‌رساني دارد.
بخدمات ارزش افزوده پيامكيخدماتي پيامكي است كه كاربران به خواست خود آن را انتخاب نموده و بايد براي دريافت اين خدمات مبلغي را به ارائه‌ كننده خدمات پرداخت كنند و شامل مسابقات، سرگرمي، محتواي فرهنگي، مذهبي و علمي است.
پ) ارائه‌كننده خدمات ارتباطي: دارندگان پروانه ايجاد و بهره‌ برداري از شبكه‌هاي ثابت و همراه از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
ت) ارائه‌كننده خدمات محتوايي پيام‌رسان: اشخاصي كه با دريافت مجوز موضوع بند3 اين مصوبه، خدمات پيامكي انبوه و ارزش افزوده را از طريق شبكه ارائه ‌كننده خدمات ارتباطي به كاربران ارائه مي‌كنند.

2ـ هرگونه محتوا در خدمات پيامكي انبوه و ارزش افزوده پيامكي بايد با رعايت قوانين و مقررات كشور و عدم مغايرات با ارزش‌هاي ايراني ـ اسلامي باشد. به منظور پايش محتوا، كار گروهي با مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و عضويت نمايندگان دادستاني كل كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت دادگستري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان تبليغات اسلامي، نيروي انتظامي و مركز ملي فضاي مجازي تشكيل شده و گزارش عملكرد آن هر شش ماه به دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي ارائه مي‌شود.

3ـ هرگونه فعاليت براي ارائه خدمات محتوايي پيامكي در چهارچوب قوانين و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امكان‌پذير است. مسئوليت تمامي فعاليت‌هاي مربوطه برعهده دارنده مجوز بوده و درصورت بروز هرگونه جرم يا تخلف در ارائه خدمات، براساس قوانين و مقررات جاري كشور و ضوابط پروانه‌هاي صادره حسب مورد با ارائه‌كنندگان خدمات ارتباطي يا ارائه‌ كنندگان خدمات موضوع بند «الف» و «ب» اين مصوبه به وسيله مراجع ذيربط برخورد خواهد شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است درصورت وجود خلاء قانوني و يا مقرراتي، پيشنهادهاي لازم را تهيه و به تصويب مراجع ذيربط برساند. نحوه برخورد با تخلفات براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تأييد كار گروه مي‌رسد.

4ـ به منظور حفظ و صيانت از اطلاعات خصوصي مخاطبان پيام و براساس قوانين به ويژه قانون جرايم رايانه‌اي، ارائه‌كنندگان خدمات ارتباطي و ارايه‌كنندگان خدمات محتوايي پيامكي حق واگذاري، فروش و يا دراختيار قراردادن اين اطلاعات به ديگران را ندارند. استفاده از فهرست مخاطبان خدمات پيامكي صرفاً با رعايت حريم خصوصي كاربران مجاز است. ضوابط اين خدمات را كارگروه موضوع ماده 2 اين مصوبه تعيين خواهد كرد.

5ـ پايش و مميزي محتوايي كه در خدمات ارزش افزوده پيامكي استفاده مي‌شود، به صورت قبل از انتشار و محتوايي كه در خدمات پيامك انبوه استفاده مي‌شود به صورت پس از انتشار خواهد بود. ارائه‌كنندگان خدمات موضوع اين مصوبه، مكلفند همكاري لازم را جهت فراهم كردن امكان نظارت بر خط دبيرخانه كارگروه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در چهارچوب تعيين شده براي بررسي محتوا، تعداد ارسال‌شده و گروه مخاطبان خدمات به عمل آورند.

6ـ ارائه‌ كنندگان خدمات ارتباطي بايد امكان فعال‌ سازي و يا غيرفعال‌ نمودن دريافت پيامك‌هاي انبوه را براي كاربران فراهم كنند.