ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الكترونیكی مصوب 1392

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الكترونیكی مصوب 1392,12,20

شورای عالی فناوری اطلاعات در ششمین جلسه مورخ 20 /12 /1392 در راستای سیاست های كلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف چابك سازی، كاهش زمان و هزینه خدمات اداری، شفاف سازی و مبارزه با فساد اداری، “ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الكترونیكی” مشتمل بر هفت فصل به شرح سند پیوست (ممهور به مهر دبیر خانه شورای عالی فناوری اطلاعات ) را تصویب نمود.

ماده 1عناوین فصل های ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الكترونیكی
1-
اهداف و مدیریت كلان دولت الكترونیكی
2-
باز مهندسی دولت: الزامات فنی و زیرساختی كارآمدسازی و چابك سازی دولت
3-
پایگاه اطلاعات و خدمات پایه دولت: استناد پذیری اطلاعات و مقابله با جعل
4-
مراكز تبادل اطلاعات
5-
تكالیف فنی دستگاه اجرایی
6-
تكالیف سازمان فناوری اطلاعات ایران
7-
سایر ضوابط

ماده 2مصوبات

1لازم است فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات كلیه دستگاه های اجرایی با عنایت به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص «اقتصاد مقاومتی» تدوین و اجرا شود.

2دستگاه های اجرایی مجازند در صورت نیاز و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در چارچوب بودجه سنواتی و با رعایت بند 3 این مصوبه، تا میزان یك درصد از سر جمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و منظور نمایند. اجرای این بند توسط شركت های دولتی دستگاه های كه شمول این مصوبه بر آنها مستلزم ذكر نام می باشد از طریق مجامع شركت های مربوط طرح و تصمیم گیری خواهد شد.

3از تاریخ تصویب این مصوبه، تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه برای برنامه اجرایی توسعه خدمات الكترونیكی دستگاه های اجرایی و كلیه طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات آنها در حد معاملات بزرگ، منوط به تصویب حداقل یك بار برنامه و طرح های مذكور در شورای عالی فناوری اطلاعات است. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است پس از تایید شورا نسبت به موارد فوق اقدام كند.

تبصرهدبیرخانه شورا موظف به انجام هماهنگی لازم جهت اجرای این بند است.

4به منظور ایجاد هماهنگی اجرایی و فنی بین دستگاه های اجرایی، كلیه پروژه، طرح و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الكترونیكی دولت باید در كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی شورای عالی فناوری اطلاعات بررسی و ارزیابی شود.

5معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مكلف است با همكاری دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات و حسب مورد دستگاه اجرایی موضوعه، مسایل مربوط به اعتبارات و بودجه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور را بررسی و تصمیم نهایی را اتخاذ كنند.

تبصره تصمیمات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و شورای عالی اداری در راستای اصلاح ساختار و فرآیندهای كاری دستگاه های اجرایی لازم است با عنایت به مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات تدوین و اجرایی شود.

6دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات مسئول توسعه دولت الكترونیكی در كل كشور و یكپارچگی نظام اطلاعات دولت الكترونیكی، اعمال هماهنگی فنی و اجرایی در تبادل اطلاعات، پایگاه های اطلاعاتی كشور و خدمات الكترونیكی دستگاه های اجرایی تعیین می شود.

7كمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات مكلف است با همكاری دستگاه های ذی ربط، برنامه و ضوابط اجرایی توسعه و گسترش كاربردهای فناوری اطلاعات را بررسی و تصویب نموده و برنامه ها و ضوابطی را كه نیازمند مقررات گذاری هستند به هیات وزیران ارائه كند.

نصر ا… جهانگرد
دبیر شورا
محمود واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسن روحانی
رییس جمهور و رییس شورا

ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الكترونیكی

فصل اول : اهداف و مدیریت كلان دولت الكترونیكی

ماده 1

تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به كار می روند،
1.
شورا: شورای عالی فناوری اطلاعات.
2.
معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
3.
وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
4.
كمیسیون: كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی.
5.
سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.
6.
دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری .
7.
خوشه های خدمت: دسته بندی خدمات مرتبط و هم سنخ دولت در 14 دسته برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های متولی خدمات.
8.
پنجره واحد خدمات : موضوع ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و شامل یكپارچه سازی و حذف فرآیند های زائد آن دسته از فعالیت های اقتصادی كه نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های اجرایی متعدد است.
9.
خدمات فاوا: هر نوع خدمات مدیریتی، كارشناسی، مشاوره ای یا خدمات مهندسی مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت از جمله:
الف – طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی
ب – مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح
پ – مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، كاربردی، راهبردی و توسعه ای
ت – مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی
ث – تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
ج – برنامه ریزی و كنترل پروژه
چ – مهندسی ارزش
ح – پایش و ارزشیابی طرح ها
خ – خدمات مدیریتی
د – مدیریت طرح
ذ – مطالعات اقتصادی
ر – امكان سنجی، طراحی و مدیریت سیستم ها
ز – نظارت بر اجرا، نصب و بهره برداری
ژ – مطالعات آماری
س – ایجاد سیستم های اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و سیستم های مختصات جغرافیایی ( GPS ) وسایر سیستم های مبتنی بر اطلاعات جغرافیایی و مكان محور نظیر GNAF و SDI
ش – ویژه سازی، نصب، راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی بسته های نرم افزاری
ص – برنامه ریزی، امكان سنجی، مدیریت طرح، استاندارد سازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیاده سازی، ارزیابی و ممیزی نظام های فناوری اطلاعات
ض – معماری اطلاعات، برنامه نویسی، پیاده سازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرم افزارهای سفارشی
ط – طراحی شبكه های رایانه ای
ظ – خدمات برنامه ریزی فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت شامل تهیه طرح های جامع، برنامه ریزی راهبردی و تدوین معماری سازمانی
ع – طراحی، معماری و پیاده سازی سامانه های مبتنی بر رایانش ابری

ماده 2 

هدف از این مصوبه توسعه دولت الكترونیكی با ویژگی های ذیل است:
سریع و چابك، مسؤولیت پذیر و پاسخگو، فراگیر،كارآمد واثر بخش، منعطف وتطبیق پذیر، قابل اعتماد، در دسترس، با هماهنگی كامل بین اجزای دولت و در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری.

ماده 3 

به منظور راهبری و توسعه دولت الكترونیكی در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه « كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی » با تركیب اعضاء ذیل زیر نظر دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات تشكیل می شود:
1.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور( به عنوان رئیس)
2 .
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ( نایب رئیس)
3.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
4.
معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور
5.
وزارت اطلاعات
6 .
وزارت امور اقتصادی و دارایی
7.
وزارت كشور
8.
وزارت دادگستری
9.
معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
10.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
11
سازمان ثبت احوال كشور
12.
شركت پست جمهوری اسلامی ایران
13
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
14.
دبیر شورای سیاستگذاری گواهی الكترونیك كشور
15.
رؤسای كارگروه های 14 گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع
16.
رییس كانون دفاتر خدمات پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی كشور
.17
دو نفر متخصص فناوری اطلاعات و یك نفر نماینده صنف مربوطه به انتخاب دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات.
18.
معاون مربوطه در سازمان فناوری اطلاعات ایران (دبیر كمیسیون).

تبصره 1اعضای مربوط دستگاه های اجرایی از وزارتخانه ها معاون مربوطه وزیر و در دستگاه های اجرایی مستقل، رئیس دستگاه یا معاون مربوطه است كه حكم ایشان برای دو سال توسط رئیس كمیسیون صادر می شود.

تبصره 2شرح وظائف، اختیارات و آیین نامه داخلی كمیسیون حداكثر یك ماه پس از تشكیل توسط كمیسیون تدوین و به تصویب شورا می رسد.

تبصره 3كمیسیون مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی كارگروه های هر یك از خوشه های خدمت، پنجره های واحد خدمات و كارگروه های استانی است. مصوبات كمیسیون با هماهنگی دبیرخانه شورا و متناسب با موضوع و قلمرو اثر به تصویب شورا یا شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 4 

دبیرخانه شورا موظف است كارگروه های 14 گانه خوشه های خدمات الكترونیكی را به صورت مأموریت محور و در راستای ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی بین دستگاه های عضو مطابق با « پیوست الف » این مصوبه، تشكیل دهد.

تبصره 1رییس كارگروه به پیشنهاد دستگاه های عضو هر كارگروه و در سطح حداقل معاون مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه توسط دبیر شورا منصوب خواهد شد. یكی از اعضای كارگروه توسط رییس كارگروه، به عنوان دبیر كارگروه منصوب می شود.

تبصره 2 كارگروه می تواند در حوزه،« دولت الكترونیكی» از همكاری كارشناسان و متخصصین ذی ربط استفاده كند.

تبصره 3 كلیه مصوبات كارگروه های 14 گانه برای تصویب به كمیسیون ارجاع می شود.

تبصره 4 كمیسیون می تواند بنا به ضرورت و متناسب با فعالیت ها، دستگاه های ذیل كارگروه ها را تغییر دهد.

ماده 5 

كلیه دستگاه های اجرایی مكلفند، كارگروه توسعه خدمات الكترونیكی دستگاه را به منظور ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الكترونیكی و اجرای كلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الكترونیكی و كمیسیون ایجاد كنند.
الف) اعضای كارگروه:
1.
رییس دستگاه (رئیس )
2.
بالاترین مقام فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه یا عناوین مشابه (دبیر)
3.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دستگاه یا عناوین مشابه
4.
یكی از معاونان تخصصی دستگاه به پیشنهاد رییس دستگاه
5.
دو نفر صاحب نظر در حوزه فناوری اطلاعات و بهبود فرآیندها به تشخیص رئیس دستگاه
6.
مسؤول روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه یا عناوین مشابه

تبصره 1 دستگاه های اجرایی مكلفند، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این مصوبه، دبیر كمیته موضوع این ماده را به عنوان نماینده تام الاختیار و صاحب نظر خود با امضای بالاترین مقام دستگاه به دبیرخانه كمیسیون معرفی نماید.

تبصره 2 مدیركل فناوری اطلاعات دستگاه یا عناوین مشابه، مسؤولیت پیگیری و اجرای تكالیف مندرج در این مصوبه را در سطح دستگاه بر عهده دارد و موظف است گزارشات دوره ای اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا ارسال نماید.

تبصره 3دستگاه های اجرایی مجازند در راستای توسعه فناوری اطلاعات و ارایه خدمات الكترونیكی با كیفیت وكمیت بیشتر به مردم، نسبت به پیشنهاد ارتقای جایگاه و ساختار جدید واحدهای فناوری اطلاعات اقدام كنند. معاونت پس از بررسی و تایید، ساختار جدید را ابلاغ می نماید.

ماده 6

استانداری های كشور مكلفند، كارگروه « توسعه دولت الكترونیكی استان» را به منظور توسعه یكپارچه خدمات الكترونیكی، ایجاد استان الكترونیكی و هوشمند تشكیل دهند مصوبات كارگروه در چارچوب مصوبات شورا و كمیسیون برای كلیه دستگاه های اجرایی استان الزامی است.
اعضای كارگروه:
1.
استاندار (رییس)
2.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یا عناوین مشابه (نایب رییس)
3.
مدیركل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان (نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیر )
4.
مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان
5 .
شهردار مركز استان
6 .
رییس شورای هماهنگی بانك های استان
7. 2
نفر از مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های استانی به پیشنهاد استاندار
8 .
مدیركل دفتر فناوری اطلاعات استانداری یا عناوین مشابه
9
مدیرعامل شركت مخابرات استان
10 .
یك نفر صاحب نظر از دانشگاه یا دستگاه های اجرایی به پیشنهاد دبیر و تایید رییس كارگروه
11.
یك نفر نماینده صنف مربوطه به پیشنهاد دبیر و تایید رییس كارگروه

تبصره استانداران می توانند بنا به درخواست فرمانداران كارگروه های توسعه دولت الكترونیكی شهرستان را در سطح فرمانداری با اعضای نماینده دستگاه های ذیربط و مشابه كارگروه های استانی تشكیل دهند.
نحوه تشكیل، وظائف و اختیارات این كارگروه به تصویب كمیسیون می رسد.

فصل دوم باز مهندسی دولت: الزامات فنی و زیر ساختی كارآمدسازی و چابك سازی دولت

ماده 7 

معاونت براساس الزامات نقشه جامع دولت الكترونیكی مصوب كمیسیون و مصوبات مرتبط با دولت الكترونیكی شورای عالی اداری، موظف است اصلاحات ساختاری لازم رابه منظور ایجاد یكپارچگی در مدیریت و توسعه دولت الكترونیكی و چابك سازی دستگاه ها، به عمل آورد.

تبصره اصلاحات ساختاری باید به گونه ای باشد كه منجر به یكپارچگی كلیه امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه ها و واحدهای تابعه در یك ساختار منسجم تحت نظر بالاترین مقام اجرایی دستگاه و با هدف چابك سازی ارائه خدمات الكترونیكی دستگاه شود. كلیه مسؤولیت های اجرایی توسعه دولت الكترونیكی بر عهده رئیس این واحد است.

ماده 8

كلیه دستگاه های اجرایی موظفند برنامه اجرایی توسعه خدمات الكترونیك خود را ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ مصوبه تهیه و به كمیسیون ارسال كنند. هرگونه تخصیص اعتبار و مبادله موافقت نامه منوط به تصویب برنامه دركمیسیون است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف است پس از تأیید كمیسیون نسبت به موارد فوق اقدام نماید.

ماده 9

كلیه دستگاه های اجرایی موظفند شناسنامه خدمات خود را تا پایان سال 1393 و در چارچوب پیوست (ب) تهیه و به معاونت ارسال كنند. هرگونه ارائه خدمت الكترونیكی و تخصیص منابع اعم از تجهیزات، اعتبار و نیروی انسانی بدون داشتن شناسنامه خدمت مورد تایید معاونت و بدون در نظر گرفتن الزامات و چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الكترونیكی ابلاغی كمیسیون، ممنوع است. معاونت پس از تأیید خدمت كد منحصر به فردی را به خدمت مذكور تخصیص می دهد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است با رعایت مفاد ماده 8 كلیه منابع مورد نیاز ارائه خدمت را پس از تایید شناسنامه خدمت توسط معاونت در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

تبصره 1شناسنامه خدمات باید با رویكرد یكسان سازی فرایند ارایه خدمات در واحدهای مختلف دستگاه تدوین شود و در درگاه دستگاه انتشار و در دسترس عموم قرار گیرد.

تبصره 2شناسنامه خدمات شامل اقلام اطلاعاتی زیر است:
1.
كد خدمت
2.
منشا قانونی و مقرراتی ارائه خدمت
3.
نوع خدمت (حاكمیتی- حمایتی- تصدی) براساس چارچوب قانون مدیریت خدمات كشوری
4.
ذینفعان خدمت
5.
نیازمندی های اطلاعاتی و اسنادی خدمت از ذینفع (در قالب كاربرگ های الكترونیكی)
6.
نیازمندی های اطلاعاتی (نظیر مجوز، استعلام و…) خدمت از سایر دستگاه ها
7.
نیازمندی های احراز هویت حقیقی و حقوقی
8.
مجوز و تعرفه دریافت هزینه و شماره حساب آن
9.
ذكر ضرورت های مراجعه حضوری
10.
فرآیند زمانی بررسی و ارائه خدمت.
11.
فهرست واحد های سازمانی درگیر در ارائه خدمت.

ماده 10

معاونت موظف است با بهره گیری از مصوبات كارگروه موضوع ماده 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مصوبات كمیسیون، به منظور چابك سازی و شفاف سازی دولت، كارآمدسازی و اثر بخشی فرایندها، نسبت به باز مهندسی فرآیندهای ارائه خدمات دولت با رویكرد معماری سرویس گرا و به روش های مدیریت و راهبری خدمات فناوری اطلاعات اقدام كرده و پیشنهادهای خود را برای بررسی و طرح در كمیسیون ارائه كند.

ماده 11

معاونت موظف است كلیه فرآیندها، شناسنامه های خدمات تایید شده و بازمهندسی شده را ضمن ارسال به دبیرخانه شورا حداكثر یك هفته پس از تصویب در درگاه خود منتشر كرده و براساس مقررات مصوب نسبت به اصلاح فرآیندها و ساختارهای متناظر آن اقدام كند.

ماده 12 

دستگاه های اجرایی موظفند حداكثر ظرف یك سال پس از ابلاغ این مصوبه، چار چوب (مستند) معماری سازمانی را به نحوی كه شامل باز مهندسی كلیه خدمات و فرایندهای خود باشد، به دبیرخانه شورا ارائه كنند. به روز رسانی معماری سازمانی دستگاه ها هر دوسال یكبار بر اساس مصوبات شورا و كمیسیون الزامی است.

ماده 13

دستگاه های اجرایی موظفند :
1.
با رعایت مفاد ماده ( 46 ) قانون برنامه پنجم توسعه تمهیدات لازم را جهت ایجاد و تخصیص شناسه پیگیری برای كلیه خدمات الكترونیكی مربوطه فراهم كنند. به نحوی كه به ازای مراجعه اشخاص برای دریافت خدمت از طریق درگاه دستگاه یا دفاتر خدماتی یك شناسه پیگیری تولید شود. این شناسه رویداد ها و فعالیت های انجام شده توسط دستگاه را با ذكر زمان و مسؤول انجام خدمت از طریق درگاه یا سامانه های پیام رسان یا سامانه های مركز تلفن فراهم كند.
2.
شناسه پیگیری كلیه خدمات الكترونیكی خود را از سامانه ای كه معاونت به منظور تولید شناسه یكتا ایجاد می نماید، دریافت كنند، به گونه ای كه كسب استعلام ها و دریافت مجوز ها به صورت الكترونیكی و در صورت لزوم با استفاده از امضای الكترونیكی و بستر ارتباطی امن و اختصاصی زیرمجموعه شبكه ملی اطلاعات انجام شود. ارائه خدمات باید از طریق درگاه دستگاه اصلی فراهم شده و امكان بررسی آخرین وضعیت خدمت در درگاه دستگاه فرعی نیز میسر باشد.

تبصره در صورتی كه بخشی از ارائه خدمت بر اساس قوانین و مقررات نیازمند پرداخت هزینه باشد، لازم است درگاه دستگاه اصلی امكان پرداخت الكترونیكی را فراهم كرده یا به طریقی امكان تأیید پرداخت انجام گرفته از سایر درگاه های پرداخت الكترونیكی را فراهم كند.

ماده 14 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در بخشنامه و لایحه بودجه سنواتی ردیف برنامه ای مشخصی را در هریك از امور چهارگانه برای توسعه و استقرار دولت الكترونیكی در نظر گرفته و كلیه اعتبارات مربوطه را در این ردیف ها تجمیع كرده و اقدامات لازم در راستای تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای طرح ها وپروژه های توسعه دولت الكترونیكی را بعمل آورد. تخصیص بودجه به پروژه هایی صورت می گیرد كه الزامات و مصوبات مربوطه شامل این مصوبه را رعایت كرده باشند . بدین منظور مبادله كلیه موافقتنامه ها و تخصیص اعتبارات موضوع بكارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه باید پس از بررسی فنی سازمان و تأیید دبیرخانه شورا انجام شود.

ماده 15

سازمان موظف است به منظور صیانت از حقوق كاربران و ایجاد رقابت در باازار نسابت باه بررسای شرح خدمات پروژه های خدمات دولت الكترونیكی برای مشاركت و سرمایه گاذاری بخاش خصوصای در اجرای آنها به روش های مختلف تأمین منابع مالی و اجرا، نظیر ساخت، بهرهبرداری و انتقال 2یا سااخ ت، بهرهبرداری و مالكیت 3، اجاره به شرط تملیك و نظایر آن اقدام كارده و هزیناه هاای عرضاه خادمات را بررسی نموده و جهت تصویب به شورا ارایه كند. است. دستگاه های اجرایی در چارچوب مقررات با تأیید مراتب توسط شورا و شرح خدمات توسط سازمان مجاز به استفاده از توان گروهای شاركت هاای بخاش خصوصی هستند.

تبصره احراز صلاحیت فنی و اجرایی برای ارایه خدمات دولت الكترونیكی توسط بخش خصوصی و اعطای مجوزهای مربوطه برعهده سازمان است

ماده 16

سازمان موظف است نسبت به تهیه چارچوب تعامل پذیری دولت وكلیه ضوابطی كه متضمن یكپارچگی فنی واجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الكترونیكی است، با استفاده از ظرفیت فنی و مشاوره ای شركت ها و موسسات داخلی اقدام كند.

ماده 17 

سازمان موظف است با همكاری معاونت ضوابط و معیارهای ارزیابی كیفی خدمات الكترونیكی ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی را به نحوی تدوین كند كه متضمن دریافت میزان رضایتمندی ذی نفعان، سرعت و دقت ارائه خدمت، كارایی و اثربخشی خدمت، میزان پاسخگویی و شفافیت اطلاعاات و خدمات باشد.

ماده 18 

دبیرخانه شورا موظف است با همكاری معاونت تا پایان سال اول ابلاغ مصوبه، ضوابط تولید اطلاعات در دستگاه های اجرایی را با رویكرد «اطلاعات به منزله ی دارایی » و تعیین شاخصهای مفید بودن و وزن دهی به اطلاعات را تدوین و ضمن ابلاغ به دستگاه های اجرایی، برنامه های فرهنگ سازی مربوطه را به اجرا گذارد.

تبصره بدین منظور وزارت با همكاری معاونت، حمایت های لازم (شامل: آموزش، تسهیلات مالی و سایر ملزومات( را به منظور ایجاد شركت های تخصصی به عمل خواهد آورد.

ماده 19

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری سایر دستگاه های ذیربط و مشاركت دبیرخانه، ضوابط و الزامات اجرایی پذیرش اسناد مالی – حسابداری الكترونیكی نظیراسناد كاغذی را مطابق بند «ب» ماده (48) قانون برنامه پنجم، تدوین و طی حداكثر شش ماه برای اجرا ابلاغ كند.

ماده 20

دبیرخانه شورا موظف است با همكاری معاونت و دستگاه های ذیربط ضمن تشكیل كارگروه حقوقی فاوا نسبت به تنقیح كلیه قوانین و مقررات حوزه فاوا و تدوین پیش نویس مقررات مورد نیاز اقدام نماید. دبیرخانه شورا می تواند در صورت نیاز به اصلاح قوانین و مقررات نظیر بخش فرآیند تهیه و بررسی اسناد مالی قانون محاسبات عمومی یا لزوم تصویب قوانین جدید نظیر تراكنش های الكترونیكی(تراكنش مالی، استنادپذیری وجمع آوری ادله الكترونیكی )، حریم خصوصی و حمایات از داده ها و پایگاه های اطلاعات، دولت الكترونیكی (با رویكرد یكپارچگی در تعاملات الكترونیكی سه قوه)، قانون جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و حفاظت از مشتریان (مصرف كنندگان) پیش نویس لوایح مورد نظر را با همكاری دستگاه های ذیربط ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و به مراجع ذی صلاح ارایه كند.

فصل سوم پایگاه اطلاعات وخدمات پایه دولت: استنادپذیری اطلاعات و مقابله با جعل

ماده 21 

داده و اطلاعات پایه شامل موارد زیر است:
1.
پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی: سازمان ثبت احوال كشور
2.
پایگاه ملی اسناد و املاك و كاداستر كشور: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
3.
پایگاه هویت وسائط نقلیه: نیروی انتظامی
4.
پایگاه ملی هویت اشخاص حقوقی: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
5.
پایگاه كالا و خدمات(ایران كد): وزارت صنعت، معدن و تجارت
6.
پایگاه شناسنامه خدمات و فرآیند های دولتی: معاونت
7.
پایگاه نظام ملی آدرس گزاری مكان محور كشورGNAF ) ): شركت پست جمهوری اسلامی ایران
8.
پایگاه نظام پولی و مالی كشور: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی ج.ا.ا
9.
پایگاه ملی اطلاعات و آمار كشور: مركز آمار ایران
10.
پایگاه ملی سلامت: وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكی
11.
پایگاه ملی بیمه كشور: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
12.
پایگاه اطلاعات مكان محور كشور ( SDI ): معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

تبصره 1كمیسیون می تواند بنا به ضرورت و ویژگی های نظیر پایگاه های داده و اطلاعات فوق، سایر پایگاه های داده در سطح كشوری را به فهرست فوق اضافه كند.

تبصره 2تكمیل، به روز رسانی و مرجع استنادپذیری اطلاعات پایه، دستگاه متولی پایگاه داده آن است. این دستگاه ها موظفند خدمات استعلام الكترونیكی این اطلاعات را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه فراهم كرده و از طریق مراكز تبادل اطلاعات و شبكه ملی اطلاعات در اختیار ذینفعان قرار دهند.

ماده 22 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دبیرخانه شورا تا سال دوم ابلاغ این مصوبه به منظور تحقق كامل الكترونیكی كردن كلیه دریافت ها و پرداخت های دولت، تدوین واجرای ساز و كار پذیرش اسناد الكترونیكی دریافت درآمدها وسررده های دولتی و پرداخت وجوه در محیط های اینترنتی را انجام دهد. همچنین موظف است به منظور تحقق كامل دریافت وپرداخت الكترونیكی درفعالیت های اقتصادی كشور توسط سایر ابزارهای الكترونیكی در نظام اداری مالی كشور اقدامات لازم را به انجام رساند

تبصره كلیه بانك ها و مؤسسات مالی كشور موظفند خدمات بانكی الكترونیكی یاد شده را برای حساب های دولتی از طریق سوئیچ خزانه، زیرنظر و با هماهنگی خزانه داری كل كشور در اختیارمشتریان قرار دهند.

ماده 23

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان متولی مدیریت بهره برداری و تدوین رویه دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظام برنامه ریزی كشور و دیگر متقاضیان، موظف است در اجرای بند « ه»ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور پشتیبانی علمی و آگاهانه از كلیه تصمیم گیریها، برنامه ریزی و مدیریت در سطح ملی منظومه ملی اطلاعات مكان محور را ایجاد كند.

تبصره 1 كمیته راهبری SDI كشور با عضویت نمایندگان نهاد های ذیل مسئولیت توسعه و گسترش SDI در سطح ملی، استانی و دستگاهی را بر عهده دارد.
اعضای كمیته:
13.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی(رئیس)
14.
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات(نائب رئیس)
15.
سازمان نقشه برداری
16.
سازمان ثبت اسناد كشور
17.
وزارت راه و شهرسازی
18.
وزارت نیرو
19 .
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
20.
وزارت كشور
21.
شركت پست جمهوری اسلامی ایران
22.
وزرات علوم، تحقیقات و فناوری
23.
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكی
21.
شهرداری شهر ها حسب نیاز
كمیته های استانی با مسئولیت استاندار مشابه كمیته ملی با حضور شهرداری مركز استان تشكیل می شود.

تبصره 2دستگاه های اجرایی موظفند در قلمرو وظایف محوله تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه اطلاعات مكان محور خود را در قالب سامانه جامع اطلاعات مكان محور تهیه و به معاونت ارایه كرده و به صورت برخط یا در دوره های زمانی مشخص اطلاعات مذكور را به روز كنند.

ماده 24

سازمان نقشه برداری كشور مسؤول تأمین نقشه های مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی برای كلیه متقاضیان بوده و موظف است با استفاده از امكانات خود و سایر مراجع قانونی و همچنین از طریق برون سپاری فعالیت ها و خرید خدمت از بخش خصوصی، نقشه های یك پانصدم و یك دوهزارم شهرها را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه و برای باقی كشور را تا پایان سال سوم اجرای آن فراهم كند.

ماده 25

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسؤول تهیه لایه اطلاعات كاداستر كل كشور و تهیه مختصات جغرافیایی املاك بوده و موظف است با همكاری كلیه دستگاه های ذیربط اطلاعات و نقشه های كاداستر شهری را تا پایان سال دوم ابلاغ مصوبه، كاداستر روستایی را تا پایان سال سوم ابلاغ مصوبه، كاداستر مراتع و جنگلها و كاداستر دریایی را تا پایان سال چهارم ابلاغ مصوبه تهیه و برای بهره برداری عرضه كند. همچنین مكلف است هماهنگی های لازم ملی و بین المللی برای تعامل و تبادل بین كاداستر و منظومه اطلاعات مكان محور (SDI) را به عمل آورد.

تبصره كلیه دستگاه های مرتبط موظف به همكاری كامل با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در تهیه طرح كاداستر قلمروی مربوط خود هستند.

ماده 26 

وزارت كشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور) و كلیه شهرداری های سراسر كشور ضمن تهیه لایه های اطلاعات مكان محور قلمرو وظایف شهری و ایجاد SDI شهری مربوط، موظف به مشاركت در تهیه، تامین، بروز رسانی و تبادل اطلاعات SDI ملی با دستگاه های ذیربط هستند.

ماده 27

شركت ملی پست جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال دوم ابلاغ این مصوبه، نشانی پستی كلیه اماكن كشور را بر اساس ضوابط نظام كد پستی و مشخصات فنی روش نشانی دهی مبتنی بر اطلاعات مكان محور GNAF تهیه و به عموم ارائه كند. كلیه دستگاه ها، شهرداری ها و آحاد جامعه و بخش خصوصی موظف به بكارگیری این نشانی در اسناد و مدارك و تبادل خدمات خود هستند.

تبصره بدین منظور كارگروهی شامل سازمان، شركت ملی پست، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دبیرخانه شهرداری های كلان شهرها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور و شهرداری های كلان شهرها (حسب مورد) تشكیل و برنامه، ضوابط، نحوه مشاركت و سرمایه گذاری اجرای این پروژه را تعیین و برای تصویب به كمیسیون ارائه می كنند.

ماده 28 

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای اجرایی شدن كامل نظام طبقه بندی كالا و خدمات نسبت به اعطای شناسه استاندارد و یكتا به كلیه كالاها و خدمات اقدام كند. استفاده از شناسه خدمات وكالاها در كلیه سامانه های دستگاه های اجرایی از سال دوم پس از ابلاغ این مصوبه ضروری است.

تبصره شناسه مربوط به خدمات دولتی باید با هماهنگی معاونت تخصیص داده شود.

ماده 29 

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
1.
برنامه ریزی و اجرای روش دریافت و پرداخت الكترونیكی در كلیه پیشخوان های ارایه خدمات در كشور و همچنین محیط های اینترنتی برای تعاملات مالی دولتی و ارتقای توان مدیریت مالی دولت با استفاده از سوئیچ خزانه زیر نظر خزانه داری كل كشور، برای نظارت برخط روی حساب های دولتی و گردش مالی مربوط، از ابتدای سال اول ابلاغ مصوبه.
2.
تأمین خدمات اطلاع رسانی الكترونیكی از طریق پنجره واحد تجاری ایران (شامل اطلاعات و خدمات تجارت و بازرگانی داخلی و بین المللی) برای تسهیل تجارت الكترونیكی در كشور در هماهنگی با پنجره واحد گمركی به عنوان زیرمجموعه و پنجره واحد ملی به عنوان فوق مجموعه از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.
3.
استقرار گمرك نوین را بر مبنای رویه های اساتاندارد بین المللی و مدیریت خطرپذیری هوشمند از ابتدای ابلاغ مصوبه آغاز كند به نحوی كه خدمات گمرگی از طریق درگاه های الكترونیكی در دسترس ذینفعان به صورت تعاملی قرار گیرد و گزارش پیشرفت آن را در بازه های 6 ماهه به اطلاع عموم برساند.

تبصره شیوه نامه مربوط به اجرای این بند تا پایان شش ماهه اول ابلاغ مصوبه تهیه و برای آگاهی و اجرا به كلیه دستگاه های مربوط ابلاغ می شود.

فصل چهارم مراكز تبادل اطلاعات

ماده 30

وزارت، موظف است با هدف ایجاد یكپارچگی در تبادل اطلاعات و خدمات و ممانعت از ایجاد شبكه های ارتباطی و اطلاعاتی موازی و زائد بین دستگاه های اجرایی و تضمین حفظ امنیت شبكه و عدم دسترسی اشخاص غیر مجاز اقدامات زیر را انجام دهد:
1.
هماهنگی برای ایجاد زیرساخت ارتباطی شبكه های اختصاصی كلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه در سطح كل كشور.
2.
ایجاد مركز ملی تبادلات الكترونیكی اطلاعات پایه و بین دستگاهی.
3.
كمك و هماهنگی برای ایجاد مراكز تبادلات الكترونیكی خوشه های 14 گانه و سایر مراكز مورد نیاز با همكاری و سرمایه گذاری دستگاه های ذیربط.

ماده 31 

وزارت موظف است به منظور تسهیل اجرای بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجم توسعه برای به اشتراك گذاری بانك های اطلاعاتی پایه برای جلوگیری از موازی كاری دستگاه ها به منظور ارائه خدمات بین دستگاهی، مركز ملی تبادلات الكترونیكی اطلاعات پایه و بین دستگاهی را با ویژگی های زیر ایجاد كند:
1.
مركز IX محل تبادل اطلاعات پایه مورد نیاز خدمات الكترونیكی دستگاه ها است.
2.
بانك های اطلاعاتی پایه موضوع ماده(21) به صورت مستقیم به مركز تبادل اطلاعات ملی متصل شوند.
3.
تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الكترونیكی یا تبادل پیام های الكترونیكی است.
4.
هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراكز به جز داده ترافیك تبادلات الكترونیكی نگهداری و ذخیره نمی شود.
5.
این مركز امكان پایش و نظارت برای تبادلات الكترونیكی داشته و نیز امكان گزارش گیری برای كلیه ذینفعان وجود دارد.
6.
كلیه دستگاه های اجرایی متولی اطلاعات پایه موظفند خدمات اطلاعات پایه خود را به سایر دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی تنها از طریق مراكز تبادل اطلاعات مبادله كنند. هر گونه ایجاد ارتباط جدید اختصاصی بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مركز تبادل اطلاعات ممنوع بوده و در صورت وجود می بایستی پس از راه اندازی و استقرار كامل این ارتباط برچیده شود.

ماده 32 

كارگروه هریك از خوشه های 14 گانه می تواند حسب نیاز نسبت به ایجاد مركاز تبادل اطلاعات تخصصی خدمات دستگاه های زیرمجموعه آن خوشه اقدام كند. این IX شامل ویژگی های زیر است:
1.
مركز IX محل تبادل اطلاعات مورد نیاز خدمات الكترونیكی دستگاه های ذیل خوشه است.
2.
تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الكترونیكی یا تبادل پیام های الكترونیكی است.
3.
هیچ محتوی اطلاعاتی در این مراكز به جز داده ترافیك تبادلات الكترونیكی نگهداری و ذخیره نمی شود.
4.
این مركز امكان پایش و نظارت برای تبادلات الكترونیكی داشته و نیز امكان گزارش گیری برای كلیه ذینفعان وجود دارد.

ماده 33

كلیه دستگاه های اجرایی زیرمجموعه هر خوشه موظفند اطلاعات خدمات خود را از طریق مراكز تبادل اطلاعات مرتبط به سایر دستگاه های اجرایی زیر همان خوشه ارائه كنند. پس از استقرار این مراكز تبادل اطلاعات ایجاد ارتباطات خاص بین دستگاهی برای تبادل اطلاعات پایه خارج از مركز تبادل اطلاعات تنها با مجوز شورا امكان پذیر است.

ماده 34 

كلیه خدمات باید متناسب با نیاز و به صورت رایگان، در اختیار دستگاه های اجرایی ثالث و نیز مراكز تبادل اطلاعات تخصصی (نظیر IX ملی كشور) قرار گیرد.

تبصره هر دو دستگاه مبدأ و مقصد زیرساخت های لازم برای ارائه و دریافت اطلاعات و خدمت را فراهم كرده، دستگاه اجرایی مقصد حق واگذاری خدمات پایه به غیر را ندارد.

فصل پنجم تكالیف دستگاه های اجرایی

ماده 35

دستگاه های اجرایی مجاز به پاسخگویی الكترونیكی به هرگونه درخواست اطلاعات اشخاص حقیقی یا دستگاه اجرایی دیگر كه به صورت الكترونیكی برای آنها ارسال شده، هستند.

ماده 36 

سازمان موظف است نسبت به ایجاد سامانه متمركز ارزیابی خدمات الكترونیكی دستگاه ها به گونه ای كه شامل ویژگی های زیر باشد، اقدام كند:
1.
مبتنی بر فناوری وب سرویس،
2.
امكان ثبت شمارش مراجعین به درگاه و كاربران برخط،
3.
قابلیت نظر سنجی از مراجعین و ارزیابی كیفیت خدمات الكترونیكی؛

تبصره 1دستگاه های اجرایی موظف به درج این وب سرویس در درگاه خود و در فرآیند الكترونیكی هر خدمت هستند و باید شناسه خدمت به این سرویس ارسال شود. ارزیابی میزان رضایت مندی مراجعین به درگاه دستگاه های اجرایی تنها از این طریق صورت خواهد گرفت.

تبصره 2شرایط دسترسی به گزارشات ارزیابی خدمات تولید شده توسط این سامانه به تصویب كمیسون خواهد رسید.

ماده 37 

دستگاه های اجرایی باید كلیه درخواست ها، اظهارنامه ها و یا اسنادی كه به صورت الكترونیكی توسط یك كاربر برای آنها ارسال می شود و یا تمام پرداخت های الكترونیكی مربوط به فرایندهای اداری را در صورتیكه مغایر با ضوابط امنیتی نباشد، پذیرفته، پردازش كرده و پاسخ دهند.

ماده 38

رسیدگی به درخواستی كه به صورت الكترونیكی برای یك دستگاه اجرایی ارسال شده است باید بدون نیاز به تائید مجدد ارسال كننده و یا نیاز به ارسال یك كاربرگ دیگر، ثبت و پردازش شود. هرگونه رویه الزام آور یا كاربرگ های تكمیلی در این خصوص باید به تائید شورای عالی اداری برسد و یا آنكه بطور ویژه در این مصوبه مستثنی شده و تعریف شود.

ماده 39 

دستگاه های اجرایی باید ضوابط بهره برداری از خدماتی را كه به صورت الكترونیكی راه اندازی می كنند، در چارچوب مصوبات و ضوابط تعیین شده از سوی شورا، جهت اطلاع عموم بطور شفاف اعلام نمایند بنحوی كه استفاده از آن برای بهره برداران و شهروندان با ابهام روبه رو نباشد.

ماده 40

دستگاه های اجرایی موظفند حداكثر دو سال پس از ابلاغ مصوبه «نظام جامع مدیریت»، در بخش مربوطه را با رعایت «اصول مدیریت دانش و یكپارچگی اطلاعات» و «نظام حكمرانی فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات»، منطبق با استانداردهای مربوطه، تدوین و پیاده سازی كنند. گزارش اقدامات انجام شده دستگاه می بایستی هر شش ماه یكبار به كمیسیون ارائه شود.

تبصره كلیه دستگاه های اجرایی موظفند ذخایر اطلاعاتی موجود در دستگاه اجرایی را از سال اول ابلاغ مصوبه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس كاربران در سطوح مختلف قرار دهند.

ماده 41

كلیه دستگاه های اجرایی موظفند از طریق درگاه خود یك كانال ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار كنند تا كاربران بتوانند با استفاده از كلیه ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با دولت ارتباط برقرار كنند. بدست آوردن اطلاعات و یا ارائه اسناد و مدارك كاغذی، دریافت یا پركردن كاربرگ های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به ادارات باشد.

تبصره در صورت تأمین زیرساخت كلید عمومی امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.

ماده 42

كلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای انجام درخواست های اداری و ارائه خدمات دولتی خود به شهروندان از سامانه های رایانه ای در دسترس عموم موسوم به درگاه كه بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب هیأت وزیران به شماره 192630 /ت 42635 /ك مورخ 3 /10 /1391 طراحی شده است، استفاده كنند و امكان دسترسی به اطلاعات و خدمات مربوطه را از طرق مختلف شامل تلفن، پیامك، رایانامه، شبكه های ارتباطی و سایر شیوه های ممكن فراهم سازند.

فصل ششم تكالیف سازمان

ماده 43

در راستای توسعه دولت الكترونیكی، سازمان موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:
1.
همكاری با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در نظارت و اعمال رتبه بندی پیمانكاران حوزه فناوری اطلاعات به منظور انعقاد قرارداد با دستگاه های اجرایی.
2.
ارائه كمك های كارشناسی به دستگاه های اجرایی و بررسی و تأیید شركت های مشاور و توانمند داخلی وخارجی در طراحی و اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و توسعه دولت الكترونكی دستگاه های اجرایی.
3.
ایجاد هماهنگی فنی بین دستگاه های اجرایی مرتبط با خوشه های خدمات و پنجره های واحد خدمات الكترونیكی.
4.
طراحی، اجرا و ارائه خدمات مراكز تبادل اطلاعات ملی و ارائه كمك های فنی و كارشناسی برای مراكز تبادل اطلاعات خوشه های خدمات.
5.
ارزیابی فنی و رتبه بندی كیفی خدمات الكترونیكی و درگاه های دستگاهی و استانی.
6.
طرح ریزی و اجرای سامانه های ملی و فرا دستگاهی توسعه خدمات الكترونیكی با همكاری و مشاركت سایر دستگاه های مسؤول.
7.
بررسی و تطبیق طرح های توسعه فناوری اطلاعات و خدمات الكترونیك دستگاه ها با ملاحظات امنیتی ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح قانونی و ارائه كمك های فنی در جهت امن سازی سامانه ها.
8.
طرح ریزی و ایجاد شبكه های ارتباطی و تبادل اطلاعات بین دستگاه ها، مراكز تبادل اطلاعات ملی و خدمات اطلاعات پایه ذیل شبكه ملی اطلاعات و شبكه دولت.
9.
تهیه و اجرای ساز وكار ارزیابی و رتبه بندی مستمر و صدور نشان « قابلیت اطمینان» و «كیفیت خدمات» برای كلیه وبگاه ها و درگاه های دستگاه های اجرایی از ابتدای سال دوم ابلاغ مصوبه.

ماده 44

سازمان موظف است با همكاری معاونت ، ضوابط و معیارهای ارزیابی بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی را به نحوی تدوین نماید كه متضمن انطباق فرایندهای ارائه و پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات با بهروش ها و استانداردهای مرجع این حوزه باشد.

فصل هفتم سایر ضوابط

ماده 45

به منظور تأمین منابع مورد نیاز توسعه دولت الكترونیكی دستگاه های اجرایی مجازند در صورت نیاز و با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و در چارچوب بودجه سنواتی، تا میزان یك درصد از سر جمع اعتبارات سرمایه ای و هزینه ای خود را علاوه بر منابع اعتباری سالانه در سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و منظور نمایند. اجرای این بند توسط شركت های دولتی دستگاه هایی كه شمول این آیین نامه بر آنها مستلزم ذكر نام می باشد از طریق مجامع شركت های مربوط طرح و تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 46 دستگاه های اجرایی می توانند از طریق شركت های دانش بنیان،شركت های مشاور و یا شركت های توانمند نرم افزاری با استفاده از روش تك گزینه ای موضوع بند ث ماده 16 آیین نامه خرید خدمات مشاوره، نسبت به اخذ خدمات فاوا تا سقف سه برابر نصاب معاملات متوسط اقدام نمایند. تعیین صلاحیت و رتبه بندی شركت های دانش بنیان در حوزه خدمات فاوا موضوع این ماده توسط سازمان انجام می شود.

ماده 47 

دستگاه های اجرایی موظف هستند در جهت ایجاد محیط عادلانه و رقابتی، اسناد مناقصات را به گونه ای تدوین نمایند كه حجم ریالی پروژه با رتبه بندی خواسته شده و سقف پذیرش شركت های دارای رتبه تناسب داشته باشد و حتی المقدور در شرایط داشتن ضرایب كیفی برابر به شركت های با رتبه بالاتر واگذار نشود.

ماده 48 

كلیه دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات الكترونیكی و سامانه های اطلاعاتی خود ملزم به رعایت ضوابط امن سازی و امنیت ابلاغی توسط مراجع ذیصلاح و حفظ تمامیت و صحت اطلاعات و خدمات هستند. حفظ امنیت به هیچ وجه نباید مانع ارائه كیفی خدمات باشد. سازمان موظف است با همكاری مهادهای [نهادهای] ذیربط گزارش سالانه رعایت ضوابط امنیتی پایگاه های الكتورنیكی دستگاه های اجرایی كشور تهیه و مراجع ذیربط و شورا اعلام كند.

ماده 49

سازمان موظف است با همكاری معاونت و كارگروه های ذیربط خدمات الكترونیكی ارایه شده توسط دستگاه های اجرایی و بلوغ نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات این دستگاه ها را به طور مستمر پایش كند. همچنین لازم است در این خصوص گزارش های ارزیابی و نظارتی لازم را تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، دستگاه ها ودبیرخانه شورا اعلام كند.

ماده 50

سازمان موظف است با همكاری دبیرخانه شورا جهت به روز رسانی هر ساله این مصوبه اقدام كند. كلیه دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای این مصوبه می توانند پیشنهادهای خود را به شورا اعلام كنند.

ماده 51

برنامه اجرایی پروژه های مهم مشمول این آیین نامه شامل عنوان اقدام، دستگاه مسؤول، دستگاه همكار و زمانبندی اجرا در پیوست (ج) ارائه شده است. كمیسیون می تواند در صورت لزوم برنامه اجرایی موضوع این مصوبه را با همكاری دستگاه های ذی ربط اصلاح و ابلاغ نماید.

ماده 52 

كلیه احكام این مصوبه در چارچوب قوانین و مقررات كشور لازم الاجرا است و مقررات مغایر با این مصوبه از تاریخ تصویب این مصوبه ملغی است.