قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392

قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392,08,19

ماده واحده ـ در اجراي بند (ز) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 /9 /1382 وزارتخانه مذكور مكلف است بابت فعاليت‌هاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق‌الامتياز و حق‌السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌ داري كل كشور واريز نمايد. صد در صد (100٪) مبالغ مذكور در لوايح بودجه سالانه براي وزارتخانه يادشده منظور مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با اولويت استفاده از فناوري‌هاي داخلي و توليدات ملي صرف هزينه‌هاي رديفهاي مصوب در بودجه‌هاي سالانه در امور خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم و روستايي و ارائه‌ كنندگان خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات و تأمين هزينه‌هاي آزادسازي و خصوصي‌ سازي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارتخانه مذكور گردد، به نحوي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارچوب جزء (6 ـ2) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدي‌ گري و غير حاكميتي نشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /8 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني