قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست مصوب 1395

قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ ميلادي برابر با ۱۳۹۱ هجري شمسي) مصوب 1395,11,10

ماده واحده ـ احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست، منعقدشده به تاريخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجري شمسي برابر با ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ ميلادي در دوحه شامل كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر چهل ماده، تشريفات (پروتكل) نهايي كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر شانزده ماده، آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي مشتمل بر بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي شود.

تبصره ۱ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، پيوست هاي (۲) (اولين تشريفات (پروتكل) الحاقي به آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني)، (۳) (كنوانسيون پستي جهاني)، (۴) (تشريفات (پروتكل) نهايي كنوانسيون پستي جهاني)، (۵) (موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستيو (۷) (آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني) قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و چهارمين كنگره اتحاديه جهاني پست منعقدشده در ژنو ۲۰۰۸ ميلادي (۱۳۸۷ هجري شمسي) مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۳ ملغي مي گردد.

تبصره 2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده (38) كنوانسيون پستي جهاني، ماده (158) آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني و ماده (27) موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي الزامي است.

تبصره ۳ـ رعايت اصل يكصد وسي ونهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري موضوع ماده (۱۵۳) آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون پستي جهاني

امضاء كنندگان، نمايندگان تام الاختيار دولتهاي كشورهاي عضو اتحاديه با توجه به بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مصوب دهم جولاي ۱۹۶۴ (۱۹ تير ۱۳۴۳) در وين، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه، قواعد حاكم بر سرويس پستي بين المللي را كه در اين كنوانسيون آمده، تدوين كردند.

بخش اول ـ قواعد مشترك حاكم بر سرويس پستي بين المللي

فصل واحد ـ مقررات كلي

ماده ۱ـ تعاريف

۱ـ در راستاي اهداف كنوانسيون پستي جهاني، عبارات زير به اين شرح تعريف مي شوند:

۱ـ۱ امانت: مرسوله قابل حمل تحت شرايط كنوانسيون و آيين نامه امانات پستي؛

۲ـ۱ فرسته (دپش) سربسته: كيسه يا مجموع كيسه ها يا ساير ظروف برچسب دار، مهروموم شده با يا بدون سرب، حاوي مرسولات پستي؛

۳ـ۱ فرسته (دپش) هاي اشتباه در مسير: ظروف (كيسه هايوارده به دفتر مبادله اي غيراز آنچه كه در سرتخته كيسه اشاره شده است؛

۴ـ۱ اطلاعات شخصي: اطلاعات مورد نياز براي شناسايي كاربر يك سرويس پستي؛

۵ـ۱ مرسولات اشتباه در ارسال: مرسولات وارده به يك دفتر مبادله كه مربوط به دفتر مبادله كشور ديگري هستند؛

۶ـ۱ مرسوله پستي: عبارت كلي قابل اطلاق به هر چيز ارسال شده توسط ادارات پست (پست نامه ، امانات پستي، حواله هاي پولي و غيره)؛

۷ـ۱ نرخهاي گذر (ترانزيت): حق الزحمه خدمات ارائه شده توسط يك حمل كننده در كشور معبر (مجري منتخب، سرويس ديگر يا تركيبي از هر دو) مربوط به گذر (ترانزيت) زميني، دريايي و يا هوايي مرسولات؛

۸ـ۱ حقوق پايانه (ترمينال): حق الزحمه اي كه مجري منتخب كشور مقصد از مجري منتخب كشور مبدأ بابت جبران هزينه هاي ايجاد شده در كشور مقصد براي پست نامه هاي وارده طلبكار است؛

۹ـ۱ مجري منتخب: هر نهاد دولتي يا غيردولتي رسماً انتخاب شده توسط كشور عضو براي ارائه خدمات پستي و رعايت الزامات مربوط ناشي از احكام اتحاديه در قلمرو خود؛

۱۰ـ۱ بسته كوچك: مرسوله قابل حمل تحت شرايط كنوانسيون و آيين نامه پست نامه ها؛

۱۱ـ۱ نرخ ورود به سرزمين: حق الزحمه اي كه مجري منتخب كشور مقصد از مجري منتخب كشور مبدأ بابت هزينه هاي ايجاد شده در كشور مقصد براي امانات وارده طلبكار است؛

۱۲ـ۱ نرخ گذر (ترانزيت) از سرزمين: حق الزحمه خدمات ارائه شده توسط يك حمل كننده در كشور معبر (مجري منتخب، سرويس ديگر يا تركيبي از هر دو) مربوط به گذر (ترانزيت) زميني و يا هوايي امانات در قلمرو خود؛

۱۳ـ۱ نرخ دريايي: حق الزحمه مربوط به خدمات ارائه شده توسط يك حمل كننده (مجري منتخب، سرويس ديگر يا تركيبي از هر دو) مشاركت كننده در حمل دريايي امانات؛

۱۴ـ۱ سرويس پستي همگاني: ارائه مستمر خدمات پستي پايه با كيفيت در تمام نقاط قلمرو يك كشور عضو براي همه مشتريان، با قيمتهاي مناسب؛

۱۵ـ۱ گذر (ترانزيت) مكشوفه: گذر (ترانزيت) مكشوفه از طريق كشوري واسط براي مرسولاتي كه تعداد يا وزن آنها، تشكيل فرسته (دپش) هاي سربسته براي كشور مقصد را توجيه نمي كند.

ماده ۲ـ تعيين نهاد يا نهادهاي مسؤول انجام الزامات ناشي از پيوستن به كنوانسيون

۱ـ كشورهاي عضو ظرف مدت شش ماه از پايان كنگره، دفتر بين الملل را از نام و نشاني نهاد دولتي مسؤول نظارت بر امور پستي و نام و نشاني مجري يا مجريان رسماً انتخاب شده براي ارائه خدمات پستي و انجام الزامات ناشي از احكام اتحاديه در قلمرو خود آگاه مي سازند. هرگونه تغيير در نهادهاي دولتي و مجريان منتخب رسمي در بين دو كنگره، در اسرع وقت به دفتر بين الملل اعلام مي شود.

ماده ۳ـ سرويس پستي همگاني

۱ـ در راستاي تحكيم مفهوم وحدت قلمرو پستي اتحاديه، كشورهاي عضو حق دسترسي همه كاربران/ مشتريان به سرويس پستي همگاني را تضمين مي كنند. منظور از اين سرويس، ارائه مستمر خدمات پستي پايه با كيفيت توسط كشورهاي عضو در تمام نقاط قلمرو خود با قيمتهاي مناسب است.

۲ـ كشورهاي عضو با توجه به اين هدف و در نظر گرفتن نيازهاي مردم و شرايط ملي و در چهارچوب قوانين پستي ملي خود يا ساير شيوه هاي معمول، حيطه خدمات پستي ارائه شده و الزامات كيفي و قيمت هاي مناسب را تعيين مي كنند.

۳ـ كشورهاي عضو، عرضه خدمات پستي و رعايت استانداردهاي كيفي توسط مجريان مسؤول ارائه سرويس پستي همگاني را تضمين مي كنند.

۴ـ كشورهاي عضو، تأمين پايا و به تبع آن، پايدار سرويس پستي همگاني را تضمين مي كنند.

ماده ۴ـ آزادي گذر (ترانزيت)

۱ـ اصل آزادي گذر (ترانزيت) در ماده (۱) اساسنامه ذكر شده است. بر مبناي اين اصل، كشورهاي عضو مكلفند تضمين كنند مجريان منتخب آنها، فرسته (دپش) هاي سربسته و پست نامه هاي مكشوفه تحويل شده به آنها توسط مجري منتخب ديگر را همواره از سريعترين مسيرها و با ايمن ترين وسايل مورد استفاده براي مرسولات خود رهسپار مي كنند. اين اصل در مورد مرسولات اشتباه در ارسال و فرسته (ديش) هاي اشتباه در مسير نيز اعمال مي شود.

۲ـ كشورهاي عضوي كه در امر مبادله نامه هاي حاوي مواد واگير يا مواد راديواكتيو مشاركت ندارند، مي توانند از پذيرفتن اين مرسولات بصورت گذر (ترانزيت) مكشوفه در قلمروشان خودداري كنند. اين رويه در مورد پست نامه ها به استثناي نامه ها، كارت پستال ها و مرسولات نابينايان اعمال مي شود. رويه مذكور در مورد اوراق چاپي، گاهنامه ها، مجلات، بسته هاي كوچك و كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”) كه محتويات آنها با مقررات حاكم بر شرايط نشر يا توزيع آنها در كشور معبر مطابقت نداشته باشد نيز اعمال مي شود.

۳ـ آزادي گذر (ترانزيت) امانات پستي ارسالي از مسيرهاي زميني و دريايي، محدود به قلمرو كشورهايي است كه در اين سرويس مشاركت دارند.

۴ـ آزادي گذر (ترانزيت) امانات هوايي در سرتاسر قلمرو اتحاديه تضمين مي شود. اما كشورهاي عضوي كه سرويس امانات پستي را ارائه نمي كنند، ملزم به رهسپاري امانات هوايي از مسير زميني نيستند.

۵ـ اگر كشور عضوي مقررات مربوط به آزادي گذر (ترانزيت) را رعايت نكند، ساير كشورهاي عضو مي توانند ارتباط پستي خود با آن كشور عضو را متوقف سازند.

ماده ۵ـ مالكيت مرسولات پستي، استرداد از پست، تغيير يا تصحيح نشاني، تغيير مسير، برگشت مرسولات توزيع نشدني به فرستنده

۱ـ هر مرسوله پستي تا زماني كه به مالك قانوني تسليم نشده باشد متعلق به فرستنده است، مگر اينكه طبق مقررات كشور مبدأ يا مقصد و در صورت اعمال بندهاي ۱ـ۱-۲ يا ۳ ماده ۱۸ طبق قوانين كشور گذر (ترانزيت) كننده ضبط شود.

۲ـ فرستنده يك مرسوله پستي مي تواند مرسوله خود را از پست پس گرفته، نشاني آنرا تغيير داده يا اصلاح كند. هزينه ها و ساير شرايط در آيين نامه ها ذكر شده اند.

۳ـ كشورهاي عضو تضمين مي كنند مجريان منتخب آنها، مرسولات پستي را در صورتي كه گيرنده نشاني خود را تغيير داده باشد، تغيير مسير داده و مرسولات توزيع نشدني را به فرستنده برگشت دهند. هزينه ها و ساير شرايط در آيين نامه ها ذكر شده اند.

ماده ۶ ـ نرخها

۱ـ نرخهاي مربوط به سرويسهاي مختلف پستي بين الملل و سرويسهاي ويژه توسط كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها، بسته به قوانين ملي، در انطباق با اصول مندرج در كنوانسيون و‏ آيين نامه هاي آن تعيين مي شود. اين نرخها اساساً بايد با قيمت تمام شده خدمات ارائه شده متناسب باشند.

۲ـ كشور عضو مبدأ يا مجري منتخب آن، بسته به قوانين ملي، نرخهاي پستي مربوط به حمل پست نامه ها و امانات پستي را تعيين مي كند. اين نرخها به شرطي شامل هزينه توزيع مرسولات در مكان نشاني است كه اين سرويس در كشور مقصد براي مرسولات مورد بحث داير باشد.

۳ـ نرخهاي دريافتي، از جمله نرخهايي كه به عنوان راهنما در احكام ذكر شده اند، حداقل بايد برابر با نرخهاي دريافتي در سرويس داخلي و با همان مشخصات (گروه مرسولات، تعداد، زمان قبول تا توزيع و غيره) باشند.

۴ـ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها، بسته به قوانين ملي، مجازند نرخهايي فراتر از نرخهاي راهنماي مندرج در احكام اخذ كنند.

۵ـ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها مجازند بر مبناي قوانين ملي خود و با رعايت آستانه نرخهاي مندرج در بند ۳، براي پست نامه ها و امانات پست شده در قلمرو كشور عضو، نرخهاي كمتري أخذ كنند. براي مثال آنها مي توانند به مشتريان كلان پست تخفيف دهند.

۶ـ هچگونه هزينه پستي به غير از هزينه هاي تعيين شده در احكام از مشتريان أخذ نمي شود.

۷ـ مجريان منتخب، به استثناي موارد تصريح شده در احكام، نرخهاي دريافتي را براي خود حفظ مي كنند.

ماده ۷ـ معافيت از نرخهاي پستي

۱ـ اصل

۱ـ۱ موارد معافيت از نرخهاي پستي اگر به معناي معافيت از پيش پرداخت پستي باشند به صراحت در كنوانسيون تعيين مي شوند. اما، آيين نامه ها ‏مي‏توانند معافيت از پيش پرداخت پستي و پرداخت نرخهاي گذر (ترانزيت)، حقوق پايانه (ترمينالو نرخهاي ورود به سرزمين را براي پست نامه ها و امانات پستي مربوط به سرويس اداري ارسالي توسط كشورهاي عضو، مجريان منتخب و اتحاديه هاي محدود در نظر گيرند. علاوه بر اين، پست نامه ها و امانات پستي ارسالي توسط دفتر بين الملل اتحاديه به اتحاديه هاي محدود، كشورهاي عضو و مجريان منتخب به عنوان مرسولات مربوط به سرويس اداري در نظر گرفته شده و از تمام نرخهاي پستي معافند. اما كشور عضو مبدأ يا مجري منتخب آن مي تواند اضافه نرخ هوايي از مرسولات أخيرالذكر أخذ كند.

۲ـ اسراي نظامي و غيرنظامي

۱ـ۲ پست نامه ها، امانات پستي و مرسولات سرويس هاي پرداخت پستي به نشاني اسراي نظامي يا ارسالي توسط آنها، به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مذكور در آيين نامه هاي كنوانسيون و موافقت نامه سرويس هاي پرداخت پستي، از تمام نرخهاي پستي به استثناي اضافه نرخ هوايي معافند. مقررات ياد شده در مورد متخاصمين دستگير شده و بازداشت شده در يك كشور بي طرف نيز اعمال مي شود.

۲ـ۲ مقررات تعيين شده در بند ۱ـ۲، در مورد پست نامه ها، امانات پستي و سرويس هاي پرداخت پستي از مبدأ ديگر كشورها به نشاني اسراي غيرنظامي يا ارسالي توسط اين افراد، طبق كنوانسيون ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ (۲۱ مرداد ۱۳۲۸) ژنو در مورد حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ، به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مذكور در آيين نامه هاي كنوانسيون و موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي نيز اعمال مي شود.

۳ـ۲ دفاتر مذكور در آيين نامه هاي كنوانسيون و موافقت نامه سرويس هاي پرداخت پستي نيز كه مرسولات پست نامه، امانات پستي و سرويس هاي پرداخت پستي به افراد اشاره شده در بندهاي ۱ـ۲ و ۲ـ۲ را به طور مستقيم يا غيرمستقيم دريافت يا ارسال مي كنند، از پرداخت نرخهاي پستي معافند.

۴ـ۲ امانات تا ۵ كيلوگرم به صورت معاف از هزينه پستي قبول مي شوند. در مواردي كه محتواي امانات قابل تفكيك نبوده و امانات به نشاني يك اردوگاه يا نماينده زندانيان براي توزيع بين زندانيان باشند، وزن آنها مي تواند تا ۱۰‏كيلوگرم افزايش يابد.

۵ـ۲ در محاسبات ميان مجريان منتخب، هيچ نرخي به جز هزينه حمل هوايي قابل اعمال در مورد امانات هوايي، به امانات اداري و امانات مربوط به اسراي نظامي و غيرنظامي تعلق نمي گيرد.

۳ـ مرسولات براي نابينايان

۱ـ۳ هر مرسوله مربوط به نابينايان ارسالي/ دريافتي توسط يك سازمان ويژه نابينايان يا هر مرسوله ارسالي/ دريافتي توسط يك فرد نابينا، تا جايي كه اين مرسولات در سرويس داخلي مجري منتخب فرستنده قابل قبول هستند، از تمام نرخهاي پستي به استثناي اضافه نرخ هوايي معافند.

۲ـ۳ـ در اين ماده:

۱ـ۲-۳ يك نابينا فردي است كه به عنوان نابينا يا كم بينا در كشور خود ثبت نام شده يا طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، به عنوان نابينا يا كم بينا قلمداد مي شود؛

۲ـ۲-۳ سازماني براي نابينايان به معني مؤسسه (انستيتو) يا انجمني است كه به نابينايان خدمت رساني كرده يا رسماً نماينده نابينايان است؛

۳ـ۲-۳ مرسولات براي نابينايان شامل مكاتبات، نوشته هاي ويژه آنان به هر شكل شامل نوارهاي صوتي و هر نوع تجهيزات و مواد ساخته شده يا جور شده براي كمك به افراد نابينا در حل مشكلات نابينايي، همانطور كه در آيين نامه پست نامه ها شرح داده شده، مي باشند.

ماده ۸ ـ تمبرهاي پستي

۱ـ [حق استفاده از] اصطلاح “تمبر پستي” طبق اين كنوانسيون محفوظ است و منحصراً به تمبرهايي اطلاق مي شود كه با شرايط اين ماده و آيين نامه ها مطابقت داشته باشند.

۲ـ تمبرهاي پستي:

۱ـ۲ بايد فقط با اجازه كشور يا قلمرو عضو و طبق احكام اتحاديه چاپ و منتشر شوند؛

۲ـ۲ نشاني از حاكميت بوده و طبق احكام اتحاديه، هنگام الصاق به مرسولات پستي، نشانه پيش پرداخت هزينه پستي برابر با ارزش واقعي آنها هستند؛

۳ـ۲ بايد به منظور پيش پرداخت پستي يا اهداف تمبرشناسي در كشور يا قلمرو عضو انتشار، طبق قوانين ملي خود، گردش يابند.

۴ـ۲ بايد در دسترس تمام ساكنان كشور يا قلمرو عضو انتشار باشند.

۳ـ تمبرهاي پستي دربرگيرنده موارد زير هستند:

1ـ3 نام كشور يا قلمرو عضو انتشار به الفباي لاتين [پاورقي 1]

[پاورقي 1] به استثناي بريتانياي كبير كه كشوري است كه اصطلاح تمبر پستي را ابداع كرده است.

۲ـ۳ قيمت اسمي كه به اشكال زير بيان مي شود:

۱ـ۲-۳ در كل، به پول رسمي كشور يا قلمرو انتشار يا به عنوان يك حرف يا نشانه؛

۲ـ۲-۳ با استفاده از ساير ويژگي هاي تعيين كننده.

۴ـ نشانهاي كشوري، علائم رسمي نظارتي و نمادهاي سازمان هاي بين الدولي مندرج روي تمبرهاي پستي طبق كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، محفوظ هستند.

۵ ـ موضوع و طرح تمبرهاي پستي بايد:

۱ـ۵ـ مطابق با روح ديباچه اساسنامه اتحاديه و تصميمات متخذه توسط نهادهاي اتحاديه باشند؛

۲ـ۵ـ ارتباط نزديكي با هويت فرهنگي كشور يا قلمرو عضو داشته يا در نشر فرهنگ يا حفظ صلح مشاركت نمايند؛

۳ـ۵ در گراميداشت شخصيت ها يا رويدادهاي غيرملي كشور يا قلمرو عضو، ارتباط نزديكي با كشور يا قلمرو مزبور داشته باشند؛

۴ـ۵ عاري از خصلت سياسي يا هرگونه موضوع اهانت آميز به يك فرد يا كشور باشند؛

۵ـ۵ براي كشور يا قلمرو عضو اهميت زيادي داشته باشند.

۶ـ نقوش پيش پرداخت پستي، نقوش ماشينهاي نقش تمبر و نقوش دستگاههاي چاپ يا ساير فرآيندهاي چاپ يا مهرزني، طبق احكام اتحاديه فقط مي توانند با مجوز كشور يا قلمرو عضو مورد استفاده قرار گيرند.

۷ـ كشورهاي عضو پيش از انتشار تمبرهاي پستي با استفاده از مواد يا فناوريهاي جديد، اطلاعات لازم در خصوص سازگاري اين تمبرها با دستگاههاي پردازش پستي را به دفتر بين الملل اعلام مي كنند. دفتر بين الملل متعاقباً به كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها اطلاع رساني مي كند.

ماده ۹ـ امنيت پستي

۱ـ كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها، الزامات امنيتي تعريف شده در استانداردهاي امنيتي اتحاديه پستي جهاني را برآورده ساخته و يك راهبرد پيش فعالانه امنيتي در تمام سطوح عمليات پستي به منظور حفظ و افزايش اعتماد مردم به خدمات پستي، با لحاظ منافع همه مقامات ذي ربط اتخاذ و اجراء مي كنند. راهبرد مذكور به ويژه شامل اصل تبعيت از الزامات ارائه پيش داده الكترونيك مرسولات پستي مشخص شده در اجراي مقررات (شامل نوع و معيار مرسولات پستي) متخذه توسط شوراي عمليات پستي و شوراي راهبري طبق استانداردهاي ارسال پيام فني اتحاديه پستي جهاني خواهد بود. اين راهبرد همچنين شامل تبادل اطلاعات پيرامون حفظ ايمني و امنيت حمل و نقل و گذر (ترانزيتپست بين كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها است.

۲ـ هرگونه اقدام امنيتي اعمال شده در زنجيره حمل و نقل پستي بين المللي بايد متناسب با خطر يا تهديداتي كه خواستار توجه به آن هستند بوده و بايد بدون ايجاد اختلال در تجارت يا ترافيك پستي جهاني با در نظر گرفتن ويژگي هاي شبكه پستي، اجراء شوند. اقدامات امنيتي با اثر بالقوه جهاني بر عمليات پستي بايد با مشاركت ذي نفعان مرتبط و به يك روش متعادل و هماهنگ شده بين المللي انجام شوند.

ماده ۱۰ـ توسعه پايدار

۱ـ كشورهاي عضو و يا مجريان منتخب آنها يك راهبرد پيش فعالانه توسعه پايدار در تمام سطوح عمليات پستي با تمركز بر فعاليت محيطي، اجتماعي و اقتصادي اتخاذ و اجراء كرده و آگاهي از توسعه پايدار در سرويس هاي پستي را ارتقاء مي بخشند.

ماده ۱۱ـ تخلفات

۱ـ مرسولات پستي

۱ـ۱ كشورهاي عضو متعهد مي شوند اقدامات مقتضي براي پيشگيري، پيگرد و مجازات هر فرد مقصر در موارد زير به عمل آورند:

1ـ1ـ1 قرار دادن مواد مخدر، روان گردان، منفجره و قابل اشتعال يا ساير مواد خطرناكي كه قراردادن آنها در مرسولات پستي به صراحت در كنوانسيون مجاز اعلام نشده؛

۲ـ۱ـ۱ قراردادن اقلام با ماهيت سوء استفاده جنسي از كودكان در مرسولات پستي.

۲ـ شيوه هاي پيش پرداخت پستي و پرداخت پستي

۱ـ۲ كشورهاي عضو متعهد مي شوند اقدامات مقتضي براي پيشگيري، پيگرد و مجازات هرگونه تخلف مربوط به روشهاي پيش پرداخت پستي مندرج در اين كنوانسيون، نظير موارد زير را به عمل آورند:

۱ـ۱ـ۲ تمبرهاي پستي در گردش يا از دور خارج؛

۲ـ۱ـ۲ نقوش پيش پرداخت پستي؛

۳ـ۱ـ۲ نقوش ماشينهاي نقش تمبر يا ماشينهاي چاپ؛

۴ـ۱ـ۲ تمبر(كوپن رپنس) هاي بين المللي.

۲ـ۲ در اين كنوانسيون، تخلفات مربوط به روشهاي پيش پرداخت پستي به اقداماتي اطلاق مي شود كه با قصد بهره مندي غيرقانوني (انتفاع من غيرحق) براي خود فرد يا شخص ثالث صورت بگيرد. اقدامات زير مستوجب مجازات است:

۱ـ۲ـ۲ هر اقدام فريبكارانه، تقلب يا جعل هر وسيله پيش پرداخت پستي يا هر عمل خلاف يا غيرقانوني مربوط به ساخت بدون مجوز چنين وسايلي؛

۲ـ۲ـ۲ هر اقدامي در راستاي استفاده، ترويج، بازاريابي، توزيع، اشاعه، انتقال، عرضه، نمايش يا تعميم هر وسيله پيش پرداخت پستي مجعول، مقلوب يا تقليد شده؛

۳ـ۲ـ۲ هر اقدامي براي استفاده يا اشاعه هر وسيله پيش پرداخت پستي كه قبلاً استفاده شده؛

۴ـ۲ـ۲ هر تلاشي براي ارتكاب تخلفات مذكور.

۳ـ عمل متقابل

۱ـ۳ در ارتباط با اعمال مجازاتها، هيچ تفاوتي بين اقدامات مذكور در بند ۲ در مورد استفاده از ابزارهاي پيش پرداخت پستي، داخلي يا خارجي وجود ندارد. اين رويه مشمول هيچ عمل متقابل قانوني يا قراردادي نمي شود.

ماده ۱۲ـ پردازش اطلاعات شخصي

۱ـ اطلاعات شخصي كاربران فقط براي اهدافي كه طبق قوانين ملي جمع آوري شده اند، مورد استفاده قرار مي گيرند.

۲ـ اطلاعات شخصي كاربران فقط به طرف هاي ثالثي كه طبق قوانين ملي، مجاز به دسترسي به آنها هستند، فاش مي شود.

۳ـ كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها، محرمانه بودن و امنيت اطلاعات شخصي كاربران طبق قوانين ملي خود را تضمين مي كنند.

۴ـ مجريان منتخب به مشتريان خود، استفاده به عمل آمده از اطلاعات شخصي آنها و به ويژه، هدف از جمع آوري اطلاعات را اعلام مي نمايند.

بخش دوم ـ قواعد حاكم بر پست نامه ها و امانات پستي

فصل اول ـ تأمين خدمات

ماده ۱۳ـ خدمات پايه

۱ـ كشورهاي عضو تضمين مي كنند مجريان منتخب آنها، مرسولات پست نامه را قبول، پردازش، حمل و توزيع كنند.

۲ـ پست نامه ها عبارتند از:

۱ـ۲ مرسولات با اولويت و بدون اولويت تا ۲ كيلوگرم؛

۲ـ۲ نامه ها، كارت پستال ها، اوراق چاپي (مطبوعاتو بسته هاي كوچك تا ۲ كيلوگرم؛

۳ـ۲ مرسولات براي نابينايان، تا ۷ كيلوگرم؛

۴ـ۲ كيسه هاي مخصوص حاوي روزنامه ها، گاهنامه ها، كتاب ها و اسناد چاپي مشابه به يك گيرنده در يك نشاني تا وزن ۳۰ كيلوگرم كه كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”) ناميده مي شوند؛

۳ـ پست نامه ها، در انطباق با آيين نامه پست نامه ها، بر مبناي سرعت يا محتواي آنها طبقه بندي مي شوند.

۴ـ محدوديت هاي وزني بالاتر از موارد مذكور در بند ۲ به طور اختياري در مورد برخي گروههاي پست نامه تحت شرايط مذكور در آيين نامه پست نامه ها اعمال مي شود.

۵ـ با در نظر گرفتن بند ۸، كشورهاي عضو تضمين مي كنند مجريان منتخب آنها، امانات پستي تا ۲۰ كيلوگرم را (همانطور كه در كنوانسيون ذكر شده يا در مورد امانات صادره به خارج و پس از توافق دوجانبه، به هر طريقي كه بيشترين مزيت را براي مشتريان شان داشته باشد) قبول، پردازش، ارسال و توزيع كنند.

۶ ـ محدوديت هاي وزني بالاتر از ۲۰ كيلوگرم به طور اختياري براي برخي گروههاي امانات پستي و تحت شرايط مذكور در آيين نامه امانات پستي اعمال مي شود.

۷ـ هر كشور عضوي كه مجري منتخب آن، حمل امانات پستي را برعهده نگيرد، مي تواند ترتيبي اتخاذ كند تا مقررات مندرج در كنوانسيون توسط شركتهاي حمل و نقل اجراء شود. همچنين مي تواند اين سرويس را به امانات دريافتي از يا ارسالي به نقاط فعاليت اين شركتها محدود سازد.

۸ ـ صرف نظر از بند(۵)، كشورهاي عضوي كه پيش از اول ژانويه ۲۰۰۱ (۱۲دي ۱۳۷۹) به موافقتنامه امانات پستي ملحق نشده اند، ملزم به ارائه سرويس امانات پستي نيستند.

ماده ۱۴ـ طبقه بندي مرسولات پست نامه بر اساس فرمت آنها

۱ـ در سيستم طبقه بندي اشاره شده در بند ۳ ماده ۱۳، مرسولات پست نامه ها همچنين مي توانند بر مبناي فرمت آنها مانند نامه هاي كوچك (پي)، نامه هاي بزرگ (جيو نامه هاي حجيم و جاگير (اي) طبقه بندي شوند. حدود اندازه و اوزان در آيين نامه پست نامه ها شرح داده شده است.

ماده ۱۵ـ خدمات جانبي

۱ـ كشورهاي عضو، تأمين خدمات جانبي اجباري زير را تضمين مي كنند:

۱ـ۱ سرويس ثبت براي پست نامه هاي صادره با اولويت و هوايي؛

۲ـ۱ سرويس ثبت براي تمام پست نامه هاي ثبتي وارده.

۲ـ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها مي توانند خدمات جانبي اختياري زير را در روابط با مجريان منتخب موافق ارائه سرويس، تأمين كنند:

۱ـ۲ سرويس بيمه براي پست نامه ها و امانات؛

۲ـ۲ سرويس تحويل در مقابل دريافت بها براي پست نامه ها و امانات؛

۳ـ۲ سرويس توزيع سريع (اكسپرس) براي پست نامه ها و امانات؛

۴ـ۲ تحويل پست نامه هاي ثبتي يا بيمه به شخص گيرنده؛

۵ـ۲ سرويس توزيع رايگان پست نامه ها و امانات؛

۶ـ۲ سرويس امانات شكستني و خارج از اندازه؛

۷ـ۲ سرويس پست بار براي مجموع مرسولات ارسالي به خارج توسط يك فرستنده.

۸ ـ۲ سرويس برگشت كالا كه كالاي برگشتي توسط گيرنده به فروشنده اصلي را، با اجازه نامه، در بر مي گيرد.

۳ـ سه سرويس جانبي زيربخشهاي اجباري و اختياري دارند:

۱ـ۳ سرويس جواب قبول بين المللي (آي بي آر اِس) كه اساساً اختياري است. اما همه كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها ملزم به انجام خدمت “برگشت” سرويس جواب قبول بين المللي هستند؛

۲ـ۳ تمبر (كوپن رپنس) هاي بين المللي كه در همه كشورهاي عضو قابل مبادله اند. اما فروش تمبر (كوپن رپنس) هاي بين المللي اختياري است؛

۳ـ۳ گواهي توزيع براي پست نامه هاي ثبتي، امانات و مرسولات بيمه. همه كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها گواهي هاي توزيع وارده را قبول مي كنند. اما ارائه خدمت گواهي توزيع براي مرسولات صادره اختياري است.

۴ـ شرح اين خدمات و بهاي آنها در آيين نامه ها آورده شده اند.

۵ ـ در صورتي كه موارد زير مشمول بهاي خاصي در سرويس داخلي باشند، مجريان منتخب مجاز به أخذ بهاي معادل از مرسولات بين المللي تحت شرايط مذكور در آيين نامه ها هستند:

۱ـ ۵ توزيع بسته هاي كوچك با وزن بيش از ۵۰۰ گرم؛

۲ـ ۵ پست نامه هايي كه بعد از آخرين زمان استاندارد قبول، پست شوند؛

۳ـ ۵ مرسولات پست شده خارج از ساعات كار عادي باجه؛

۴ـ ۵ قبول مرسوله از مقر فرستنده؛

۵ ـ ۵ استرداد پست نامه ها خارج از ساعات كار عادي باجه؛

۶ ـ ۵ مرسولات توزيع در واحد پستي (پست رستانت)؛

۷ـ ۵ انبار كردن پست نامه هاي با وزن بالاي ۵۰۰ گرم و نيز امانات؛

۸ ـ ۵ توزيع امانات به محض آگهي ورود؛

۹ـ ۵ ارائه پوشش خطرات ناشي از حالت غيرمترقبه (فورس ماژور).

ماده ۱۶ ـ سرويس پستي سريع و پشتيباني يكپارچه

۱ـ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب مي توانند با توافق دوجانبه در سرويس هاي زير همكاري كنند. شرح اين سرويس ها در آيين نامه ها آمده است:

۱ـ۱ سرويس پستي سريع كه يك سرويس پستي سريع ويژه ارسال اسناد و كالا و همواره سريعترين خدمت پستي با استفاده از ابزار فيزيكي است. اين خدمت مي‏تواند بر اساس “موافقت نامه چندجانبه استاندارد سرويس پستي سريع ” يا با توافق دوجانبه ارائه شود؛

۲ـ۱ پشتيباني يكپارچه كه سرويسي كاملاً پاسخگو به نيازهاي خدمات پشتيباني مشتريان بوده و شامل مراحل قبل و بعد از انتقال فيزيكي كالا و اسناد است.

ماده ۱۷ـ سرويس هاي پستي الكترونيك

۱ـ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب مي توانند با توافق دوجانبه در سرويس هاي پستي الكترونيك زير همكاري كنند. شرح اين خدمات در آيين نامه ها آمده است:

۱ـ۱ پست الكترونيك (ايميلپستي كه يك سرويس الكترونيك پستي دربرگيرنده انتقال پيام ها و اطلاعات الكترونيك توسط مجريان منتخب است.

۲ـ۱ پست الكترونيك (ايميل) ثبتي پستي كه يك سرويس پستي الكترونيك مطمئن بوده كه تأييديه ارسال و تأييديه توزيع يك پيام الكترونيك را ارائه كرده و يك مجراي ارتباطي ايمن بين كاربران شناسايي شده است؛

۳ـ۱ نشان تأييد پستي الكترونيك كه اصالت يك رويداد الكترونيك در شكلي مشخص و در زماني معين و شامل يك يا چند طرف را تأييد مي كند.

۴ـ۱ صندوق پستي الكترونيك كه ارسال پيامهاي الكترونيك توسط يك فرستنده شناسايي شده و توزيع و ذخيره اطلاعات و پيامهاي الكترونيك براي گيرندگان شناسايي شده را ممكن مي سازد.

ماده ۱۸ـ مرسولات غيرقابل قبول. ممنوعيت ها

۱ـ كليات

۱ـ۱ مرسولاتي كه حائز شرايط مندرج در كنوانسيون و آيين نامه ها نباشند، قابل قبول نيستند. مرسولات ارسالي به قصد فريبكاري يا با نيت پرهيز از پرداخت كامل هزينه هاي مربوط نيز قابل قبول نيستند.

۲ـ۱ استثنائات مربوط به ممنوعيت هاي ذكر شده در اين ماده، در آيين نامه ها آمده اند.

۳ـ۱ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها مجازند ممنوعيت هاي ذكرشده در اين ماده را افزايش دهند كه بلافاصله پس از درج آنها در راهنماي مربوط، قابل اعمال هستند.

۲ـ ممنوعيت ها در تمام انواع مرسولات

۱ـ۲ قراردادن اقلام زير در همه انواع مرسولات ممنوع است:

۱ـ۱ـ۲ مواد مخدر و روان گردان بنا به تعريف هيأت بين المللي كنترل مواد مخدر، يا ساير داروهاي غيرمجاز كه در كشور مقصد ممنوع هستند؛

۲ـ۱ـ۲ اقلام غيراخلاقي يا منافي عفت؛

۳ـ۱ـ۲ اقلام جعلي و سرقتي؛

۴ـ۱ـ۲ ساير اقلامي كه واردات يا داد و ستد آنها در كشور مقصد ممنوع است؛

۵ ـ۱ـ۲ اقلامي كه به لحاظ ماهيت يا بسته بندي، مي توانند مأموران يا عامه مردم را در معرض خطر قرار دهند يا موجب آلوده كردن يا خرابي ساير مرسولات، تجهيزات پستي يا دارايي اشخاص ثالث شوند؛

۶ـ۱ـ۲ اسناد داراي جنبه مكاتبه شخصي و جاري كه بين اشخاصي به جز فرستنده و گيرنده مرسوله يا افرادي كه با آنها زندگي مي كنند، مبادله شود؛

۳ـ مواد منفجره، قابل اشتعال يا راديواكتيو و كالاي خطرناك

۱ـ۳ قراردادن مواد منفجره، قابل اشتعال يا ساير كالاي خطرناك و نيز مواد راديواكتيو در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

۲ـ۳ قرار دادن وسايل انفجاري و مهمات نظامي اصل نما و مشقي شامل نارنجك اصل نما و مشقي، گلوله مشقي و امثالهم در تمام گروههاي مرسولات ممنوع است.

۳ـ۳ استثنائاً كالاي خطرناكي كه در آيين نامه ها به طور خاص به آنها به عنوان قابل قبول اشاره شده، قابل قبول هستند.

۴ـ حيوانات زنده

۱ـ۴ قراردادن حيوانات زنده در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

۲ـ۴ استثنائاً موارد زير در پست نامه ها، به جز مرسولات بيمه، قابل قبول هستند:

۱ـ۲ـ۴ زنبور، زالو و كرم ابريشم؛

۲ـ۲ـ۴ انگلها و اقلام دافع حشرات موذي به منظور كنترل اين حشرات كه بين مؤسسات رسمي معتبر مبادله مي شوند؛

۳ـ۲ـ۴ مگسهاي خانواده دراسوفيليدا به منظور تحقيقات زيستي پزشكي كه بين مؤسسات رسمي معتبر مبادله مي شوند.

۳ـ۴ استثنائاً موارد زير در امانات قابل قبول هستند:

۱ـ۳ـ۴ حيوانات زنده اي كه حمل آنها توسط پست طبق مقررات پستي و يا قوانين ملي كشورهاي ذي ربط مجاز باشد.

۵ ـ قراردادن مكاتبات در امانات

۱ـ ۵ قراردادن موارد زير در امانات پستي ممنوع است:

۱ـ۱ـ۵ مكاتبات به استثناي اسناد بايگاني، كه ميان اشخاصي به جز فرستنده و گيرنده مرسوله يا افرادي كه با آنها زندگي مي كنند، مبادله شود.

۶ـ سكه، اسكناس و ساير اقلام با ارزش

۱ـ۶ قراردادن سكه، اسكناس، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي، جواهرات يا ساير اقلام با ارزش در موارد زير ممنوع است:

۱ـ۱ـ۶ در مرسولات پست نامه غيربيمه؛

۱ـ۱ـ۱ـ۶ اما در صورتي كه قوانين ملي كشورهاي مبدأ و مقصد اجازه دهد، اشياء مذكور را مي توان در يك پاكت سربسته به عنوان مرسولات ثبتي ارسال كرد.

۲ـ۱ـ۶ در امانات غيربيمه، به جز مواردي كه در قوانين ملي كشورهاي مبدأ و مقصد مجاز شناخته شده است؛

۳ـ۱ـ۶ در امانات غيربيمه مبادله شده بين دو كشوري كه امانات بيمه را‏ مي پذيرند؛

۱۱ـ۳ـ۱ـ۶ علاوه بر اين، هر كشور عضو يا مجري منتخب مي تواند گذاردن شمش طلا در امانات بيمه يا غيربيمه، از مبدأ يا به مقصد قلمرو خود يا به صورت گذر (ترانزيت) مكشوفه از قلمرو خود را ممنوع سازد. همچنين مي تواند سقف ارزشي براي اين مرسولات تعيين كند.

۷ـ اوراق چاپي (مطبوعاتو مرسولات براي نابينايان نبايد:

۱ـ۷ حاوي هيچ يادداشت يا هر نوع مكاتبه اي باشد؛

۲ـ۷ حاوي هيچ تمبر پستي يا هرگونه پيش پرداخت، باطل شده يا باطل نشده، يا هيچ ورقه بهادار معرف ارزش پولي باشند، به استثناي مواردي كه مرسوله حاوي كارت، پاكت يا لفافي داراي نشاني خواناي فرستنده يا نماينده وي در كشور مبدأ يا مقصد مرسوله اصلي باشد كه هزينه برگشت آن از پيش پرداخت‏ شده است.

۸ ـ رفتار با مرسولات اشتباهاً قبول شده

۱ـ۸ نحوه رفتار با مرسولاتي كه اشتباهاً قبول شده اند در آيين نامه ها مشخص شده است. اما مرسولات حاوي اقلام مذكور در بندهاي ۱ـ۱ـ۲، ۲ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در هيچ شرايطي نه به مقصد رهسپار، نه به گيرندگان تحويل و نه به مبدأ برگشت داده مي شوند. اگر اقلام مذكور در بندهاي ۱ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در حالت گذر (ترانزيت) كشف شوند، با چنين مرسولاتي طبق قوانين ملي كشور گذر (ترانزيت) كننده رفتار خواهد شد.

ماده ۱۹ـ مطالبه نامه ها

۱ـ هر مجري منتخب موظف است مطالبه نامه هاي امانات يا مرسولات ثبتي يا بيمه خود يا از هر مجري منتخب ديگر را بپذيرد مشروط به اينكه مطالبه نامه ها ظرف يك دوره شش ماهه از فرداي روز تحويل مرسوله به پست ارائه شوند. ارسال مطالبه نامه ها از طريق پست با اولويت ثبتي، سرويس پستي سريع يا وسائل الكترونيك صورت مي گيرد. اين دوره شش ماهه به روابط بين مطالبه كنندگان و مجريان منتخب معطوف است و مربوط به زمان تبادل مطالبه نامه ها ميان مجريان منتخب نمي شود.

۲ـ مطالبه نامه ها تحت شرايط مندرج در آيين نامه ها رسيدگي مي شوند.

۳ـ مطالبه نامه ها رايگان هستند. در صورت درخواست استفاده از سرويس پستي سريع براي ارسال مطالبه نامه ها، هزينه هاي اضافي برعهده شخص متقاضي است.

ماده ۲۰ ـ كنترل گمركي، عوارض گمركي و ساير هزينه ها

۱ـ مجريان منتخب كشورهاي مبدأ و مقصد مجازند مرسولات را طبق قوانين كشور خود به كنترل گمرك تسليم كنند.

۲ـ تسليم مرسولات براي كنترل گمرك مي تواند مشمول هزينه ارائه به گمرك شود كه حدود آن در آيين نامه ها ذكر شده است. دريافت اين هزينه فقط براي تسليم به گمرك و ترخيص مرسولات مشمول هزينه هاي گمركي يا ساير هزينه هاي مشابه خواهد بود.

۳ـ مجريان منتخب مجاز به ترخيص مرسولات از گمرك به نيابت از مشتريان، خواه به نام مشـتري يا به نام مجري منتخب كشور مقصد، مي توانند مبلغي بابت ترخيص بر مبناي هزينه هاي واقعي از مشتريان أخذ كنند. اين مبلغ مي تواند براي تمام مرسولات اظهار شده در گـمرك طبق قوانين ملـي، شامل اقلام معـاف از عـوارض گمـركي، أخذ شود. به مشتريان درباره مبلغي كه بايد بپردازند، پيشاپيش و به طور واضح اطلاع داده خواهد شد.

۴ـ مجريان منتخب مجازند حسب مورد، عوارض گمركي و ساير عوارض متعلقه را از فرستندگان يا گيرندگان مرسولات دريافت كنند.

ماده ۲۱ـ مبادله فرسته (دپش) هاي سربسته با واحدهاي نظامي

۱ـ فرسته (دپش) هاي سربسته پست نامه ها مي توانند از طريق سرويس هاي زميني، دريايي يا هوايي كشورهاي ديگر مبادله شوند، ميان:

۱ـ۱ دفاتر پست هر كشور عضو و فرماندهان واحدهاي نظامي تحت امر سازمان ملل؛

۲ـ۱ فرماندهان چنين واحدهاي نظامي؛

۳ـ۱ دفاتر پست هر كشور عضو و فرماندهان واحدهاي دريايي، هوايي يا زميني، كشتي هاي جنگي يا هواپيماهاي نظامي همان كشوركه در خارج مستقر هستند؛

۴ـ۱ فرماندهان واحدهاي دريايي، هوايي يا زميني، كشتي هاي جنگي يا هواپيماهاي نظامي همان كشور.

۲ـ پست نامه هاي قرار داده شده در فرسته (دپش) هاي مذكور در بند ۱، به مرسولات دريافتي از يا ارسالي به اعضاي واحدهاي نظامي يا فرماندهان و خدمه كشتي ها يا هواپيماهايي كه پست ها براي آنها ارسال يا از طرف آنها دريافت مي شود، محدود مي گردد. نرخها و شرايط ارسال حاكم بر آنها طبق مقررات مجري منتخب كشور عضوي كه واحد نظامي را در اختيار قرارداده يا اين كشتي ها يا هواپيماها به آن تعلق دارند، تعيين مي شوند.

۳ـ در صورت عدم توافق ويژه، مجري منتخب كشور عضوي كه واحد نظامي را در اختيار گذاشته يا كشتي هاي جنگي يا هواپيماهاي نظامي به آن تعلق دارند، مسؤول پرداخت هزينه هاي گذر (ترانزيت) محمولات، حقوق پايانه (ترمينالو هزينه هاي حمل هوايي به مجريان منتخب مربوط خواهد بود.

ماده ۲۲ـ استانداردها و اهداف كيفيت سرويس

۱ـ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها، استانداردها و اهداف توزيع پست نامه ها و امانات وارده خود را تدوين و منتشر مي كنند.

۲ـ اين استانداردها و اهداف، بدون احتساب زمان معمول ترخيص گمركي، مطلوبيت كمتري نسبت به مرسولات مشابه داخله نخواهند داشت.

۳ـ كشورهاي عضو مبدأ يا مجريان منتخب آنها استانداردهاي “ابتدا تا انتها” را براي پست نامه هاي با اولويت و پست هوايي و نيز براي امانات و امانات اقتصادي/ زميني تدوين و منتشر مي كنند.

۴ـ كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها اعمال استانداردهاي كيفيت سرويس را مي سنجند.

فصل دوم ـ مسؤوليت

ماده ۲۳ـ مسؤوليت مجريان منتخب، غرامات

۱ـ كليات

۱ـ۱ مجريان منتخب، به استثناي موارد مندرج در ماده ۲۴، در موارد زير مسؤولند:

۱ـ۱ـ۱ گم شدن، دستخوردگي يا آسيب ديدگي مرسولات ثبتي، امانات عادي و مرسولات بيمه؛

۲ـ ۱ـ۱ برگشت مرسولات ثبتي، مرسولات بيمه و امانات عادي كه علت عدم توزيع آن معلوم نيست.

۲ـ۱ مجريان منتخب مسؤوليتي در قبال مرسولاتي به جز موارد مذكور در بندهاي ۱ـ۱ـ۱ و ۲ـ ۱ـ۱ ندارند.

۳ـ۱ مجريان منتخب در ساير مواردي كه در اين كنوانسيون ذكر نشده مسؤوليت ندارند.

۴ـ۱ اگر گم شدن يا آسيب ديدگي كامل مرسولات ثبتي، امانات عادي و مرسولات بيمه در نتيجه حادثه اي غيرمترقبه (فورس ماژور) باشد كه به آن غرامتي تعلق نگيرد، فرستنده حق پس گرفتن هزينه پرداخت شده پست كردن مرسوله، به استثناي هزينه بيمه را دارد.

۵ ـ۱ ميزان غرامت از مقادير مذكور در آيين نامه پست نامه ها و آيين نامه امانات پستي فراتر نمي رود.

۶ ـ۱ در موارد مسؤوليت، زيانهاي غيرمستقيم، سودهاي از دست رفته يا آسيب روحي در پرداخت غرامت لحاظ نخواهند شد.

۷ـ۱ همه مقررات مربوط به مسؤوليت مجريان منتخب، قطعي، لازم الاجراء و كامل هستند. مجريان منتخب در هيچ حالتي، حتي درصورت بروز خطاي فاحش، مسؤوليتي فراتر از حدود تعيين شده در كنوانسيون و آيين نامه ها ندارند.

۲ـ مرسولات ثبتي

1ـ2 در صورت گم شدن، دستبرد كامل يا آسيب ديدگي كامل يك مرسوله ثبتي، فرستنده حق دارد غرامتي به ميزان مندرج در آيين نامه پست نامه ها دريافت كند. اگر فرستنده مبلغي كمتر از ميزان مندرج در آيين نامه پست نامه ها مطالبه كند، مجريان منتخب مي توانند آن مقدار كمتر را بپردازند و مابه ازاء آن را از مجريان منتخب ذي ربط دريافت كنند.

۲ـ۲ اگر قسمتي از يك مرسوله ثبتي سرقت شده يا آسيب ببيند، فرستنده حق مطالبه غرامتي معادل ارزش واقعي مقدار سرقت شده يا آسيب ديده را دارد.

۳ـ امانات عادي

1ـ3 درصورت گم شدن، دستبرد كامل يا آسيب ديدگي كامل يك امانت، فرستنده حق دارد غرامتي معادل مبلغ مندرج در آيين نامه امانات پستي مطالبه كند. اگر فرستنده مبلغي كمتر از ميزان مندرج در آيين نامه امانات پستي مطالبه كند، مجريان منتخب‏ مي توانند آن مقدار كمتر را بپردازند و مابه ازاء آن را از مجريان منتخب ذي ربط دريافت كنند.

۲ـ۳ اگر قسمتي از يك امانت، سرقت شده يا آسيب ببيند، فرستنده حق مطالبه غرامتي معادل ارزش واقعي مقدار سرقت شده يا آسيب ديده را دارد.

۳ـ۳ مجريان منتخب مي توانند براساس روابط دوجانبه، درخصوص اعمال مبلغ مندرج در آيين نامه امانات پستي، براي هر امانت (صرف نظر از وزن آن)، توافق كنند.

۴ـ مرسولات بيمه

۱ـ۴ درصورت گم شدن، دستبرد كامل يا آسيب ديدگي كامل يك مرسوله بيمه، فرستنده حق دارد غرامتي معادل ارزش بيمه به حق برداشت ويژه (اِس دي آر) مطالبه كند.

۲ـ۴ اگر قسمتي از يك مرسوله بيمه، سرقت شده يا آسيب ببيند، فرستنده حق دارد غرامتي معادل ارزش واقعي مقدار سرقت شده يا آسيب ديده را مطالبه كند. اما اين غرامت درهيچ حالتي نمي تواند از ارزش بيمه شده به حق برداشت ويژه (اِس دي آر) فراتر رود.

۵ـ اگر يك پست نامه ثبتي يا بيمه بدون درج علت عدم توزيع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد فقط هزينه هاي پرداختي را مطالبه كند.

۶ـ اگر امانتي بدون درج علت عدم توزيع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد هزينه پست كردن امانت در كشور مبدأ و مخارج مترتب بر برگشت امانت از كشور مقصد را مطالبه كند.

۷ـ در موارد مذكور در بندهاي ۲، ۳ و ۴، غرامت طبق قيمت روز اقلام يا كالاهايي از همان نوع در زمان و مكان قبول مرسوله محاسبه مي شود. در صورت عدم امكان تعيين قيمت روز، غرامت طبق ارزش متعارف اقلام يا كالاهايي كه مبناي ارزيابي آنها همسان باشد محاسبه مي شود.

۸ـ هنگاهي كه غرامتي بابت گم شدن، دستبرد كامل يا آسيب ديدگي كامل يك مرسوله ثبتي، امانت عادي يا مرسوله بيمه تعلق مي گيرد، فرستنده يا حسب مورد، گيرنده محق به پس گرفتن هزينه ها و مبالغ پرداختي بابت پست كردن آن مرسوله به استثناي حق ثبت و حق بيمه است. همين قاعده در مورد مرسولات ثبتي، امانات عادي يا مرسولات بيمه اي كه گيرنده به دليل وضعيت نامطلوب، از قبول آنها خودداري كرده، مصداق دارد مشروط بر اينكه اين وضعيت قابل انتصاب به سرويس پستي بوده و در حيطه مسؤوليت آن باشد.

۹ـ با وجود مقررات مندرج در بندهاي ۲، ۳ و ۴، اگر فرستنده به صورت مكتوب از حق خود به نفع گيرنده انصراف دهد، گيرنده حق دريافت غرامت براي مرسوله ثبتي، امانت عادي يا مرسوله بيمة دستخورده، آسيب ديده يا گم شده را دارد. در صورتي كه فرستنده و گيرنده يكي باشند، اين انصراف لازم نيست.

۱۰ـ مجري منتخب مبدأ مختار است به فرستندگان در كشورش، غراماتي را كه در مقررات ملي خود براي مرسولات ثبتي و امانات غيربيمه تعيين شده، پرداخت كند مشروط به اينكه كمتر از ميزان مذكور در بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ نباشند. همين رويه در مورد مجري منتخب مقصد، در صورتي كه غرامت به گيرنده پرداخت مي شود نيز قابل اعمال است. اما مبالغ تعيين شده در بندهاي ۱ـ۲ و ۱ـ۳ در موارد زير قابل اعمال هستند:

۱ـ۱۰ در صورت شكايت عليه مجري منتخب مسؤول؛ يا

۲ـ۱۰ اگر فرستنده از حقوق خود به نفع گيرنده صرف نظر كند يا بالعكس.

۱۱ـ بدون توافق دوجانبه، قيود تحديد تعهد با هدف افزايش مهلت مطالبه نامه ها و پرداخت غرامت به مجريان منتخب شامل دوره ها و شرايط تعيين شده در آيين نامه ها مجاز نيست.

ماده ۲۴ـ موارد عدم مسؤوليت كشورهاي عضو و مجريان منتخب

۱ـ مجريان منتخب در قبال مرسولات ثبتي، امانات و مرسولات بيمه اي كه منطبق با شرايط مذكور در مقررات خود براي مرسولات مشابه تحويل نموده اند، مسؤوليتي ندارند. اما در موارد زير همچنان مسؤوليت دارند:

۱ـ۱ اگر دستبرد يا آسيب ديدگي قبل يا هنگام توزيع مرسوله معلوم شود؛

۲ـ۱ در صورت موافقت مقررات داخلي، گيرنده يا در صورت برگشت به مبدأ، فرستنده، نسبت به دريافت مشروط مرسوله دستخورده يا آسيب ديده اقدام كرده باشد؛

۳ـ۱ در صورت موافقت مقررات داخلي، مرسوله ثبتي درصندوق پست شخصي توزيع شود و گيرنده اظهار كند مرسوله را دريافت نكرده است؛

4ـ1 اگر گيرنده، يا در صورت برگشت به مبدأ، فرستنده يك امانت يا يك مرسوله بيمه با وجود تحويل با ظاهر سالم، بدون تأخير به مجري منتخب توزيع كننده، دستبرد يا آسيب ديدگي مرسوله را اطلاع دهدوي بايد اثبات كند دستبرد يا آسيب ديدگي مرسوله پس از توزيع رخ نداده است. عبارت “بدون تأخير” طبق قوانين ملي تفسير مي شود.

۲ـ كشورهاي عضو و مجريان منتخب در موارد زير مسؤوليت ندارند:

۱ـ۲ درحالات ناشي از حوادث غيرمترقبه طبق بند ۹ـ ۵ ماده ۱۵؛

۲ـ۲ اگر نتوانند به دليل از بين رفتن سوابق مربوط به واسطه حوادث غيرمترقبه، در قبال مرسوله پاسخگو باشند، مشروط بر آنكه اثبات مسؤوليت آنها از طريق ديگري ميسر نباشد؛

۳ ـ۲ اگر گم شدن، سرقت يا آسيب ديدگي، ناشي از خطا يا اهمال فرستنده يا از ماهيت محتويات مرسوله باشد؛

۴ـ۲ در مورد مرسولاتي كه محتواي آنها، جزء ممنوعيت هاي مشخص شده در ماده ۱۸ باشد؛

۵ـ۲ اگر مرسولات براساس قوانين كشور مقصد توقيف شده باشند و اين قوانين توسط كشور عضو يا مجري منتخب آن اعلام شده باشد؛

۶ـ۲ در مورد مرسولات بيمه اي كه به قصد فريبكاري با مبلغي بالاتر از ارزش واقعي محتويات بيمه شده اند؛

۷ـ۲ اگر فرستنده در يك مهلت شش ماهه از تاريخ فرداي روز تحويل مرسوله به پست پيگيري نكرده باشد؛

۸ـ۲ در مورد امانات مربوط به اسراي نظامي و غيرنظامي بازداشت شده؛

۹ـ۲ اگر تصور شود فرستنده به قصد فريبكاري و با هدف دريافت غرامت عمل نموده است.

۳ـ كشورهاي عضو و مجريان منتخب در قبال اظهارنامه هاي گمركي، به هر شكلي كه تنظيم شده باشند، يا تصميمات متخذه توسط گمرك هنگام بررسي مرسولات تحويل شده براي كنترل گمركي، مسؤوليتي نمي پذيرند.

ماده ۲۵ـ مسؤوليت فرستنده

۱ـ فرستنده يك مرسوله در قبال صدمات وارده به مأموران پستي و هر خسارت وارد آمده به مرسولات و تجهيزات پستي، در اثر ارسال اقلام غيرقابل قبول براي حمل يا عدم رعايت شرايط قبول، مسؤوليت دارد.

۲ـ در مورد خسارات وارده به ساير مرسولات پستي، فرستنده در قبال هر مرسوله آسيب ديده و در همان حدود مجريان منتخب مسؤوليت دارد.

۳ـ قبول چنين مرسوله اي توسط دفتر پست، رافع مسؤوليت فرستنده نيست.

۴ـ فرستنده در صورت رعايت شرايط قبول، مادامي كه قصور و سهل انگاري در حمل مرسوله از سوي مجري منتخب يا حمل كننده ها پس از قبول مرسوله صورت پذيرفته باشد، مسؤوليتي ندارد.

ماده ۲۶ـ پرداخت غرامت

۱ـ پرداخت غرامت و بازپرداخت هزينه ها و مبالغ، در صورت اثبات حق دريافت غرامت از مجري منتخب مسؤول، حسب مورد برعهده مجري منتخب مبدأ يا مجري منتخب مقصد خواهد بود.

۲ـ فرستنده مي تواند از حقوق خود در مورد دريافت غرامت به نفع گيرنده صرف نظر كند. فرستنده، يا گيرنده در حالت انصراف دهنده، در صورتي كه قوانين داخلي مجاز بداند، مي تواند به شخص ثالثي اجازه دهد كه غرامت را دريافت كند.

ماده ۲۷ـ پس گرفتن احتمالي غرامت از فرستنده يا گيرنده

1ـ اگر پس از پرداخت غرامت، يك مرسوله ثبتي، يك امانت يا يك مرسوله بيمه يا قسمتي از محتوا كه قبلاً به عنوان “مفقوده” تلقي شده بود پيدا شود، به فرستنده يا گيرنده، حسب مورد، اطلاع داده مي شود كه مرسوله به مدت 3 ماه براي تحويل به وي در ازاء پس دادن مبلغ غرامت پرداخت شده نگهداري خواهد شد. همزمان از او سوال مي شود كه مرسوله بايد به چه كسي تحويل داده شود. در صورت نپذيرفتن يا عدم پاسخ در مهلت داده شده، حسب مورد اقدامي مشابه در مورد گيرنده يا فرستنده صورت گرفته و همان مهلت پاسخگويي به وي داده خواهد شد.

۲ـ اگر فرستنده و گيرنده از تحويل گرفتن مرسوله خودداري كرده يا در مهلت تعيين شده در بند ۱ پاسخي ندهند، مرسوله مزبور به مالكيت مجري منتخب يا در صورت اقتضاء، مجريان منتخبي كه متحمل خسارت شده اند در خواهد آمد.

۳ـ هرگاه معلوم شود محتواي يك مرسوله بيمه، ارزشي كمتر از غرامت پرداختي دارد، فرستنده يا گيرنده، حسب مورد، مبلغ غرامت دريافتي را در قبال استرداد مرسوله، بدون تأثيرپذيري از عواقب فريبكاري در بيمه، پس مي دهد.

فصل سوم ـ مقررات مختص پست نامه ها

ماده ۲۸ـ پست كردن مرسولات پست نامه در خارج از كشور

۱ـ مجريان منتخب ملزم به ارسال يا توزيع پست نامه هايي نيستند كه فرستندگان مقيم در قلمرو كشور عضوشان، خود يا توسط ديگري، به منظور بهره مندي از نرخهاي پايين تر از يك كشور خارجي پست كرده باشند.

۲ـ مقررات مندرج در بند ۱ بدون هيچ تمايزي هم در مورد پست نامه هايي كه در كشور محل اقامت فرستنده آماده شده و سپس به آن سوي مرز حمل‏ مي شوند و هم در مورد پست نامه هايي كه در يك كشور خارجي آماده سازي مي شوند، قابل اعمال است.

3ـ مجري منتخب مقصد حق دارد از فرستنده و در صورت نبودن وي، از مجري منتخب قبول كننده، پرداخت نرخهاي داخلي را درخواست كند. اگر فرستنده يا مجري منتخب قبول كننده از پذيرش پرداخت هزينه ها در مهلت مورد نظر مجري منتخب مقصد خودداري كنند، اين مجري منتخب مي تواند مرسولات را به مجري منتخب قبول كننده برگشت داده و هزينه هاي برگشت را مطالبه كند يا با آنها طبق قوانين ملي خود رفتار كند.

۴ـ در صورت پايين تر بودن حقوق پايانه (ترمينال) دريافتي از كشور قبول كننده نسبت به كشور محل اقامت فرستندگان مرسولات، مجريان منتخب ملزم به ارسال يا توزيع پست نامه هاي پرتعدادي نيستند كه فرستندگان، خود يا توسط ديگري، از كشوري به جز محل اقامت خود پست كرده باشند. مجري منتخب مقصد مي تواند از مجري منتخب قبول كننده، مبلغي متناسب با هزينه متحمل شده درخواست كند. اين مبلغ نمي تواند بيشتر از دو مقدار زير باشد: ۸۰ درصد تعرفه داخلي قابل اعمال براي مرسولات مشابه، يا عندالاقتضاء، نرخهاي قابل اعمال به واسطه بندهاي ۵ تا ۱۱ ماده ۳۰ يا بند ۸ ماده ۳۱. اگر مجري منتخب قبول كننده از پذيرش پرداخت مبلغ مورد مطالبه در مهلت مورد نظر مجري منتخب مقصد خودداري كند، اين مجري منتخب مي تواند مرسولات را به مجري منتخب قبول كننده برگشت داده و هزينه هاي برگشت را مطالبه كند يا با آنها طبق قوانين ملي خود رفتار كند.

بخش سوم ـ حق الزحمه ها

فصل اول ـ مقررات مختص پست نامه ها

ماده ۲۹ـ حقوق پايانه (ترمينال). مقررات كلي

۱ـ با در نظر گرفتن معافيت هاي تعيين شده در آيين نامه ها، هر مجري منتخبي كه از مجري منتخب ديگر پست نامه دريافت مي كند، حق دارد از مجري منتخب فرستنده بابت هزينه هايي كه براي مرسولات بين المللي دريافتي متحمل مي شود، حق الزحمه اي دريافت كند.

۲ـ براي اجراي مقررات مربوط به حقوق پايانه (ترمينال) توسط مجريان منتخب آنها، كشورها و قلمروها طبق فهرست هاي تدوين شده در اين خصوص توسط كنگره در قطعنامه 2012 /77 سي، به شرح زير طبقه بندي مي شوند:

۱ـ۲ كشورها و قلمروهاي تابع نظام نهايي پيش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)؛

۲ـ۲ كشورها و قلمروهاي تابع نظام نهايي از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)؛

۳ـ۲ كشورها و قلمروهاي تابع نظام نهايي از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) (كشورهاي جديد تابع نظام نهايي)؛

۴ـ۲ كشورها و قلمروهاي تابع نظام انتقالي.

۳ـ مقررات اين كنوانسيون در مورد پرداخت حقوق پايانه (ترمينال)، ترتيبات انتقالي هستند كه در پايان دوره انتقال به تدوين يك نظام پرداخت ويژه هر كشور منجر مي شوند.

۴ـ دسترسي به سرويس هاي داخلي. دسترسي مستقيم

۱ـ۴ در اصل، مجريان منتخب كشورهايي كه تابع نظام نهايي پيش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) بوده اند، تمام نرخها، قواعد و شرايط حاكم بر سرويس داخلي خود را به همان گونه كه در مورد مشتريان ملي خود اعمال مي كنند، در دسترس ساير مجريان منتخب قرار مي دهند. تشخيص رعايت قواعد و شرايط دسترسي كامل توسط مجري منتخب مبدأ با مجري منتخب مقصد است.

۲ـ۴ مجريان منتخب كشورهاي تابع نظام نهايي تا پيش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، نرخها، قواعد و شرايط حاكم بر سرويس داخلي خود را به همان گونه كه در مورد مشتريان ملي خود اعمال مي كنند، در دسترس ساير مجريان منتخب كشورهايي كه تا پيش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) تابع نظام نهايي بوده اند، قرار مي دهند.

۳ـ۴ مجريان منتخب كشورهايي كه از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهايي ملحق شده اند مي توانند شرايط داخلي را به صورت دوجانبه و براي يك دوره آزمايشي دوساله، در دسترس تعداد محدودي از مجريان منتخب قرار دهند. پس از اين دوره آنها بايد دسترسي به شرايط داخلي خود را متوقف ساخته يا براي همه مجريان منتخب، قابل دسترس سازند. اما اگر مجريان منتخب كشورهايي كه از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهايي ملحق شده اند، از مجريان منتخب كشورهايي كه تا پيش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهايي ملحق شده اند درخواست اعمال شرايط داخلي را نمايند، آنها بايد نرخها، قواعد و شرايط حاكم بر سرويس داخلي خود را به همان گونه كه در مورد مشتريان ملي خود اعمال مي كنند، در دسترس همه مجريان منتخب قرار دهند.

۴ـ۴ مجريان منتخب كشورهاي نظام انتقالي مي توانند شرايط داخلي خود را در دسترس ساير مجريان منتخب قرار ندهند. اما مي توانند اين شرايط داخلي را به صورت دوجانبه و براي يك دوره آزمايشي دوساله در دسترس تعداد محدودي از مجريان منتخب قرار دهند. پس از اين دوره، آنها بايد نسبت به توقف يا ادامه دسترسي همه مجريان منتخب به شرايط داخلي خود اقدام كنند.

۵ـ پرداخت حقوق پايانه (ترمينال) براساس كيفيت عملكرد سرويس در كشور مقصد صورت مي گيرد. بدين لحاظ، شوراي عمليات پستي مجاز است نسبت به اضافه نمودن حق الزحمه هاي مندرج در مواد ۳۰ و ۳۱ به منظور ترغيب مشاركت در نظام هاي پايش و دادن پاداش به مجريان منتخبي كه به اهداف كيفي نايل مي شوند، اقدام كند. شوراي عمليات پستي همچنين مي تواند جريمه هايي براي كيفيت نامطلوب سرويس تعيين كند، اما اين حق الزحمه كمتر از حداقل حق الزحمه، طبق مواد ۳۰ و ۳۱ نيست.

۶ـ مجريان منتخب مي توانند از تمام يا قسمتي از حق الزحمه هاي تعيين شده در بند ۱ صرف نظر كنند.

۷ـ براي پرداخت حقوق ترمينال، كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”) با وزن كمتر از ۵ كيلوگرم به عنوان كيسه ۵ كيلوگرم در نظر گرفته مي شوند. نرخهاي حقوق ترمينال قابل اعمال براي كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”)، به قرار زير خواهند بود:

۱ـ۷ براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) مبلغ 815 / 0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) به ازاء هر كيلوگرم؛

۲ـ۷ براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مبلغ 838 / 0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) به ازاء هر كيلوگرم؛

۳ـ۷ براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) مبلغ 861 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) به ازاء هر كيلوگرم؛

۴ـ۷ براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) مبلغ 885 / 0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) به ازاء هر كيلوگرم.

۸ـ در مورد مرسولات ثبتي، پرداخت اضافي به ازاء هر مرسوله براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به مبلغ 617 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) ، براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به مبلغ 634 / 0حق برداشت ويژه (اِس دي آر) ، براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به مبلغ 652 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آرو براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به مبلغ 670 / 0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) در نظر گرفته مي شود. براي مرسولات بيمه، يك پرداخت اضافي به ازاء هر مرسوله براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به مبلغ 234 /1حق برداشت ويژه (اِس دي آر) ، براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به مبلغ 269 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر)، براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به مبلغ 305 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آرو براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به مبلغ 342 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) در نظر گرفته مي شود. در صورتي كه خدمات ارائه شده شامل ويژگي هاي اضافي مشروح در آيين نامه پست نامه ها باشند، شوراي عمليات پستي مجاز است حق الزحمه تكميلي براي اين خدمات و ساير خدمات جانبي در نظر گيرد.

۹ـ براي مرسولات ثبتي و بيمه فاقد باركد شناساگر يا داراي باركد شناساگر غيرمنطبق با استاندارد فني اتحاديه پستي جهاني (يو پي يو اِس) ۱۰، پرداخت اضافي به مبلغ 5 / 0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) به ازاء هر مرسوله در نظر گرفته مي شود، مگر به صورت دوجانبه توافق ديگري شده باشد.

۱۰ـ براي پرداخت حقوق ترمينال، مرسولات پست نامه تحويل شده به پست به صورت انبوه توسط يك فرستنده و دريافت شده در يك فرسته (دپش) يا فرسته (دپش) هاي جداگانه طبق شرايط مشروح در آيين نامه پست نامه ها، پست انبوه ناميده مي شوند. پرداخت براي پست انبوه طبق مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ صورت مي پذيرد.

۱۱ـ مجريان منتخب مي توانند با توافق دو جانبه يا چند جانبه، نظامهاي پرداخت ديگري براي تسويه حساب حقوق پايانه (ترمينال) اعمال كنند.

۱۲ـ مجريان منتخب مي توانند پست بدون اولويت را به صورت اختياري و اعمال 10% تخفيف نسبت به نرخ حقوق پايانه (ترمينال) با اولويت مبادله كنند.

۱۳ـ مقررات قابل اعمال بين مجريان منتخب كشورهاي نظام نهايي، براي مجريان منتخب كشورهاي نظام انتقالي كه تمايل خود را براي پيوستن به نظام نهايي اعلام كرده اند، اعمال مي شود. شوراي عمليات پستي مي تواند معيارهاي انتقالي در آيين نامه پست نامه ها تدوين كند. در صورت درخواست مجريان منتخب تازه ملحق شده به نظام نهايي، مقررات كامل نظام نهايي مي تواند در مورد آن اعمال شود.

ماده ۳۰ـ حقوق پايانه (ترمينال). مقررات قابل اعمال در ترافيك پستي بين مجريان منتخب كشورهاي تابع نظام نهايي

۱ـ پرداخت بابت پست نامه ها، شامل پست انبوه و به استثناي كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم“) و مرسولات جواب قبول بين المللي، بر مبناي هزينه پردازش در كشور مقصد، به صورت وزني و تعدادي محاسبه مي شود. هزينه هاي مربوط به مرسولات با اولويت در سرويس داخلي كه بخشي از ارائه سرويس همگاني هستند، به عنوان مبناي محاسبه نرخهاي حقوق ترمينال مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۲ـ نرخهاي حقوق ترمينال در نظام نهايي با توجه به طبقه بندي مرسولات بر اساس فرمت آنها، در صورت اعمال آن در سرويس داخلي، طبق مفاد ماده ۱۴ كنوانسيون محاسبه مي شوند.

۳ـ مجريان منتخب تابع نظام نهايي مي توانند پست دسته بندي شده را طبق شرايط مشروح در آيين نامه پست نامه ها مبادله كنند.

۴ـ پرداخت بابت مرسولات سرويس جواب قبول بين المللي طبق آيين نامه پست نامه ها خواهد بود.

۵ ـ نرخهاي به ازاء هر مرسوله و هر كيلوگرم بر مبناي 70% هزينه هاي يك مرسوله پست نامه كوچك ۲۰ گرمي (پيو يك مرسوله پست نامه بزرگ ۱۷۵ گرمي (جي)، بدون احتساب ماليات يا ساير عوارض، محاسبه مي شوند.

۶ ـ شوراي عمليات پستي شرايط محاسبه نرخها و رويه هاي محاسباتي، آماري و عملياتي لازم براي تبادل پست دسته بندي شده را تعيين خواهد كرد.

۷ـ نرخهاي اعمال شده براي ترافيك ميان كشورهاي تابع نظام نهايي در يك سال مشخص، افزايشي بيش از 13 % درآمد حقوق ترمينال براي يك مرسوله پست نامه 8 /81 گرمي نسبت به سال قبل، نخواهد داشت.

۸ ـ نرخهاي اعمال شده بابت ترافيك بين كشورهاي تابع نظام نهايي تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمي تواند از مبالغ زير بيشتر باشد:

۱ـ ۸ براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 294 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 294 /2 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۲ـ ۸ براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 303 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 362 /2 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۳ـ ۸ براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 312 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 434 /2 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۴ـ ۸ براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 321 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 507 /2 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم.

۹ـ نرخهاي قابل اعمال براي ترافيك بين كشورهاي تابع نظام نهايي تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمي توانند كمتر از مقادير زير باشند:

۱ـ ۹ براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 203 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 591 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۲ـ ۹ براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 209 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 636 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۳ـ ۹ براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 215 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 682 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۴ـ ۹ براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 221 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 729 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم.

۱۰ـ نرخ اعمال شده براي ترافيك ميان كشورهاي تابع نظام نهايي از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱و همچنين ميان اين كشورها و كشورهاي تابع نظام نهايي تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمي تواند بيشتر از مقادير زير باشد:

۱ـ ۱۰ براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 209 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 641 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۲ـ ۱۰ براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 222 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 739 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۳ـ ۱۰ براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 235 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 843 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۴ـ ۱۰ براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 249 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 954 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم.

۱۱ـ نرخهاي اعمال شده براي ترافيك ميان كشورهاي تابع نظام نهايي از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱و همچنين ميان اين كشورها و كشورهاي تابع نظام نهايي تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمي تواند از نرخهاي اشاره شده در بند ۱ـ ۹ تا ۴ـ ۹ فوق كمتر باشند.

۱۲ـ نرخهاي قابل اعمال براي ترافيك وارده از، صادره به يا بين كشورهاي جديد نظام نهايي، به استثناي پست انبوه، طبق بندهاي ۱ـ ۹ تا ۴ـ ۹ خواهند بود.

۱۳ـ براي ترافيك كمتر از ۷۵ تن در سال بين كشورهايي كه در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) يا بعد از آن به نظام نهايي ملحق شده اند و همچنين بين اين كشورها با كشورهاي نظام نهايي قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، نرخهاي به ازاء هر كيلوگرم و به ازاء هر مرسوله به يك نرخ كلي به ازاء هر كيلوگرم بر مبناي متوسط جهاني 23 /12 مرسوله در هر كيلوگرم تبديل خواهند شد.

۱۴ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالي به كشورهاي تابع نظام نهايي تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) از طريق اعمال نرخهاي تعدادي و وزني مندرج در بندهاي ۵ تا ۹ تعيين مي شود.

۱۵ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالي به كشورهاي تابع نظام نهايي از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) از طريق اعمال نرخهاي تعدادي و وزني مندرج در بندهاي ۱۰ و ۱۱ تعيين مي شود.

۱۶ـ هيچ قيد تحديد تعهدي در اين ماده، به جز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذيرفتني نيست.

ماده ۳۱ـ حقوق پايانه (ترمينال). مقررات قابل اعمال در مورد ترافيك وارده از، صادره به و بين مجريان منتخب كشورهاي تابع نظام انتقالي

۱ـ براي آماده سازي ورود مجريان منتخب كشورهاي تابع نظام انتقالي حقوق پايانه (ترمينال) به نظام نهايي، پرداخت بابت پست نامه ها، شامل پست انبوه و به استثناي كيسه مخصوص (كيسه “اِم”)، بر اساس يك نرخ به ازاء هر مرسوله و يك نرخ براي هر كيلوگرم تعيين مي شود.

۲ـ پرداخت بابت مرسولات جواب قبول بين المللي به شرح مندرج در آيين نامه پست نامه ها خواهد بود.

۳ـ نرخهاي قابل اعمال براي ترافيك وارده از، صادره به و بين كشورهاي نظام انتقالي به شرح زير است:

۱ـ۳ براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 203 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 591 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۲ـ۳ براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 209 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 636 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۳ـ۳ براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 215 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 682 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۴ـ۳ براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 221 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر مرسوله و 729 /1 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم.

۴ـ براي ترافيك كمتر از ۷۵ تن در سال، نرخ كلي تعدادي و وزني بر مبناي ميانگين جهاني 23 /12 مرسوله در هر كيلوگرم، به جز سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) كه نرخ كلي براي هر كيلوگرم سال ۲۰۱۳ براي آن اعمال خواهد شد، تبديل و نرخهاي زير اعمال مي شود:

۱ـ۴ براي سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 162 /4 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۲ـ۴ براي سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 192 /4 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۳ـ۴ براي سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 311 / 4 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم؛

۴ـ۴ براي سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 432 / 4 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم.

۵ـ براي ترافيك بيشتر از ۷۵ تن در سال در صورتي كه هيچكدام از دو مجري منتخب مبدأ و مقصد، سازوكار تجديد نظر براي بازنگري نرخها بر مبناي تعداد واقعي مرسولات در هر كيلوگرم (به جاي ميانگين جهاني) را درخواست نكنند، نرخ وزني مشروح در بالا اعمال مي شود. نمونه گيري براي سازوكار بازنگري طبق شرايط مندرج در آيين نامه پست نامه ها صورت مي پذيرد.

۶ ـ كشور تابع نظام نهايي نمي تواند از كشور تابع نظام انتقالي، تجديد نظر كاهشي نرخ كلي بند ۴ را درخواست كند مگر كشور أخير، درخواست تجديد نظر افزايشي نداشته باشد.

۷ـ مجريان منتخب كشورهاي تابع نظام انتقالي حقوق ترمينال مي توانند پست دسته بندي شده را بر يك مبناي اختياري، طبق شرايط مشروح در آيين نامه پست نامه ها ارسال كنند. در صورت مبادلات دسته بندي شده، نرخهاي بند ۳ فوق اعمال مي شود.

۸ ـ پرداخت بابت پست انبوه به مجريان منتخب كشورهاي نظام نهايي از طريق اعمال نرخهاي تعدادي و وزني مندرج در ماده ۲۸ صورت مي پذيرد. مجريان منتخب نظام انتقالي مي توانند براي پست انبوه دريافتي، پرداختي طبق بند ۳ درخواست كنند.

۹ـ هيچ قيد تحديد تعهدي در اين ماده، به جز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذيرفتني نيست.

ماده ۳۲ـ صندوق كيفيت سرويس

۱ـ به استثناي كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”)، مرسولات جواب قبول بين المللي و پست انبوه، حقوق پايانه (ترمينال) پرداختني توسط تمام كشورها و قلمروها به كشورهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۵ براي حقوق پايانه (ترمينالو صندوق كيفيت سرويس تا بيست درصد (20%) نرخهاي مندرج در ماده ۳۱ براي پرداخت به صندوق كيفيت سرويس به منظور بهبود كيفيت سرويس در كشورهاي گروه ۵ افزايش مي يابد. چنين پرداختي بين يك كشور گروه ۵ به كشور ديگر گروه ۵ صورت نمي گيرد.

۲ـ به استثناي كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”)، مرسولات جواب قبول بين المللي و پست انبوه، حقوق پايانه (ترمينال) پرداختني توسط كشورها و قلمروهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۱ به كشورهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۴ تا ده درصد (10 %) نرخهاي مندرج در ماده ۳۱ براي پرداخت به صندوق كيفيت سرويس به منظور بهبود كيفيت سرويس در كشورهاي گروه ۴ افزايش مي يابد.

بند ۳ـ به استثناي كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”)، مرسولات جواب قبول بين المللي و پست انبوه، حقوق پايانه (ترمينال) پرداختني توسط كشورها و قلمروهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۲ به كشورهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۴ تا ده درصد ( 10%) نرخهاي مندرج در ماده ۳۱ براي پرداخت به صندوق كيفيت سرويس به منظور بهبود كيفيت سرويس در كشورهاي گروه ۴ افزايش مي يابد.

۴ـ به استثناي كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”)، مرسولات سرويس جواب قبول بين المللي و پست انبوه، حقوق پايانه (ترمينال) پرداختني توسط كشورها و قلمروهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۱ به كشورهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۳ در سال هاي ۲۰۱۴ (۱۳۹۳و ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تا 8 % نرخهاي مندرج در ماده ۳۱ و در سال هاي ۲۰۱۶ (۱۳۹۵و ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) تا 6% نرخهاي مندرج در بند ۱۲ ماده ۳۰ براي پرداخت به صندوق كيفيت سرويس به منظور بهبود كيفيت سرويس در كشورهاي گروه ۳ افزايش مي يابد.

۵ ـ به استثناي كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم”)، مرسولات سرويس جواب قبول بين المللي و پست انبوه، حقوق پايانه (ترمينال) پرداختني توسط كشورها و قلمروهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۲ به كشورهاي طبقه بندي شده توسط كنگره به عنوان گروه ۳ در سال هاي ۲۰۱۴ (۱۳۹۳و ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تا 2% نرخهاي مندرج در ماده ۳۱ براي پرداخت به صندوق كيفيت سرويس به منظور بهبود كيفيت سرويس در كشورهاي گروه ۳ افزايش مي يابد.

۶ ـ حقوق پايانه (ترمينال) تركيبي پرداختني به صندوق كيفيت سرويس به منظور بهبود كيفيت سرويس در كشورهاي گروه ۳، ۴ و ۵، مشمول حداقل ۲۰۰۰۰ حق برداشت ويژه (اِس دي آر) در سال براي كشورهاي بهره ور خواهد بود. مبالغ اضافي لازم براي رسيدن به اين مبلغ حداقل، متناسب با مبادلات انجام شده، به كشورهاي تابع نظام نهايي تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعلام خواهد شد.

۷ـ پروژه هاي منطقه اي بايد به ويژه اجراي برنامه هاي بهبود كيفيت سرويس اتحاديه پستي جهاني و ايجاد سامانه هاي قيمت تمام شده در كشورهاي درحال توسعه را ارتقا بخشند. شوراي عمليات پستي حداكثر تا سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، رويه هايي براي تأمين مالي اين پروژه ها تعيين خواهد كرد.

ماده ۳۳ـ هزينه هاي گذر (ترانزيت)

۱ـ پست هاي سربسته و مرسولات گذري (ترانزيتي) مكشوفه مبادله شده بين دو مجري منتخب يا بين دو دفتر از يك كشور عضو، به وسيله سرويسهاي يك يا چند مجري منتخب ديگر (سرويسهاي طرف ثالث) مشمول پرداخت هزينه هاي گذري (ترانزيتي) مي شوند. اين هزينه ها شامل حق‏الزحمه خدمات ارائه شده براي گذر (ترانزيت) زميني، دريايي و هوايي است. اين اصل براي مرسولات اشتباه در ارسال يا پست هاي اشتباه در مسير نيز اعمال مي شود.

فصل دوم ـ ساير مقررات

ماده ۳۴ـ نرخهاي پايه و مقررات مربوط به هزينه هاي حمل هوايي

۱ـ نرخ پايه قابل اعمال براي تسويه حسابها بين مجريان منتخب در مورد حمل هوايي توسط شوراي عمليات پستي تعيين مي شود. اين نرخ توسط دفتر بين الملل و براساس روش تعيين شده در آيين نامه پست نامه ها محاسبه خواهد شد. اما نرخهاي قابل اعمال براي حمل هوايي امانات ارسالي از طريق سرويس برگشت كالا طبق مقررات مندرج در آيين نامه پست نامه ها محاسبه مي شود.

۲ـ نحوه محاسبه هزينه هاي حمل هوايي فرسته (دپش) هاي سربسته، مرسولات با اولويت، مرسولات و امانات هوايي ارسالي در گذر (ترانزيت) مكشوفه، مرسولات اشتباه در ارسال و پست هاي اشتباه در مسير و نيز روشهاي محاسبه مربوط در آيين نامه پست نامه ها و آيين نامه امانات پستي شرح داده شده اند.

۳ـ هزينه هاي حمل هوايي براي كل مسافت پيموده شده:

۱ـ۳ در مورد فرسته (دپش) هاي سربسته، شامل گذر (ترانزيت) اين مرسولات از طريق يك يا چند مجري منتخب واسطه، برعهده مجري منتخب كشور مبدأ فرسته (دپش) ها است؛

۲ـ۳ در مورد مرسولات با اولويت و مرسولات هوايي در گذر (ترانزيت) مكشوفه، شامل مرسولات اشتباه در ارسال، برعهده مجري منتخب رهسپار كننده مرسولات به مجري منتخب ديگر است.

۴ـ همين مقررات در مورد حمل هوايي مرسولات معاف از هزينه هاي گذر (ترانزيت) زميني و دريايي قابل اعمال است.

۵ ـ هر مجري منتخب مقصد كه حمل هوايي پست بين المللي را در كشور خود بر عهده دارد، حق مطالبه مبلغي بابت هزينه هاي اضافي ناشي از اين حمل، در صورتي كه ميانگين موزون مسافتي مسيرهاي طي شده بيشتر از ۳۰۰ كيلومتر باشد را دارد. شوراي عمليات پستي مي تواند معيارهاي ديگري را جايگزين ميانگين موزون مسافتي كند. هزينه ها براي همه مرسولات با اولويت و همه مرسولات وارده خارجه، صرف نظر از ارسال يا عدم ارسال از طريق هوايي يكسان است، مگر توافقي در مورد عدم پرداخت هزينه صورت گرفته باشد.

۶ ـ اما اگر حقوق پايانه (ترمينال) اعمال شده توسط مجري منتخب مبتني بر قيمت تمام شده يا نرخهاي داخلي باشد، هيچ هزينه اضافي بابت حمل هوايي داخلي پرداخت نمي شود.

۷ ـ مجري منتخب مقصد براي محاسبه ميانگين موزون مسافتي، وزن همه پست هايي كه محاسبه حقوق پايانه (ترمينال) آنها بر مبناي قيمت تمام شده يا نرخهاي داخلي مجري منتخب مقصد صورت مي گيرد را كسر مي كند.

ماده ۳۵ـ نرخهاي دريايي و زميني امانات پستي

۱ـ امانات مبادله شده بين دو مجري منتخب مشمول نرخهاي ورود به سرزمين مي شوند كه با تركيب نرخ پايه تعدادي و وزني امانات، همانطور كه در آيين نامه ها آمده، محاسبه مي شوند.

۱ـ۱ با در نظر گرفتن نرخهاي پايه مذكور، مجريان منتخب همچنين مي توانند طبق مقررات مندرج در آيين نامه ها، نرخهاي تعدادي و وزني تكميلي درخواست كنند.

۲ـ۱ نرخهاي مذكور در بندهاي ۱ و ۱ـ۱ توسط مجري منتخب كشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آيين نامه امانات پستي استثنائاتي براي اين اصل قائل شده باشد.

۳ـ۱ نرخهاي ورود به سرزمين در سرتاسر قلمرو هر كشور يكسان است.

۲ـ امانات مبادله شده بين دو مجري منتخب يا دو دفتر از همان كشور از طريق سرويس هاي زميني يك يا چند مجري منتخب ديگر، مشمول نرخهاي گذر (ترانزيت) از سرزمين، مندرج در آيين نامه ها مي شوند. اين نرخها، طبق رده بندي مسافتي مربوط، به مجريان منتخب شركت كننده در رهسپاري زميني قابل پرداخت است.

۱ ـ۲ در مورد امانات گذري (ترانزيتي) مكشوفه، مجريان منتخب واسطه مجاز به مطالبه نرخ واحد براي هر مرسوله، مندرج در آيين نامه ها خواهند بود.

۲ـ۲ نرخهاي گذر (ترانزيت) از سرزمين توسط مجري منتخب كشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آيين نامه امانات پستي استثنائاتي در مورد اين اصل قائل شده باشد.

۳ـ هر مجري منتخبي كه در حمل دريايي امانات مشاركت داشته باشد، مجاز به مطالبه نرخهاي دريايي خواهد بود. پرداخت اين نرخها برعهده مجري منتخب كشور مبدأ است مگر آيين نامه امانات پستي استثنائاتي در مورد اين اصل قائل شده باشد.

۱ـ۳ نرخ دريايي براي هر يك از خدمات حمل دريايي در آيين نامه امانات پستي و طبق رده بندي مسافتي مربوط تعيين مي شود.

۲ـ۳ مجريان منتخب مي توانند نرخ دريايي محاسبه شده در بند ۱ـ۳ را حداكثر تا 50% افزايش دهند. همچنين مي توانند در صورت تمايل، اين نرخ را كاهش دهند.

ماده ۳۶ـ اختيار شوراي عمليات پستي براي تعيين هزينه ها و نرخها

۱ـ شوراي عمليات پستي مجاز است نرخها و هزينه هاي زير را كه بر عهده مجريان منتخب است، طبق شرايط مندرج در آيين نامه ها تعيين كند:

۱ـ۱ نرخهاي گذر (ترانزيت) مربوط به جابه جايي و حمل فرسته (دپش) هاي پست نامه از طريق يك يا چند كشور واسطه؛

۲ـ۱ نرخهاي پايه و هزينه هاي حمل هوايي پست؛

۳ـ۱ نرخهاي ورود به سرزمين مربوط به جابه جايي امانات وارده؛

۴ـ۱ نرخهاي گذر (ترانزيت) از سرزمين مربوط به جابه جايي و حمل امانات از طريق يك كشور واسطه؛

5ـ1 نرخهاي دريايي مربوط به حمل دريايي امانات؛

6ـ1 نرخهاي زميني صادره براي تأمين سرويس برگشت كالا براي امانات.

۲ـ هرگونه تجديد نظر بايد طبق روشهاي متضمن پرداخت حق الزحمه مناسب به مجريان منتخب ارائه كننده سرويسها و بر اساس داده هاي قابل اطمينان و موجود اقتصادي و مالي باشد. تغييرات احتمالي به محض تصميم گيري، در زمان تعيين شده توسط شوراي عمليات پستي به اجراء درخواهد آمد.

ماده ۳۷ـ مقررات ويژه تسويه حسابها و پرداختها براي مبادلات پستي بين المللي

۱ـ تسويه حسابها در ارتباط با عمليات انجام شده طبق اين كنوانسيون (شامل تسويه حسابهاي حمل و نقل (ارسال) مرسولات پستي، تسويه حسابهاي رفتار با مرسولات پستي در كشور مقصد و تسويه حسابهاي غرامت گم شدن، سرقت يا آسيب مرسولات پستي) بر اساس مقررات كنوانسيون و ساير احكام اتحاديه صورت پذيرفته و نيازي به ارائه هرگونه مدرك توسط مجري منتخب، به جز در موارد اشاره شده در احكام اتحاديه، ندارد.

بخش چهارم ـ مقررات پاياني

ماده ۳۸ـ شرايط تصويب پيشنهاهاي مربوط به كنوانسيون و آيين نامه ها

۱ـ اجرائي شدن پيشنهادهاي ارائه شده به كنگره در ارتباط با اين كنوانسيون، منوط به تصويب اكثريت كشورهاي عضو حاضر واجد حق رأي است. حداقل نيمي از كشورهاي عضوي كه در كنگره شركت كرده و حق رأي دارند، بايد هنگام رأي گيري حضور داشته باشند.

۲ـ اجرائي شدن پيشنهادهاي مربوط به آيين نامه پست نامه ها و آيين نامه امانات پستي، منوط به تصويب اكثريت اعضاي شوراي عمليات پستي كه حق رأي دارند، است.

۳ـ اجرائي شدن پيشنهادهاي ارائه شده بين دو كنگره در ارتباط با اين كنوانسيون و تشريفات (پروتكل) نهايي آن منوط به كسب آراء زير است:

۱ـ۳ اگر موضوع پيشنهاد، اصلاحيه باشد، دو سوم آراي حداقل نيمي از كشورهاي عضو اتحاديه كه حق رأي داشته و در رأي گيري شركت مي كنند؛

۲ـ۳ اگر موضوع، تفسير مقررات باشد، اكثريت آراء.

۴ـ صرف نظر از مقررات مندرج در بند ۱ـ ۳، هر كشور عضوي كه قوانين ملي اش با اصلاحيه پيشنهادي مغايرت دارد، ظرف مدت نود روز از تاريخ وصول اصلاحيه مي تواند به صورت مكتوب به مديركل دفتر بين الملل اعلام كند كه نمي تواند اصلاحيه را بپذيرد.

ماده ۳۹ـ قيود تحديد تعهد در كنگره

۱ـ هرگونه قيد تحديد تعهد مغاير با موضوع و هدف اتحاديه پذيرفته نخواهد شد.

۲ـ به عنوان يك قاعده كلي، هر كشور عضوي كه نظرات مغاير با ديگر كشورها دارد، بايد تا حد امكان سعي كند عقايد خود را با اكثريت كشورها هماهنگ كند. قيود تحديد تعهد بايد فقط در موارد بسيار ضروري و به دلايل موجه مطرح شوند.

۳ ـ قيود تحديد تعهد مطروحه در ارتباط با مواد اين كنوانسيون بايد در قالب پيشنهادي مكتوب به يكي از زبانهاي كاري دفتر بين الملل و طبق مقررات مربوط در آيين نامه داخلي به كنگره ها ارائه شوند.

۴ـ اجرائي شدن قيود تحديد تعهد پيشنهادي منوط به تصويب اكثريت لازم براي اصلاح ماده اي است كه قيد تحديد تعهد به آن مربوط مي شود.

۵ ـ در اصل، قيود تحديد تعهد بايد متقابلاً بين كشور عضو ارائه كننده‏ قيد تحديد تعهد و ساير كشورهاي عضو اعمال شود.

۶ ـ قيود تحديد تعهد مطروحه در ارتباط با اين كنوانسيون بايد در تشريفات (پروتكل) نهايي آن و بر اساس پيشنهادهاي مصوب كنگره درج شوند.

ماده ۴۰ـ به اجراء درآمدن و مدت اعتبار كنوانسيون

۱ـ اين كنوانسيون از اول ژانويه ۲۰۱۴ (يازده دي ۱۳۹۲) به اجراء درآمده و تا به اجراء درآمدن احكام كنگره بعدي به قوت خود باقي است.

در تأييد موارد فوق، نمايندگان تام الاختيار دولت هاي كشورهاي عضو اتحاديه، اين كنوانسيون را در يك نسخه اصلي امضاء كردند كه نزد مديركل دفتر بين الملل نگهداري و تصوير آن توسط دفتر بين الملل اتحاديه پستي جهاني به هر يك از طرف هاي متعاهد ارسال مي شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

تشريفات (پروتكل) نهايي كنوانسيون پستي جهاني
نمايندگان تام الاختيار امضاء كننده كنوانسيون پستي جهاني با موارد زير موافقت كردند:

ماده اول ـ مالكيت مرسولات پستي. استرداد از پست. تغيير يا تصحيح نشاني

۱ـ مقررات بندهاي ۱ و ۲ ماده ۵ در مورد كشورهاي آنتيگوا و باربودا، بحرين (پادشاهي)، باربادوس، بليز، بوتسوانا، برونئي دارالسلام، كانادا، هنگ كنگ، چين، دومينيكا، مصر، فيجي، گامبيا، غنا، پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، سرزمين هاي ماوراء بحار وابسته به پادشاهي متحده بريتانيا، گِرِنادا، گويان، ايرلند، جاماييكا، كنيا، كريباتي، كويت، لسوتو، مالاوي، مالزي، موريس، نائورو، نيوزيلند، نيجريه، پاپوا گينه نو، سنت كريستوفر و نويس، سنت لوسيا، سنت وينسنت و گرنادينز، ساموا، سيشل، سيرالئون، سنگاپور، جزاير سليمان، سوازيلند، تانزانيا (جمهوري متحد)، ترينيداد و توباگو، تووالو، اوگاندا، وانواتو و زامبيا اعمال نمي شود.

۲ـ مقررات بندهاي ۱ و ۲ ماده ۵ در مورد اتريش، دانمارك و ايران (جمهوري اسلامي) كه قوانين داخلي شان اجازه استرداد از پست يا تغيير نشاني نامه به درخواست فرستنده، از زمان اطلاع يافتن گيرنده از ورود مرسوله به نشاني اش را نمي دهد، اعمال نمي شود.

۳ـ بند ۱ ماده ۵ در مورد استراليا، غنا و زيمبابوه اعمال نمي شود.

۴ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد باهاما، بلژيك، كره شمالي، عراق و ميانمار كه مقررات آنها اجازه استرداد از پست يا تغيير نشاني پست نامه ها به درخواست فرستنده را نمي دهد، اعمال نخواهد شد.

۵ ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد ايالات متحده آمريكا اعمال نمي شود.

۶ ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد استراليا، فقط در صورت عدم مغايرت با قوانين داخلي آن قابل اعمال است.

۷ـ صرف نظر از بند ۲ ماده ۵، جمهوري دمكراتيك كنگو، السالوادور، پاناما (جمهوري)، فيليپين و ونزوئلا (جمهوري بوليواري) مجاز خواهند بود امانات پستي را پس از درخواست ترخيص گمركي توسط گيرنده، برگشت ندهند زيرا اين كار مغاير با مقررات گمرك آن كشورها است.

ماده دوم ـ هزينه ها

۱ـ صرف نظر از ماده ۶، استراليا، كانادا و نيوزيلند مجازند هزينه هاي پستي اضافه بر آنچه در آيين نامه ها تعيين شده است را در صورت مطابقت اين هزينه ها با قوانين كشورهاي خود، دريافت كنند.

ماده سوم ـ موارد عدم معافيت از هزينه هاي پستي مرسولات نابينايان

۱ـ صرف نظر از ماده ۷، اندونزي، سنت وينسنت و گرنادينز و تركيه كه معافيت مرسولات نابينايان از هزينه هاي پستي در سرويس داخلي خود را ابراز نكرده اند، مي توانند هزينه هاي پستي براي خدمات ويژه را دريافت كنند مشروط بر اينكه اين هزينه ها از هزينه هاي سرويس داخلي آنها فراتر نرود.

۲ـ فرانسه مقررات ماده ۷ در خصوص مرسولات نابينايان را با رعايت قوانين ملي خود اعمال مي كند.

۳ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۷، برزيل طبق قوانين ملي خود، اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا فقط مرسولات ارسالي/دريافتي توسط نابينايان يا سازمان ويژه نابينايان را به عنوان مرسولات نابينايان در نظر گيرد. مرسولات فاقد اين شرايط مشمول پرداخت هزينه پستي خواهند بود.

۴ـ صرف نظر از ماده ۷، نيوزيلند فقط آن دسته از مرسولات نابينايان را براي توزيع در آن كشور قبول مي كند كه در سرويس داخلي خود از هزينه هاي پستي معاف باشند.

۵ ـ صرف نظر از ماده ۷، فنلاند كه در سرويس داخلي خود، معافيت از هزينه هاي پستي را براي مرسولات نابينايان ارائه نمي كند، طبق تعاريف ماده ۷ مصوب كنگره مجاز به دريافت هزينه هاي داخلي براي مرسولات نابينايان به مقصد ديگر كشورها خواهد بود.

۶ ـ صرف نظر از ماده ۷، كانادا، دانمارك و سوئد معافيت از هزينه هاي پستي براي مرسولات نابينايان را فقط در محدوده قوانين داخلي خود مجاز مي دانند.

۷ـ صرف نظر از ماده ۷، ايسلند معافيت از هزينه هاي پستي براي مرسولات نابينايان را فقط در محدوده قوانين داخلي خود قبول مي كند.

۸ ـ صرف نظر از ماده ۷، استراليا فقط آن دسته از مرسولات نابينايان را براي توزيع در آن كشور قبول مي كند كه در سرويس داخلي خود از هزينه هاي پستي معاف باشند.

۹ـ صرف نظر از ماده ۷، استراليا، اتريش، كانادا، آلمان، پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، ژاپن، سوئيس و ايالات متحده آمريكا مي توانند هزينه هايي بابت خدمات ويژه قابل اعمال در مورد مرسولات نابينايان در سرويس داخلي خود دريافت كنند.

ماده چهارم ـ تمبرهاي پستي

۱ـ صرف نظر از بند ۷ ماده ۸، استراليا، بريتانياي كبير، مالزي و نيوزيلند مرسولات پست نامه و امانات پستي داراي تمبرهاي پستي استفاده كننده از مواد يا فناوري هاي جديد كه با ماشينهاي پردازش پستي آنها سازگار نيستند را فقط با توافق قبلي با مجري منتخب مبدأ مربوط پردازش مي كنند.

ماده پنجم ـ خدمات پايه

۱ـ صرف نظر از مقررات ماده ۱۳، استراليا با تعميم خدمات پايه به امانات پستي موافقت ندارد.

۲ـ مقررات بند ۴ـ۲ ماده ۱۳ در مورد بريتانياي كبير به دليل تكليف قانوني محدوديت وزن پايين تر اعمال نمي شود. مقررات سلامت و ايمني در بريتانياي كبير، وزن كيسه هاي پستي را به حداكثر ۲۰ كيلوگرم محدود كرده است.

۳ـ صرف نظر از بند ۴ـ۲ ماده ۱۳، قزاقستان و ازبكستان مجازند حداكثر وزن كيسه هاي مخصوص (كيسه هاي “اِم“) وارده و صادره را به ۲۰ كيلوگرم محدود كنند.

ماده ششم ـ گواهي توزيع

۱ـ كانادا مجاز است بند ۳ـ۳ ماده ۱۵ را در مورد امانات اجراء نكند زيرا سرويس گواهي توزيع را در مورد امانات در سرويس داخلي خود ارائه نمي دهد.

ماده هفتم ـ ممنوعيت ها (پست نامه ها)

۱ـ استثنائاً، كره شمالي و لبنان مرسولات ثبتي حاوي سكه، اسكناس، هر نوع اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي، جواهرات يا ساير اقلام با ارزش را قبول نمي كنند. اين كشورها مطلقاً به مقررات آيين نامه پست نامه ها در خصوص مسؤوليت در حالات سرقت يا آسيب ديدگي اين مرسولات يا محتواي اقلام ساخته شده از شيشه يا اقلام شكستني آنها متعهد نيستند.

۲ـ استثنائاً، بوليوي، چين (جمهوري خلق) به جز منطقه ويژه اداري‏ هنگ كنگ، عراق، نپال، پاكستان، عربستان سعودي، سودان و ويتنام مرسولات ثبتي حاوي سكه، اسكناس، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي، جواهرات يا ساير اقلام با ارزش را قبول نمي كنند.

۳ـ ميانمار اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه مرسولات بيمه حاوي اقلام با ارزش مذكور در بند ۶ ماده ۱۸ را به علت مغايرت با قوانين داخلي خود قبول نكند.

۴ـ نپال مرسولات ثبتي يا بيمه حاوي اسكناس يا سكه را مگر در صورت توافق ويژه، قبول نمي كند.

۵ ـ ازبكستان مرسولات ثبتي يا بيمه حاوي سكه، اسكناس، چك، تمبر پستي يا ارز را قبول نمي كند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي چنين مرسولاتي نمي پذيرد.

۶ ـ ايران (جمهوري اسلامي) مرسولات حاوي اقلام مغاير با اصول دين اسلام را نمي پذيرد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد مرسولات پست نامه (عادي، ثبتي يا بيمه) حاوي سكه، اسكناس، چكهاي مسافرتي، پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي، جواهرات يا ساير اقلام با ارزش را قبول نكند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اينگونه مرسولات نمي پذيرد.

۷ـ فيليپين حق عدم پذيرش هرگونه پست نامه (عادي، ثبتي يا بيمه) حاوي سكه، اسكناس يا هرگونه اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي يا ساير اقلام با ارزش را براي خود محفوظ مي دارد.

۸ ـ استراليا هر نوع مرسوله پستي حاوي شمش طلا يا شمش نقره يا اسكناس را قبول نمي كند. به علاوه، مرسولات ثبتي براي توزيع در استراليا يا مرسولات گذر (ترانزيت) مكشوف حاوي اقلام با ارزش نظير جواهرات، فلزات قيمتي، سنگهاي قيمتي، اوراق بهادار، سكه يا هر نوع سند مالي قابل انتقال را قبول نمي كند و هيچگونه مسؤوليتي در قبال مرسولات مغاير با اين قيد تحديد تعهد نمي پذيرد.

۹ ـ چين (جمهوري خلق) به جز منطقه ويژه اداري هنگ كنگ، مرسولات بيمه حاوي سكه، اسكناس، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام و چك مسافرتي را طبق قوانين داخلي خود، قبول نمي كند.

۱۰ـ لاتويا و مغولستان حق عدم پذيرش مرسولات عادي، ثبتي يا بيمه حاوي سكه، اسكناس، اوراق بهادار بي نام و چك مسافرتي در انطباق با قوانين ملي شان را براي خود محفوظ مي دارند.

۱۱ـ برزيل حق عدم پذيرش مرسولات عادي، ثبتي يا بيمه حاوي سكه، اسكناس رايج يا هر نوع اوراق بهادار بي نام را براي خود محفوظ مي دارد.

۱۲ـ ويتنام حق عدم پذيرش نامه هاي حاوي اشياء يا كالا را براي خود محفوظ مي دارد.

۱۳ـ اندونزي مرسولات ثبتي يا بيمه حاوي سكه، اسكناس، چك، تمبر پستي، ارز يا هر نوع اوراق قرضه بي نام براي توزيع در اندونزي را قبول نمي كند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اين مرسولات نمي پذيرد.

۱۴ـ قرقيزستان حق عدم پذيرش پست نامه هاي (عادي، ثبتي، بيمه يا بسته هاي كوچك) حاوي سكه، اسكناس رايج يا هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي، جواهرات يا ساير اقلام با ارزش را براي خود محفوظ مي دارد و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اين مرسولات نمي پذيرد.

۱۵ـ آذربايجان و قزاقستان مرسولات ثبتي يا بيمه حاوي سكه، اسكناس، اوراق اعتباري يا هر نوع اوراق بهادار بي نام، چك، فلزات قيمتي ساخته شده يا ساخته نشده، سنگ هاي قيمتي، جواهرات و ساير اقلام با ارزش يا ارز را قبول نمي كنند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اين مرسولات نمي پذيرند.

۱۶ ـ مولداوي و روسيه مرسولات ثبتي يا بيمه حاوي اسكناس رايج، هر نوع اوراق بهادار (چك) بي نام يا ارز را قبول نمي كنند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اين مرسولات نمي پذيرند.

۱۷ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۸، فرانسه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد مرسولات حاوي كالا، در صورتي كه اين مرسولات از قوانين ملي يا بين المللي يا دستورالعمل هاي فني و بسته بندي براي حمل هوايي تبعيت نكنند را قبول نكند.

ماده هشتم ـ ممنوعيت ها (امانات پستي)

۱ـ ميانمار و زامبيا مجازند امانات بيمه حاوي اقلام با ارزش مذكور در بند ۱ـ ۳ـ۱ـ۶ ماده ۱۸ را به دليل مغايرت با قوانين داخلي خود قبول نكنند.

۲ـ استثنائاً، لبنان و سودان امانات حاوي سكه، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي يا ساير اقلام با ارزش يا مايعات يا موادي كه به سهولت تبديل به مايع مي شوند يا اقلام ساخته شده از شيشه يا مشابه آن يا اقلام شكستني را قبول نمي كنند و در قبال مقررات مربوط در آيين نامه امانات پستي متعهد نيستند.

۳ـ برزيل مجاز است امانات بيمه حاوي سكه و حواله هاي بانكي در گردش و هر نوع اوراق بهادار بي نام را به دليل مغايرت با مقررات داخلي خود نپذيرد.

۴ـ غنا مجاز است امانات بيمه حاوي سكه و اسكناس رايج را به دليل مغايرت با مقررات داخلي خود نپذيرد.

۵ ـ علاوه بر اقلام مذكور در ماده ۱۸، عربستان سعودي مجاز است امانات حاوي سكه، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي يا ساير اقلام با ارزش را نپذيرد. همچنين امانات حاوي هرگونه دارو (مگر درصورتي كه به همراه نسخه پزشكي صادره توسط يك مقام ذي صلاح باشند)، محصولات اطفاء حريق، مايعات شيميايي يا اقلام مغاير با اصول دين اسلام را قبول نمي كند.

۶ ـ علاوه بر اقلام مذكور در ماده ۱۸، عمان مرسولات حاوي اقلام زير را نمي پذيرد:

۱ـ ۶ هرگونه دارو، مگر درصورتي كه به همراه نسخه پزشكي صادره توسط يك مقام ذي صلاح باشند؛

۲ـ ۶ محصولات اطفاء حريق يا مايعات شيميايي؛

۳ـ ۶ اقلام مغاير با اصول دين اسلام.

۷ـ علاوه بر اقلام مذكور در ماده ۱۸، ايران (جمهوري اسلامي) امانات حاوي اقلام مغاير با دين اسلام را نمي پذيرد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد امانات عادي و بيمه حاوي سكه، اسكناس، چكهاي مسافرتي، پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي، جواهرات يا ساير اقلام با ارزش را قبول نكند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اينگونه مرسولات نمي پذيرد.

۸ ـ فيليپين مجاز است هرگونه امانت حاوي سكه، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي يا ساير اقلام با ارزش يا مايعات يا موادي كه به سهولت تبديل به مايع مي شوند يا اقلام ساخته شده از شيشه يا مشابه آن يا اقلام شكستني را قبول نكند.

۹ـ استراليا هر نوع مرسولات پستي حاوي شمش طلا يا شمش نقره يا اسكناس را نمي پذيرد.

۱۰ـ چين (جمهوري خلق) امانات عادي حاوي سكه، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام، چك مسافرتي و پلاتين، طلا يا نقره (ساخته شده يا ساخته نشده)، سنگهاي قيمتي يا ساير اقلام با ارزش را نمي پذيرد. به علاوه، به استثناي منطقه ويژه اداري هنگ كنگ، امانات بيمه حاوي ‏سكه، هر نوع حواله بانكي يا اوراق بهادار بي نام و چك مسافرتي پذيرفته نمي شوند.

۱۱ـ مغولستان طبق قوانين ملي خود، حق عدم پذيرش امانات حاوي سكه، اسكناس، اوراق بهادار بي نام و چك مسافرتي را براي خود محفوظ مي دارد.

۱۲ـ لاتويا امانات عادي و بيمه حاوي سكه، اسكناس، هر نوع اوراق بهادار (چك) بي نام يا ارز را نمي پذيرد و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اين مرسولات قبول نمي كند.

۱۳ـ مولداوي، روسيه، اوكراين و ازبكستان، امانات عادي يا بيمه حاوي اسكناس رايج، هر نوع اوراق بهادار (چك) بي نام يا ارز را قبول نمي كنند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اين مرسولات نمي پذيرند.

۱۴ـ آذربايجان و قزاقستان امانات عادي يا بيمه حاوي سكه، اسكناس، هر نوع اوراق اعتباري يا اوراق بهادار بي نام، چك، فلزات قيمتي ساخته شده يا ساخته نشده، سنگ هاي قيمتي، جواهرات و ساير اقلام با ارزش يا ارز را قبول نمي كنند و مسؤوليتي در قبال گم شدن يا آسيب ديدگي اين مرسولات نمي پذيرند.

ماده نهم ـ اقلام مشمول عوارض گمركي

۱ـ با توجه به ماده ۱۸، بنگلادش و السالوادور مرسولات بيمه حاوي اقلام مشمول عوارض گمركي را نمي پذيرند.

۲ـ با توجه به ماده ۱۸، افغانستان، آلباني، آذربايجان، بلاروس، كامبوج، شيلي، كلمبيا، كوبا، كره شمالي، السالوادور، استوني، قزاقستان، لاتويا، مولداوي، نپال، پرو، روسيه، سان مارينو، تركمنستان، اوكراين، ازبكستان و ونزوئلا (جمهوري بوليواري) نامه هاي عادي و ثبتي حاوي اقلام مشمول عوارض گمركي را نمي پذيرند.

۳ـ با توجه به ماده ۱۸، بنين، بوركينافاسو، ساحل عاج (جمهوري)، جيبوتي، مالي و موريتاني نامه هاي عادي حاوي اقلام مشمول عوارض گمركي را نمي پذيرند.

۴ـ بدون توجه به مقررات بندهاي ۱ تا ۳، مرسولات حاوي سرم، واكسن و مرسولات حاوي داروهاي اورژانسي كمياب در تمام حالات پذيرفته مي شوند.

ماده دهم ـ مطالبه نامه ها

۱ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۹، بلغارستان، دماغه سبز، چاد، كره شمالي، مصر، گابن، قلمروهاي ماوراء بحار وابسته به پادشاهي متحده بريتانيا، يونان، ايران (جمهوري اسلامي)، قرقيزستان، مغولستان، ميانمار، فيليپين، عربستان سعودي، سودان، سوريه، تركمنستان، اوكراين، ازبكستان و زامبيا اين حق را براي خود محفوظ مي دارند كه از مشتريان هزينه اي بابت مطالبه نامه هاي مربوط به پست نامه ها دريافت كنند.

۲ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۹، آرژانتين، اتريش، آذربايجان، ليتواني، مولداوي و اسلواكي اين حق را براي خود محفوظ مي دارند اگر در پاسخ به مطالبه نامه اي، اقدامات تحقيقي انجام دهند و بعد معلوم شود كه مورد مذكور صحت ندارد، هزينه ويژه اي دريافت كنند.

۳ـ افغانستان، بلغارستان، دماغه سبز، كنگو (جمهوري)، مصر، گابن، ايران (جمهوري اسلامي)، قرقيزستان، مغولستان، ميانمار، عربستان سعودي، سودان، سورينام، سوريه، تركمنستان، اوكراين، ازبكستان و زامبيا اين حق را براي خود محفوظ مي دارند از مشتريان، هزينه صدور مطالبه نامه هاي مربوط به امانات دريافت كنند.

۴ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۹، برزيل، پاناما (جمهوريو آمريكا حق دريافت هزينه از مشتريان بابت رسيدگي به مطالبه نامه هاي مربوط به پست نامه ها و امانات پست شده در كشورهايي كه رويه مذكور را طبق مقررات بندهاي ۱ تا ۳ اين ماده اعمال مي كنند، براي خود محفوظ مي دارند.

ماده يازدهم ـ هزينه ارائه به گمرك

۱ـ گابن حق دريافت هزينه ارائه به گمرك از مشتريان را براي خود محفوظ مي دارد.

۲ـ صرف نظر از بند ۲ ماده ۲۰، برزيل اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا از مشتريان، هزينه ارائه به گمرك براي تمام مرسولات ارائه شده براي كنترل گمركي دريافت كند.

۳ـ صرف نظر از بند ۲ ماده ۲۰، يونان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا از مشتريان، هزينه ارائه به گمرك براي تمام مرسولات ارائه شده به مقامات گمرك دريافت كند.

۴ـ كنگو (جمهوريو زامبيا حق دريافت هزينه ارائه به گمرك از مشتريان بابت امانات پستي را براي خود محفوظ مي دارند.

ماده دوازدهم ـ پست كردن مرسولات پست نامه در خارج از كشور

۱ـ استراليا، اتريش، پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، يونان، نيوزيلند و آمريكا اين حق را براي خود محفوظ مي دارند از مجريان منتخب برگشت دهنده مرسولات طبق مقررات بند ۴ ماده ۲۸، حق الزحمه مربوط را دريافت كنند مشروط بر اينكه اين مرسولات از طريق شبكه آنها قبول نشده باشد.

۲ـ صرف نظر از بند ۴ ماده ۲۸، كانادا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد از مجري منتخب مبدأ مبلغي دريافت كند. اين مبلغ يقيناً كمتر از هزينه ناشي از پردازش اين مرسولات نخواهد بود.

۳ـ حسب مقررات بند ۴ ماده ۲۸، مجري منتخب مقصد مجاز است از مجري منتخب قبول كننده، بابت توزيع مرسولات پرتعداد پست نامه پست شده در خارج از كشور، حق الزحمه متناسبي مطالبه كند. استراليا و پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي حق محدود كردن اين پرداخت به نرخ داخله متناسب براي مرسولات مشابه در كشور مقصد را براي خود محفوظ مي دارند.

۴ـ حسب مقررات بند ۴ ماده ۲۸، مجري منتخب مقصد مجاز است از مجري منتخب قبول كننده، بابت توزيع مرسولات پرتعداد پست نامه پست شده در خارج از كشور، حق الزحمه متناسبي مطالبه كند. كشورهاي عضو زير حق محدود كردن اين پرداخت به محدوديت هاي مجاز در آيين نامه ها مربوط به مرسولات انبوه را براي خود محفوظ مي دارند: باهاما، باربادوس، برونئي دارالسلام، چين (جمهوري خلق)، پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي، قلمروهاي ماوراء بحار وابسته به پادشاهي متحده بريتانيا، گرانادا، گويان، هند، مالزي، نپال، هلند، جزاير آنتيل و آروباي هلند، نيوزيلند، سنت لوسيا، سنت وينسنت و گرنادينز، سنگاپور، سريلانكا، سورينام، تايلند و آمريكا.

۵ ـ صرف نظر از قيود تحديد تعهد مندرج به موجب بند ۴، كشورهاي عضو زير حق اعمال كامل مقررات ماده ۲۸ كنوانسيون در قبال مرسولات دريافتي از كشورهاي عضو اتحاديه را براي خود محفوظ مي دارند: آرژانتين، اتريش، بنين، برزيل، بوركينافاسو، كامرون، ساحل عاج (جمهوري)، قبرس، دانمارك، مصر، فرانسه، آلمان، يونان، گينه، ايران (جمهوري اسلامي)، اسرائيل، ايتاليا، ژاپن، اردن، لبنان، لوكزامبورگ، مالي، موريتاني، موناكو، مراكش، نروژ، پرتغال، عربستان سعودي، سنگال، سوئيس، سوريه و توگو.

۶ ـ در اجراي بند ۴ ماده ۲۸، آلمان اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه از كشور ارسال كننده، حق الزحمه اي معادل با مبلغ قابل دريافت از كشور محل اقامت فرستنده مطالبه كند.

۷ ـ صرف نظر از قيود تحديد تعهد درنظر گرفته شده به موجب ماده ۱۲، چين (جمهوري خلق) حق محدود كردن هرگونه پرداخت بابت توزيع مرسولات پرتعداد پست نامه پست شده در خارج به محدوديت هاي مجاز در كنوانسيون و آيين نامه پست نامه ها مربوط به مرسولات انبوه را براي خود محفوظ مي دارد.

ماده سيزدهم ـ نرخهاي پايه و مقررات مربوط به حقوق حمل هوايي

۱ـ صرف نظر از مقررات ماده ۳۴، استراليا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا نرخهاي حمل هوايي براي امانات صادره از طريق سرويس برگشت كالا، همانطور كه در آيين نامه امانات پستي آمده يا ساير روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال كند.

ماده چهاردهم ـ نرخهاي استثنائي ورود به سرزمين

۱ـ صرف نظر از ماده ۳۵، افغانستان حق دريافت نرخ استثنائي اضافي ورود به سرزمين به ميزان 5 /7 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) به ازاء هر امانت را براي خود محفوظ مي دارد.

ماده پانزدهم ـ تعرفه هاي خاص

۱ـ بلژيك، نروژ و آمريكا مي توانند نرخهاي ورود به سرزمين بالاتري براي امانات هوايي نسبت به امانات زميني دريافت كنند.

۲ـ لبنان مجاز است براي امانات تا وزن يك كيلوگرم، هزينه امانات يك تا سه كيلوگرم را دريافت كند.

۳ـ پاناما (جمهوري) مجاز است مبلغ 20 /0 حق برداشت ويژه (اِس دي آر) براي هر كيلوگرم امانات زميني هوابرد (اِس اِي اِل) گذري (ترانزيتي) دريافت كند.

ماده شانزدهم ـ اختيار شوراي عمليات پستي براي تثبيت هزينه ها و نرخها

۱ـ صرف نظر از بند ۶ ـ۱ ماده ۳۶، استراليا اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا نرخهاي خروج از سرزمين براي ارائه سرويس برگشت كالا براي امانات، همانطور كه در آيين نامه امانات پستي آمده يا ساير روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال كند.

در تأييد مراتب فوق، نمايندگان تام الاختيار، اين تشريفات (پروتكل) كه داراي ارزش و اعتباري همسان با مقررات موجود در متن خود كنوانسيون است را تدوين نموده و آن را در يك نسخه اصلي امضاء كردند كه به مديركل دفتر بين الملل سپرده خواهد شد. تصوير آن توسط دفتر بين الملل اتحاديه براي هر يك از كشورهاي عضو ارسال مي شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني
(
تنظيم مجدد و تصويب شده توسط كنگره ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوحه)

امضاء كنندگان، نمايندگان تام الاختيار دولت هاي كشورهاي عضو اتحاديه با توجه به بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مصوب دهم جولاي ۱۹۶۴ (۱۹ تير ۱۳۴۳) در وين، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه، مقررات زير را كه ضامن اجراي اساسنامه و كاركرد اتحاديه است، در اين آيين نامه عمومي تدوين كردند.

فصل اول ـ سازمان، وظايف و كاركرد كنگره، شوراي راهبري، شوراي عمليات پستي و كارگروه مشورتي

بخش اول ـ كنگره

ماده ۱۰۱ ـ سازمان دهي و برگزاري كنگره ها و كنگره هاي فوق العاده

۱ـ نمايندگان كشورهاي عضو حداكثر ظرف چهار سال از پايان سال برگزاري كنگره قبلي، در كنگره گردهم مي آيند.

۲ـ هر كشور عضو، يك يا چند نماينده تام الاختيار را توسط دولت خود به كنگره معرفي مي كند و در صورت نياز مي تواند نمايندگي خود را به يك كشور عضو ديگر تفويض كند. با وجود اين، هر هيأت مي تواند نمايندگي فقط يك كشور عضو ديگر، به غير از خودش، را بر عهده گيرد.

۳ـ در اصل، هر كنگره كشور ميزبان كنگره بعدي را تعيين مي كند. در غيراين صورت، شوراي راهبري مجاز است كشور ميزبان كنگره را پس از مشورت با آن كشور، تعيين كند.

۴ـ دولت ميزبان پس از مشورت با دفتر بين الملل، تاريخ و محل برگزاري كنگره را قطعي مي كند. در اصل، يك سال قبل از اين تاريخ، دولت ميزبان براي دولت هاي كشورهاي عضو دعوتنامه مي فرستد. اين دعوتنامه، مستقيم يا از طريق يك دولت ديگر يا از طريق مديركل دفتر بين الملل ارسال مي شود.

۵ ـ اگر كنگره ناگزير فاقد ميزبان باشد، دفتر بين الملل با موافقت شوراي راهبري و پس از مشورت با دولت كنفدراسيون سوئيس، اقدامات لازم براي برگزاري و سازماندهي كنگره در كشور مقر اتحاديه را به عمل مي آورد. در اين حالت، دفتر بين الملل وظايف دولت كشور ميزبان را به عهده مي گيرد.

۶ ـ محل برگزاري كنگره فوق العاده، توسط كشورهاي عضو خواهان برگزاري آن و پس از مشورت با دفتر بين الملل تعيين مي شود.

۷ـ بندهاي ۲ تا ۵ ماده ۱۰۱ در مورد كنگره هاي فوق العاده نيز قابل اعمال است.

ماده ۱۰۲ ـ حق رأي در كنگره

۱ـ به موجب محدوديت هاي مندرج در ماده ۱۴۹، هر كشور عضو يك رأي دارد.

ماده ۱۰۳ ـ وظايف كنگره

۱ـ كنگره بر اساس پيشنهادهاي كشورهاي عضو، شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي، داراي وظايف زير است:

۱ـ۱ تعيين اصول كلي نيل به ماهيت و هدف اتحاديه كه در ديباچه و ماده ۱ اساسنامه آمده است؛

۲ـ۱ ملاحظه و در صورت اقتضاء، تصويب پيشنهادهاي اصلاح اساسنامه، آيين نامه عمومي، كنوانسيون و موافقتنامه ها كه توسط كشورهاي عضو، شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي طبق ماده ۲۹ اساسنامه و ماده ۱۳۸ آيين نامه عمومي ارائه شده اند؛

۳ـ۱ تعيين تاريخ به اجراء درآمدن احكام اتحاديه؛

۴ـ۱ تصويب آيين نامه داخلي كنگره و اصلاحات آن؛

۵ ـ۱ ملاحظه گزارش جامع فعاليت شوراي راهبري، شوراي عمليات پستي و كارگروه مشورتي از زمان كنگره قبلي تا كنگره جديد كه از سوي نهادهاي مربوط طبق مواد ۱۱۱، ۱۱۷ و ۱۲۵ آيين نامه عمومي ارائه شده اند؛

۶ ـ۱ تصويب راهبرد (استراتژي) اتحاديه؛

۷ـ۱ تثبيت سقف مخارج اتحاديه طبق ماده ۲۱ اساسنامه؛

۸ ـ۱ انتخاب كشورهاي عضو شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي؛

۹ـ۱ انتخاب مديركل و معاون مديركل؛

۱۰ـ۱ تعيين سقف هزينه هاي تهيه اسناد به زبانهاي چيني، آلماني، پرتغالي و روسي كه بر عهده اتحاديه است، در يك قطعنامه كنگره.

۲ـ كنگره به عنوان نهاد عالي اتحاديه، به ساير اين گونه موارد مربوط به سرويس هاي پستي رسيدگي مي كند.

ماده ۱۰۴ ـ آيين نامه داخلي كنگره ها

۱ـ كنگره براي سازماندهي فعاليت خود و انجام مباحثات، آيين نامه داخلي خود را اعمال مي كند.

۲ـ هر كنگره مي تواند آيين نامه داخلي خود را تحت شرايط مندرج در آيين نامه داخلي، اصلاح كند.

ماده ۱۰۵ ـ ناظران در جلسات نهادهاي اتحاديه

۱ـ از نهادهاي زير دعوت مي شود به عنوان ناظر در نشست هاي عمومي و نشست هاي كارگروههاي كنگره، شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي شركت نمايند:

۱ـ۱ نمايندگان سازمان ملل متحد؛

۲ـ۱ اتحاديه هاي محدود؛

۳ـ۱ اعضاي كارگروه مشورتي؛

۴ـ۱ نهادهايي كه بنابر يك تصميم يا يك قطعنامه كنگره، مجاز به حضور در جلسات اتحاديه به عنوان ناظر مي باشند.

۲ـ از نهادهاي زير در صورت انتخاب توسط شوراي راهبري طبق بند ۱۲ـ۱ ماده ۱۰۷، دعوت مي شود به عنوان ناظران موقتي در جلسات خاص كنگره شركت نمايند:

۱ـ۲ آژانس هاي تخصصي سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين دولتي؛

۲ـ۲ هر نهاد، انجمن يا شركت بين المللي يا هر فرد صلاحيتدار.

۳ـ علاوه بر ناظران تعريف شده در بند ۱ اين ماده، شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي مي توانند طبق آيين نامه داخلي خود و در صورتي كه منافع اتحاديه و نهادهاي آن ايجاب كند، نسبت به انتخاب ناظران موقتي براي شركت در جلسات خود اقدام كنند.

بخش دوم ـ شوراي راهبري

ماده ۱۰۶ ـ تركيب و وظايف شوراي راهبري

۱ـ شوراي راهبري متشكل از چهل و يك كشور عضو است كه در فاصله بين دو كنگره متوالي انجام وظيفه مي كنند.

۲ـ رياست شوراي راهبري قاعدتاً به كشور عضو ميزبان كنگره واگذار مي شود. اگر اين كشور عضو از حق خود صرف نظر كند، فقط به يك عضو رسمي و صاحب رأي تبديل شده و در نتيجه، گروه جغرافيايي كه كشور مذكور به آن تعلق دارد، يك كرسي اضافي در اختيار خواهد داشت كه محدوديت هاي مندرج در بند ۳ در مورد آن اعمال نمي شود. در اين حالت، شوراي راهبري يكي از كشورهاي عضو واقع در منطقه جغرافيايي كشور عضو ميزبان كنگره را به رياست انتخاب مي كند.

۳ـ چهل عضو ديگر شوراي راهبري بر اساس يك تقسيم بندي عادلانه جغرافيايي و توسط كنگره انتخاب مي شوند. در هر كنگره بايد حداقل نصف اعضاء جايگزين شوند و هيچ كشور عضوي نمي تواند در سه كنگره متوالي انتخاب شود.

۴ـ هر عضو شوراي راهبري نماينده ذي صلاح خود در امور پستي را تعيين مي كند. اعضاي شوراي راهبري در كار اين شورا مشاركت فعال دارند.

۵ ـ به اعضاي شوراي راهبري بابت عضويت در اين شورا، حقوقي پرداخت نمي شود. هزينه هاي عملياتي اين شورا برعهده اتحاديه است.

ماده ۱۰۷ ـ وظايف شوراي راهبري

۱ـ شوراي راهبري عهده دار وظايف زير است:

۱ـ۱ نظارت بر فعاليت هاي اتحاديه بين دو كنگره براي حصول اطمينان از مطابقت با تصميمات كنگره، بررسي مسائل مرتبط با خط مشي هاي دولتي در زمينه موضوعات پستي و پيشرفت هاي سياست گذاري بين المللي نظير موضوعات مربوط به تجارت در خدمات و رقابت.

۲ـ۱ ترغيب، هماهنگي و نظارت بر همه نوع كمك هاي فني پستي در چهارچوب همكاري فني بين المللي.

۳ـ۱ بررسي پيش نويس برنامه كاري چهارساله اتحاديه مصوب كنگره و نهايي سازي آن از طريق درج فعاليت هاي انجام شده در پيش نويس طرح براي دوره چهارساله با توجه به منابع واقعي و در دسترس. اين برنامه بايد در صورت اقتضاء، در راستاي نتايج اولويت بندي فرآيندها كه توسط كنگره انجام شده است، باشد. نسخه نهايي برنامه كاري چهارساله كه توسط شوراي راهبري تكميل و تصويب شده، مبناي تهيه برنامه و بودجه سالانه اتحاديه و نيز برنامه هاي عملياتي كه بايد توسط شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي تدوين و تصويب شوند، خواهد بود.

۴ـ۱ بررسي و تصويب برنامه و بودجه سالانه و حسابهاي اتحاديه با در نظر گرفتن نسخه نهايي برنامه كاري اتحاديه كه در بند ۳ـ۱ ماده ۱۰۷ به آن اشاره شده است.

۵ ـ۱ در صورت لزوم، صدور مجوز افزايش سقف مخارج، طبق بندهاي ۳ تا ۵ ماده ۱۴۵.

۶ ـ۱ در صورت درخواست، صدور مجوز انتخاب رده قدرالسهم پايين تر، طبق شرايط مندرج در بند ۶ ماده ۱۵۰.

۷ـ۱ صدور مجوز تغيير گروه جغرافيايي، به درخواست كشور عضو، با در نظر گرفتن ديدگاههاي كشورهاي عضو گروههاي جغرافيايي ذي ربط.

۸ ـ۱ ايجاد يا حذف پست هاي سازماني دفتر بين الملل با درنظرگرفتن محدوديت هاي ناشي از سقف تثبيت شده مخارج.

۹ـ۱ تصميم گيري در مورد برقراري تماس با كشورهاي عضو در مورد انجام وظايف محوله.

۱۰ـ۱ پس از مشورت با شوراي عمليات پستي، تصميم گيري در مورد برقراري روابط با سازمان هايي كه جزء ناظران اشاره شده در بند ۱ ماده ۱۰۵ نيستند.

۱۱ـ۱ ملاحظه و تصويب گزارش دفتر بين الملل در مورد روابط اتحاديه پستي جهاني با ساير نهادهاي بين المللي و تصميم گيري مقتضي در خصوص برقراري اين روابط و اقدامات مربوط.

۱۲ـ۱ پس از مشورت با شوراي عمليات پستي و دبيركل، انتخاب آژانسهاي تخصصي سازمان ملل متحد، سازمان هاي بين المللي، انجمن ها، شركت ها و افراد واجد شرايطي كه قرار است حسب تمايل اتحاديه يا كار كنگره، از آنها به عنوان ناظران موقتي براي حضور در نشست هاي ويژه كنگره و كارگروههاي آن دعوت شود و دستور به مديركل دفتر بين الملل براي صدور دعوت نامه هاي لازم.

۱۳ـ۱ تعيين كشور عضو ميزبان كنگره، در حالت مندرج در بند ۳ ماده ۱۰۱.

۱۴ـ۱ تعيين به موقع تعداد كارگروههاي لازم براي انجام امور كنگره و مشخص كردن وظايف آنها پس از مشورت با شوراي عمليات پستي.

۱۵ـ۱ پس از مشورت با شوراي عمليات پستي و منوط به تصويب كنگره، انتخاب كشورهاي عضو براي:

۱ـ ۱۵ـ۱ به عهده گرفتن سمت هاي معاون كنگره و روسا و معاونان روساي كارگروه ها با در نظر گرفتن حداكثر توزيع متناسب جغرافيايي كشورهاي عضو

۲ـ ۱۵ـ۱ عضويت در كارگروههاي محدود كنگره.

۱۶ ـ۱ تعيين آن دسته از اعضاي شوراي راهبري كه به عنوان عضو كارگروه مشورتي خدمت خواهند كرد.

۱۷ـ۱ بررسي و تصويب هرگونه اقدام لازم براي حفظ و ارتقاء كيفيت و مدرنيزه نمودن سرويس پستي بين الملل، در چهارچوب اختيارات خود.

۱۸ ـ۱ بررسي مسائل اداري، قانوني و حقوقي مرتبط با اتحاديه يا سرويس پستي بين الملل، بنا به درخواست كنگره، شوراي عمليات پستي يا كشورهاي عضو. تصميم گيري در مورد انجام مطالعات درخواستي توسط كشورهاي عضو در زمينه هاي ياد شده در فاصله بين دو كنگره بعهده شوراي راهبري است.

۱۹ـ۱ تنظيم پيشنهادهايي براي ارائه به كنگره يا كشورهاي عضو جهت تصويب، طبق ماده ۱۴۰.

۲۰ـ۱ ارائه موضوعات مطالعاتي به شوراي عمليات پستي براي بررسي آنها طبق بند ۶ ـ۱ ماده ۱۱۳.

۲۱ـ۱ بازنگري و تصويب پيش نويس راهبرد اتحاديه پستي جهاني با مشورت با شوراي عمليات پستي جهت ارائه به كنگره.

۲۲ـ۱ دريافت و بررسي گزارش ها و پيشنهادهاي كارگروه مشورتي و ملاحظه پيشنهادهاي كارگروه مشورتي جهت ارائه به كنگره.

۲۳ـ۱ نظارت بر فعاليتهاي دفتر بين الملل.

۲۴ـ۱ تصويب گزارش سالانه فعاليتهاي اتحاديه پستي جهاني و گزارشهاي كاركرد مالي سالانه تهيه شده توسط دفتر بين الملل و عندالاقتضاء، ارائه ملاحظاتي درباره آنها.

۲۵ـ۱ در صورت لزوم، تدوين اصولي براي شوراي عمليات پستي به منظور در نظر گرفتن آن اصول براي بررسي مسائل داراي پيامدهاي مالي عمده (هزينه ها، عوارض پايانه (پايانه (ترمينال))، هزينه هاي گذر (ترانزيت)، نرخهاي پايه حمل هوايي و پست كردن مرسولات پست نامه در خارج از كشور)، پيگيري دقيق اين مسائل و بازنگري و تصويب پيشنهادهاي شوراي عمليات پستي مرتبط با اين مسائل به منظور انطباق با اصول ياد شده.

۲۶ـ۱ در صورت لزوم و در چهارچوب صلاحيت هاي خود، تصويب توصيه هاي شوراي عمليات پستي براي اتخاذ مقررات يا رويه اي جديد تا زماني كه كنگره در مورد آن تصميم بگيرد.

۲۷ـ۱ بررسي گزارش سالانه تهيه شده توسط شوراي عمليات پستي و پيشنهادهاي ارائه شده توسط آن شورا.

۲۸ـ۱ تصويب گزارش چهارسالانه در مورد عملكرد كشورهاي عضو در زمينه اجراي استراتژي اتحاديه مصوب كنگره قبلي براي ارائه به كنگره بعدي كه توسط دفتر بين الملل و با مشورت شوراي عمليات پستي تهيه شده است.

۲۹ـ۱ ايجاد چهارچوب سازماني كارگروه مشورتي و تأييد سازمان كارگروه مشورتي طبق مفاد ماده ۱۲۲.

۳۰ـ۱ تعيين معيارهاي عضويت در كارگروه مشورتي و قبول يا رد درخواستهاي عضويت طبق معيارهاي مذكور، با حصول اطمينان از اينكه رسيدگي به درخواستها طي فرآيندي سريع بين دو نشست شوراي راهبري صورت مي پذيرد.

۳۱ـ۱ تنظيم آيين نامه مالي اتحاديه.

۳۲ـ۱ تنظيم قواعد حاكم بر صندوق ذخيره.

۳۳ـ۱ تنظيم قواعد حاكم بر صندوق ويژه.

۳۴ـ۱ تنظيم قواعد حاكم بر صندوق فعاليتهاي ويژه.

۳۵ـ۱ تنظيم قواعد حاكم بر صندوق داوطلبانه.

۳۶ـ۱ تنظيم آيين نامه استخدام و شرايط خدمت كاركنان استخدام شده.

۳۷ـ۱ تنظيم آيين نامه صندوق اجتماعي.

۳۸ـ۱ انجام نظارت كلي بر ايجاد و فعاليتهاي نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه طبق مفاد ماده ۱۵۲.

ماده ۱۰۸ ـ سازماندهي جلسات شوراي راهبري

۱ـ شوراي راهبري در نشست خود كه توسط رئيس كنگره افتتاح و برگزار مي شود، از ميان اعضاي خود چهار معاون انتخاب و آيين نامه داخلي خود را تدوين مي كند.

۲ـ شوراي راهبري با فراخوان رئيس خود اصولاً سالي يكبار در مقر اتحاديه تشكيل جلسه مي دهد.

۳ـ رئيس و معاونان و رؤسا و معاونان كارگروههاي شوراي راهبري، كارگروه مديريت را تشكيل مي دهند. اين كارگروه آماده سازي و هدايت كار جلسات شوراي راهبري را برعهده دارد. همچنين به نيابت از شوراي راهبري، گزارش سالانه تهيه شده توسط دفتر بين الملل درباره فعاليت اتحاديه را تصويب مي كند و ساير وظايف محوله بنا به تصميم شوراي راهبري يا مواردي كه در فرآيند برنامه ريزي راهبردي ضرورت مي يابد را به عهده مي گيرد.

۴ـ اگر در دستور كار، موضوعاتي مربوط به شوراي عمليات پستي وجود داشته باشد، رئيس شوراي عمليات پستي در جلسات شوراي راهبري شركت مي كند.

۵ ـ اگر در دستور كار شوراي راهبري، موضوعاتي مربوط به كارگروه مشورتي وجود داشته باشد، رئيس اين كارگروه در جلسات شوراي راهبري شركت مي كند.

ماده 109 ـ ناظران

۱ـ ناظران

۱ـ۱ شوراي عمليات پستي مي تواند به منظور حصول اطمينان از ارتباط كاري مؤثر با شوراي راهبري، نمايندگاني را براي شركت در جلسات شوراي راهبري به عنوان ناظر تعيين كند.

۲ـ۱ كشورهاي عضو اتحاديه كه عضو شوراي راهبري نيستند، به علاوه ناظران و ناظران موقتي اشاره شده در ماده ۱۰۵ مي توانند در جلسات عمومي و نشستهاي كارگروههاي اين شورا، بدون حق رأي، شركت كنند.

۲ـ اصول

۱ـ۲ شوراي راهبري مي تواند به دلايل تداركاتي، تعداد شركت كنندگان هر ناظر و ناظر موقتي و همچنين حق نطق آنها در مذاكرات را محدود كند.

۲ـ۲ ناظران و ناظران موقتي، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمينان از رعايت كارايي و اثربخشي كار آنها، مجاز به همكاري در مطالعات هستند. همچنين مي توان از آنها در صورتي كه تجربه يا تخصص شان در زمينه مورد بحث محرز شده باشد، براي رياست كارگروهها و تيم پروژه ها دعوت كرد. همكاري ناظران و ناظران موقتي هيچ هزينه اضافه اي براي اتحاديه در بر نخواهد داشت.

۳ـ۲ در شرايط استثنائي، ممكن است اعضاي كارگروه مشورتي و ناظران موقتي از شركت در يك جلسه يا بخشي از آن منع شده يا در صورتي كه محرمانه بودن موضوع جلسه يا اسناد مربوط اقتضا كند، حق دريافت مدارك توسط آنها مي تواند محدود شود. اين محدوديت ممكن است به صورت موردي توسط نهاد ذي ربط يا رئيس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شوراي عمليات پستي، موضوعات موردي علاوه بر شوراي راهبري، به شوراي عمليات پستي نيز گزارش مي شود. در صورت نياز، شوراي راهبري مي تواند عندالاقتضاء، محدوديت ها را با مشورت شوراي عمليات پستي مورد بازبيني قرار دهد.

ماده ۱۱۰ ـ بازپرداخت هزينه هاي سفر

۱ـ هزينه سفر نمايندگان هر يك از اعضاي شوراي راهبري كه در جلسات اين شورا شركت مي كنند، به عهده كشور عضو متبوع آنها است اما نمايندگان كشورهاي عضوي كه طبق فهرست تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در رده كشورهاي درحال توسعه و كمترتوسعه يافته طبقه بندي شده اند و در جلسات اين شورا، به جز جلساتي كه هنگام برگزاري كنگره تشكيل مي شوند، شركت مي كنند، حق دريافت مبلغ يك بليط درجه دو رفت و برگشت هواپيما يا يك بليط درجه يك رفت و برگشت قطار يا مبلغ سفر با هر وسيله ديگر، به شرطي كه مبلغ آن از بهاي يك بليط درجه دو رفت و برگشت هواپيما بيشتر نشود را دارند. همين اعتبار به هر يك از اعضاي كارگروهها، گروههاي كاري و ساير نهادهايي كه خارج از كنگره و جلسات شوراي راهبري تشكيل مي شوند، در نظر گرفته مي شود.

ماده ۱۱۱ ـ اطلاع رساني فعاليت هاي شوراي راهبري

۱ـ شوراي راهبري پس از هر جلسه، كشورهاي عضو، مجريان منتخب آنها، اتحاديه هاي محدود و اعضاي كارگروه مشورتي را از فعاليت هاي خود با ارسال خلاصه اي از گزارش جلسات، قطعنامه ها و تصميمات خود مطلع مي سازد.

۲ـ شوراي راهبري حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره، گزارش جامعي از فعاليت هاي خود براي كنگره تهيه كرده و آن را براي كشورهاي عضو، مجريان منتخب آنها و اعضاي كارگروه مشورتي ارسال مي كند.

بخش سوم ـ شوراي عمليات پستي

ماده ۱۱۲ ـ و وظايف شوراي عمليات پستي

۱ـ شوراي عمليات پستي چهل عضو دارد كه در فاصله بين دو كنگره انجام وظيفه مي كنند.

۲ـ اعضاي شوراي عمليات پستي توسط كنگره و بر اساس يك تقسيم بندي جغرافيايي خاص انتخاب مي شوند. براي كشورهاي عضو در حال توسعه، بيست و چهار كرسي و براي كشورهاي عضو توسعه يافته، شانزده كرسي در نظر گرفته مي شود. حداقل يك سوم از اعضاء در هر كنگره جايگزين مي شوند.

۳ـ هر يك از اعضاي شوراي عمليات پستي، نماينده خود كه مسؤوليت ارائه سرويس هاي مندرج در احكام اتحاديه را دارد، تعيين مي كند. اعضاي شوراي عمليات پستي در كار اين شورا مشاركت فعال دارند.

۴ـ به اعضاي شوراي عمليات پستي حقوقي پرداخت نمي شود و هزينه هاي عملياتي اين شورا به عهده اتحاديه است.

ماده ۱۱۳ ـ وظايف شوراي عمليات پستي

۱ـ وظايف شوراي عمليات پستي عبارتند از:

۱ـ۱ هماهنگ سازي اقدامات عملي براي توسعه و بهبود خدمات پستي بين المللي.

۲ـ۱ انجام هر اقدام لازم براي حفظ و ارتقاي كيفيت و مدرن سازي سرويس پستي بين المللي، منوط به تصويب شوراي راهبري در چهارچوب صلاحيت آن.

۳ـ۱ تصميم گيري درباره ارتباط با كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها به منظور انجام وظايف خود.

۴ـ۱ انجام اقدامات لازم براي مطالعه و انتقال تجارب و پيشرفت هاي فني، عملياتي، اقتصادي و آموزشي حرفه اي برخي كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها كه مورد علاقه شبكه هاي پستي است.

۵ـ۱ انجام اقدامات لازم با مشورت شوراي راهبري در فضاي همكاري فني با كليه كشورهاي عضو اتحاديه و مجريان منتخب آنها و به ويژه با كشورهاي نوظهور و درحال توسعه و مجريان منتخب آنها.

۶ـ۱ بررسي ساير موضوعات ارائه شده به آن از طرف يك عضو شوراي عمليات پستي، از طرف شوراي راهبري يا از طرف كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها.

۷ـ۱ دريافت و بررسي گزارش ها و توصيه هاي كارگروه مشورتي و بررسي و اظهارنظر در مورد توصيه هاي كارگروه مشورتي پيرامون موضوعات مرتبط با شوراي عمليات پستي براي ارائه به كنگره.

۸ ـ۱ تعيين اعضائي از شوراي عمليات پستي كه به عنوان عضو كارگروه مشورتي خدمت مي كنند.

۹ـ۱ بررسي مهمترين مسائل عملياتي، تجاري، فني و اقتصادي و موضوعات همكاري فني مورد نظر كليه كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها از جمله مسائل با تبعات مالي عمده (هزينه ها، عوارض پايانه (پايانه (ترمينال))، هزينه هاي گذر (ترانزيت)، نرخهاي حمل مرسولات هوايي، نرخهاي امانات پستي و پست كردن پست نامه ها در خارج از كشورو تهيه اطلاعات و ارائه نظرات و توصيه ها براي اقدام در مورد آنها.

۱۰ـ۱ ارائه اطلاعات به شوراي راهبري براي تدوين پيش نويس راهبرد اتحاديه براي ارائه به كنگره؛

۱۱ـ۱ مطالعه مشكلات آموزشي فني و حرفه اي مبتلابه كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها و نيز كشورهاي جديد و درحال توسعه.

۱۲ـ۱ بررسي وضعيت فعلي و نيازهاي سرويس هاي پستي در كشورهاي جديد و درحال توسعه و ارائه توصيه هاي مناسب در مورد روشها و ابزار بهبود سرويس هاي پستي در آن كشورها.

۱۳ـ۱ بازنگري آيين نامه هاي اتحاديه ظرف مدت شش ماه پس از پايان كنگره، مگر اينكه كنگره تصميم ديگري بگيرد. در صورت نياز فوري، شوراي عمليات پستي مي تواند آيين نامه هاي يادشده را در جلسات ديگر اصلاح كند. در هر دو حالت، شوراي عمليات پستي در سياست گذاري و اصول اساسي، تابع خط مشي ها و اصول بنيادين شوراي راهبري است.

۱۴ـ۱ تدوين پيشنهادهايي كه طبق ماده ۱۴۰ براي تصويب به كنگره يا كشورهاي عضو ارائه مي شوند. در مورد پيشنهادهايي كه در چهارچوب صلاحيت شوراي راهبري قرار مي گيرند، تصويب اين شورا نيز ضروري است.

۱۵ـ۱ در صورت درخواست يك كشور عضو، بررسي هر پيشنهادي كه طبق ماده ۱۳۹ توسط آن كشور عضو به دفتر بين الملل ارسال شده است، اظهارنظر درباره آن و دستور به دفتر بين الملل براي ضميمه كردن اين نظرات به پيشنهاد مربوط قبل از ارسال آن براي تصويب كشورهاي عضو.

۱۶ـ۱ در صورت لزوم و در موارد مقتضي و پس از تصويب شوراي راهبري و مشورت با كليه كشورهاي عضو، توصيه به اتخاذ قوانين يا رويه اي جديد تا زماني كه كنگره درباره آن تصميم بگيرد.

۱۷ـ۱ تهيه و انتشار استانداردهاي فني، عملياتي و ساير فرآيندها در حيطه صلاحيت خود در صورتي كه وحدت رويه ضروري باشد، در قالب توصيه به كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها. اين شورا در صورت لزوم، اصلاحيه استانداردهايي را كه قبلاً تعيين نموده است به روش مشابه منتشر مي كند.

۱۸ـ۱ ايجاد چهارچوب سازماني نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه و تصديق تركيب اين نهادها طبق مفاد ماده ۱۵۲.

۱۹ـ۱ دريافت و بررسي گزارشات نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه به صورت سالانه.

ماده ۱۱۴ ـ سازماندهي جلسات شوراي عمليات پستي

۱ـ شوراي عمليات پستي در اولين نشست خود كه توسط رئيس كنگره افتتاح و برگزار مي شود، از ميان اعضاي خود، يك رئيس، يك معاون و رؤساي كارگروهها را انتخاب و آيين نامه داخلي خود را تدوين مي كند.

۲ـ شوراي عمليات پستي اصولاً سالي يك بار در مقر اتحاديه تشكيل جلسه مي دهد. تاريخ و محل نشست ها توسط رئيس اين شورا با توافق رئيس شوراي راهبري و مديركل دفتر بين الملل تعيين مي شود.

۳ـ رئيس و معاون و رؤسا و معاونان روساي كارگروههاي شوراي عمليات پستي، كارگروه مديريت را تشكيل مي دهند. اين كارگروه آماده سازي و هدايت كار جلسات شوراي عمليات پستي را به عهده داشته و كليه وظايف محوله بنا به تصميم شوراي عمليات پستي يا مواردي كه در فرآيند برنامه ريزي راهبردي ضرورت مي يابد را به عهده مي گيرد.

۴ـ شوراي عمليات پستي در اولين نشست خود پس از كنگره، بر اساس راهبرد اتحاديه مصوب كنگره و به ويژه بخش مربوط به راهبردهاي نهادهاي دائمي اتحاديه، يك پيش نويس برنامه كار اوليه را كه حاوي تدابيري براي پياده سازي راهبردهاست، تهيه مي كند. اين برنامه پايه كه شامل تعداد محدودي پروژه در مورد موضوعات مورد علاقه مشترك است، هر ساله با توجه به واقعيت ها و اولويت هاي جديد، بازنگري مي شود.

۵ ـ اگر دستور كار شوراي عمليات پستي حاوي مسائلي مربوط به كارگروه مشورتي باشد، رئيس اين كارگروه در جلسات شوراي عمليات پستي شركت مي كند.

ماده ۱۱۵ ـ ناظران

۱ـ ناظران

۱ـ۱ به منظور حصول اطمينان از ارتباط كاري مؤثر بين اين دو نهاد، شوراي راهبري مي تواند نمايندگاني را به عنوان ناظر براي حضور در جلسات شوراي عمليات پستي تعيين كند.

۲ـ۱ كشورهاي عضو اتحاديه كه عضو شوراي عمليات پستي نيستند، به علاوه ناظران و ناظران موقتي اشاره شده در ماده ۱۰۵ مي توانند در جلسات عمومي و نشستهاي كارگروههاي اين شورا بدون حق رأي، شركت كنند.

۲ـ اصول

۱ـ۲ شوراي عمليات پستي مي تواند به دلايل تداركاتي، تعداد شركت كنندگان هر ناظر و ناظر موقتي و همچنين حق نطق آنها در مذاكرات را محدود كند.

۲ـ۲ ناظران و ناظران موقتي، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمينان از رعايت كارايي و اثربخشي كار آنها، مجاز به همكاري در مطالعات هستند. همچنين مي توان از آنها در صورتي كه تجربه يا تخصص شان در زمينه مورد بحث محرز شده باشد، براي رياست كارگروهها و تيم پروژه ها دعوت كرد. همكاري ناظران و ناظران موقتي هيچ هزينه اضافه اي براي اتحاديه در بر نخواهد داشت.

۳ـ۲ در شرايط استثنائي، ممكن است اعضاي كارگروه مشورتي و ناظران موقتي از شركت در يك جلسه يا بخشي از آن منع شده يا در صورتي كه محرمانه بودن موضوع جلسه يا اسناد مربوط اقتضاء كند، حق دريافت مدارك توسط آنها مي تواند محدود شود. اين محدوديت ممكن است به صورت موردي توسط نهاد ذي ربط يا رئيس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شوراي عمليات پستي، موضوعات موردي علاوه بر شوراي راهبري، به شوراي عمليات پستي نيز گزارش مي شود. در صورت نياز، شوراي راهبري مي تواند عندالاقتضاء، محدوديت ها را با مشورت شوراي عمليات پستي مورد بازبيني قرار دهد.

ماده ۱۱۶ ـ بازپرداخت هزينه هاي سفر

۱ـ هزينه سفر و امرار معاش نمايندگان هر يك از اعضاي شوراي عمليات پستي كه در جلسات اين شورا شركت مي كنند، به عهده كشور عضو متبوع آنها است. اما نمايندگان كشورهاي عضوي كه طبق فهرست تهيه شده توسط سازمان ملل متحد در رده كشورهاي محروم طبقه بندي شده اند و در جلسات اين شورا، به جز جلساتي كه هنگام برگزاري كنگره تشكيل مي شوند، شركت مي كنند، حق دريافت مبلغ يك بليط درجه دو رفت و برگشت هواپيما يا يك بليط درجه يك رفت و برگشت قطار يا مبلغ سفر با هر وسيله ديگر، به شرطي كه مبلغ آن از بهاي يك بليط درجه دو رفت و برگشت هواپيما بيشتر نشود را دارند.

ماده ۱۱۷ ـ اطلاع رساني فعاليتهاي شوراي عمليات پستي

۱ـ شوراي عمليات پستي پس از هر جلسه، كشورهاي عضو، مجريان منتخب آنها، اتحاديه هاي محدود و اعضاي كارگروه مشورتي را از فعاليت هاي خود با ارسال خلاصه اي از گزارش جلسات، قطعنامه ها و تصميمات خود مطلع مي سازد.

۲ـ شوراي عمليات پستي يك گزارش سالانه درباره فعاليت خود براي شوراي راهبري تهيه مي كند.

۳ـ شوراي عمليات پستي حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره، گزارش جامعي از فعاليت هاي خود، شامل گزارش مربوط به نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه طبق مفاد ماده ۱۵۲، براي كنگره تهيه كرده و آن را براي كشورهاي عضو، مجريان منتخب آنها و اعضاي كارگروه مشورتي ارسال مي كند.

بخش چهارم ـ كارگروه مشورتي

ماده ۱۱۸ ـ هدف كارگروه مشورتي

۱ـ هدف كارگروه مشورتي، نماياندن منافع بخش گسترده تري از پست بين الملل و ارائه چهارچوبي براي گفتگوي مؤثر بين ذي نفعان است.

ماده 119 ـ تركيب كارگروه مشورتي

۱ـ كارگروه مشورتي متشكل است از:

۱ـ۱ سازمانهاي غيردولتي نماينده مشتريان، ارائه كنندگان سرويس توزيع، سازمان هاي كارگري، تأمين كنندگان كالا و خدمات براي بخش سرويس هاي پستي و سازمان هاي خصوصي و شركتهاي علاقمند به حمايت از مأموريت و اهداف اتحاديه. در صورت ثبت چنين سازمان هايي، آنها بايد در يك كشور عضو به ثبت رسيده باشند.

۲ـ۱ اعضاي انتخاب شده توسط شوراي راهبري از ميان اعضاي خود.

۳ـ۱ اعضاي انتخاب شده توسط شوراي عمليات پستي از ميان اعضاي خود.

۲ـ هزينه هاي عملياتي كارگروه مشورتي طبق محاسبه شوراي راهبري، بين اتحاديه و اعضاي كارگروه تقسيم مي شود.

۳ـ اعضاي كارگروه مشورتي هيچ حق الزحمه يا حقوقي دريافت نمي كنند.

ماده ۱۲۰ ـ عضويت در كارگروه مشورتي

۱ـ به غير از اعضاي تعيين شده توسط شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي، عضويت در كارگروه مشورتي از طريق فرآيند درخواست و پذيرش تعريف شده توسط شوراي راهبري، طبق بند ۳۷ـ۱ ماده ۱۰۷ انجام مي شود.

۲ـ هر عضو كارگروه مشورتي نماينده خود را تعيين مي كند.

ماده ۱۲۱ ـ وظايف كارگروه مشورتي

۱ـ وظايف كارگروه مشورتي عبارتند از:

۱ـ۱ بررسي اسناد و گزارش هاي شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي. در شرايط استثنائي، در صورتي كه محرمانه بودن موضوع جلسه يا اسناد مربوط اقتضا كند، حق دريافت برخي متون و مدارك مي تواند محدود شود. اين محدوديت ممكن است به صورت موردي توسط نهاد ذي ربط يا رياست آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شوراي عمليات پستي، موضوعات موردي علاوه بر شوراي راهبري، به شوراي عمليات پستي نيز گزارش مي شود. در صورت نياز، شوراي راهبري مي تواند عندالاقتضاء، محدوديت ها را با مشورت شوراي عمليات پستي مورد بازبيني قرار دهد.

۲ـ۱ انجام و كمك به مطالعات درباره موضوعات مهم مورد نظر اعضاي كارگروه مشورتي.

۳ـ۱ بررسي موضوعات اثرگذار بر بخش سرويس هاي پستي و انتشار گزارش در مورد اين موضوعات.

۴ـ۱ ارائه اطلاعات براي فعاليت شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي شامل ارائه گزارش ها و توصيه ها و اظهار نظر بنا به درخواست آن دو شورا.

۵ـ۱ ارائه توصيه هايي به كنگره منوط به تصويب شوراي راهبري، و اگر موضوع مربوط به شوراي عمليات پستي باشد، منوط به بررسي و اعلام نظر شوراي عمليات پستي.

ماده ۱۲۲ ـ سازماندهي كارگروه مشورتي

۱ـ كارگروه مشورتي پس از هر كنگره و طبق چهارچوب تعيين شده توسط شوراي راهبري تجديد سازمان مي كند. رئيس شوراي راهبري، رياست جلسه سازمان دهي كارگروه مشورتي كه رئيس كارگروه مشورتي در آن جلسه انتخاب مي شود را به عهده دارد.

۲ـ كارگروه مشورتي تشكيلات و آيين نامه داخلي خود را با درنظرگرفتن اصول كلي اتحاديه و منوط به تأييد شوراي راهبري پس از مشورت با شوراي عمليات پستي تدوين مي كند.

۳ـ كارگروه مشورتي سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد. در اصل، نشست هاي آن در مقر اتحاديه و همزمان با نشست هاي شوراي عمليات پستي برگزار مي شود. زمان و مكان هر نشست توسط رئيس كارگروه مشورتي با توافق رؤساي شوراهاي راهبري و عمليات پستي و مديركل دفتر بين الملل تعيين مي شود.

ماده ۱۲۳ ـ نمايندگان كارگروه مشورتي در شوراي راهبري، شوراي عمليات پستي و كنگره

۱ـ كارگروه مشورتي مي تواند به منظور حصول اطمينان از ارتباط كاري مؤثر با نهادهاي اتحاديه، نمايندگاني را به عنوان ناظر و بدون حق رأي براي حضور در جلسات كنگره، شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي و كارگروههاي آنها تعيين كند.

۲ـ از اعضاي كارگروه مشورتي طبق ماده ۱۰۵ دعوت مي شود در جلسات عمومي و جلسات كارگروههاي شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي حضور يابند. آنها همچنين مي توانند تحت شرايط مندرج در بند ۲ـ۲ ماده ۱۰۹ و بند ۲ـ۲ ماده ۱۱۵ در فعاليت تيم پروژه ها و كارگروهها مشاركت كنند.

۳ـ اگر جلسات كارگروه مشورتي شامل موضوعات مورد علاقه شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي باشد، رؤساي اين دو شورا در جلسات كارگروه مشورتي حضور مي يابند.

ماده ۱۲۴ ـ ناظران در جلسات كارگروه مشورتي

۱ـ ساير كشورهاي عضو اتحاديه و ناظران و ناظران موقتي اشاره شده در ماده ۱۰۵ مي توانند بدون حق رأي در جلسات كارگروه مشورتي شركت كنند.

۲ـ كارگروه مشورتي مي تواند به دلايل تداركاتي، تعداد شركت كنندگان هر ناظر و ناظر موقتي و همچنين حق نطق آنها در مذاكرات را محدود كند.

۳ـ در شرايط استثنائي، ممكن است ناظران و ناظران موقتي از شركت در يك جلسه يا بخشي از آن منع شده يا در صورتي كه محرمانه بودن موضوع جلسه يا اسناد مربوط اقتضاء كند، حق دريافت مدارك توسط آنها مي تواند محدود شود. اين محدوديت ممكن است به صورت موردي توسط نهاد ذي ربط يا رئيس آن اتخاذ شود. موضوعات موردي به شوراي راهبري و در صورت ارتباط موضوع، به شوراي عمليات پستي گزارش مي شود. در صورت نياز، شوراي راهبري مي تواند عندالاقتضاء، محدوديت ها را با مشورت شوراي عمليات پستي مورد بازبيني قرار دهد.

ماده ۱۲۵ ـ اطلاع رساني فعاليت هاي كارگروه مشورتي

۱ـ كارگروه مشورتي پس از هر جلسه، شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي را از فعاليت هاي خود با ارسال خلاصه اي از گزارش جلسات، توصيه ها و نظرات خود به رؤساي اين دو شورا مطلع مي سازد.

۲ـ كارگروه مشورتي گزارش عملكرد سالانه اي براي شوراي راهبري و يك نسخه براي شوراي عمليات پستي تهيه مي كند. اين گزارش طبق ماده ۱۱۱ در اسناد شوراي راهبري درج شده و براي كشورهاي عضو اتحاديه، مجريان منتخب آنها و اتحاديه هاي محدود ارسال مي شود.

۳ـ كارگروه مشورتي حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره، گزارش جامعي از فعاليت هاي خود براي كنگره تهيه كرده و آن را براي كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها ارسال مي كند.

فصل دوم ـ دفتر بين الملل

بخش اول ـ انتخاب مديركل و معاون مديركل دفتر بين الملل و وظايف آنها

ماده ۱۲۶ ـ انتخاب مديركل و معاون مديركل دفتر بين الملل

۱ـ مديركل و معاون مديركل دفتر بين الملل توسط كنگره براي مدت زمان بين دو كنگره متوالي انتخاب مي شوند و حداقل دوره تصدي آنها چهار سال است. اين دوره فقط يك بار قابل تمديد است. تاريخ شروع به عهده گرفتن وظايف آنها از اول ژانويه (يازدهم دي) سال بعد از برگزاري كنگره است، مگر اينكه كنگره تصميم ديگري بگيرد.

۲ـ مديركل دفتر بين الملل حداقل هفت ماه پيش از افتتاح كنگره با ارسال يادداشتي به دولت هاي كشورهاي عضو متضمن ابراز تمايل احتمالي مديركل و معاون مديركل فعلي براي انتخاب مجدد، از آنها براي ارائه درخواست هاي خود، در صورت وجود، براي سمت هاي مديركل و معاون مديركل دعوت مي كند. درخواست ها به همراه شرح سوابق (رزومه) بايد حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره به دفتر بين الملل برسند. نامزدها بايد مليت كشور عضو پيشنهاد دهنده آنها را داشته باشند. دفتر بين الملل اسناد انتخابات را براي كنگره آماده مي سازد. انتخاب مديركل و معاون مديركل با رأي مخفي صورت گرفته و اولين انتخاب مربوط به سمت مديركل است.

۳ـ در صورت خالي شدن سمت مديركل، معاون مديركل عهده دار وظايف وي تا انقضاي دوره تصدي آن سمت خواهد بود؛ وي واجد شرايط انتخاب به سمت مديركل بوده و به شرطي كه دوره تصدي وي به عنوان معاون مديركل، قبلاً توسط كنگره قبلي تجديد نشده و علاقه خود را براي نامزدي سمت مديركل ابراز كرده باشد، به طور خودكار به عنوان يك نامزد پذيرفته مي شود.

۴ـ در صورت خالي شدن همزمان سمت هاي مديركل و معاون مديركل، شوراي راهبري بر اساس درخواست هاي دريافتي پيرو اعلام خالي بودن اين سمت ها، يك معاون مديركل براي دوره منتهي به كنگره بعدي انتخاب مي كند. مفاد بند ۲ در مورد ارائه درخواست ها اعمال خواهد شد.

۵ ـ در صورت خالي شدن سمت معاون مديركل، شوراي راهبري به پيشنهاد مديركل، از يكي از مديران رده دي۲ مي خواهد وظايف معاون مديركل را تا كنگره بعدي به عهده گيرد.

ماده ۱۲۷ ـ وظايف مديركل

۱ـ مديركل نماينده قانوني دفتر بين الملل است كه آن را سازماندهي، اداره و هدايت مي كند.

۲ـ در خصوص طبقه بندي پست هاي سازماني، انتصاب و ارتقاء:

۱ـ۲ مديركل اختيار طبقه بندي پست هاي سازماني رده هاي جي۱ تا دي۲ و انتصاب و ارتقاء كاركنان در اين رده ها را دارد.

۲ـ۲ مديركل براي انتصاب در رده هاي پي۱ تا دي۲، صلاحيت هاي حرفه اي نامزدهاي پيشنهادشده از سوي كشورهاي عضو كه داراي مليت كشور معرفي كننده يا فعاليت حرفه اي در آن كشور باشند را با درنظرگرفتن توزيع عادلانه جغرافيايي برمبناي قاره ها و زبانها مورد بررسي قرار مي دهد. تصدي سمت هاي دي۲ حتي الامكان توسط نامزدهايي از مناطق مختلف به جز مناطقي كه مديركل و معاون مديركل از آنجا هستند، با در نظر گرفتن اهميت كارآمدي دفتر بين الملل، صورت مي پذيرد. مديركل مي تواند در صورت نياز به سمت هايي كه تصدي آنها نياز به صلاحيت هاي خاصي دارد، درخواستهايي از خارج سازمان را نيز مورد توجه قرار دهد؛

۳ـ۲ او همچنين براي انتصاب يك كارمند جديد، در اصل بايد توجه كند كه متصديان سمت هاي دي۲، دي۱ و پي۵ بايد از كشورهاي مختلف عضو اتحاديه باشند؛

۴ـ۲ براي ترفيع يك كارمند دفتر بين الملل به رده هاي دي۲، دي۱ و پي۵، وي ملزم به اعمال اصل اشاره شده در بند ۳ـ۲ نيست؛

۵ـ۲ در فرآيند استخدام، شايستگي مقدم بر توزيع جغرافيايي و زبان است؛

۶ـ۲ مديركل سالي يك بار، شوراي راهبري را از انتصابات و ترفيعات رده هاي پي۴ تا دي۲ آگاه مي سازد.

۳ـ به علاوه، مديركل وظايف زير را به عهده دارد:

۱ـ۳ نگهداري احكام اتحاديه و ايفاي نقش واسط اتحاديه در رويه الحاق، پذيرش و خروج از اتحاديه؛

۲ـ۳ آگاه سازي دولت هاي كشورهاي عضو از تصميمات متخذه كنگره؛

۳ـ۳ آگاه سازي همه كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها از آيين نامه هاي تدوين شده يا بازنگري شده از سوي شوراي عمليات پستي؛

۴ـ۳ تهيه پيش نويس بودجه سالانه اتحاديه در كمترين سطح ممكن متناسب با نيازهاي اتحاديه و ارائه آن در موعد مقرر به شوراي راهبري براي بررسي؛ مطلع ساختن كشورهاي عضو اتحاديه از بودجه پس از تصويب شوراي راهبري و اجراءي آن؛

۵ـ۳ انجام اقدامات خاص درخواستي توسط نهادهاي اتحاديه و مواردي كه احكام اتحاديه برعهده وي گذاشته است؛

۶ـ۳ اقدام براي دستيابي به اهداف تعيين شده توسط نهادهاي اتحاديه در چهارچوب خط مشي تعيين شده و منابع موجود؛

۷ـ۳ ارائه نظرات و پيشنهادها به شوراي راهبري يا شوراي عمليات پستي؛

8ـ۳ ارائه پيشنهادهايي در مورد تغييرات آيين نامه ها، ناشي از تصميمات كنگره، به شوراي عمليات پستي پس از اختتام كنگره طبق آيين نامه داخلي شوراي عمليات پستي؛

۹ـ۳ تهيه پيش نويس راهبرد اتحاديه براي شوراي راهبري بر اساس رهنمودهاي دو شورا براي ارائه به كنگره؛

۱۰ـ۳ تهيه گزارش چهارسالانه در مورد عملكرد كشورهاي عضو در رابطه با راهبرد اتحاديه مصوب كنگره قبلي براي تصويب شوراي راهبري به منظور ارائه به كنگره بعدي؛

۱۱ـ۳ تضمين ايفاي نقش به عنوان نماينده اتحاديه؛

۱۲ـ۳ ايفاي نقش واسط در روابط بين:

۱ـ ۱۲ـ۳ اتحاديه پستي جهاني و اتحاديه هاي محدود؛

۲ـ۱۲ـ۳ اتحاديه پستي جهاني و سازمان ملل متحد؛

۳ـ۱۲ـ۳ اتحاديه پستي جهاني و سازمانهاي بين المللي كه فعاليت آنها مرتبط با اتحاديه است؛

۴ـ۱۲ـ۳ اتحاديه پستي جهاني و سازمانهاي بين المللي يا انجمن ها يا مؤسساتي كه نهادهاي اتحاديه مايل به مشورت يا همكاري با آنها هستند.

۱۳ـ۳ به عهده گرفتن وظايف دبيركلي نهادهاي اتحاديه و نظارت بر امور مربوط و توجه به مقررات خاص اين آيين نامه عمومي، به ويژه:

۱ـ ۱۳ـ ۳ آماده سازي و سازماندهي كار نهادهاي اتحاديه؛

۲ـ ۱۳ـ ۳ آماده سازي، توليد، و توزيع اسناد، گزارش ها و صورتجلسه ها؛

۳ـ ۱۳ـ ۳ ايفاي نقش دبير در جلسات نهادهاي اتحاديه؛

۱۴ـ۳ حضور در جلسات نهادهاي اتحاديه و شركت در مباحث، بدون حق رأي، با امكان معرفي نماينده به جاي خود.

ماده ۱۲۸ ـ وظايف معاون مديركل

۱ـ معاون مديركل، دستيار مديركل بوده و در برابر وي پاسخگوست.

۲ـ در غياب مديركل يا عدم امكان انجام وظايفش، معاون مديركل وظايف او را انجام مي دهد. همين مورد در حالت خالي بودن سمت مديركل كه در بند ۳ ماده ۱۲۶ اشاره شده، اجراء مي شود.

بخش دوم ـ دبيرخانه نهادهاي اتحاديه و كارگروه مشورتي

ماده ۱۲۹ ـ كليات

۱ـ دبيرخانه نهادهاي اتحاديه توسط دفتر بين الملل و با مسؤوليت مديركل آن فراهم مي شود.

ماده ۱۳۰ ـ آماده سازي و توزيع اسناد نهادهاي اتحاديه

۱ـ دفتر بين الملل همه اسناد منتشره در هر جلسه را تهيه و از طريق تارنماي (وب سايت) اتحاديه پستي جهاني در دسترس قرار مي دهد. دفتر بين الملل همچنين انتشار اسناد جديد الكترونيك بر روي تارنماي (وب سايت) اتحاديه پستي جهاني را بوسيله يك سيستم اطلاع رسان مبتني بر وب اعلام خواهد كرد.

ماده ۱۳۱ ـ فهرست كشورهاي عضو

۱ـ دفتر بين الملل، فهرست كشورهاي عضو اتحاديه را با ذكر رده قدرالسهم، گروه جغرافيايي و وضعيت آنها در رابطه با احكام اتحاديه، تهيه و به روز مي سازد.

ماده ۱۳۲ ـ اطلاعات. نظرات. درخواست هاي تشريح و اصلاح احكام. تحقيقات. نقش در تسويه حسابها

۱ـ دفتر بين الملل در هر زمان در خدمت شوراي راهبري، شوراي عمليات پستي و كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها براي ارائه هرگونه اطلاعات لازم در مورد مسائل مربوط به سرويس است.

۲ـ دفتر بين الملل به ويژه نسبت به جمع آوري، مرتب كردن، انتشار و توزيع همه اطلاعات مربوط به سرويس پست بين الملل، ابراز نظر در مورد مسائل مورد اختلاف در صورت درخواست طرفهاي ذي نفع، تشريح و اصلاح احكام و به طور كلي، اينگونه مطالعات و امور مربوط به ويراستاري و اسناد كه به موجب احكام اتحاديه برعهده آن گذاشته شده يا ممكن است در راستاي منافع اتحاديه به آن ارجاع داده شود، اقدام مي كند.

۳ـ دفتر بين الملل همچنين به درخواست كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها، مبادرت به انجام تحقيقاتي براي دريافت نظرات ساير كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها درباره مسئله اي خاص مي نمايد. نتيجه تحقيقات به منزله رأي تلقي نشده و رسماً الزام آور نيست.

۴ ـ دفتر بين الملل مي تواند به عنوان اتاق پاياپاي در همه انواع تسويه حسابهاي مرتبط با سرويس پستي عمل كند.

۵ ـ دفتر بين الملل محرمانه بودن و امنيت داده هاي تجاري كه توسط كشورهاي عضو و يا مجريان منتخب آنها در جهت انجام وظايف ناشي از احكام يا تصميمات اتحاديه به آن دفتر ارائه شده را تضمين مي كند.

ماده ۱۳۳ ـ همكاري فني

۱ـ دفتر بين الملل در چهارچوب همكاري فني بين المللي، هرگونه كمك فني پستي را توسعه مي دهد.

ماده ۱۳۴ ـ فرمهاي تهيه شده توسط دفتر بين الملل
دفتر بين الملل انجام ترتيبات توليد كالابرگ پاسخ “تمبر(كوپن رپنس)هاي” بين المللي است و آنها را به درخواست كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها، با أخذ قيمت در اختيار قرار مي دهد.

ماده ۱۳۵ ـ احكام اتحاديه هاي محدود و موافقتنامه هاي خاص

۱ـ دو نسخه از احكام اتحاديه هاي محدود و موافقتنامه هاي خاص، منعقده طبق ماده ۸ اساسنامه، توسط دفاتر اين اتحاديه ها يا در صورت نبود آن، توسط يكي از طرفهاي متعاهد به دفتر بين الملل ارسال مي شود.

۲ـ دفتر بين الملل نظارت مي كند احكام اتحاديه هاي محدود و موافقتنامه هاي خاص، مطلوبيت كمتري براي عموم نسبت به احكام اتحاديه نداشته و كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها را از وجود اين اتحاديه ها و موافقتنامه ها آگاه مي سازد. دفتر بين الملل، شوراي راهبري را از هرگونه مغايرت در اعمال اين قيد آگاه مي سازد.

۳ـ دفتر بين الملل، كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها را از وجود اتحاديه هاي محدود و موافقتنامه هاي خاص فوق الذكر آگاه مي سازد.

ماده ۱۳۶ ـ گاهنامه اتحاديه
۱ـ دفتر بين الملل به كمك اسناد در دسترس خود، گاهنامه اي به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، آلماني، روسي و اسپانيايي منتشر مي كند.

ماده ۱۳۷ ـ گزارش سالانه فعاليت اتحاديه
دفتر بين الملل گزارش سالانه اي از فعاليت اتحاديه تهيه مي كند كه پس از تصويب كارگروه مديريت شوراي راهبري براي كشورهاي عضو و يا مجريان منتخب آنها، اتحاديه هاي محدود و سازمان ملل متحد ارسال مي شود.

فصل سوم ـ ارائه، ملاحظه پيشنهادها، اعلام تصميمات مصوب و به اجراء درآمدن آيين نامه ها و ساير تصميمات مصوب

ماده ۱۳۸ ـ رويه ارائه پيشنهادها به كنگره

۱ـ رويه زير، با رعايت استثنائات مندرج در بندهاي ۲ و ۵، حاكم بر ارائه همه انواع پيشنهادها به كنگره توسط كشورهاي عضو است:

۱ـ۱ پيشنهادهايي كه حداقل شش ماه قبل از تاريخ تعيين شده براي كنگره به دفتر بين الملل برسند، پذيرفته مي شوند؛

۲ـ۱ پيش نويس پيشنهاد در فاصله زماني شش ماه منتهي به تاريخ تعيين شده براي كنگره پذيرفته نمي شود؛

۳ـ۱ پيشنهادهاي محتوايي كه در فاصله زماني شش تا چهارماه قبل از تاريخ تعيين شده براي كنگره به دفتر بين الملل برسند، پذيرفته نمي شوند مگر آنكه توسط حداقل دو كشور عضو مورد حمايت قرار گيرند؛

۴ـ۱ پيشنهادهاي محتوايي كه در فاصله زماني چهار تا دو ماه قبل از تاريخ تعيين شده براي كنگره به دفتر بين الملل برسند، پذيرفته نمي شوند مگر آنكه توسط حداقل هشت كشور عضو مورد حمايت قرار گيرند؛ پيشنهادهاي واصله بعد از اين تاريخ ديگر پذيرفته نمي شوند؛

۵ ـ۱ اعلام حمايت ها بايد در همان دوره زماني پيشنهاد مربوط به دفتر بين الملل برسند.

۲ـ پيشنهادهاي مربوط به اساسنامه و آيين نامه عمومي بايد حداقل شش ماه قبل از افتتاح كنگره به دفتر بين الملل برسند؛ اين گونه پيشنهادهايي كه در بعد از آن تاريخ و قبل از افتتاح كنگره واصل شوند، بررسي نمي شوند مگر كنگره با اكثريت دوسوم كشورهاي حاضر در آن و طبق شرايط مندرج در بند۱ چنين تصميم بگيرد.

۳ـ به عنوان يك قاعده، هر پيشنهاد بايد تنها داراي يك هدف و فقط شامل تغييرات توجيه شده توسط آن هدف باشد. همچنين هر پيشنهاد دربردارنده هزينه هاي قابل توجه براي اتحاديه بايد متضمن برآورد تأثير مالي، تهيه شده توسط كشور عضو ارائه كننده پيشنهاد با مشورت دفتر بين الملل باشد كه به موجب آن، منابع مالي مورد نياز براي اجراءي آن نيز تعيين شود.

۴ـ كشورهاي عضو، پيش نويس پيشنهادهاي خود را تحت عنوان “پيش نويس پيشنهاد” با يك شماره به همراه حرف “آر” از طريق دفتر بين الملل منتشر مي كنند. پيشنهادهاي فاقد اين شناسه كه بنا به تشخيص دفتر بين الملل درباره پيش نويس نظرات مي باشند، با يك پي نوشت مناسب منتشر مي شوند. دفتر بين الملل فهرستي از اين پيشنهادها براي كنگره تهيه مي كند.

۵ ـ رويه مشروح در بندهاي ۱ و ۴ در مورد پيشنهادهاي مربوط به آيين نامه داخلي كنگره ها يا اصلاحيه هاي روي پيشنهادهاي قبلاً ارائه شده اعمال نمي شود.

ماده ۱۳۹ ـ رويه ارائه پيشنهادهاي اصلاح كنوانسيون يا موافقتنامه ها بين دو كنگره

۱ـ براي اينكه پيشنهادهاي مربوط به كنوانسيون يا موافقت نامه ها، ارائه شده توسط يك كشور عضو بين دوكنگره، واجد شرايط بررسي باشند بايد مورد حمايت حداقل دو كشور عضو ديگر قرار گيرند. اگر دفتر بين الملل در مدت مقرر اعلام حمايت هاي لازم را دريافت نكند، اين پيشنهادها فاقد اعتبار مي شوند.

۲ـ اين پيشنهادها از طريق دفتر بين الملل به ساير كشورهاي عضو ارسال مي شوند.

ماده ۱۴۰ ـ بررسي پيشنهادهاي اصلاح كنوانسيون و موافقتنامه ها بين دو كنگره

۱ ـ ارائه هر پيشنهاد در مورد كنوانسيون، موافقتنامه ها و تشريفات (پروتكل هاي) نهايي آنها منوط به رعايت رويه زير است: هنگامي كه يك كشور عضو پيشنهادي را به دفتر بين الملل ارسال مي كند، دفتر مذكور آن را براي بررسي به همه كشورهاي عضو مي فرستد. كشورهاي عضو دو ماه فرصت دارند پيشنهاد را بررسي و نظرات خود را در مورد آن به دفتر بين الملل ارسال كنند. اصلاحات روي پيشنهادها قابل قبول نيست. پس از اين دو ماه، دفتر بين الملل همه نظرات و پيشنهادهاي دريافتي را براي كشورهاي عضو ارسال و از آنها مي خواهد نظر موافق يا مخالف خود را در مورد پيشنهاد اعلام كنند. كشورهاي عضوي كه طي اين دو ماه نظر ندهند، ممتنع تلقي مي شوند. مهلت هاي مذكور از تاريخ ابلاغ بخشنامه هاي دفتر بين الملل محاسبه مي شوند.

۲ـ در صورتي كه پيشنهاد مربوط به يك موافقتنامه يا تشريفات (پروتكل) نهايي آن باشد، فقط كشورهاي عضوي كه اعضاي آن موافقتنامه هستند، در رويه مذكور در بند ۱ مشاركت مي كنند.

ماده ۱۴۱ ـ رويه ارائه پيشنهادها به شوراي عمليات پستي در مورد آماده سازي آيين نامه هاي جديد در راستاي تصميمات متخذه كنگره

۱ـ آيين نامه هاي كنوانسيون پستي جهاني و موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي توسط شوراي عمليات پستي در راستاي تصميمات متخذه كنگره تدوين مي شوند.

۲ـ پيشنهادهاي متعاقب اصلاحات پيشنهادي در كنوانسيون يا موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي همزمان با ارائه پيشنهادهاي مربوط به كنگره، به دفتر بين الملل نيز ارائه مي شوند. اين پيشنهادها مي توانند توسط يك كشور عضو بدون حمايت ساير كشورهاي عضو ارائه شوند. اين پيشنهادها حداكثر يك ماه قبل از كنگره براي همه كشورهاي عضو ارسال مي شوند.

۳ـ ساير پيشنهادهاي مربوط به آيين نامه ها براي بررسي شوراي عمليات پستي به منظور آماده سازي آيين نامه هاي جديد طي شش ماه پس از برگزاري كنگره، حداقل دو ماه قبل از برگزاري آن به دفتر بين الملل ارائه مي شوند.

۴ـ پيشنهادهاي مربوط به تغييرات آيين نامه ها منتج از تصميمات كنگره كه توسط كشورهاي عضو ارائه مي شوند، حداكثر دو ماه پيش از تشكيل شوراي عمليات پستي به دفتر بين الملل ارسال مي شوند. اين پيشنهادها حداكثر يك ماه قبل از تشكيل شوراي عمليات پستي در اختيار همه كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها قرار مي گيرند.

ماده ۱۴۲ ـ اصلاح آيين نامه ها توسط شوراي عمليات پستي

۱ـ پيشنهادهاي اصلاح آيين نامه ها توسط شوراي عمليات پستي بررسي مي شوند.

۲ـ هرگونه پيشنهاد اصلاح آيين نامه ها نيازي به حمايت يك كشور عضو ندارند.

۳ـ پيشنهاد اصلاح آيين نامه ها فقط در صورتي كه سوي شوراي عمليات پستي با ضرورت فوري آن موافق باشد، مورد بررسي قرار مي گيرند.

ماده ۱۴۳ ـ ابلاغ تصميمات متخذه بين دو كنگره

۱ـ اصلاحات انجام شده در كنوانسيون، موافقتنامه ها و تشريفات (پروتكل هاي) نهايي اين احكام با ابلاغ مديركل دفتر بين الملل به دولت هاي كشورهاي عضو، تأييد مي شوند.

۲ـ اصلاحات انجام شده توسط شوراي عمليات پستي در آيين نامه ها و تشريفات (پروتكل هاي) نهايي آنها، از سوي دفتر بين الملل به اطلاع كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها مي رسد. همين رويه در مورد تفسيرهاي موضوع بند ۲ـ۳ ماده ۳۸ كنوانسيون و مقررات مربوط به موافقتنامه ها نيز اعمال مي شود.

ماده 144 ـ به اجراء درآمدن آيين نامه ها و ساير تصميمات متخذه بين دو كنگره

۱ـ آيين نامه ها، همان تاريخ اجراء و همان مدت اعتبار تعيين شده براي احكام توسط كنگره را خواهند داشت.

۲ـ با رعايت مفاد بند ۱، تصميمات متخذه بين دو كنگره درباره اصلاح احكام اتحاديه، حداقل سه ماه پس از ابلاغ آنها به اجراء درخواهند آمد.

فصل چهارم ـ امور مالي

ماده ۱۴۵ ـ تثبيت مخارج اتحاديه

۱ـ با رعايت مقررات بندهاي ۲ تا ۶، مخارج سالانه مربوط به فعاليت هاي نهادهاي اتحاديه نمي تواند از ۳۷۲۳۵۰۰۰ فرانك سوئيس براي سالهاي ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) فراتر رود.

۲ـ مخارج مربوط به تشكيل كنگره بعدي (هزينه هاي جابجايي دبيرخانه، هزينه حمل و نقل، هزينه نصب تجهيزات ترجمه همزمان، هزينه تكثير اسناد طي كنگره، و غيره) نبايد از حد ۲۹۰۰۰۰۰ فرانك سوئيس فراتر رود.

۳ـ شوراي راهبري مجاز است از حدود تعيين شده در بندهاي ۱ و ۲ براي محاسبه افزايش ميزان حقوق، سهم يا فوق العاده هاي بازنشستگي شامل تطبيق مشاغل مصوب سازمان ملل متحد براي پرداخت به كاركنان شاغل خود در ژنو فراتر رود.

۴ـ شوراي راهبري همچنين مجاز است هر سال، مبلغ مخارجي به غير از هزينه هاي پرسنلي را بر اساس شاخص قيمت مصرف كننده در سوئيس، تعديل كند.

۵ ـ صرف نظر از بند ۱، شوراي راهبري يا در صورت فوريت، مديركل مي تواند فراتر رفتن از حدود شرح داده شده براي تعميرات اساسي و پيش بيني نشده ساختمان دفتر بين الملل را مجاز بداند به شرطي كه مبلغ افزايش از ۱۲۵۰۰۰ فرانك سوئيس در سال فراتر نرود.

۶ ـ اگر اعتبارات مجاز در بندهاي ۱ و ۲ براي مديريت مؤثر اتحاديه كافي نباشد، از اين حدود فقط با تصويب اكثريت كشورهاي عضو اتحاديه مي توان فراتر رفت. هرگونه رايزني در اين باره بايد شامل شرح كاملي از اطلاعات توجيه كننده اين درخواست باشد.

ماده ۱۴۶ ـ تنظيم قدرالسهم كشورهاي عضو

۱ـ كشورهايي كه به اتحاديه ملحق مي شوند، به عضويت اتحاديه در مي آيند يا از اتحاديه خارج مي شوند بايد قدرالسهم كامل سالي كه ورود يا خروج آنها اجراءئي مي شود را بپردازند.

۲ـ كشورهاي عضو بايد قدرالسهم خود از مخارج سالانه اتحاديه بر مبناي بودجه تعيين شده توسط شوراي راهبري را از پيش، پرداخت كنند. اين قدرالسهم ها در اولين روز سال مالي مرتبط با بودجه پرداخت مي شوند. پس از اين تاريخ، به بدهيهاي معوق جريمه ديركردي معادل شش درصد (6%) در سال از ماه چهارم به نفع اتحاديه تعلق مي گيرد.

۳ـ هرگاه ديون معوق قدرالسهم هاي اجباري كه يك كشور عضو به اتحاديه بدهكار است، به جز جريمه ديركرد، مساوي يا بيشتر از مبلغ قدرالسهم آن كشور عضو براي دو سال مالي قبلي باشد، اين كشور عضو مي تواند طبق ترتيبات تعيين شده توسط شوراي راهبري، تمام يا بخشي از مطالبات خود از ساير كشورها را به طور قطعي به اتحاديه واگذار كند. شرايط اين واگذاري طبق توافق به عمل آمده بين كشور عضو، بدهكاران/ بستانكاران آن و اتحاديه تعيين مي شود.

۴ـ كشور عضوي كه به دلايل قانوني يا ساير دلايل نمي تواند مبادرت به اين واگذاري نمايد، بايد براي استهلاك ديون معوقه اش يك برنامه زماني تنظيم كند.

۵ ـ به غير از شرايط استثنائي، پرداخت ديون معوق قدرالسهم هاي اجباري نمي تواند بيش از ده سال به طول انجامد.

۶ ـ در شرايط استثنائي، شوراي راهبري مي تواند در صورتي كه يك كشور عضو، اصل بدهي معوق خود را پرداخت كرده باشد، پرداخت تمام يا بخشي از جريمه ديركرد را منتفي سازد.

۷ـ يك كشور عضو همچنين مي تواند در چهارچوب برنامه زماني استهلاك مصوب شوراي راهبري در مورد حسابهاي معوق، از پرداخت تمام يا بخشي از جريمه ديركرد انباشته معاف شود. اما اين معافيت منوط به اجراي كامل و به موقع برنامه زماني استهلاك ظرف مدت توافق شده اي است كه حداكثر ده سال است.

۸ ـ مقررات مندرج در بندهاي ۳ تا ۷ در مورد هزينه هاي ترجمه صورت شده توسط دفتر بين الملل براي كشورهاي عضو وابسته به گروههاي زبان نيز اعمال مي شود.

ماده ۱۴۷ ـ كسري مالي

۱ـ براي پوشش كسري هاي مالي اتحاديه، يك صندوق ذخيره ايجاد كه موجودي آن توسط شوراي راهبري تعيين مي شود. موجودي اوليه اين صندوق از محل مازاد بودجه تأمين مي شود. از صندوق مذكور همچنين مي توان براي موازنه بودجه يا كاهش قدرالسهم كشورهاي عضو استفاده كرد.

۲ـ در مورد كسري هاي مالي موقتي، دولت كنفدراسيون سوئيس تحت شرايطي كه با توافق دوجانبه تعيين مي شود، وام ضروري كوتاه مدت پرداخت مي كند.

ماده 148 ـ نظارت بر نگهداري اسناد و محاسبات

۱ـ دولت كنفدراسيون سوييس بدون هيچ هزينه اي بر نگهداري اسناد و محاسبات دفتر بين الملل در چهارچوب حدود اعتبارات تثبيت شده توسط كنگره نظارت مي كند.

ماده ۱۴۹ ـ تحريم هاي خودكار

۱ـ هر كشور عضوي كه نتواند تكليف تعيين شده در بند ۳ ماده ۱۴۶ را انجام دهد و موافق برنامه زمان بندي استهلاك پيشنهادي توسط دفتر بين الملل طبق بند ۴ ماده ۱۴۶ نباشد يا از برنامه زمان بندي تبعيت نكند، به طور خودكار حق رأي در كنگره و جلسات شوراي راهبري و شوراي عمليات پستي را از دست مي دهد و ديگر واجد شرايط عضويت در اين دو شورا نخواهد بود.

۲ـ به محض پرداخت اصل و جريمه ديركرد ديون معوقه قدرالسهم هاي اجباري يا موافقت با برنامه زمان بندي استهلاك از سوي كشور عضو بدهكار، تحريم هاي خودكار لغو مي شوند.

ماده ۱۵۰ ـ رده هاي قدرالسهم

۱ـ كشورهاي عضو براي تأمين مخارج اتحاديه بر اساس رده قدرالسهم خود مشاركت مي كنند. اين رده ها عبارتند از:
رده ۵۰ واحدي؛
رده ۴۵ واحدي؛
رده ۴۰ واحدي؛
رده ۳۵ واحدي؛
رده ۳۰ واحدي؛
رده ۲۵ واحدي؛
رده ۲۰ واحدي؛
رده ۱۵ واحدي؛
رده ۱۰ واحدي؛
رده ۵ واحدي؛
رده ۳ واحدي؛
رده ۱ واحدي؛
رده نيم واحدي؛ مختص كشورهاي كمترتوسعه يافته طبق فهرست سازمان ملل متحد و ساير كشورهايي كه شوراي راهبري تعيين مي كند.

۲ـ صرف نظر از رده هاي قدرالسهم فهرست شده در بند ۱، هر كشور عضو مي تواند واحد بالاتري نسبت به رده قدرالسهمي كه به آن تعلق دارد را براي دوره اي كه حداقل برابر با فاصله زماني بين دو كنگره است، انتخاب كند. اعلام اين تغيير تا قبل از اتمام كنگره انجام مي شود. در پايان دوره ي بين دو كنگره، كشور عضو به صورت خودكار به رده قدرالسهم اوليه خود باز مي گردد مگر اينكه تصميم بگيرد رده قدرالسهم بالاتر خود را حفظ كند. پرداخت قدرالسهم هاي اضافي، افزايش مخارج را در پي خواهد داشت.

۳ـ كشورهاي عضو حين الحاق يا عضويت در اتحاديه طبق رويه مندرج در بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه، در يكي از رده هاي اشاره شده در بالا قرار مي گيرند.

۴ـ كشورهاي عضو متعاقباً مي توانند به شرطي كه درخواست تغيير را حداقل دو ماه پيش از افتتاح كنگره به دفتر بين الملل ارسال كرده باشند، رده قدرالسهم خود را كاهش دهندكنگره اظهارنظري غيرالزام آور درخصوص درخواست هاي تغيير رده قدرالسهم ارائه مي كند. كشور عضو در تصميم گيري براي تبعيت يا عدم تبعيت از اظهارنظر كنگره مختار است. تصميم نهايي كشور عضو پيش از پايان كنگره به دبيرخانه دفتر بين الملل ارسال مي شود. اين درخواست تغيير همزمان با به اجراء درآمدن مقررات مالي تدوين شده توسط كنگره، اجرائي خواهد شد. كشورهاي عضوي كه طي زمان مقتضي، تمايلي به تغيير رده قدرالسهم خود ابراز نكرده اند، در رده اي كه به آن تعلق دارند، باقي مي مانند.

۵ ـ كشورهاي عضو نمي توانند هر بار، درخواست كاهش بيش از يك رده را بدهند.

۶ ـ با وجود اين، شوراي راهبري مي تواند در شرايط استثنائي نظير بلاياي طبيعي مستلزم كمك هاي بين المللي، براي يكبار در بين دو كنگره، اجازه كاهش موقت در رده قدرالسهم كشور درخواست كننده را صادر كند به شرطي كه آن كشور ثابت كند ديگر نمي تواند رده اوليه قدرالسهم خود را حفظ كند. شوراي راهبري همچنين مي تواند در شرايط مشابه، اجازه دهد كشورهاي غيراز كشورهاي كمتر توسعه يافته واقع در رده يك واحدي، به طور موقت در رده نيم واحدي قرار گيرند.

۷ـ مجوز كاهش موقتي رده قدرالسهم، در اجراي بند ۶، مي تواند توسط شوراي راهبري حداكثر به مدت دو سال يا تا كنگره بعدي، هر كدام زودتر باشد، صادر شود. پس از پايان اين دوره خاص، كشور ذي ربط به طور خودكار به رده قدرالسهم اوليه خود بر مي گردد.

۸ ـ صرف نظر ازبندهاي۴ و۵، افزايش رده قدرالسهم هيچ گونه محدوديتي ندارد.

ماده ۱۵۱ ـ پرداخت بابت محصولات تهيه شده از دفتر بين الملل

۱ـ كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها بهاي محصولات تهيه شده از دفتر بين الملل را در اسرع وقت و حداكثر ظرف شش ماه از نخستين روز ماه بعد از ارسال صورتحساب، پرداخت مي كنند. پس از پايان اين مدت، مبالغ بدهي مشمول جريمه ديركردي با نرخ ۵ درصد در سال، از روز انقضاي مهلت مذكور خواهند شد.

ماده ۱۵۲ ـ سازماندهي نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه

۱ـ شوراي عمليات پستي، منوط به تصويب شوراي راهبري مي تواند تعدادي نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه به منظور سازماندهي فعاليت هاي عملياتي، تجاري، فني و اقتصادي در چهارچوب صلاحيت خود و طبق ماده ۱۸ اساسنامه، كه نمي توانند با بودجه معمول تأمين مالي شوند، ايجاد كند.

۲ـ به محض ايجاد چنين نهادهايي زير نظر شوراي عمليات پستي، اين شورا در مورد چهارچوب اوليه وضعيت نهاد فرعي با در نظر گرفتن قواعد و اصول اتحاديه پستي جهاني به عنوان يك سازمان بين دولتي تصميم گرفته و براي تصويب به شوراي راهبري ارائه مي كند. اين چهارچوب اوليه شامل موارد زير است:

۱ـ ۲ اختيارنامه؛

۲ـ۲ حوزه انتخاباتي، شامل رده كشورهاي شركت كننده؛

۳ـ۲ قواعد تصميم گيري شامل ساختار داخلي و روابط آن با ساير نهادهاي اتحاديه؛

۴ـ۲ اصول رأي دهي و نمايندگي؛

۵ـ۲ تأمين مالي (آبونمان، هزينه هاي كاربري و غيره)؛

۶ـ۲ تركيب دبيرخانه و ساختار مديريت.

۳ـ هر نهاد فرعي با تأمين مالي داوطلبانه فعاليت هاي خود را به صورت خود مختار در چهارچوب اوليه تصميم گيري شده توسط شوراي عمليات پستي و مصوب شوراي راهبري سازماندهي كرده و گزارش سالانه اي از فعاليت هاي خود براي تصويب توسط شوراي عمليات پستي تهيه مي كند.

۴ـ شوراي راهبري قواعد مربوط به كمكهاي نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه به بودجه عادي را تنظيم و در آيين نامه مالي اتحاديه منتشر مي كند.

۵ ـ مديركل دفتر بين الملل، دبيرخانه نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه را طبق قواعد و مقررات استخدامي مصوب شوراي راهبري كه بر كاركنان استخدام شده براي اين نهادهاي فرعي قابل اعمال هستند، مديريت مي كند. دبيرخانه نهادهاي فرعي، بخشي از دفتر بين الملل است.

۶ ـ اطلاعات مربوط به نهادهاي فرعي با تأمين مالي داوطلبانه كه طبق اين ماده ايجاد شده اند، پس از تشكيل آنها به كنگره گزارش مي شود.

فصل پنجم ـ داوري

ماده ۱۵۳ ـ رويه داوري

۱ـ هر كشور عضو در صورت تمايل به حل اختلاف خود با ساير كشورهاي عضو از طريق داوري، بايد موضوع اختلاف و درخواست خود براي ارجاع موضوع به داوري را به صورت مكتوب به طرف مربوط اعلام كند.

۲ـ در صورتي كه اختلاف مربوط به مسائلي با ماهيت عملياتي يا فني باشد، هر كشور عضو از مجري منتخب خود مي خواهد طبق رويه ارائه شده در بندهاي بعدي عمل كرده و اين اختيار را به مجري خود تفويض مي كند. كشور عضو مربوط از پيشرفت كار و نتيجه مطلع خواهد شد. كشورهاي عضو مربوط يا مجريان منتخب از اين پس “طرفهاي داوري” ناميده مي شوند.

۳ـ طرفهاي داوري يك يا سه داور تعيين مي كنند.

۴ـ اگر طرفهاي داوري، تعيين سه داور را انتخاب كنند، هر طرف طبق بند ۲، يك كشور عضو يا مجري منتخبي كه مستقيماً درگير اختلاف نباشد را به عنوان داور انتخاب مي كند. اگر چند كشور عضو يا مجري منتخب دعوي مشتركي داشته باشند، براي موضوعات اين مبحث، يك طرف محسوب مي شوند.

۵ ـ اگر طرفهاي داوري در خصوص تعيين سه داور توافق كنند، داور سوم با توافق طرفها انتخاب و نياز نيست كه يك كشور عضو يا مجري منتخب باشد.

۶ ـ در صورتي كه موضوع اختلاف مربوط به يكي از موافقتنامه ها باشد، داورهاي انتخاب شده بايد فقط از كشورهاي عضو متعاهد آن موافقتنامه باشند.

۷ـ طرفهاي داوري مي توانند در مورد تعيين يك داور واحد، كه نياز نيست يك كشور عضو يا مجري منتخب باشد، با هم توافق كنند.

۸ ـ اگر يك يا هر دو طرف داوري ظرف سه ماه از تاريخ اعلام شروع داوري، داور يا داوراني انتخاب نكند، دفتر بين الملل در صورت درخواست، رأساً از كشور عضو مورد نظر درخواست تعيين داور كرده يا خودش يك داور تعيين مي كند. دفتر بين الملل، مگر با موافقت مشترك طرفهاي داوري، در مباحثات بررسي موضوع شركت نمي كند.

۹ـ طرفهاي داوري مي توانند با توافق مشترك، اختلاف خود را در هر زمان و قبل از تصميم داور يا داوران برطرف كنند. هرگونه انصراف از ارجاع موضوع به داوري بايد به صورت مكتوب و ظرف ده روز از حصول اين توافق به دفتر بين الملل اعلام شود. در صورت انصراف طرفها از ارجاع موضوع به داوري، داور يا داوران صلاحيت تصميم گيري در خصوص موضوع را از دست خواهند داد.

۱۰ـ داور يا داوران ملزم به اتخاذ تصميم در مورد موضوع اختلاف بر اساس حقايق و مستندات ارائه شده به آنها هستند. تمامي اطلاعات مربوط به اختلاف بايد به اطلاع طرفهاي داوري و داور يا داوران برسد.

۱۱ـ تصميم داور يا داوران با اكثريت آراء صورت پذيرفته و ظرف شش ماه از اعلام شروع داوري به دفتر بين الملل و طرفهاي داوري اطلاع داده مي شود.

۱۲ـ پيگيري داوري محرمانه بوده و فقط شرح مختصري از موضوع اختلاف و تصميم متخذه به صورت مكتوب و ظرف ده روز از تصميم اعلام شده به طرفها، به دفتر بين الملل اعلام مي شود.

۱۳ـ تصـميم داور يا داوران نهايي بوده و براي طرفها الزم آور است و مشمول استيناف نمي شود.

۱۴ـ طرفهاي داوري تصميم داور يا داوران را بدون تأخير اجراء مي كنند. اگر به يك مجري منتخب توسط كشور عضو خود براي ارجاع موضوع به داوري تفويض اختيار شده باشد، كشور عضو مسؤول است از اجراي تصميم داور يا داوران توسط مجري منتخب اطمينان حاصل كند.

فصل ششم ـ استفاده از زبانهاي مختلف در اتحاديه

ماده ۱۵۴ ـ زبانهاي كاري دفتر بين الملل

۱ـ زبانهاي كاري دفتر بين الملل، فرانسوي و انگليسي است.

ماده ۱۵۵ ـ زبانهاي مورد استفاده براي اسناد، مذاكرات و مكاتبات رسمي

۱ـ براي اسناد اتحاديه از زبانهاي فرانسوي، انگليسي، عربي و اسپانيايي استفاده مي شود. از زبانهاي چيني، آلماني، پرتغالي و روسي نيز به شرطي كه فقط مهم ترين اسناد پايه به اين زبانها تهيه شده باشند، استفاده مي شود. از ساير زبانها به شرطي كه كشورهاي عضو درخواست كننده همه مخارج مربوط را تقبل كنند نيز مي توان استفاده كرد.

۲ـ كشور يا كشورهاي عضوي كه زباني غيراز زبان رسمي را درخواست كرده اند، يك گروه زبان را تشكيل مي دهند.

۳ـ اسناد توسط دفتر بين الملل به زبان رسمي و زبانهاي گروههاي زبان، به طور مستقيم يا از طريق دفاتر منطقه اي اين گروهها بر اساس رويه هاي توافق شده با دفتر بين الملل منتشر مي شوند. انتشار اسناد به زبانهاي مختلف طبق استاندارد مشترك صورت مي گيرد.

۴ـ اسنادي كه مستقيماً توسط دفتر بين الملل منتشر مي شوند، حتي الامكان همزمان به زبانهاي مختلف درخواستي توزيع مي شوند.

۵ ـ مكاتبات بين كشورهاي عضو يا مجريان منتخب آنها و دفتر بين الملل و همچنين بين دفتر بين الملل و نهادهاي خارج از اتحاديه مي تواند به هر زباني كه دفتر بين الملل داراي سرويس ترجمه آن زبان است، مبادله شوند.

۶ ـ هزينه هاي ترجمه به هر زبان، شامل هزينه هاي ناشي از اجراي بند ۵ توسط گروه زبان متقاضي آن زبان تأمين مي شوند. كشورهاي عضو استفاده كننده از زبان رسمي، مبلغ ثابتي بابت ترجمه اسناد غيررسمي پرداخت مي كنند كه هر واحد قدرالسهم اين مبلغ، معادل مبلغي است كه كشورهاي عضو استفاده كننده از ديگر زبان كاري دفتر بين الملل مي پردازند. همه هزينه هاي ديگر مربوط به تأمين اسناد توسط اتحاديه تقبل مي شود. سقف هزينه هايي كه توسط كنگره بابت تهيه اسناد به زبانهاي چيني، آلماني، پرتغالي و روسي تقبل مي شود از طريق يك قطعنامه كنگره تثبيت مي شود.

۷ـ هزينه هاي تقبل شده توسط يك گروه زباني بين اعضاء و متناسب با قدرالسهم آنها در هزينه هاي اتحاديه تقسيم مي شود. اين هزينه ها مي تواند به نحو ديگري بين اعضاي گروه زباني تقسيم شود به شرطي كه كشورهاي عضو مربوط درباره آن توافق كرده و دفتر بين الملل را از طريق سخنگوي گروه از تصميم خود آگاه سازند.

۸ ـ دفتر بين الملل به هر درخواست تغيير در انتخاب زبان توسط يك كشور عضو حداكثر ظرف دو سال ترتيب اثر مي دهد.

۹ـ براي مذاكرات در جلسات اتحاديه، زبانهاي فرانسوي، انگليسي، اسپانيايي، روسي و عربي توسط يك سيستم ترجمه همزمان ـ با يا بدون تجهيزات الكترونيك ـ مورد قبول است. تصميم گيري در مورد اين سيستم به عهده سازمان دهندگان جلسه و از طريق مشورت با مديركل دفتر بين الملل و كشورهاي عضو ذي ربط خواهد بود.

۱۰ـ ساير زبانها براي مذاكرات و جلسات اشاره شده در بند ۹ قابل قبول هستند.

۱۱ـ هيأتهاي نمايندگي استفاده كننده از ساير زبانها، امكان ترجمه همزمان به يكي از زبانهاي اشاره شده در بند ۹ را فراهم مي سازند. اين كار مي تواند از طريق سيستم اشاره شده در بند مذكور و پس از انجام امور فني لازم در آن يا به وسيله مترجمان همزمان صورت پذيرد.

۱۲ـ هزينه هاي سرويس هاي ترجمه همزمان بين كشورهاي عضو استفاده كننده از همان زبان به نسبت قدرالسهم آنها از هزينه هاي اتحاديه تقسيم مي شود. اما هزينه هاي نصب و نگهداري تجهيزات فني توسط اتحاديه تقبل مي شود.

۱۳ـ كشورهاي عضو و يا مجريان منتخب آنها مي توانند در مورد زبان مورد استفاده در مكاتبات رسمي در روابط بين خود، توافق كنند. در صورت نبود چنين توافقي، زبان مورد استفاده فرانسوي خواهد بود.

فصل هفتم ـ مقررات پاياني

ماده ۱۵۶ ـ شرايط تصويب پيشنهادهاي مربوط به آيين نامه عمومي

۱ـ پيشنهادهاي ارائه شده به كنگره درباره اين آيين نامه عمومي، براي تصويب بايد به تأييد اكثريت كشورهاي عضو حاضر در كنگره و دارنده‏ حق رأي برسند. حداقل دوسوم كشورهاي عضو دارنده حق رأي بايد در زمان رأي گيري حضور داشته باشند.

ماده ۱۵۷ ـ پيشنهادهاي مربوط به موافقتنامه هاي با سازمان ملل متحد

۱ـ شرايط تصويب اشاره شده در ماده ۱۵۶ براي پيشنهادهاي مربوط به اصلاح موافقتنامه هاي بين اتحاديه پستي جهاني و سازمان ملل متحد نيز قابل اجراء است، مگر شرايط ديگري در اين موافقتنامه ها براي اصلاح مقررات مربوط درج شده باشند.

ماده ۱۵۸ ـ اصلاح، به اجراء درآمدن و مدت اعتبار آيين نامه عمومي

۱ـ اصلاحات مصوب كنگره يك پروتكل الحاقي را تشكيل مي دهند و از همان تاريخ به اجراء در آمدن احكام بازبيني شده توسط همان كنگره به اجراء درمي آيند، مگر كنگره تصميم ديگري گرفته باشد.

۲ـ اين آيين نامه عمومي از اول ژانويه ۲۰۱۴ (يازدهم دي ۱۳۹۲) اجرائي شده و مدت اعتبار آن نامحدود است.

در تأييد موارد فوق، نمايندگان تام الاختيار دولت هاي كشورهاي عضو اتحاديه، اين آيين نامه عمومي را در يك نسخه اصلي امضاء كردند كه نزد مديركل دفتر بين الملل نگهداري و تصوير آن توسط دفتر بين الملل اتحاديه پستي جهاني به هر يك از طرف هاي متعاهد ارسال مي شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي

امضاء كنندگان، نمايندگان تام الاختيار دولت هاي كشورهاي عضو اتحاديه با توجه به بند ۴ ماده ۲۲ اساسنامه اتحاديه پستي جهاني مصوب دهم جولاي ۱۹۶۴ (۱۹ تير ۱۳۴۳) در وين، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه و در راستاي اصول اساسنامه مبني بر راه اندازي يك سرويس پرداخت پستي مطمئن و در دسترس طيف وسيعي از كاربران كه سيستم هاي هم سازگار با شبكه هاي مجريان منتخب را به كار مي گيرد، اين موافقتنامه را تدوين كردند.

بخش اول ـ اصول مشترك حاكم بر سرويس هاي پرداخت پستي

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده ۱ ـ حيطه شمول موافقتنامه

۱ـ كشورهاي عضو تضمين مي كنند نهايت سعي خود را براي ارائه حداقل يكي از سرويس هاي پرداخت پستي زير در قلمرو خود به عمل آورند:

۱ـ۱ حواله پولي نقدي: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسي به سرويس مجري منتخب تحويل داده و پرداخت كامل نقدي وجوه و بدون كسر مبلغ به گيرنده (ذينفع) را درخواست مي كند.

۲ـ۱ حواله پولي برداشتي: فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجري منتخب را صادر و پرداخت كامل نقدي وجوه و بدون كسر مبلغ به گيرنده (ذينفع) را درخواست مي كند.

۳ـ۱ حواله پولي واريزي: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسي به سرويس مجري منتخب تحويل داده و پرداخت كامل نقدي وجوه و بدون كسر مبلغ به حساب گيرنده (ذي نفع) را درخواست مي كند.

۴ـ۱ نقل و انتقال پستي (بين حسابها): فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجري منتخب را صادر و واريز معادل مبلغ برداشتي و بدون كسر مبلغ به حساب بستانكاري گيرنده (ذي نفع) توسط مجري منتخب پرداخت كننده را درخواست مي كند.

۵ ـ۱ حواله پولي تحويل در مقابل دريافت بها: گيرنده مرسوله تحويل در مقابل دريافت بها، وجه نقد را در نقاط دسترسي به سرويس مجري منتخب تحويل داده يا دستور برداشت از حساب خود صادر و پرداخت كامل و بدون كسر مبلغ وجوه تصريح شده توسط فرستنده مرسوله تحويل در مقابل دريافت بها به وي را درخواست مي كند.

۶ ـ۱ حواله پولي فوري: فرستنده، حواله پرداخت پستي را در نقاط دسترسي به سرويس مجري منتخب تحويل داده و انتقال آن ظرف ۳۰ دقيقه و پرداخت كامل نقدي به گيرنده (ذينفع)، با اولين درخواست گيرنده در هر نقطه دسترسي به سرويس كشور مقصد (طبق فهرست نقاط دسترسي به سرويس كشور مقصد)، را درخواست مي كند.

۲ـ آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه، روش اجراي اين موافقتنامه را تعيين مي كند.

ماده 2 ـ تعاريف

۱ـ مقام صلاحيتدار: مقام صلاحيتدار بخش حاكميتي سازمان مربوط در كشور عضو كه به موجب اختيارات داده شده به آن از طريق قانون يا آيين نامه ها، بر فعاليت مجري منتخب يا افراد اشاره شده در اين ماده نظارت مي كند. اين مقام مسؤول مي تواند با مقامات دولتي يا حقوقي مسؤول در زمينه پولشويي و تأمين مالي تروريسم و به ويژه، واحد ملي اطلاعات مالي و مقامات مسؤول آن در تماس باشد.

۲ـ وديعه: پيش پرداختي كه توسط مجري منتخب صادر كننده به مجري منتخب پرداخت كننده پرداخت مي شود تا وضعيت نقدينگي سرويس هاي پرداخت پستي مجري منتخب پرداخت كننده را تسهيل كند.

۳ـ پولشويي: تبديل يا انتقال وجوه با علم به اينكه آن وجوه، ناشي از فعاليت مجرمانه يا مشاركت در چنين فعاليتي بوده است و هدف، كتمان يا پنهان سازي منشأ غيرقانوني وجوه يا كمك به فردي است كه در چنين فعاليتي مشاركت داشته است تا از عواقب كيفري فعل خود فرار كند؛ اين كار در صورتي پولشويي تلقي مي شود كه فعاليت هاي منجر به توليد وجوهي به اين منظور، در قلمرو كشور عضو ديگر يا كشور ثالث قابل پيگرد باشند.

۴ـ تفكيك حساب ها: جداسازي اجباري وجوه كاربران از وجوه مجريان منتخب كه از استفاده از وجوه كاربران براي اهدافي غيراز ارائه سرويس هاي پرداخت پستي جلوگيري مي كند.

۵ ـ اتاق پاياپاي: در قالب تبادلات چندجانبه، ديون و بدهي هاي مشترك ناشي از سرويس هاي ارائه شده توسط يك مجري به مجري ديگر را پردازش مي كند. اتاق پاياپاي، تبادلات تسويه شده بين مجريان از طريق بانك را محاسبه كرده و در صورت بروز بي ترتيبي در تسويه، اقدامات لازم را انجام مي دهد.

۶ ـ پاياپاي: سيستمي است كه از طريق برقراري توازن بين طلب و بدهي طرف هاي مربوط، تعداد دفعات پرداخت ها را به كمترين ميزان مي رساند. پاياپاي دو مرحله دارد: تعيين موجودي هاي دوجانبه از طريق جمع زدن موجودي ها و محاسبه وضعيت هر نهاد در قبال كل مجموعه به منظور تعيين يك نوبت تسويه بر اساس وضعيت بدهكار ـ بستانكار نهاد مورد نظر.

۷ـ حساب تمركز وجوه: تجميع وجوه منابع مختلف در يك حساب.

۸ ـ حساب رابط: حساب “جيروكه در قالب روابط دوجانبه و به صورت متقابل توسط مجريان منتخب افتتاح و به وسيله آن، طلب و بدهي طرفين تسويه مي شود.

۹ـ فعاليت مجرمانه: هرگونه ارتكاب يا مشاركت در جرم يا بزه، طبق تعريف قوانين ملي.

۱۰ـ سپرده تضميني: مبلغ سپرده گذاري شده به شكل نقد يا اوراق بهادار به منظور تضمين پرداخت بين مجريان منتخب.

۱۱ـ گيرنده (ذي نفع): شخص حقيقي يا حقوقي كه توسط فرستنده به عنوان گيرنده (ذي نفع) حواله پولي يا جيرو پستي معرفي مي شود.

۱۲ـ ارز ثالث: ارز واسطه اي كه در صورت عدم امكان تبديل دو ارز يا تسويه يا پاياپاي حساب ها، از آن استفاده مي شود.

۱۳ـ راستي آزمايي مربوط به كاربران: تعهد كلي از سوي مجريان منتخب كه شامل وظايف زير است:

۱ـ ۱۳ شناسايي كاربران،

۲ـ ۱۳ دريافت اطلاعات در مورد حواله پرداخت پستي،

۳ـ ۱۳ نظارت بر حواله هاي پرداخت پستي،

۴ـ ۱۳ كنترلِ به روز بودن اطلاعات كاربران،

۵ ـ ۱۳ گزارش تراكنش هاي مشكوك به مقامات صلاحيتدار.

۱۴ـ داده هاي الكترونيك مربوط به حوالجات پرداخت پستي: داده هاي منتقل شده از طريق الكترونيك از يك مجري منتخب به مجري منتخب ديگر در مورد ارائه حوالجات سرويس هاي پرداخت پستي، استعلام ها، پرداخت، تصحيح يا تغيير نشاني يا استرداد؛ اين اطلاعات يا توسط مجري منتخب وارد شده يا به صورت خودكار توسط سيستم اطلاعاتي آنها توليد مي شود و نشان دهنده تغيير وضعيت حواله پرداخت پستي يا درخواست حواله مي باشد.

۱۵ـ داده هاي شخصي: اطلاعات شخصي مورد نياز براي شناسايي فرستنده يا گيرنده.

۱۶ ـ داده هاي پستي: داده هاي مورد نياز براي مسيريابي و رديابي سرويس پرداخت پستي يا اهداف آماري و سيستم پاياپاي متمركز.

۱۷ـ تبادل داده هاي الكترونيك: تبادل رايانه اي داده هاي عمليات پستي به وسيله شبكه ها و در قالب هاي استاندارد طبق سيستم اتحاديه.

۱۸ ـ فرستنده: شخص حقيقي يا حقوقي كه طبق احكام اتحاديه، ارائه سرويس پرداخت پستي از مجري منتخب را درخواست مي كند.

۱۹ـ تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي: شامل تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي، تروريست ها و سازمان هاي تروريستي مي شود.

۲۰ ـ وجوه كاربرانوجوه پرداختي نقدي توسط فرستنده به مجري منتخب صادر كننده يا بدهكار كردن حساب فرستنده نزد مجري منتخب، ثبت شده در دفاتر يا از طريق هر روش بانكداري الكترونيك مطمئن كه توسط فرستنده، نزد مجري منتخب صادر كننده يا مجري مالي ديگر قرار گرفته تا طبق مفاد اين موافقتنامه و آيين نامه اجرائي آن، به گيرنده تعيين شده از سوي فرستنده پرداخت شود.

۲۱ـ حواله پولي تحويل در مقابل دريافت بها: عبارت عملياتي استفاده شده براي تعيين يك حواله پرداخت پستي ارائه شده براي توزيع يك مرسوله تحويل در مقابل دريافت بها، همانطور كه در ماده ۱ اين موافقتنامه تعريف شده است.

۲۲ـ ارز حواله صادره: ارز كشور مقصد يا ارز ثالث مجاز در كشور مقصد كه حواله پستي به آن صادر شده است.

۲۳ـ مجري منتخب صادر كننده: مجري منتخبي كه طبق احكام اتحاديه، يك حواله پرداخت پستي را به مجري منتخب پرداخت كننده ارسال مي كند.

۲۴ـ مجري منتخب پرداخت كننده: مجري منتخبي كه طبق احكام اتحاديه، مسؤول پرداخت حواله پستي در كشور مقصد است.

۲۵ ـ مدت اعتبار: مدت زماني كه طي آن، مي توان حواله پستي را پرداخت يا ابطال نمود.

۲۶ـ نقطه دسترسي به سرويس: مكان فيزيكي يا مجازي كه در آن كاربر مي تواند يك حواله پستي را دريافت يا واريز نمايد.

۲۷ـ حق الزحمه: مبلغ قابل پرداخت توسط مجري منتخب صادر كننده به مجري منتخب پرداخت كننده بابت پرداخت به گيرنده (ذي نفع).

۲۸ـ قابليت برگشت: امكان پس گرفتن حواله پرداخت پستي (حواله پولي يا انتقال) توسط فرستنده تا زمان پرداخت يا در پايان مدت زمان اعتبار، اگر پرداخت انجام نشده باشد.

۲۹ـ خطر طرف قرارداد: خطري كه ناشي از خطاي يكي از طرف هاي قرارداد بوده كه خطر ضرر يا ديون معوقه را به دنبال خواهد داشت.

۳۰ـ خطر ديون معوقه: خطري كه فرد يا طرف ذي نفع در سيستم تسويه حساب، به موجب آن به طور موقت قادر به انجام تعهد خود به طور كامل در مدت زمان مقرر نباشد.

۳۱ـ گزارش تراكنش هاي مشكوك: تعهد مجري منتخب به ارائه اطلاعات مربوط به تراكنش هاي مشكوك به مقامات صلاحيتدار ملي كشور خود، بر اساس قوانين ملي و قطعنامه هاي اتحاديه.

۳۲ـ رديابي و رهگيري: سيستمي كه نظارت بر روند پرداخت حواله هاي پستي و تعيين مكان و وضعيت آن در هر لحظه را امكان پذير مي سازد.

۳۳ـ بها: مبلغ پرداخت شده توسط فرستنده به مجري منتخب صادر كننده بابت يك سرويس پرداخت پستي.

۳۴ـ تراكنش مشكوك: يك يا چند حواله پرداخت پستي يا درخواست استرداد، مربوط به حواله پرداخت پستي مرتبط با يك تخلف پولشويي يا تأمين مالي اقدامات تروريستي.

۳۵ـ كاربر: شخص حقيقي يا حقوقي، فرستنده يا گيرنده كه از سرويس هاي پرداخت پستي طبق اين موافقتنامه استفاده مي كند.

ماده ۳ ـ تعيين مجري

۱ـ كشورهاي عضو در فاصله شش ماه از پايان كنگره، نام و نشاني نهاد دولتي مسؤول سرويس هاي پرداخت پستي را به دفتر بين الملل اطلاع مي دهند. در اين مدت، همچنين نام و نشاني مجري (مجريان) منتخب رسمي كه از طريق شبكه خود، سرويس هاي پرداخت پستي را ارائه مي دهند و تعهدات ناشي از احكام اتحاديه در قلمرو خود را به عهده مي گيرند، از سوي كشورهاي عضو به دفتر بين الملل اعلام مي شود. در فاصله بين دو كنگره، تغييرات مربوط به نهادهاي دولتي و مجريان منتخب رسمي، در اسرع وقت به دفتر بين الملل اعلام مي شود.

۲ـ مجريان منتخب، سرويس هاي پرداخت پستي را طبق اين موافقتنامه ارائه مي دهند.

ماده 4 ـ وظايف كشورهاي عضو

۱ـ كشورهاي عضو در صورت عدم ارائه سرويس هاي پرداخت پستي توسط مجري (مجريان) منتخب خود، اقدامات مقتضي به منظور حصول اطمينان از تداوم ارائه سرويس هاي پرداخت پستي به عمل خواهند آورد. اين امر رافع مسؤوليت مجري (مجريان) منتخب در قبال ساير مجريان منتخب، به موجب احكام اتحاديه، نخواهد بود.

۲ـ كشورهاي عضو در صورت عدم ارائه سرويس هاي پرداخت پستي توسط مجري (مجريان) منتخب خود، موارد زير را از طريق دفتر بين الملل به ساير كشورهاي عضو يا طرف هاي اين موافقتنامه اطلاع مي دهند:

۱ـ۲ تعليق سرويس هاي پرداخت پستي بين المللي خود از تاريخ تعيين شده تا اطلاع ثانوي؛

۲ـ۲ اقدامات متخذه براي برقراري مجدد سرويس هاي خود تحت مسؤوليت مجري منتخب جديد.

ماده ۵ ـ وظايف اجرائي

۱ـ مجريان منتخب، مسؤول اجراي سرويس هاي پرداخت پستي در قبال ساير مجريان و كاربران خواهند بود.

۲ـ آنها همچنين در قبال خطرهاي اجرائي، ديون معوقه و طرف قرارداد، طبق قوانين ملي، پاسخگو خواهند بود.

۳ـ مجريان منتخب به منظور اجراي سرويس هاي پرداخت پستي كه ارائه آن توسط كشور عضو متبوع به آنها محول شده، نسبت به انعقاد موافقتنامه هاي دو يا چندجانبه با ساير مجريان منتخب مورد نظر خود، اقدام مي نمايند.

ماده ۶ ـ مالكيت وجوه سرويس هاي پرداخت پستي

۱ـ هر مبلغي كه براي حواله سرويس پرداخت پستي به صورت نقدي پرداخت شده يا از حسابي كسر شده باشد، تا زمان پرداخت به گيرنده يا واريز به حساب او، متعلق به فرستنده مي باشد، به استثناي حوالجات پولي تحويل در مقابل دريافت بها.

۲ـ در مدت اعتبار حواله پرداخت پستي، فرستنده مي تواند تا قبل از پرداخت به گيرنده يا واريز به حساب او، نسبت به پس گرفتن اين حواله پرداخت پستي اقدام نمايد، به استثناي حوالجات پولي تحويل در مقابل دريافت بها

۳ـ هر مبلغي كه براي حواله سرويس پرداخت پستي به صورت نقدي پرداخت شده يا از حسابي كسر شده باشد، تا زمان صدور حواله متعلق به فرستنده تحويل در مقابل دريافت بها مي باشد. حواله سرويس پرداخت پستي غيرقابل برگشت است.

ماده ۷ ـ جلوگيري از پولشويي، تأمين مالي اقدامات تروريستي و جرائم مالي

۱ـ مجريان منتخب براي انجام تعهدات خود ناشي از قوانين ملي و بين المللي با هدف مبارزه با پولشويي، تأمين مالي اقدامات تروريستي و جرائم مالي، هرگونه اقدام لازم را به عمل مي آورند.

۲ـ مجريان منتخب بايد تراكنش هاي مشكوك را طبق قوانين و مقررات ملي به مقامات صلاحيتدار كشور خود اطلاع دهند.

۳ـ جزئيات الزامات مجريان منتخب درخصوص شناسايي كاربر، راستي آزمايي و رويه هاي اجراي مقررات بر ضد پولشويي، تأمين مالي اقدامات تروريستي و جرائم مالي در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه آمده است.

ماده ۸ ـ محرمانه بودن و استفاده از داده هاي شخصي

۱ـ كشورهاي عضو و مجريان منتخب آنها، محرمانه بودن و امنيت داده هاي شخصي را طبق قوانين ملي و در صورت لزوم، آيين نامه ها و تعهدات بين المللي، تضمين مي كنند.

۲ـ داده هاي شخصي فقط براي اهدافي كه طبق قوانين ملي و تعهدات بين المللي قابل اعمال جمع آوري شده اند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۳ـ داده هاي شخصي فقط به طرف ثالثي كه به موجب قوانين ملي، مجاز به دسترسي به اين داده ها هستند اعلام خواهد شد.

۴ـ مجريان منتخب، استفاده اي كه از داده هاي شخصي به عمل مي آورند و هدفي كه به خاطر آن جمع آوري شده اند را به مشتريان خود اعلام مي كنند.

۵ ـ داده هاي درخواستي براي ارائه حواله پرداخت پستي، محرمانه خواهد بود.

۶ ـ مجريان منتخب، حداقل سالي يكبار، داده هاي پستي را به منظور اهداف آماري و سنجش كيفيت سرويس و تسويه حساب متمركز به دفتر بين الملل اتحاديه پستي جهاني ارائه مي دهند. دفتر بين الملل اتحاديه، تمام اين اطلاعات را محرمانه تلقي مي نمايد.

ماده ۹ ـ تأثيرناپذيري از فناوري

۱ـ مبادله داده هاي لازم براي ارائه سرويس تعريف شده در اين موافقتنامه، بر اصل تأثيرناپذيري از فناوري استوار است بدين معني كه ارائه اين سرويس به استفاده از فناوري خاصي وابسته نيست.

۲ـ رويه هاي ارائه حوالجات پرداخت پستي شامل شرايط سپرده گذاري، ثبت، ارسال، پرداخت و استرداد حوالجات و رسيدگي به مطالبه نامه ها و محدوديت زماني براي پرداخت وجوه به گيرنده مي تواند بر اساس فناوري استفاده شده براي انتقال حواله، متفاوت باشند.

۳ـ سرويس هاي پرداخت پستي مي تواند بر مبناي تركيبي از فناوري هاي مختلف ارائه شود.

فصل دوم ـ اصول عمومي و كيفيت سرويس

ماده ۱۰ ـ اصول عمومي

۱ـ قابليت دسترسي از طريق شبكه

۱ـ۱ مجريان منتخب، سرويس هاي پرداخت پستي را از طريق شبكه (شبكه هاي) خود و يا از طريق شبكه ساير مجريان به منظور حصول اطمينان از قابليت دسترسي افراد بيشتري به اين سرويس ها، ارائه مي دهند.

۲ـ۱ كليه كاربران، صرف نظر از وجود روابط تجاري يا قراردادي با مجري منتخب، به سرويس هاي پرداخت پستي دسترسي دارند.

۲ـ تفكيك وجوه

۱ـ۲ وجوه كاربران از ساير وجوه جدا مي شود. اين وجوه و گردش مالي ناشي از آنها از ساير وجوه و گردش هاي مالي مجريان، به ويژه وجوه خود مجريان، جدا خواهد بود.

۲ـ۲ تسويه حساب مربوط به حق الزحمه بين مجريان منتخب از تسويه حساب مربوط به وجوه كاربران مجزا خواهد بود.

۳ـ ارز صدور و ارز پرداخت حوالجات پرداخت پستي

۱ـ۳ مبلغ حواله پرداخت پستي، به ارز كشور مقصد يا ساير ارزهاي مجاز در كشور مقصد، ثبت و پرداخت مي شود.

۴ـ انكارناپذيري

۱ـ۴ انتقال الكترونيك حوالجات پرداخت پستي از اصل انكارناپذيري پيروي مي كند يعني اگر پيام طبق استانداردهاي فني رايج باشد، مجري منتخب صادر كننده نمي تواند وجود حواله ها را مورد ترديد قرار دهد و مجري منتخب پرداخت كننده نمي تواند دريافت حواله ها را انكار كند.

۲ـ۴ انكارناپذيري حوالجات پرداخت پستي الكترونيك (ايميلي)، صرف نظر از سامانه (سيستم) استفاده شده از سوي مجري منتخب، از طريق روش هاي مبتني بر فناوري تضمين مي شود.

۵ ـ اجراي سرويس حوالجات پرداخت پستي

۱ـ ۵ حوالجات پرداخت پستي مبادله شده بين مجريان منتخب بايد طبق مفاد اين موافقتنامه و قوانين ملي باشد.

۲ـ ۵ در شبكه مجريان منتخب، مبلغ تحويل شده توسط فرستنده به مجري منتخب صادركننده، معادل همان مبلغ پرداختي به گيرنده توسط مجري منتخب پرداخت كننده است.

۳ـ ۵ پرداخت به گيرنده توسط مجري منتخب پرداخت كننده، مشروط به وصول وجوه مربوط از فرستنده نيست. انجام اين امر منوط به اجراي تعهدات مجري منتخب صادر كننده در قبال مجري منتخب پرداخت كننده در خصوص وديعه گذاري يا افتتاح يك حساب رابط است.

۶ ـ تعيين نرخها

۱ـ ۶ مجري منتخب صادر كننده، نرخ سرويس پرداخت پستي را تعيين مي كند.

۲ـ ۶ هزينه هاي خدمات اختياري يا جانبي درخواستي توسط فرستنده به اين نرخ اضافه مي شود.

۷ـ معافيت از هزينه ها

۱ـ۷ مقررات كنوانسيون پستي جهاني در مورد معافيت از هزينه هاي پستي براي مرسولات پستي اسراي نظامي و غيرنظامي، براي مرسولات سرويس پرداخت پستي براي اين گروه از گيرندگان نيز قابل اعمال است.

۸ ـ حق الزحمه مجري منتخب پرداخت كننده

۱ـ ۸ حق الزحمه مجري منتخب پرداخت كننده بابت اجراي سرويس پرداخت پستي، توسط مجري منتخب صادر كننده جبران مي شود.

۹ـ فواصل زماني براي تسويه حساب بين مجريان منتخب

۱ـ9 دفعات تسويه حساب بين مجريان منتخب در خصوص مبالغ پرداخت شده به گيرنده يا واريز شده به حساب وي از سوي يك فرستنده، با دفعات تسويه حساب حق الزحمه بين مجريان منتخب، متفاوت است. مبالغ پرداخت شده يا واريز شده به حساب، حداقل ماهي يكبار تسويه مي شوند.

۱۰ـ الزام اطلاع رساني به كاربران

۱ـ۱۰ اطلاعات زير بايد منتشر و در دسترس همه فرستندگان و كاربران قرار گيرد: شرايط مربوط به ارائه سرويس هاي پرداخت پستي، قيمت ها، نرخها، نرخ و ترتيبات مبادله، شرايط ايفاي مسؤوليت و نشاني هاي سرويس هاي مطالبه نامه ها و اطلاع رساني.

۲ـ۱۰ دسترسي به اين اطلاعات رايگان است.

ماده ۱۱ ـ كيفيت سرويس

۱ـ مجريان منتخب مي توانند از يك نشان تجاري مشترك براي معرفي سرويس هاي پرداخت پستي استفاده كنند.

۲ـ شوراي عمليات پستي، اهداف، عناصر و استانداردهايي را براي انتقال الكترونيك حوالجات پرداخت پستي تعريف مي كند.

۳ـ مجريان منتخب، حداكثر تعداد عناصر و استانداردهاي انتقال الكترونيك حوالجات پرداخت پستي را اعمال مي كنند.

فصل سوم ـ اصول تبادل الكترونيك داده ها

ماده ۱۲ ـ هم سازگاري

۱ـ شبكه ها

۱ـ۱ به منظور تبادل داده هاي مورد نياز براي اجراي سرويس پرداخت پستي ميان تمام مجريان منتخب و به منظور نظارت بر كيفيت سرويس، مجريان منتخب از سيستم تبادل داده هاي الكترونيك (اي دي آي) اتحاديه پستي جهاني يا هر سيستم ديگري كه هم سازگاري سرويس هاي پرداخت پستي طبق اين موافقتنامه را تضمين مي كند، استفاده مي كنند.

ماده 13 ـ تضمين امنيت تبادلات الكترونيك

۱ـ مجريان منتخب مسؤول صحت كاركرد تجهيزات خود هستند.

۲ـ به منظور تضمين صحت و سلامت داده هاي انتقالي، امنيت انتقال الكترونيك داده ها حفظ مي شود.

۳ـ مجريان منتخب طبق استانداردهاي بين المللي، امنيت تراكنش ها را حفظ مي كنند.

ماده ۱۴ ـ رديابي و رهگيري

۱ ـ سامانه (سيستم)هاي مورد استفاده توسط مجريان منتخب، امكان نظارت بر پردازش حواله و برگشت آن توسط فرستنده، تا زمان پرداخت به گيرنده يا واريز به حساب وي، يا در صورت اقتضاء، برگشت به فرستنده را فراهم مي كنند.

بخش دوم ـ قواعد حاكم بر سرويس هاي پرداخت پستي

فصل اول ـ فرآيند حوالجات پرداخت پستي

ماده ۱۵ ـ واريز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستي

۱ـ شرايط واريز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستي در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه ذكر شده اند.

۲ـ مدت اعتبار حواله هاي پرداخت پستي قابل تمديد نبوده و در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه ذكر شده است.

ماده ۱۶ ـ كنترل و پرداخت وجوه

۱ـ مجري منتخب پس از تأييد هويت گيرنده و صحت اطلاعات ارائه شده توسط وي، طبق قوانين ملي، پرداخت را به صورت نقدي انجام مي دهد. براي واريز به حساب يك حواله يا يك نقل و انتقال مالي، وجوه مربوط به حساب گيرنده واريز مي شود.

۲ـ محدوده زماني براي پرداخت وجوه در موافقتنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه بين مجريان منتخب تعيين مي شود.

ماده 17 حداكثر مبلغ

۱ـ مجريان منتخب حداكثر مبالغ ارسالي يا دريافتي، تعيين شده طبق مقررات ملي خودشان را به دفتر بين الملل اتحاديه پستي جهاني اطلاع مي دهند.

ماده ۱۸ ـ استرداد وجه

۱ـ ميزان استرداد

۱ـ۱ استرداد وجه در قالب سرويس هاي پرداخت پستي، مبلغ كامل حواله پرداخت پستي به پول رايج كشور صادر كننده را پوشش مي دهد. مبلغ برگشتي، مساوي با مبلغ پرداختي توسط فرستنده يا مبلغ برداشت شده از حساب وي مي باشد. اگر مجري منتخب مرتكب اشتباه شده باشد، هزينه سرويس پرداخت پستي به مبلغ برگشتي اضافه مي شود.

۲ـ۱ هيچ بازپرداختي در مورد حواله پولي تحويل در مقابل دريافت بها انجام نمي شود.

فصل دوم ـ مطالبه نامه ها و مسؤوليت

ماده ۱۹ ـ مطالبه نامه ها

۱ـ مهلت پذيرش مطالبه نامه ها، شش ماه از فرداي روز قبول حواله پرداخت پستي است.

۲ـ مجريان منتخب، حسب قوانين ملي، حق دارند مبلغي بابت مطالبه نامه هاي حوالجات پرداخت پستي از مشتريان دريافت كنند.

ماده ۲۰ ـ مسؤوليت مجريان منتخب در قبال كاربران

۱ـ رفتار با وجوه

۱ـ۱ مجري منتخب صادر كننده در قبال وجهي كه فرستنده در باجه پرداخت كرده يا از حساب او كسر شده، به استثناي حواله پولي تحويل در مقابل دريافت بها، مسؤول است مگر:

۱ـ۱ـ۱ حواله پرداخت پستي به گيرنده پرداخت شده يا

۲ـ۱ـ۱ به حساب گيرنده واريز شده يا

۳ـ۱ـ۱ وجه به صورت نقدي به فرستنده بازپرداخت يا به حساب وي واريز شده باشد.

۲ـ۱ در مورد حوالجات پولي تحويل در مقابل دريافت بها، مجري منتخب صادركننده در قبال گيرنده بابت وجوه نقدي تحويل شده به باجه يا كسر شده از حساب فرستنده تا زماني كه حواله پولي تحويل در مقابل دريافت بها كاملاً پرداخت شده يا به حساب گيرنده واريز شده باشد، مسؤول است.

ماده ۲۱ ـ تعهدات و مسؤوليت هاي مجريان منتخب در قبال يكديگر

۱ـ مجريان منتخب مسؤول اشتباهات خود هستند.

۲ـ شرايط و ميزان مسؤوليت در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه تعيين شده است.

ماده 22 عدم مسؤوليت مجريان منتخب

۱ـ مجريان منتخب در موارد زير مسؤول نيستند:

۱ـ۱ تأخير در اجراي سرويس

۲ـ۱ اگر به علت از بين رفتن اطلاعات سرويس پرداخت پستي در شرايط غيرمترقبه، قادر به ارائه حواله پرداخت پستي نباشند، مگر آنكه شواهدي دال بر مسؤوليت آنها وجود داشته باشد.

۳ـ۱ اگر خسارت ناشي از اهمال يا اشتباه فرستنده، به ويژه اگر در ارتباط با مسؤوليت وي در ارائه اطلاعات صحيح در حواله پرداخت پستي و مشروعيت منشأ و هدف حواله پرداخت پستي باشد.

۴ـ۱ اگر وجوه ارسالي توقيف شوند.

۵ ـ۱ در مورد وجوه اسراي نظامي و غيرنظامي.

۶ـ۱ در صورتي كه كاربر در مدت مقرر، مطالبه نامه اي ارائه نكرده باشد.

۷ـ۱ اگر مهلت اعاده سرويس هاي پرداخت پستي در كشور صادركننده منقضي شده باشد.

ماده ۲۳ ـ قيود تحديد تعهد مربوط به مسؤوليت

۱ـ هيچ قيد تحديد تعهدي درباره مقررات مربوط به مسؤوليت، مندرج در مواد ۲۰ تا ۲۲ (مگر در صورت توافق دوجانبه) پذيرفته نمي شود.

فصل سوم ـ روابط مالي

ماده ۲۴ ـ قواعد حسابداري و مالي

۱ـ قواعد حسابداري

۱ـ۱ مجريان منتخب، تابع قواعد حسابداري مندرج در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه هستند.

۲ـ تنظيم صورتحساب هاي كلي و ماهيانه

۱ـ۲ مجري منتخب پرداخت كننده، صورتحساب ماهيانه اي براي مجري منتخب صادر كننده تنظيم مي كند كه نشان دهنده مبالغ پرداختي براي حوالجات سرويس پرداخت پستي است. حسابهاي ماهانه در فواصل زماني يكسان در يكديگر ادغام شده و حساب تراز كل را تشكيل مي دهند كه شامل وديعه ها بوده و در نهايت، تراز كل مشخص مي شوند.

۳ـ وديعه

۱ـ۳ در حالت عدم موازنه در مبادلات بين مجريان منتخب، مجري منتخب صادر كننده حداقل ماهي يكبار وديعه اي را در شروع دوره تسويه حساب به مجري منتخب پرداخت كننده، مي پردازد. اگر افزايش دفعات تسويه مبادلات، باعث كاهش دوره به كمتر از يك هفته شود، مجريان مي توانند در مورد صرف نظر كردن از وديعه، توافق كنند.

۴ـ حساب تمركزي

۱ـ۴ در اصل، هر مجري منتخب يك حساب تمركزي براي وجوه كاربران دارد. اين وجوه فقط براي تسويه حواله پرداختي به گيرنده يا استرداد حواله هاي برگشتي به فرستنده استفاده مي شود.

۲ـ۴ وديعه هاي پرداختي توسط مجري منتخب صادركننده به حساب تمركزي مجري منتخب پرداخت كننده واريز مي شود. اين وديعه ها فقط براي پرداخت به گيرنده استفاده مي شود.

۵ ـ سپرده تضميني

۱ـ ۵ طبق شرايط مندرج در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه، ممكن است به پرداخت يك سپرده تضميني نياز باشد.

ماده ۲۵ ـ تسويه و پاياپاي

۱ـ تسويه متمركز

۱ـ۱ تسويه بين مجريان منتخب را مي توان طبق رويه مندرج در آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه از طريق اتاق پاياپاي مركزي و از محل حساب هاي تمركزي مجريان منتخب انجام داد.

۲ـ تسويه دوجانبه

۱ـ۲ صدور صورتحساب بر اساس تراز حساب كل

۱ـ۱ـ۲ به طور كلي، مجريان منتخبي كه عضو سيستم پاياپاي مركزي نيستند، بر اساس تراز حساب كل تسويه حساب مي كنند.

۲ـ۲ حساب رابط

۱ـ۲ـ۲ اگر مجريان منتخب مؤسسه جيرو داشته باشند، هر يك مي توانند يك حساب رابط افتتاح كرده و از طريق آن، بدهي و طلب ناشي از سرويس هاي پرداخت پستي را تسويه كنند.

۲ـ۲ـ۲ اگر مجري منتخب پرداخت كننده فاقد مؤسسه جيرو باشد، حساب رابط را مي توان نزد يك مؤسسه مالي ديگر افتتاح كرد.

۳ـ۲ ارز تسويه

۱ـ۳ـ۲ تسويه حساب هاي بين مجريان منتخب به ارز كشور مقصد يا ارز كشور ثالث مورد توافق، انجام مي شود.

بخش سوم ـ مقررات مقطعي و پاياني

ماده ۲۶ ـ قيود تحديد تعهد در كنگره

۱ـ قيود تحديد تعهد مغاير با ماهيت و هدف اتحاديه پذيرفته نخواهند شد.

۲ـ به عنوان يك قاعده كلي، هر كشور عضوي كه نظرات مغاير با ديگر كشورهاي عضو دارد، بايد تا حد امكان سعي كند عقايد خود را با اكثريت كشورها هماهنگ كند. قيود تحديد تعهد بايد فقط در موارد بسيار ضروري ارائه و توجيه منطقي داشته باشند.

۳ـ قيود تحديد تعهد مربوط به مواد اين موافقتنامه بايد در قالب پيشنهادي مكتوب به يكي از زبانهاي كاري دفتر بين الملل تهيه و طبق مقررات مربوط در آيين نامه داخلي به كنگره ارائه شوند.

۴ـ اجرائي شدن پيشنهادهاي مربوط به قيود تحديد تعهد، منوط به تصويب اكثريت لازم براي اصلاح ماده اي است كه قيد تحديد تعهد به آن مربوط مي شود.

۵ ـ در اصل، قيود تحديد تعهد بايد متقابلاً بين كشور عضو ارائه كننده قيد تحديد تعهد و ساير كشورهاي عضو اعمال شوند.

۶ ـ قيود تحديد تعهد مربوط به اين موافقتنامه، طبق پيشنهادهاي مصوب كنگره، در پروتكل نهايي اين موافقتنامه درج مي شوند.

ماده ۲۷ ـ مقررات پاياني

۱ـ در صورت اقتضاء، در تمام مواردي كه در اين موافقتنامه به صراحت ذكر نشده، مفاد كنوانسيون حاكم خواهد بود.

۲ـ ماده ۴ اساسنامه در مورد اين موافقتنامه اعمال نمي شود.

۳ـ شرايط تصويب پيشنهادهاي مربوط به اين موافقتنامه و آيين نامه اجرائي آن

۱ـ۳ اجرائي شدن پيشنهادهاي ارائه شده به كنگره در ارتباط با اين موافقتنامه، منوط به تصويب اكثريت كشورهاي عضو واجد حق رأي كه اين موافقتنامه را امضاء كرده اند، مي باشد. حداقل نيمي از كشورهاي عضوي كه در كنگره شركت كرده و حق رأي دارند، بايد هنگام رأي گيري حضور داشته باشند.

۲ـ۳ اجرائي شدن پيشنهادهاي مربوط به آيين نامه اجرائي اين موافقتنامه، منوط به تصويب اكثريت اعضاي شوراي عمليات پستي حاضر در زمان رأي گيري و واجد حق رأي كه اين موافقتنامه را امضاء كرده يا به آن ملحق شده اند، مي باشد.

۳ـ۳ اجرائي شدن پيشنهادهاي ارائه شده بين دو كنگره در ارتباط با اين موافقتنامه، منوط به كسب آراء زير است:

۱ـ۳ـ۳ اگر موضوع پيشنهاد، افزودن مقررات جديد باشد، دوسوم آراي حداقل نيمي از كشورهاي عضو امضاء كننده موافقتنامه كه حق رأي داشته و در رأي گيري شركت كرده باشند.

۲ـ۳ـ۳ اگر موضوع پيشنهاد، اصلاح مقررات اين موافقتنامه باشد، اكثريت آراي حداقل نيمي از كشورهاي عضو امضاء كننده موافقتنامه كه حق رأي داشته و در رأي گيري شركت كرده باشند.

۳ـ۳ـ۳ اگر موضوع پيشنهاد، تفسير مقررات اين موافقتنامه باشد، اكثريت آراء .

۴ـ۳ صرف نظر از مقررات بند ۱ـ۳ـ۳، كشورهاي عضوي كه قوانين ملي آنها مغاير با مقررات جديد پيشنهادي باشند، مي توانند ظرف مدت ۹۰ روز از ابلاغ آن، يك بيانيه مكتوب مبني بر عدم پذيرش مقررات جديد به مديركل دفتر بين الملل ارسال كنند.

ماده 28 ـ به اجـراء درآمدن و مدت اعـتبار موافقـتنامه سرويـس هاي پرداخت پستي

۱ـ اين موافقتنامه از اول ژانويه ۲۰۱۴ (يازده دي ۱۳۹۲) به اجراء درآمده و تا زمان اجرائي شدن احكام كنگره بعدي به قوت خود باقي است.

در تأييد موارد فوق، نمايندگان تام الاختيار دولت هاي كشورهاي متعاهد، اين موافقتنامه را در يك نسخه اصلي امضاء كردند كه نزد مديركل دفتر بين الملل اتحاديه پستي جهاني نگهداري و تصوير آن براي هر يك از طرفهاي متعاهد ارسال مي شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن كنوانسيون پستي جهاني، شامل مقدمه و چهل ماده و تشريفات (پروتكل) نهايي كنوانسيون پستي جهاني مشتمل بر شانزده ماده و آيين نامه عمومي اتحاديه پستي جهاني مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرويس هاي پرداخت پستي شامل بيست و هشت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27 /11 / 1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني