قانون تصویب احكام و مصوبات بیست و پنجمین كنگره اتحادیه جهانی پست مصوب 1395

قانون تصویب احكام و مصوبات بیست و پنجمین كنگره اتحادیه جهانی پست (منعقدشده در دوحه ـ ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی) مصوب 1395,11,10

ماده واحده ـ احكام و مصوبات بیست و پنجمین كنگره اتحادیه جهانی پست، منعقدشده به تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ میلادی در دوحه شامل كنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر چهل ماده، تشریفات (پروتكل) نهایی كنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده، آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی مشتمل بر بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره ۱ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پیوست های (۲) (اولین تشریفات (پروتكل) الحاقی به آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، (۳) (كنوانسیون پستی جهانی)، (۴) (تشریفات (پروتكل) نهایی كنوانسیون پستی جهانی)، (۵) (موافقتنامه سرویس های پرداخت پستیو (۷) (آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احكام و مصوبات بیست و چهارمین كنگره اتحادیه جهانی پست منعقدشده در ژنو ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی) مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۳ ملغی می گردد.

تبصره 2ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح، موضوع ماده (38) كنوانسیون پستی جهانی، ماده (158) آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده (27) موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی الزامی است.

تبصره ۳ـ رعایت اصل یكصد وسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده (۱۵۳) آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
كنوانسیون پستی جهانی

امضاء كنندگان، نمایندگان تام الاختیار دولتهای كشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوب دهم جولای ۱۹۶۴ (۱۹ تیر ۱۳۴۳) در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه، قواعد حاكم بر سرویس پستی بین المللی را كه در این كنوانسیون آمده، تدوین كردند.

بخش اول ـ قواعد مشترك حاكم بر سرویس پستی بین المللی

فصل واحد ـ مقررات كلی

ماده ۱ـ تعاریف

۱ـ در راستای اهداف كنوانسیون پستی جهانی، عبارات زیر به این شرح تعریف می شوند:

۱ـ۱ امانت: مرسوله قابل حمل تحت شرایط كنوانسیون و آیین نامه امانات پستی؛

۲ـ۱ فرسته (دپش) سربسته: كیسه یا مجموع كیسه ها یا سایر ظروف برچسب دار، مهروموم شده با یا بدون سرب، حاوی مرسولات پستی؛

۳ـ۱ فرسته (دپش) های اشتباه در مسیر: ظروف (كیسه هایوارده به دفتر مبادله ای غیراز آنچه كه در سرتخته كیسه اشاره شده است؛

۴ـ۱ اطلاعات شخصی: اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی كاربر یك سرویس پستی؛

۵ـ۱ مرسولات اشتباه در ارسال: مرسولات وارده به یك دفتر مبادله كه مربوط به دفتر مبادله كشور دیگری هستند؛

۶ـ۱ مرسوله پستی: عبارت كلی قابل اطلاق به هر چیز ارسال شده توسط ادارات پست (پست نامه ، امانات پستی، حواله های پولی و غیره)؛

۷ـ۱ نرخهای گذر (ترانزیت): حق الزحمه خدمات ارائه شده توسط یك حمل كننده در كشور معبر (مجری منتخب، سرویس دیگر یا تركیبی از هر دو) مربوط به گذر (ترانزیت) زمینی، دریایی و یا هوایی مرسولات؛

۸ـ۱ حقوق پایانه (ترمینال): حق الزحمه ای كه مجری منتخب كشور مقصد از مجری منتخب كشور مبدأ بابت جبران هزینه های ایجاد شده در كشور مقصد برای پست نامه های وارده طلبكار است؛

۹ـ۱ مجری منتخب: هر نهاد دولتی یا غیردولتی رسماً انتخاب شده توسط كشور عضو برای ارائه خدمات پستی و رعایت الزامات مربوط ناشی از احكام اتحادیه در قلمرو خود؛

۱۰ـ۱ بسته كوچك: مرسوله قابل حمل تحت شرایط كنوانسیون و آیین نامه پست نامه ها؛

۱۱ـ۱ نرخ ورود به سرزمین: حق الزحمه ای كه مجری منتخب كشور مقصد از مجری منتخب كشور مبدأ بابت هزینه های ایجاد شده در كشور مقصد برای امانات وارده طلبكار است؛

۱۲ـ۱ نرخ گذر (ترانزیت) از سرزمین: حق الزحمه خدمات ارائه شده توسط یك حمل كننده در كشور معبر (مجری منتخب، سرویس دیگر یا تركیبی از هر دو) مربوط به گذر (ترانزیت) زمینی و یا هوایی امانات در قلمرو خود؛

۱۳ـ۱ نرخ دریایی: حق الزحمه مربوط به خدمات ارائه شده توسط یك حمل كننده (مجری منتخب، سرویس دیگر یا تركیبی از هر دو) مشاركت كننده در حمل دریایی امانات؛

۱۴ـ۱ سرویس پستی همگانی: ارائه مستمر خدمات پستی پایه با كیفیت در تمام نقاط قلمرو یك كشور عضو برای همه مشتریان، با قیمتهای مناسب؛

۱۵ـ۱ گذر (ترانزیت) مكشوفه: گذر (ترانزیت) مكشوفه از طریق كشوری واسط برای مرسولاتی كه تعداد یا وزن آنها، تشكیل فرسته (دپش) های سربسته برای كشور مقصد را توجیه نمی كند.

ماده ۲ـ تعیین نهاد یا نهادهای مسؤول انجام الزامات ناشی از پیوستن به كنوانسیون

۱ـ كشورهای عضو ظرف مدت شش ماه از پایان كنگره، دفتر بین الملل را از نام و نشانی نهاد دولتی مسؤول نظارت بر امور پستی و نام و نشانی مجری یا مجریان رسماً انتخاب شده برای ارائه خدمات پستی و انجام الزامات ناشی از احكام اتحادیه در قلمرو خود آگاه می سازند. هرگونه تغییر در نهادهای دولتی و مجریان منتخب رسمی در بین دو كنگره، در اسرع وقت به دفتر بین الملل اعلام می شود.

ماده ۳ـ سرویس پستی همگانی

۱ـ در راستای تحكیم مفهوم وحدت قلمرو پستی اتحادیه، كشورهای عضو حق دسترسی همه كاربران/ مشتریان به سرویس پستی همگانی را تضمین می كنند. منظور از این سرویس، ارائه مستمر خدمات پستی پایه با كیفیت توسط كشورهای عضو در تمام نقاط قلمرو خود با قیمتهای مناسب است.

۲ـ كشورهای عضو با توجه به این هدف و در نظر گرفتن نیازهای مردم و شرایط ملی و در چهارچوب قوانین پستی ملی خود یا سایر شیوه های معمول، حیطه خدمات پستی ارائه شده و الزامات كیفی و قیمت های مناسب را تعیین می كنند.

۳ـ كشورهای عضو، عرضه خدمات پستی و رعایت استانداردهای كیفی توسط مجریان مسؤول ارائه سرویس پستی همگانی را تضمین می كنند.

۴ـ كشورهای عضو، تأمین پایا و به تبع آن، پایدار سرویس پستی همگانی را تضمین می كنند.

ماده ۴ـ آزادی گذر (ترانزیت)

۱ـ اصل آزادی گذر (ترانزیت) در ماده (۱) اساسنامه ذكر شده است. بر مبنای این اصل، كشورهای عضو مكلفند تضمین كنند مجریان منتخب آنها، فرسته (دپش) های سربسته و پست نامه های مكشوفه تحویل شده به آنها توسط مجری منتخب دیگر را همواره از سریعترین مسیرها و با ایمن ترین وسایل مورد استفاده برای مرسولات خود رهسپار می كنند. این اصل در مورد مرسولات اشتباه در ارسال و فرسته (دیش) های اشتباه در مسیر نیز اعمال می شود.

۲ـ كشورهای عضوی كه در امر مبادله نامه های حاوی مواد واگیر یا مواد رادیواكتیو مشاركت ندارند، می توانند از پذیرفتن این مرسولات بصورت گذر (ترانزیت) مكشوفه در قلمروشان خودداری كنند. این رویه در مورد پست نامه ها به استثنای نامه ها، كارت پستال ها و مرسولات نابینایان اعمال می شود. رویه مذكور در مورد اوراق چاپی، گاهنامه ها، مجلات، بسته های كوچك و كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”) كه محتویات آنها با مقررات حاكم بر شرایط نشر یا توزیع آنها در كشور معبر مطابقت نداشته باشد نیز اعمال می شود.

۳ـ آزادی گذر (ترانزیت) امانات پستی ارسالی از مسیرهای زمینی و دریایی، محدود به قلمرو كشورهایی است كه در این سرویس مشاركت دارند.

۴ـ آزادی گذر (ترانزیت) امانات هوایی در سرتاسر قلمرو اتحادیه تضمین می شود. اما كشورهای عضوی كه سرویس امانات پستی را ارائه نمی كنند، ملزم به رهسپاری امانات هوایی از مسیر زمینی نیستند.

۵ـ اگر كشور عضوی مقررات مربوط به آزادی گذر (ترانزیت) را رعایت نكند، سایر كشورهای عضو می توانند ارتباط پستی خود با آن كشور عضو را متوقف سازند.

ماده ۵ـ مالكیت مرسولات پستی، استرداد از پست، تغییر یا تصحیح نشانی، تغییر مسیر، برگشت مرسولات توزیع نشدنی به فرستنده

۱ـ هر مرسوله پستی تا زمانی كه به مالك قانونی تسلیم نشده باشد متعلق به فرستنده است، مگر اینكه طبق مقررات كشور مبدأ یا مقصد و در صورت اعمال بندهای ۱ـ۱-۲ یا ۳ ماده ۱۸ طبق قوانین كشور گذر (ترانزیت) كننده ضبط شود.

۲ـ فرستنده یك مرسوله پستی می تواند مرسوله خود را از پست پس گرفته، نشانی آنرا تغییر داده یا اصلاح كند. هزینه ها و سایر شرایط در آیین نامه ها ذكر شده اند.

۳ـ كشورهای عضو تضمین می كنند مجریان منتخب آنها، مرسولات پستی را در صورتی كه گیرنده نشانی خود را تغییر داده باشد، تغییر مسیر داده و مرسولات توزیع نشدنی را به فرستنده برگشت دهند. هزینه ها و سایر شرایط در آیین نامه ها ذكر شده اند.

ماده ۶ ـ نرخها

۱ـ نرخهای مربوط به سرویسهای مختلف پستی بین الملل و سرویسهای ویژه توسط كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، بسته به قوانین ملی، در انطباق با اصول مندرج در كنوانسیون و‏ آیین نامه های آن تعیین می شود. این نرخها اساساً باید با قیمت تمام شده خدمات ارائه شده متناسب باشند.

۲ـ كشور عضو مبدأ یا مجری منتخب آن، بسته به قوانین ملی، نرخهای پستی مربوط به حمل پست نامه ها و امانات پستی را تعیین می كند. این نرخها به شرطی شامل هزینه توزیع مرسولات در مكان نشانی است كه این سرویس در كشور مقصد برای مرسولات مورد بحث دایر باشد.

۳ـ نرخهای دریافتی، از جمله نرخهایی كه به عنوان راهنما در احكام ذكر شده اند، حداقل باید برابر با نرخهای دریافتی در سرویس داخلی و با همان مشخصات (گروه مرسولات، تعداد، زمان قبول تا توزیع و غیره) باشند.

۴ـ كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، بسته به قوانین ملی، مجازند نرخهایی فراتر از نرخهای راهنمای مندرج در احكام اخذ كنند.

۵ـ كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها مجازند بر مبنای قوانین ملی خود و با رعایت آستانه نرخهای مندرج در بند ۳، برای پست نامه ها و امانات پست شده در قلمرو كشور عضو، نرخهای كمتری أخذ كنند. برای مثال آنها می توانند به مشتریان كلان پست تخفیف دهند.

۶ـ هچگونه هزینه پستی به غیر از هزینه های تعیین شده در احكام از مشتریان أخذ نمی شود.

۷ـ مجریان منتخب، به استثنای موارد تصریح شده در احكام، نرخهای دریافتی را برای خود حفظ می كنند.

ماده ۷ـ معافیت از نرخهای پستی

۱ـ اصل

۱ـ۱ موارد معافیت از نرخهای پستی اگر به معنای معافیت از پیش پرداخت پستی باشند به صراحت در كنوانسیون تعیین می شوند. اما، آیین نامه ها ‏می‏توانند معافیت از پیش پرداخت پستی و پرداخت نرخهای گذر (ترانزیت)، حقوق پایانه (ترمینالو نرخهای ورود به سرزمین را برای پست نامه ها و امانات پستی مربوط به سرویس اداری ارسالی توسط كشورهای عضو، مجریان منتخب و اتحادیه های محدود در نظر گیرند. علاوه بر این، پست نامه ها و امانات پستی ارسالی توسط دفتر بین الملل اتحادیه به اتحادیه های محدود، كشورهای عضو و مجریان منتخب به عنوان مرسولات مربوط به سرویس اداری در نظر گرفته شده و از تمام نرخهای پستی معافند. اما كشور عضو مبدأ یا مجری منتخب آن می تواند اضافه نرخ هوایی از مرسولات أخیرالذكر أخذ كند.

۲ـ اسرای نظامی و غیرنظامی

۱ـ۲ پست نامه ها، امانات پستی و مرسولات سرویس های پرداخت پستی به نشانی اسرای نظامی یا ارسالی توسط آنها، به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مذكور در آیین نامه های كنوانسیون و موافقت نامه سرویس های پرداخت پستی، از تمام نرخهای پستی به استثنای اضافه نرخ هوایی معافند. مقررات یاد شده در مورد متخاصمین دستگیر شده و بازداشت شده در یك كشور بی طرف نیز اعمال می شود.

۲ـ۲ مقررات تعیین شده در بند ۱ـ۲، در مورد پست نامه ها، امانات پستی و سرویس های پرداخت پستی از مبدأ دیگر كشورها به نشانی اسرای غیرنظامی یا ارسالی توسط این افراد، طبق كنوانسیون ۱۲ آگوست ۱۹۴۹ (۲۱ مرداد ۱۳۲۸) ژنو در مورد حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مذكور در آیین نامه های كنوانسیون و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی نیز اعمال می شود.

۳ـ۲ دفاتر مذكور در آیین نامه های كنوانسیون و موافقت نامه سرویس های پرداخت پستی نیز كه مرسولات پست نامه، امانات پستی و سرویس های پرداخت پستی به افراد اشاره شده در بندهای ۱ـ۲ و ۲ـ۲ را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت یا ارسال می كنند، از پرداخت نرخهای پستی معافند.

۴ـ۲ امانات تا ۵ كیلوگرم به صورت معاف از هزینه پستی قبول می شوند. در مواردی كه محتوای امانات قابل تفكیك نبوده و امانات به نشانی یك اردوگاه یا نماینده زندانیان برای توزیع بین زندانیان باشند، وزن آنها می تواند تا ۱۰‏كیلوگرم افزایش یابد.

۵ـ۲ در محاسبات میان مجریان منتخب، هیچ نرخی به جز هزینه حمل هوایی قابل اعمال در مورد امانات هوایی، به امانات اداری و امانات مربوط به اسرای نظامی و غیرنظامی تعلق نمی گیرد.

۳ـ مرسولات برای نابینایان

۱ـ۳ هر مرسوله مربوط به نابینایان ارسالی/ دریافتی توسط یك سازمان ویژه نابینایان یا هر مرسوله ارسالی/ دریافتی توسط یك فرد نابینا، تا جایی كه این مرسولات در سرویس داخلی مجری منتخب فرستنده قابل قبول هستند، از تمام نرخهای پستی به استثنای اضافه نرخ هوایی معافند.

۲ـ۳ـ در این ماده:

۱ـ۲-۳ یك نابینا فردی است كه به عنوان نابینا یا كم بینا در كشور خود ثبت نام شده یا طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، به عنوان نابینا یا كم بینا قلمداد می شود؛

۲ـ۲-۳ سازمانی برای نابینایان به معنی مؤسسه (انستیتو) یا انجمنی است كه به نابینایان خدمت رسانی كرده یا رسماً نماینده نابینایان است؛

۳ـ۲-۳ مرسولات برای نابینایان شامل مكاتبات، نوشته های ویژه آنان به هر شكل شامل نوارهای صوتی و هر نوع تجهیزات و مواد ساخته شده یا جور شده برای كمك به افراد نابینا در حل مشكلات نابینایی، همانطور كه در آیین نامه پست نامه ها شرح داده شده، می باشند.

ماده ۸ ـ تمبرهای پستی

۱ـ [حق استفاده از] اصطلاح “تمبر پستی” طبق این كنوانسیون محفوظ است و منحصراً به تمبرهایی اطلاق می شود كه با شرایط این ماده و آیین نامه ها مطابقت داشته باشند.

۲ـ تمبرهای پستی:

۱ـ۲ باید فقط با اجازه كشور یا قلمرو عضو و طبق احكام اتحادیه چاپ و منتشر شوند؛

۲ـ۲ نشانی از حاكمیت بوده و طبق احكام اتحادیه، هنگام الصاق به مرسولات پستی، نشانه پیش پرداخت هزینه پستی برابر با ارزش واقعی آنها هستند؛

۳ـ۲ باید به منظور پیش پرداخت پستی یا اهداف تمبرشناسی در كشور یا قلمرو عضو انتشار، طبق قوانین ملی خود، گردش یابند.

۴ـ۲ باید در دسترس تمام ساكنان كشور یا قلمرو عضو انتشار باشند.

۳ـ تمبرهای پستی دربرگیرنده موارد زیر هستند:

1ـ3 نام كشور یا قلمرو عضو انتشار به الفبای لاتین [پاورقی 1]

[پاورقی 1] به استثنای بریتانیای كبیر كه كشوری است كه اصطلاح تمبر پستی را ابداع كرده است.

۲ـ۳ قیمت اسمی كه به اشكال زیر بیان می شود:

۱ـ۲-۳ در كل، به پول رسمی كشور یا قلمرو انتشار یا به عنوان یك حرف یا نشانه؛

۲ـ۲-۳ با استفاده از سایر ویژگی های تعیین كننده.

۴ـ نشانهای كشوری، علائم رسمی نظارتی و نمادهای سازمان های بین الدولی مندرج روی تمبرهای پستی طبق كنوانسیون پاریس برای حمایت از مالكیت صنعتی، محفوظ هستند.

۵ ـ موضوع و طرح تمبرهای پستی باید:

۱ـ۵ـ مطابق با روح دیباچه اساسنامه اتحادیه و تصمیمات متخذه توسط نهادهای اتحادیه باشند؛

۲ـ۵ـ ارتباط نزدیكی با هویت فرهنگی كشور یا قلمرو عضو داشته یا در نشر فرهنگ یا حفظ صلح مشاركت نمایند؛

۳ـ۵ در گرامیداشت شخصیت ها یا رویدادهای غیرملی كشور یا قلمرو عضو، ارتباط نزدیكی با كشور یا قلمرو مزبور داشته باشند؛

۴ـ۵ عاری از خصلت سیاسی یا هرگونه موضوع اهانت آمیز به یك فرد یا كشور باشند؛

۵ـ۵ برای كشور یا قلمرو عضو اهمیت زیادی داشته باشند.

۶ـ نقوش پیش پرداخت پستی، نقوش ماشینهای نقش تمبر و نقوش دستگاههای چاپ یا سایر فرآیندهای چاپ یا مهرزنی، طبق احكام اتحادیه فقط می توانند با مجوز كشور یا قلمرو عضو مورد استفاده قرار گیرند.

۷ـ كشورهای عضو پیش از انتشار تمبرهای پستی با استفاده از مواد یا فناوریهای جدید، اطلاعات لازم در خصوص سازگاری این تمبرها با دستگاههای پردازش پستی را به دفتر بین الملل اعلام می كنند. دفتر بین الملل متعاقباً به كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها اطلاع رسانی می كند.

ماده ۹ـ امنیت پستی

۱ـ كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، الزامات امنیتی تعریف شده در استانداردهای امنیتی اتحادیه پستی جهانی را برآورده ساخته و یك راهبرد پیش فعالانه امنیتی در تمام سطوح عملیات پستی به منظور حفظ و افزایش اعتماد مردم به خدمات پستی، با لحاظ منافع همه مقامات ذی ربط اتخاذ و اجراء می كنند. راهبرد مذكور به ویژه شامل اصل تبعیت از الزامات ارائه پیش داده الكترونیك مرسولات پستی مشخص شده در اجرای مقررات (شامل نوع و معیار مرسولات پستی) متخذه توسط شورای عملیات پستی و شورای راهبری طبق استانداردهای ارسال پیام فنی اتحادیه پستی جهانی خواهد بود. این راهبرد همچنین شامل تبادل اطلاعات پیرامون حفظ ایمنی و امنیت حمل و نقل و گذر (ترانزیتپست بین كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها است.

۲ـ هرگونه اقدام امنیتی اعمال شده در زنجیره حمل و نقل پستی بین المللی باید متناسب با خطر یا تهدیداتی كه خواستار توجه به آن هستند بوده و باید بدون ایجاد اختلال در تجارت یا ترافیك پستی جهانی با در نظر گرفتن ویژگی های شبكه پستی، اجراء شوند. اقدامات امنیتی با اثر بالقوه جهانی بر عملیات پستی باید با مشاركت ذی نفعان مرتبط و به یك روش متعادل و هماهنگ شده بین المللی انجام شوند.

ماده ۱۰ـ توسعه پایدار

۱ـ كشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها یك راهبرد پیش فعالانه توسعه پایدار در تمام سطوح عملیات پستی با تمركز بر فعالیت محیطی، اجتماعی و اقتصادی اتخاذ و اجراء كرده و آگاهی از توسعه پایدار در سرویس های پستی را ارتقاء می بخشند.

ماده ۱۱ـ تخلفات

۱ـ مرسولات پستی

۱ـ۱ كشورهای عضو متعهد می شوند اقدامات مقتضی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات هر فرد مقصر در موارد زیر به عمل آورند:

1ـ1ـ1 قرار دادن مواد مخدر، روان گردان، منفجره و قابل اشتعال یا سایر مواد خطرناكی كه قراردادن آنها در مرسولات پستی به صراحت در كنوانسیون مجاز اعلام نشده؛

۲ـ۱ـ۱ قراردادن اقلام با ماهیت سوء استفاده جنسی از كودكان در مرسولات پستی.

۲ـ شیوه های پیش پرداخت پستی و پرداخت پستی

۱ـ۲ كشورهای عضو متعهد می شوند اقدامات مقتضی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات هرگونه تخلف مربوط به روشهای پیش پرداخت پستی مندرج در این كنوانسیون، نظیر موارد زیر را به عمل آورند:

۱ـ۱ـ۲ تمبرهای پستی در گردش یا از دور خارج؛

۲ـ۱ـ۲ نقوش پیش پرداخت پستی؛

۳ـ۱ـ۲ نقوش ماشینهای نقش تمبر یا ماشینهای چاپ؛

۴ـ۱ـ۲ تمبر(كوپن رپنس) های بین المللی.

۲ـ۲ در این كنوانسیون، تخلفات مربوط به روشهای پیش پرداخت پستی به اقداماتی اطلاق می شود كه با قصد بهره مندی غیرقانونی (انتفاع من غیرحق) برای خود فرد یا شخص ثالث صورت بگیرد. اقدامات زیر مستوجب مجازات است:

۱ـ۲ـ۲ هر اقدام فریبكارانه، تقلب یا جعل هر وسیله پیش پرداخت پستی یا هر عمل خلاف یا غیرقانونی مربوط به ساخت بدون مجوز چنین وسایلی؛

۲ـ۲ـ۲ هر اقدامی در راستای استفاده، ترویج، بازاریابی، توزیع، اشاعه، انتقال، عرضه، نمایش یا تعمیم هر وسیله پیش پرداخت پستی مجعول، مقلوب یا تقلید شده؛

۳ـ۲ـ۲ هر اقدامی برای استفاده یا اشاعه هر وسیله پیش پرداخت پستی كه قبلاً استفاده شده؛

۴ـ۲ـ۲ هر تلاشی برای ارتكاب تخلفات مذكور.

۳ـ عمل متقابل

۱ـ۳ در ارتباط با اعمال مجازاتها، هیچ تفاوتی بین اقدامات مذكور در بند ۲ در مورد استفاده از ابزارهای پیش پرداخت پستی، داخلی یا خارجی وجود ندارد. این رویه مشمول هیچ عمل متقابل قانونی یا قراردادی نمی شود.

ماده ۱۲ـ پردازش اطلاعات شخصی

۱ـ اطلاعات شخصی كاربران فقط برای اهدافی كه طبق قوانین ملی جمع آوری شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند.

۲ـ اطلاعات شخصی كاربران فقط به طرف های ثالثی كه طبق قوانین ملی، مجاز به دسترسی به آنها هستند، فاش می شود.

۳ـ كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، محرمانه بودن و امنیت اطلاعات شخصی كاربران طبق قوانین ملی خود را تضمین می كنند.

۴ـ مجریان منتخب به مشتریان خود، استفاده به عمل آمده از اطلاعات شخصی آنها و به ویژه، هدف از جمع آوری اطلاعات را اعلام می نمایند.

بخش دوم ـ قواعد حاكم بر پست نامه ها و امانات پستی

فصل اول ـ تأمین خدمات

ماده ۱۳ـ خدمات پایه

۱ـ كشورهای عضو تضمین می كنند مجریان منتخب آنها، مرسولات پست نامه را قبول، پردازش، حمل و توزیع كنند.

۲ـ پست نامه ها عبارتند از:

۱ـ۲ مرسولات با اولویت و بدون اولویت تا ۲ كیلوگرم؛

۲ـ۲ نامه ها، كارت پستال ها، اوراق چاپی (مطبوعاتو بسته های كوچك تا ۲ كیلوگرم؛

۳ـ۲ مرسولات برای نابینایان، تا ۷ كیلوگرم؛

۴ـ۲ كیسه های مخصوص حاوی روزنامه ها، گاهنامه ها، كتاب ها و اسناد چاپی مشابه به یك گیرنده در یك نشانی تا وزن ۳۰ كیلوگرم كه كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”) نامیده می شوند؛

۳ـ پست نامه ها، در انطباق با آیین نامه پست نامه ها، بر مبنای سرعت یا محتوای آنها طبقه بندی می شوند.

۴ـ محدودیت های وزنی بالاتر از موارد مذكور در بند ۲ به طور اختیاری در مورد برخی گروههای پست نامه تحت شرایط مذكور در آیین نامه پست نامه ها اعمال می شود.

۵ـ با در نظر گرفتن بند ۸، كشورهای عضو تضمین می كنند مجریان منتخب آنها، امانات پستی تا ۲۰ كیلوگرم را (همانطور كه در كنوانسیون ذكر شده یا در مورد امانات صادره به خارج و پس از توافق دوجانبه، به هر طریقی كه بیشترین مزیت را برای مشتریان شان داشته باشد) قبول، پردازش، ارسال و توزیع كنند.

۶ ـ محدودیت های وزنی بالاتر از ۲۰ كیلوگرم به طور اختیاری برای برخی گروههای امانات پستی و تحت شرایط مذكور در آیین نامه امانات پستی اعمال می شود.

۷ـ هر كشور عضوی كه مجری منتخب آن، حمل امانات پستی را برعهده نگیرد، می تواند ترتیبی اتخاذ كند تا مقررات مندرج در كنوانسیون توسط شركتهای حمل و نقل اجراء شود. همچنین می تواند این سرویس را به امانات دریافتی از یا ارسالی به نقاط فعالیت این شركتها محدود سازد.

۸ ـ صرف نظر از بند(۵)، كشورهای عضوی كه پیش از اول ژانویه ۲۰۰۱ (۱۲دی ۱۳۷۹) به موافقتنامه امانات پستی ملحق نشده اند، ملزم به ارائه سرویس امانات پستی نیستند.

ماده ۱۴ـ طبقه بندی مرسولات پست نامه بر اساس فرمت آنها

۱ـ در سیستم طبقه بندی اشاره شده در بند ۳ ماده ۱۳، مرسولات پست نامه ها همچنین می توانند بر مبنای فرمت آنها مانند نامه های كوچك (پی)، نامه های بزرگ (جیو نامه های حجیم و جاگیر (ای) طبقه بندی شوند. حدود اندازه و اوزان در آیین نامه پست نامه ها شرح داده شده است.

ماده ۱۵ـ خدمات جانبی

۱ـ كشورهای عضو، تأمین خدمات جانبی اجباری زیر را تضمین می كنند:

۱ـ۱ سرویس ثبت برای پست نامه های صادره با اولویت و هوایی؛

۲ـ۱ سرویس ثبت برای تمام پست نامه های ثبتی وارده.

۲ـ كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها می توانند خدمات جانبی اختیاری زیر را در روابط با مجریان منتخب موافق ارائه سرویس، تأمین كنند:

۱ـ۲ سرویس بیمه برای پست نامه ها و امانات؛

۲ـ۲ سرویس تحویل در مقابل دریافت بها برای پست نامه ها و امانات؛

۳ـ۲ سرویس توزیع سریع (اكسپرس) برای پست نامه ها و امانات؛

۴ـ۲ تحویل پست نامه های ثبتی یا بیمه به شخص گیرنده؛

۵ـ۲ سرویس توزیع رایگان پست نامه ها و امانات؛

۶ـ۲ سرویس امانات شكستنی و خارج از اندازه؛

۷ـ۲ سرویس پست بار برای مجموع مرسولات ارسالی به خارج توسط یك فرستنده.

۸ ـ۲ سرویس برگشت كالا كه كالای برگشتی توسط گیرنده به فروشنده اصلی را، با اجازه نامه، در بر می گیرد.

۳ـ سه سرویس جانبی زیربخشهای اجباری و اختیاری دارند:

۱ـ۳ سرویس جواب قبول بین المللی (آی بی آر اِس) كه اساساً اختیاری است. اما همه كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها ملزم به انجام خدمت “برگشت” سرویس جواب قبول بین المللی هستند؛

۲ـ۳ تمبر (كوپن رپنس) های بین المللی كه در همه كشورهای عضو قابل مبادله اند. اما فروش تمبر (كوپن رپنس) های بین المللی اختیاری است؛

۳ـ۳ گواهی توزیع برای پست نامه های ثبتی، امانات و مرسولات بیمه. همه كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها گواهی های توزیع وارده را قبول می كنند. اما ارائه خدمت گواهی توزیع برای مرسولات صادره اختیاری است.

۴ـ شرح این خدمات و بهای آنها در آیین نامه ها آورده شده اند.

۵ ـ در صورتی كه موارد زیر مشمول بهای خاصی در سرویس داخلی باشند، مجریان منتخب مجاز به أخذ بهای معادل از مرسولات بین المللی تحت شرایط مذكور در آیین نامه ها هستند:

۱ـ ۵ توزیع بسته های كوچك با وزن بیش از ۵۰۰ گرم؛

۲ـ ۵ پست نامه هایی كه بعد از آخرین زمان استاندارد قبول، پست شوند؛

۳ـ ۵ مرسولات پست شده خارج از ساعات كار عادی باجه؛

۴ـ ۵ قبول مرسوله از مقر فرستنده؛

۵ ـ ۵ استرداد پست نامه ها خارج از ساعات كار عادی باجه؛

۶ ـ ۵ مرسولات توزیع در واحد پستی (پست رستانت)؛

۷ـ ۵ انبار كردن پست نامه های با وزن بالای ۵۰۰ گرم و نیز امانات؛

۸ ـ ۵ توزیع امانات به محض آگهی ورود؛

۹ـ ۵ ارائه پوشش خطرات ناشی از حالت غیرمترقبه (فورس ماژور).

ماده ۱۶ ـ سرویس پستی سریع و پشتیبانی یكپارچه

۱ـ كشورهای عضو یا مجریان منتخب می توانند با توافق دوجانبه در سرویس های زیر همكاری كنند. شرح این سرویس ها در آیین نامه ها آمده است:

۱ـ۱ سرویس پستی سریع كه یك سرویس پستی سریع ویژه ارسال اسناد و كالا و همواره سریعترین خدمت پستی با استفاده از ابزار فیزیكی است. این خدمت می‏تواند بر اساس “موافقت نامه چندجانبه استاندارد سرویس پستی سریع ” یا با توافق دوجانبه ارائه شود؛

۲ـ۱ پشتیبانی یكپارچه كه سرویسی كاملاً پاسخگو به نیازهای خدمات پشتیبانی مشتریان بوده و شامل مراحل قبل و بعد از انتقال فیزیكی كالا و اسناد است.

ماده ۱۷ـ سرویس های پستی الكترونیك

۱ـ كشورهای عضو یا مجریان منتخب می توانند با توافق دوجانبه در سرویس های پستی الكترونیك زیر همكاری كنند. شرح این خدمات در آیین نامه ها آمده است:

۱ـ۱ پست الكترونیك (ایمیلپستی كه یك سرویس الكترونیك پستی دربرگیرنده انتقال پیام ها و اطلاعات الكترونیك توسط مجریان منتخب است.

۲ـ۱ پست الكترونیك (ایمیل) ثبتی پستی كه یك سرویس پستی الكترونیك مطمئن بوده كه تأییدیه ارسال و تأییدیه توزیع یك پیام الكترونیك را ارائه كرده و یك مجرای ارتباطی ایمن بین كاربران شناسایی شده است؛

۳ـ۱ نشان تأیید پستی الكترونیك كه اصالت یك رویداد الكترونیك در شكلی مشخص و در زمانی معین و شامل یك یا چند طرف را تأیید می كند.

۴ـ۱ صندوق پستی الكترونیك كه ارسال پیامهای الكترونیك توسط یك فرستنده شناسایی شده و توزیع و ذخیره اطلاعات و پیامهای الكترونیك برای گیرندگان شناسایی شده را ممكن می سازد.

ماده ۱۸ـ مرسولات غیرقابل قبول. ممنوعیت ها

۱ـ كلیات

۱ـ۱ مرسولاتی كه حائز شرایط مندرج در كنوانسیون و آیین نامه ها نباشند، قابل قبول نیستند. مرسولات ارسالی به قصد فریبكاری یا با نیت پرهیز از پرداخت كامل هزینه های مربوط نیز قابل قبول نیستند.

۲ـ۱ استثنائات مربوط به ممنوعیت های ذكر شده در این ماده، در آیین نامه ها آمده اند.

۳ـ۱ كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها مجازند ممنوعیت های ذكرشده در این ماده را افزایش دهند كه بلافاصله پس از درج آنها در راهنمای مربوط، قابل اعمال هستند.

۲ـ ممنوعیت ها در تمام انواع مرسولات

۱ـ۲ قراردادن اقلام زیر در همه انواع مرسولات ممنوع است:

۱ـ۱ـ۲ مواد مخدر و روان گردان بنا به تعریف هیأت بین المللی كنترل مواد مخدر، یا سایر داروهای غیرمجاز كه در كشور مقصد ممنوع هستند؛

۲ـ۱ـ۲ اقلام غیراخلاقی یا منافی عفت؛

۳ـ۱ـ۲ اقلام جعلی و سرقتی؛

۴ـ۱ـ۲ سایر اقلامی كه واردات یا داد و ستد آنها در كشور مقصد ممنوع است؛

۵ ـ۱ـ۲ اقلامی كه به لحاظ ماهیت یا بسته بندی، می توانند مأموران یا عامه مردم را در معرض خطر قرار دهند یا موجب آلوده كردن یا خرابی سایر مرسولات، تجهیزات پستی یا دارایی اشخاص ثالث شوند؛

۶ـ۱ـ۲ اسناد دارای جنبه مكاتبه شخصی و جاری كه بین اشخاصی به جز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی كه با آنها زندگی می كنند، مبادله شود؛

۳ـ مواد منفجره، قابل اشتعال یا رادیواكتیو و كالای خطرناك

۱ـ۳ قراردادن مواد منفجره، قابل اشتعال یا سایر كالای خطرناك و نیز مواد رادیواكتیو در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

۲ـ۳ قرار دادن وسایل انفجاری و مهمات نظامی اصل نما و مشقی شامل نارنجك اصل نما و مشقی، گلوله مشقی و امثالهم در تمام گروههای مرسولات ممنوع است.

۳ـ۳ استثنائاً كالای خطرناكی كه در آیین نامه ها به طور خاص به آنها به عنوان قابل قبول اشاره شده، قابل قبول هستند.

۴ـ حیوانات زنده

۱ـ۴ قراردادن حیوانات زنده در تمام انواع مرسولات ممنوع است.

۲ـ۴ استثنائاً موارد زیر در پست نامه ها، به جز مرسولات بیمه، قابل قبول هستند:

۱ـ۲ـ۴ زنبور، زالو و كرم ابریشم؛

۲ـ۲ـ۴ انگلها و اقلام دافع حشرات موذی به منظور كنترل این حشرات كه بین مؤسسات رسمی معتبر مبادله می شوند؛

۳ـ۲ـ۴ مگسهای خانواده دراسوفیلیدا به منظور تحقیقات زیستی پزشكی كه بین مؤسسات رسمی معتبر مبادله می شوند.

۳ـ۴ استثنائاً موارد زیر در امانات قابل قبول هستند:

۱ـ۳ـ۴ حیوانات زنده ای كه حمل آنها توسط پست طبق مقررات پستی و یا قوانین ملی كشورهای ذی ربط مجاز باشد.

۵ ـ قراردادن مكاتبات در امانات

۱ـ ۵ قراردادن موارد زیر در امانات پستی ممنوع است:

۱ـ۱ـ۵ مكاتبات به استثنای اسناد بایگانی، كه میان اشخاصی به جز فرستنده و گیرنده مرسوله یا افرادی كه با آنها زندگی می كنند، مبادله شود.

۶ـ سكه، اسكناس و سایر اقلام با ارزش

۱ـ۶ قراردادن سكه، اسكناس، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش در موارد زیر ممنوع است:

۱ـ۱ـ۶ در مرسولات پست نامه غیربیمه؛

۱ـ۱ـ۱ـ۶ اما در صورتی كه قوانین ملی كشورهای مبدأ و مقصد اجازه دهد، اشیاء مذكور را می توان در یك پاكت سربسته به عنوان مرسولات ثبتی ارسال كرد.

۲ـ۱ـ۶ در امانات غیربیمه، به جز مواردی كه در قوانین ملی كشورهای مبدأ و مقصد مجاز شناخته شده است؛

۳ـ۱ـ۶ در امانات غیربیمه مبادله شده بین دو كشوری كه امانات بیمه را‏ می پذیرند؛

۱۱ـ۳ـ۱ـ۶ علاوه بر این، هر كشور عضو یا مجری منتخب می تواند گذاردن شمش طلا در امانات بیمه یا غیربیمه، از مبدأ یا به مقصد قلمرو خود یا به صورت گذر (ترانزیت) مكشوفه از قلمرو خود را ممنوع سازد. همچنین می تواند سقف ارزشی برای این مرسولات تعیین كند.

۷ـ اوراق چاپی (مطبوعاتو مرسولات برای نابینایان نباید:

۱ـ۷ حاوی هیچ یادداشت یا هر نوع مكاتبه ای باشد؛

۲ـ۷ حاوی هیچ تمبر پستی یا هرگونه پیش پرداخت، باطل شده یا باطل نشده، یا هیچ ورقه بهادار معرف ارزش پولی باشند، به استثنای مواردی كه مرسوله حاوی كارت، پاكت یا لفافی دارای نشانی خوانای فرستنده یا نماینده وی در كشور مبدأ یا مقصد مرسوله اصلی باشد كه هزینه برگشت آن از پیش پرداخت‏ شده است.

۸ ـ رفتار با مرسولات اشتباهاً قبول شده

۱ـ۸ نحوه رفتار با مرسولاتی كه اشتباهاً قبول شده اند در آیین نامه ها مشخص شده است. اما مرسولات حاوی اقلام مذكور در بندهای ۱ـ۱ـ۲، ۲ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در هیچ شرایطی نه به مقصد رهسپار، نه به گیرندگان تحویل و نه به مبدأ برگشت داده می شوند. اگر اقلام مذكور در بندهای ۱ـ۱ـ۲، ۱ـ۳ و ۲ـ۳ در حالت گذر (ترانزیت) كشف شوند، با چنین مرسولاتی طبق قوانین ملی كشور گذر (ترانزیت) كننده رفتار خواهد شد.

ماده ۱۹ـ مطالبه نامه ها

۱ـ هر مجری منتخب موظف است مطالبه نامه های امانات یا مرسولات ثبتی یا بیمه خود یا از هر مجری منتخب دیگر را بپذیرد مشروط به اینكه مطالبه نامه ها ظرف یك دوره شش ماهه از فردای روز تحویل مرسوله به پست ارائه شوند. ارسال مطالبه نامه ها از طریق پست با اولویت ثبتی، سرویس پستی سریع یا وسائل الكترونیك صورت می گیرد. این دوره شش ماهه به روابط بین مطالبه كنندگان و مجریان منتخب معطوف است و مربوط به زمان تبادل مطالبه نامه ها میان مجریان منتخب نمی شود.

۲ـ مطالبه نامه ها تحت شرایط مندرج در آیین نامه ها رسیدگی می شوند.

۳ـ مطالبه نامه ها رایگان هستند. در صورت درخواست استفاده از سرویس پستی سریع برای ارسال مطالبه نامه ها، هزینه های اضافی برعهده شخص متقاضی است.

ماده ۲۰ ـ كنترل گمركی، عوارض گمركی و سایر هزینه ها

۱ـ مجریان منتخب كشورهای مبدأ و مقصد مجازند مرسولات را طبق قوانین كشور خود به كنترل گمرك تسلیم كنند.

۲ـ تسلیم مرسولات برای كنترل گمرك می تواند مشمول هزینه ارائه به گمرك شود كه حدود آن در آیین نامه ها ذكر شده است. دریافت این هزینه فقط برای تسلیم به گمرك و ترخیص مرسولات مشمول هزینه های گمركی یا سایر هزینه های مشابه خواهد بود.

۳ـ مجریان منتخب مجاز به ترخیص مرسولات از گمرك به نیابت از مشتریان، خواه به نام مشـتری یا به نام مجری منتخب كشور مقصد، می توانند مبلغی بابت ترخیص بر مبنای هزینه های واقعی از مشتریان أخذ كنند. این مبلغ می تواند برای تمام مرسولات اظهار شده در گـمرك طبق قوانین ملـی، شامل اقلام معـاف از عـوارض گمـركی، أخذ شود. به مشتریان درباره مبلغی كه باید بپردازند، پیشاپیش و به طور واضح اطلاع داده خواهد شد.

۴ـ مجریان منتخب مجازند حسب مورد، عوارض گمركی و سایر عوارض متعلقه را از فرستندگان یا گیرندگان مرسولات دریافت كنند.

ماده ۲۱ـ مبادله فرسته (دپش) های سربسته با واحدهای نظامی

۱ـ فرسته (دپش) های سربسته پست نامه ها می توانند از طریق سرویس های زمینی، دریایی یا هوایی كشورهای دیگر مبادله شوند، میان:

۱ـ۱ دفاتر پست هر كشور عضو و فرماندهان واحدهای نظامی تحت امر سازمان ملل؛

۲ـ۱ فرماندهان چنین واحدهای نظامی؛

۳ـ۱ دفاتر پست هر كشور عضو و فرماندهان واحدهای دریایی، هوایی یا زمینی، كشتی های جنگی یا هواپیماهای نظامی همان كشوركه در خارج مستقر هستند؛

۴ـ۱ فرماندهان واحدهای دریایی، هوایی یا زمینی، كشتی های جنگی یا هواپیماهای نظامی همان كشور.

۲ـ پست نامه های قرار داده شده در فرسته (دپش) های مذكور در بند ۱، به مرسولات دریافتی از یا ارسالی به اعضای واحدهای نظامی یا فرماندهان و خدمه كشتی ها یا هواپیماهایی كه پست ها برای آنها ارسال یا از طرف آنها دریافت می شود، محدود می گردد. نرخها و شرایط ارسال حاكم بر آنها طبق مقررات مجری منتخب كشور عضوی كه واحد نظامی را در اختیار قرارداده یا این كشتی ها یا هواپیماها به آن تعلق دارند، تعیین می شوند.

۳ـ در صورت عدم توافق ویژه، مجری منتخب كشور عضوی كه واحد نظامی را در اختیار گذاشته یا كشتی های جنگی یا هواپیماهای نظامی به آن تعلق دارند، مسؤول پرداخت هزینه های گذر (ترانزیت) محمولات، حقوق پایانه (ترمینالو هزینه های حمل هوایی به مجریان منتخب مربوط خواهد بود.

ماده ۲۲ـ استانداردها و اهداف كیفیت سرویس

۱ـ كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها، استانداردها و اهداف توزیع پست نامه ها و امانات وارده خود را تدوین و منتشر می كنند.

۲ـ این استانداردها و اهداف، بدون احتساب زمان معمول ترخیص گمركی، مطلوبیت كمتری نسبت به مرسولات مشابه داخله نخواهند داشت.

۳ـ كشورهای عضو مبدأ یا مجریان منتخب آنها استانداردهای “ابتدا تا انتها” را برای پست نامه های با اولویت و پست هوایی و نیز برای امانات و امانات اقتصادی/ زمینی تدوین و منتشر می كنند.

۴ـ كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها اعمال استانداردهای كیفیت سرویس را می سنجند.

فصل دوم ـ مسؤولیت

ماده ۲۳ـ مسؤولیت مجریان منتخب، غرامات

۱ـ كلیات

۱ـ۱ مجریان منتخب، به استثنای موارد مندرج در ماده ۲۴، در موارد زیر مسؤولند:

۱ـ۱ـ۱ گم شدن، دستخوردگی یا آسیب دیدگی مرسولات ثبتی، امانات عادی و مرسولات بیمه؛

۲ـ ۱ـ۱ برگشت مرسولات ثبتی، مرسولات بیمه و امانات عادی كه علت عدم توزیع آن معلوم نیست.

۲ـ۱ مجریان منتخب مسؤولیتی در قبال مرسولاتی به جز موارد مذكور در بندهای ۱ـ۱ـ۱ و ۲ـ ۱ـ۱ ندارند.

۳ـ۱ مجریان منتخب در سایر مواردی كه در این كنوانسیون ذكر نشده مسؤولیت ندارند.

۴ـ۱ اگر گم شدن یا آسیب دیدگی كامل مرسولات ثبتی، امانات عادی و مرسولات بیمه در نتیجه حادثه ای غیرمترقبه (فورس ماژور) باشد كه به آن غرامتی تعلق نگیرد، فرستنده حق پس گرفتن هزینه پرداخت شده پست كردن مرسوله، به استثنای هزینه بیمه را دارد.

۵ ـ۱ میزان غرامت از مقادیر مذكور در آیین نامه پست نامه ها و آیین نامه امانات پستی فراتر نمی رود.

۶ ـ۱ در موارد مسؤولیت، زیانهای غیرمستقیم، سودهای از دست رفته یا آسیب روحی در پرداخت غرامت لحاظ نخواهند شد.

۷ـ۱ همه مقررات مربوط به مسؤولیت مجریان منتخب، قطعی، لازم الاجراء و كامل هستند. مجریان منتخب در هیچ حالتی، حتی درصورت بروز خطای فاحش، مسؤولیتی فراتر از حدود تعیین شده در كنوانسیون و آیین نامه ها ندارند.

۲ـ مرسولات ثبتی

1ـ2 در صورت گم شدن، دستبرد كامل یا آسیب دیدگی كامل یك مرسوله ثبتی، فرستنده حق دارد غرامتی به میزان مندرج در آیین نامه پست نامه ها دریافت كند. اگر فرستنده مبلغی كمتر از میزان مندرج در آیین نامه پست نامه ها مطالبه كند، مجریان منتخب می توانند آن مقدار كمتر را بپردازند و مابه ازاء آن را از مجریان منتخب ذی ربط دریافت كنند.

۲ـ۲ اگر قسمتی از یك مرسوله ثبتی سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد.

۳ـ امانات عادی

1ـ3 درصورت گم شدن، دستبرد كامل یا آسیب دیدگی كامل یك امانت، فرستنده حق دارد غرامتی معادل مبلغ مندرج در آیین نامه امانات پستی مطالبه كند. اگر فرستنده مبلغی كمتر از میزان مندرج در آیین نامه امانات پستی مطالبه كند، مجریان منتخب‏ می توانند آن مقدار كمتر را بپردازند و مابه ازاء آن را از مجریان منتخب ذی ربط دریافت كنند.

۲ـ۳ اگر قسمتی از یك امانت، سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد.

۳ـ۳ مجریان منتخب می توانند براساس روابط دوجانبه، درخصوص اعمال مبلغ مندرج در آیین نامه امانات پستی، برای هر امانت (صرف نظر از وزن آن)، توافق كنند.

۴ـ مرسولات بیمه

۱ـ۴ درصورت گم شدن، دستبرد كامل یا آسیب دیدگی كامل یك مرسوله بیمه، فرستنده حق دارد غرامتی معادل ارزش بیمه به حق برداشت ویژه (اِس دی آر) مطالبه كند.

۲ـ۴ اگر قسمتی از یك مرسوله بیمه، سرقت شده یا آسیب ببیند، فرستنده حق دارد غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را مطالبه كند. اما این غرامت درهیچ حالتی نمی تواند از ارزش بیمه شده به حق برداشت ویژه (اِس دی آر) فراتر رود.

۵ـ اگر یك پست نامه ثبتی یا بیمه بدون درج علت عدم توزیع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد فقط هزینه های پرداختی را مطالبه كند.

۶ـ اگر امانتی بدون درج علت عدم توزیع، برگشت داده شود، فرستنده حق دارد هزینه پست كردن امانت در كشور مبدأ و مخارج مترتب بر برگشت امانت از كشور مقصد را مطالبه كند.

۷ـ در موارد مذكور در بندهای ۲، ۳ و ۴، غرامت طبق قیمت روز اقلام یا كالاهایی از همان نوع در زمان و مكان قبول مرسوله محاسبه می شود. در صورت عدم امكان تعیین قیمت روز، غرامت طبق ارزش متعارف اقلام یا كالاهایی كه مبنای ارزیابی آنها همسان باشد محاسبه می شود.

۸ـ هنگاهی كه غرامتی بابت گم شدن، دستبرد كامل یا آسیب دیدگی كامل یك مرسوله ثبتی، امانت عادی یا مرسوله بیمه تعلق می گیرد، فرستنده یا حسب مورد، گیرنده محق به پس گرفتن هزینه ها و مبالغ پرداختی بابت پست كردن آن مرسوله به استثنای حق ثبت و حق بیمه است. همین قاعده در مورد مرسولات ثبتی، امانات عادی یا مرسولات بیمه ای كه گیرنده به دلیل وضعیت نامطلوب، از قبول آنها خودداری كرده، مصداق دارد مشروط بر اینكه این وضعیت قابل انتصاب به سرویس پستی بوده و در حیطه مسؤولیت آن باشد.

۹ـ با وجود مقررات مندرج در بندهای ۲، ۳ و ۴، اگر فرستنده به صورت مكتوب از حق خود به نفع گیرنده انصراف دهد، گیرنده حق دریافت غرامت برای مرسوله ثبتی، امانت عادی یا مرسوله بیمة دستخورده، آسیب دیده یا گم شده را دارد. در صورتی كه فرستنده و گیرنده یكی باشند، این انصراف لازم نیست.

۱۰ـ مجری منتخب مبدأ مختار است به فرستندگان در كشورش، غراماتی را كه در مقررات ملی خود برای مرسولات ثبتی و امانات غیربیمه تعیین شده، پرداخت كند مشروط به اینكه كمتر از میزان مذكور در بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ نباشند. همین رویه در مورد مجری منتخب مقصد، در صورتی كه غرامت به گیرنده پرداخت می شود نیز قابل اعمال است. اما مبالغ تعیین شده در بندهای ۱ـ۲ و ۱ـ۳ در موارد زیر قابل اعمال هستند:

۱ـ۱۰ در صورت شكایت علیه مجری منتخب مسؤول؛ یا

۲ـ۱۰ اگر فرستنده از حقوق خود به نفع گیرنده صرف نظر كند یا بالعكس.

۱۱ـ بدون توافق دوجانبه، قیود تحدید تعهد با هدف افزایش مهلت مطالبه نامه ها و پرداخت غرامت به مجریان منتخب شامل دوره ها و شرایط تعیین شده در آیین نامه ها مجاز نیست.

ماده ۲۴ـ موارد عدم مسؤولیت كشورهای عضو و مجریان منتخب

۱ـ مجریان منتخب در قبال مرسولات ثبتی، امانات و مرسولات بیمه ای كه منطبق با شرایط مذكور در مقررات خود برای مرسولات مشابه تحویل نموده اند، مسؤولیتی ندارند. اما در موارد زیر همچنان مسؤولیت دارند:

۱ـ۱ اگر دستبرد یا آسیب دیدگی قبل یا هنگام توزیع مرسوله معلوم شود؛

۲ـ۱ در صورت موافقت مقررات داخلی، گیرنده یا در صورت برگشت به مبدأ، فرستنده، نسبت به دریافت مشروط مرسوله دستخورده یا آسیب دیده اقدام كرده باشد؛

۳ـ۱ در صورت موافقت مقررات داخلی، مرسوله ثبتی درصندوق پست شخصی توزیع شود و گیرنده اظهار كند مرسوله را دریافت نكرده است؛

4ـ1 اگر گیرنده، یا در صورت برگشت به مبدأ، فرستنده یك امانت یا یك مرسوله بیمه با وجود تحویل با ظاهر سالم، بدون تأخیر به مجری منتخب توزیع كننده، دستبرد یا آسیب دیدگی مرسوله را اطلاع دهدوی باید اثبات كند دستبرد یا آسیب دیدگی مرسوله پس از توزیع رخ نداده است. عبارت “بدون تأخیر” طبق قوانین ملی تفسیر می شود.

۲ـ كشورهای عضو و مجریان منتخب در موارد زیر مسؤولیت ندارند:

۱ـ۲ درحالات ناشی از حوادث غیرمترقبه طبق بند ۹ـ ۵ ماده ۱۵؛

۲ـ۲ اگر نتوانند به دلیل از بین رفتن سوابق مربوط به واسطه حوادث غیرمترقبه، در قبال مرسوله پاسخگو باشند، مشروط بر آنكه اثبات مسؤولیت آنها از طریق دیگری میسر نباشد؛

۳ ـ۲ اگر گم شدن، سرقت یا آسیب دیدگی، ناشی از خطا یا اهمال فرستنده یا از ماهیت محتویات مرسوله باشد؛

۴ـ۲ در مورد مرسولاتی كه محتوای آنها، جزء ممنوعیت های مشخص شده در ماده ۱۸ باشد؛

۵ـ۲ اگر مرسولات براساس قوانین كشور مقصد توقیف شده باشند و این قوانین توسط كشور عضو یا مجری منتخب آن اعلام شده باشد؛

۶ـ۲ در مورد مرسولات بیمه ای كه به قصد فریبكاری با مبلغی بالاتر از ارزش واقعی محتویات بیمه شده اند؛

۷ـ۲ اگر فرستنده در یك مهلت شش ماهه از تاریخ فردای روز تحویل مرسوله به پست پیگیری نكرده باشد؛

۸ـ۲ در مورد امانات مربوط به اسرای نظامی و غیرنظامی بازداشت شده؛

۹ـ۲ اگر تصور شود فرستنده به قصد فریبكاری و با هدف دریافت غرامت عمل نموده است.

۳ـ كشورهای عضو و مجریان منتخب در قبال اظهارنامه های گمركی، به هر شكلی كه تنظیم شده باشند، یا تصمیمات متخذه توسط گمرك هنگام بررسی مرسولات تحویل شده برای كنترل گمركی، مسؤولیتی نمی پذیرند.

ماده ۲۵ـ مسؤولیت فرستنده

۱ـ فرستنده یك مرسوله در قبال صدمات وارده به مأموران پستی و هر خسارت وارد آمده به مرسولات و تجهیزات پستی، در اثر ارسال اقلام غیرقابل قبول برای حمل یا عدم رعایت شرایط قبول، مسؤولیت دارد.

۲ـ در مورد خسارات وارده به سایر مرسولات پستی، فرستنده در قبال هر مرسوله آسیب دیده و در همان حدود مجریان منتخب مسؤولیت دارد.

۳ـ قبول چنین مرسوله ای توسط دفتر پست، رافع مسؤولیت فرستنده نیست.

۴ـ فرستنده در صورت رعایت شرایط قبول، مادامی كه قصور و سهل انگاری در حمل مرسوله از سوی مجری منتخب یا حمل كننده ها پس از قبول مرسوله صورت پذیرفته باشد، مسؤولیتی ندارد.

ماده ۲۶ـ پرداخت غرامت

۱ـ پرداخت غرامت و بازپرداخت هزینه ها و مبالغ، در صورت اثبات حق دریافت غرامت از مجری منتخب مسؤول، حسب مورد برعهده مجری منتخب مبدأ یا مجری منتخب مقصد خواهد بود.

۲ـ فرستنده می تواند از حقوق خود در مورد دریافت غرامت به نفع گیرنده صرف نظر كند. فرستنده، یا گیرنده در حالت انصراف دهنده، در صورتی كه قوانین داخلی مجاز بداند، می تواند به شخص ثالثی اجازه دهد كه غرامت را دریافت كند.

ماده ۲۷ـ پس گرفتن احتمالی غرامت از فرستنده یا گیرنده

1ـ اگر پس از پرداخت غرامت، یك مرسوله ثبتی، یك امانت یا یك مرسوله بیمه یا قسمتی از محتوا كه قبلاً به عنوان “مفقوده” تلقی شده بود پیدا شود، به فرستنده یا گیرنده، حسب مورد، اطلاع داده می شود كه مرسوله به مدت 3 ماه برای تحویل به وی در ازاء پس دادن مبلغ غرامت پرداخت شده نگهداری خواهد شد. همزمان از او سوال می شود كه مرسوله باید به چه كسی تحویل داده شود. در صورت نپذیرفتن یا عدم پاسخ در مهلت داده شده، حسب مورد اقدامی مشابه در مورد گیرنده یا فرستنده صورت گرفته و همان مهلت پاسخگویی به وی داده خواهد شد.

۲ـ اگر فرستنده و گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری كرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالكیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء، مجریان منتخبی كه متحمل خسارت شده اند در خواهد آمد.

۳ـ هرگاه معلوم شود محتوای یك مرسوله بیمه، ارزشی كمتر از غرامت پرداختی دارد، فرستنده یا گیرنده، حسب مورد، مبلغ غرامت دریافتی را در قبال استرداد مرسوله، بدون تأثیرپذیری از عواقب فریبكاری در بیمه، پس می دهد.

فصل سوم ـ مقررات مختص پست نامه ها

ماده ۲۸ـ پست كردن مرسولات پست نامه در خارج از كشور

۱ـ مجریان منتخب ملزم به ارسال یا توزیع پست نامه هایی نیستند كه فرستندگان مقیم در قلمرو كشور عضوشان، خود یا توسط دیگری، به منظور بهره مندی از نرخهای پایین تر از یك كشور خارجی پست كرده باشند.

۲ـ مقررات مندرج در بند ۱ بدون هیچ تمایزی هم در مورد پست نامه هایی كه در كشور محل اقامت فرستنده آماده شده و سپس به آن سوی مرز حمل‏ می شوند و هم در مورد پست نامه هایی كه در یك كشور خارجی آماده سازی می شوند، قابل اعمال است.

3ـ مجری منتخب مقصد حق دارد از فرستنده و در صورت نبودن وی، از مجری منتخب قبول كننده، پرداخت نرخهای داخلی را درخواست كند. اگر فرستنده یا مجری منتخب قبول كننده از پذیرش پرداخت هزینه ها در مهلت مورد نظر مجری منتخب مقصد خودداری كنند، این مجری منتخب می تواند مرسولات را به مجری منتخب قبول كننده برگشت داده و هزینه های برگشت را مطالبه كند یا با آنها طبق قوانین ملی خود رفتار كند.

۴ـ در صورت پایین تر بودن حقوق پایانه (ترمینال) دریافتی از كشور قبول كننده نسبت به كشور محل اقامت فرستندگان مرسولات، مجریان منتخب ملزم به ارسال یا توزیع پست نامه های پرتعدادی نیستند كه فرستندگان، خود یا توسط دیگری، از كشوری به جز محل اقامت خود پست كرده باشند. مجری منتخب مقصد می تواند از مجری منتخب قبول كننده، مبلغی متناسب با هزینه متحمل شده درخواست كند. این مبلغ نمی تواند بیشتر از دو مقدار زیر باشد: ۸۰ درصد تعرفه داخلی قابل اعمال برای مرسولات مشابه، یا عندالاقتضاء، نرخهای قابل اعمال به واسطه بندهای ۵ تا ۱۱ ماده ۳۰ یا بند ۸ ماده ۳۱. اگر مجری منتخب قبول كننده از پذیرش پرداخت مبلغ مورد مطالبه در مهلت مورد نظر مجری منتخب مقصد خودداری كند، این مجری منتخب می تواند مرسولات را به مجری منتخب قبول كننده برگشت داده و هزینه های برگشت را مطالبه كند یا با آنها طبق قوانین ملی خود رفتار كند.

بخش سوم ـ حق الزحمه ها

فصل اول ـ مقررات مختص پست نامه ها

ماده ۲۹ـ حقوق پایانه (ترمینال). مقررات كلی

۱ـ با در نظر گرفتن معافیت های تعیین شده در آیین نامه ها، هر مجری منتخبی كه از مجری منتخب دیگر پست نامه دریافت می كند، حق دارد از مجری منتخب فرستنده بابت هزینه هایی كه برای مرسولات بین المللی دریافتی متحمل می شود، حق الزحمه ای دریافت كند.

۲ـ برای اجرای مقررات مربوط به حقوق پایانه (ترمینال) توسط مجریان منتخب آنها، كشورها و قلمروها طبق فهرست های تدوین شده در این خصوص توسط كنگره در قطعنامه 2012 /77 سی، به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

۱ـ۲ كشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)؛

۲ـ۲ كشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)؛

۳ـ۲ كشورها و قلمروهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) (كشورهای جدید تابع نظام نهایی)؛

۴ـ۲ كشورها و قلمروهای تابع نظام انتقالی.

۳ـ مقررات این كنوانسیون در مورد پرداخت حقوق پایانه (ترمینال)، ترتیبات انتقالی هستند كه در پایان دوره انتقال به تدوین یك نظام پرداخت ویژه هر كشور منجر می شوند.

۴ـ دسترسی به سرویس های داخلی. دسترسی مستقیم

۱ـ۴ در اصل، مجریان منتخب كشورهایی كه تابع نظام نهایی پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) بوده اند، تمام نرخها، قواعد و شرایط حاكم بر سرویس داخلی خود را به همان گونه كه در مورد مشتریان ملی خود اعمال می كنند، در دسترس سایر مجریان منتخب قرار می دهند. تشخیص رعایت قواعد و شرایط دسترسی كامل توسط مجری منتخب مبدأ با مجری منتخب مقصد است.

۲ـ۴ مجریان منتخب كشورهای تابع نظام نهایی تا پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، نرخها، قواعد و شرایط حاكم بر سرویس داخلی خود را به همان گونه كه در مورد مشتریان ملی خود اعمال می كنند، در دسترس سایر مجریان منتخب كشورهایی كه تا پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) تابع نظام نهایی بوده اند، قرار می دهند.

۳ـ۴ مجریان منتخب كشورهایی كه از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهایی ملحق شده اند می توانند شرایط داخلی را به صورت دوجانبه و برای یك دوره آزمایشی دوساله، در دسترس تعداد محدودی از مجریان منتخب قرار دهند. پس از این دوره آنها باید دسترسی به شرایط داخلی خود را متوقف ساخته یا برای همه مجریان منتخب، قابل دسترس سازند. اما اگر مجریان منتخب كشورهایی كه از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهایی ملحق شده اند، از مجریان منتخب كشورهایی كه تا پیش از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به نظام نهایی ملحق شده اند درخواست اعمال شرایط داخلی را نمایند، آنها باید نرخها، قواعد و شرایط حاكم بر سرویس داخلی خود را به همان گونه كه در مورد مشتریان ملی خود اعمال می كنند، در دسترس همه مجریان منتخب قرار دهند.

۴ـ۴ مجریان منتخب كشورهای نظام انتقالی می توانند شرایط داخلی خود را در دسترس سایر مجریان منتخب قرار ندهند. اما می توانند این شرایط داخلی را به صورت دوجانبه و برای یك دوره آزمایشی دوساله در دسترس تعداد محدودی از مجریان منتخب قرار دهند. پس از این دوره، آنها باید نسبت به توقف یا ادامه دسترسی همه مجریان منتخب به شرایط داخلی خود اقدام كنند.

۵ـ پرداخت حقوق پایانه (ترمینال) براساس كیفیت عملكرد سرویس در كشور مقصد صورت می گیرد. بدین لحاظ، شورای عملیات پستی مجاز است نسبت به اضافه نمودن حق الزحمه های مندرج در مواد ۳۰ و ۳۱ به منظور ترغیب مشاركت در نظام های پایش و دادن پاداش به مجریان منتخبی كه به اهداف كیفی نایل می شوند، اقدام كند. شورای عملیات پستی همچنین می تواند جریمه هایی برای كیفیت نامطلوب سرویس تعیین كند، اما این حق الزحمه كمتر از حداقل حق الزحمه، طبق مواد ۳۰ و ۳۱ نیست.

۶ـ مجریان منتخب می توانند از تمام یا قسمتی از حق الزحمه های تعیین شده در بند ۱ صرف نظر كنند.

۷ـ برای پرداخت حقوق ترمینال، كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”) با وزن كمتر از ۵ كیلوگرم به عنوان كیسه ۵ كیلوگرم در نظر گرفته می شوند. نرخهای حقوق ترمینال قابل اعمال برای كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”)، به قرار زیر خواهند بود:

۱ـ۷ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) مبلغ 815 / 0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر كیلوگرم؛

۲ـ۷ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) مبلغ 838 / 0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر كیلوگرم؛

۳ـ۷ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) مبلغ 861 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر كیلوگرم؛

۴ـ۷ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) مبلغ 885 / 0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر كیلوگرم.

۸ـ در مورد مرسولات ثبتی، پرداخت اضافی به ازاء هر مرسوله برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به مبلغ 617 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به مبلغ 634 / 0حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به مبلغ 652 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آرو برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به مبلغ 670 / 0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در نظر گرفته می شود. برای مرسولات بیمه، یك پرداخت اضافی به ازاء هر مرسوله برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به مبلغ 234 /1حق برداشت ویژه (اِس دی آر) ، برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به مبلغ 269 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر)، برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) به مبلغ 305 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آرو برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به مبلغ 342 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در نظر گرفته می شود. در صورتی كه خدمات ارائه شده شامل ویژگی های اضافی مشروح در آیین نامه پست نامه ها باشند، شورای عملیات پستی مجاز است حق الزحمه تكمیلی برای این خدمات و سایر خدمات جانبی در نظر گیرد.

۹ـ برای مرسولات ثبتی و بیمه فاقد باركد شناساگر یا دارای باركد شناساگر غیرمنطبق با استاندارد فنی اتحادیه پستی جهانی (یو پی یو اِس) ۱۰، پرداخت اضافی به مبلغ 5 / 0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر مرسوله در نظر گرفته می شود، مگر به صورت دوجانبه توافق دیگری شده باشد.

۱۰ـ برای پرداخت حقوق ترمینال، مرسولات پست نامه تحویل شده به پست به صورت انبوه توسط یك فرستنده و دریافت شده در یك فرسته (دپش) یا فرسته (دپش) های جداگانه طبق شرایط مشروح در آیین نامه پست نامه ها، پست انبوه نامیده می شوند. پرداخت برای پست انبوه طبق مفاد مواد ۳۰ و ۳۱ صورت می پذیرد.

۱۱ـ مجریان منتخب می توانند با توافق دو جانبه یا چند جانبه، نظامهای پرداخت دیگری برای تسویه حساب حقوق پایانه (ترمینال) اعمال كنند.

۱۲ـ مجریان منتخب می توانند پست بدون اولویت را به صورت اختیاری و اعمال 10% تخفیف نسبت به نرخ حقوق پایانه (ترمینال) با اولویت مبادله كنند.

۱۳ـ مقررات قابل اعمال بین مجریان منتخب كشورهای نظام نهایی، برای مجریان منتخب كشورهای نظام انتقالی كه تمایل خود را برای پیوستن به نظام نهایی اعلام كرده اند، اعمال می شود. شورای عملیات پستی می تواند معیارهای انتقالی در آیین نامه پست نامه ها تدوین كند. در صورت درخواست مجریان منتخب تازه ملحق شده به نظام نهایی، مقررات كامل نظام نهایی می تواند در مورد آن اعمال شود.

ماده ۳۰ـ حقوق پایانه (ترمینال). مقررات قابل اعمال در ترافیك پستی بین مجریان منتخب كشورهای تابع نظام نهایی

۱ـ پرداخت بابت پست نامه ها، شامل پست انبوه و به استثنای كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم“) و مرسولات جواب قبول بین المللی، بر مبنای هزینه پردازش در كشور مقصد، به صورت وزنی و تعدادی محاسبه می شود. هزینه های مربوط به مرسولات با اولویت در سرویس داخلی كه بخشی از ارائه سرویس همگانی هستند، به عنوان مبنای محاسبه نرخهای حقوق ترمینال مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۲ـ نرخهای حقوق ترمینال در نظام نهایی با توجه به طبقه بندی مرسولات بر اساس فرمت آنها، در صورت اعمال آن در سرویس داخلی، طبق مفاد ماده ۱۴ كنوانسیون محاسبه می شوند.

۳ـ مجریان منتخب تابع نظام نهایی می توانند پست دسته بندی شده را طبق شرایط مشروح در آیین نامه پست نامه ها مبادله كنند.

۴ـ پرداخت بابت مرسولات سرویس جواب قبول بین المللی طبق آیین نامه پست نامه ها خواهد بود.

۵ ـ نرخهای به ازاء هر مرسوله و هر كیلوگرم بر مبنای 70% هزینه های یك مرسوله پست نامه كوچك ۲۰ گرمی (پیو یك مرسوله پست نامه بزرگ ۱۷۵ گرمی (جی)، بدون احتساب مالیات یا سایر عوارض، محاسبه می شوند.

۶ ـ شورای عملیات پستی شرایط محاسبه نرخها و رویه های محاسباتی، آماری و عملیاتی لازم برای تبادل پست دسته بندی شده را تعیین خواهد كرد.

۷ـ نرخهای اعمال شده برای ترافیك میان كشورهای تابع نظام نهایی در یك سال مشخص، افزایشی بیش از 13 % درآمد حقوق ترمینال برای یك مرسوله پست نامه 8 /81 گرمی نسبت به سال قبل، نخواهد داشت.

۸ ـ نرخهای اعمال شده بابت ترافیك بین كشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی تواند از مبالغ زیر بیشتر باشد:

۱ـ ۸ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 294 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 294 /2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۲ـ ۸ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 303 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 362 /2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۳ـ ۸ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 312 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 434 /2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۴ـ ۸ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 321 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 507 /2 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم.

۹ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیك بین كشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی توانند كمتر از مقادیر زیر باشند:

۱ـ ۹ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 203 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 591 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۲ـ ۹ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 209 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 636 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۳ـ ۹ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 215 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 682 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۴ـ ۹ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 221 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 729 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم.

۱۰ـ نرخ اعمال شده برای ترافیك میان كشورهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱و همچنین میان این كشورها و كشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی تواند بیشتر از مقادیر زیر باشد:

۱ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 209 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 641 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۲ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 222 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 739 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۳ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 235 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 843 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۴ـ ۱۰ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 249 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 954 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم.

۱۱ـ نرخهای اعمال شده برای ترافیك میان كشورهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱و همچنین میان این كشورها و كشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) نمی تواند از نرخهای اشاره شده در بند ۱ـ ۹ تا ۴ـ ۹ فوق كمتر باشند.

۱۲ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیك وارده از، صادره به یا بین كشورهای جدید نظام نهایی، به استثنای پست انبوه، طبق بندهای ۱ـ ۹ تا ۴ـ ۹ خواهند بود.

۱۳ـ برای ترافیك كمتر از ۷۵ تن در سال بین كشورهایی كه در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) یا بعد از آن به نظام نهایی ملحق شده اند و همچنین بین این كشورها با كشورهای نظام نهایی قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹)، نرخهای به ازاء هر كیلوگرم و به ازاء هر مرسوله به یك نرخ كلی به ازاء هر كیلوگرم بر مبنای متوسط جهانی 23 /12 مرسوله در هر كیلوگرم تبدیل خواهند شد.

۱۴ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالی به كشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج در بندهای ۵ تا ۹ تعیین می شود.

۱۵ـ پرداخت بابت پست انبوه ارسالی به كشورهای تابع نظام نهایی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹و ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج در بندهای ۱۰ و ۱۱ تعیین می شود.

۱۶ـ هیچ قید تحدید تعهدی در این ماده، به جز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذیرفتنی نیست.

ماده ۳۱ـ حقوق پایانه (ترمینال). مقررات قابل اعمال در مورد ترافیك وارده از، صادره به و بین مجریان منتخب كشورهای تابع نظام انتقالی

۱ـ برای آماده سازی ورود مجریان منتخب كشورهای تابع نظام انتقالی حقوق پایانه (ترمینال) به نظام نهایی، پرداخت بابت پست نامه ها، شامل پست انبوه و به استثنای كیسه مخصوص (كیسه “اِم”)، بر اساس یك نرخ به ازاء هر مرسوله و یك نرخ برای هر كیلوگرم تعیین می شود.

۲ـ پرداخت بابت مرسولات جواب قبول بین المللی به شرح مندرج در آیین نامه پست نامه ها خواهد بود.

۳ـ نرخهای قابل اعمال برای ترافیك وارده از، صادره به و بین كشورهای نظام انتقالی به شرح زیر است:

۱ـ۳ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 203 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 591 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۲ـ۳ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 209 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 636 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۳ـ۳ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 215 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 682 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۴ـ۳ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 221 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر مرسوله و 729 /1 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم.

۴ـ برای ترافیك كمتر از ۷۵ تن در سال، نرخ كلی تعدادی و وزنی بر مبنای میانگین جهانی 23 /12 مرسوله در هر كیلوگرم، به جز سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) كه نرخ كلی برای هر كیلوگرم سال ۲۰۱۳ برای آن اعمال خواهد شد، تبدیل و نرخهای زیر اعمال می شود:

۱ـ۴ برای سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، مبلغ 162 /4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۲ـ۴ برای سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، مبلغ 192 /4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۳ـ۴ برای سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، مبلغ 311 / 4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم؛

۴ـ۴ برای سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، مبلغ 432 / 4 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم.

۵ـ برای ترافیك بیشتر از ۷۵ تن در سال در صورتی كه هیچكدام از دو مجری منتخب مبدأ و مقصد، سازوكار تجدید نظر برای بازنگری نرخها بر مبنای تعداد واقعی مرسولات در هر كیلوگرم (به جای میانگین جهانی) را درخواست نكنند، نرخ وزنی مشروح در بالا اعمال می شود. نمونه گیری برای سازوكار بازنگری طبق شرایط مندرج در آیین نامه پست نامه ها صورت می پذیرد.

۶ ـ كشور تابع نظام نهایی نمی تواند از كشور تابع نظام انتقالی، تجدید نظر كاهشی نرخ كلی بند ۴ را درخواست كند مگر كشور أخیر، درخواست تجدید نظر افزایشی نداشته باشد.

۷ـ مجریان منتخب كشورهای تابع نظام انتقالی حقوق ترمینال می توانند پست دسته بندی شده را بر یك مبنای اختیاری، طبق شرایط مشروح در آیین نامه پست نامه ها ارسال كنند. در صورت مبادلات دسته بندی شده، نرخهای بند ۳ فوق اعمال می شود.

۸ ـ پرداخت بابت پست انبوه به مجریان منتخب كشورهای نظام نهایی از طریق اعمال نرخهای تعدادی و وزنی مندرج در ماده ۲۸ صورت می پذیرد. مجریان منتخب نظام انتقالی می توانند برای پست انبوه دریافتی، پرداختی طبق بند ۳ درخواست كنند.

۹ـ هیچ قید تحدید تعهدی در این ماده، به جز در چهارچوب توافق دوجانبه، پذیرفتنی نیست.

ماده ۳۲ـ صندوق كیفیت سرویس

۱ـ به استثنای كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”)، مرسولات جواب قبول بین المللی و پست انبوه، حقوق پایانه (ترمینال) پرداختنی توسط تمام كشورها و قلمروها به كشورهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۵ برای حقوق پایانه (ترمینالو صندوق كیفیت سرویس تا بیست درصد (20%) نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق كیفیت سرویس به منظور بهبود كیفیت سرویس در كشورهای گروه ۵ افزایش می یابد. چنین پرداختی بین یك كشور گروه ۵ به كشور دیگر گروه ۵ صورت نمی گیرد.

۲ـ به استثنای كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”)، مرسولات جواب قبول بین المللی و پست انبوه، حقوق پایانه (ترمینال) پرداختنی توسط كشورها و قلمروهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۱ به كشورهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۴ تا ده درصد (10 %) نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق كیفیت سرویس به منظور بهبود كیفیت سرویس در كشورهای گروه ۴ افزایش می یابد.

بند ۳ـ به استثنای كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”)، مرسولات جواب قبول بین المللی و پست انبوه، حقوق پایانه (ترمینال) پرداختنی توسط كشورها و قلمروهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۲ به كشورهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۴ تا ده درصد ( 10%) نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق كیفیت سرویس به منظور بهبود كیفیت سرویس در كشورهای گروه ۴ افزایش می یابد.

۴ـ به استثنای كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”)، مرسولات سرویس جواب قبول بین المللی و پست انبوه، حقوق پایانه (ترمینال) پرداختنی توسط كشورها و قلمروهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۱ به كشورهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۳ در سال های ۲۰۱۴ (۱۳۹۳و ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تا 8 % نرخهای مندرج در ماده ۳۱ و در سال های ۲۰۱۶ (۱۳۹۵و ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) تا 6% نرخهای مندرج در بند ۱۲ ماده ۳۰ برای پرداخت به صندوق كیفیت سرویس به منظور بهبود كیفیت سرویس در كشورهای گروه ۳ افزایش می یابد.

۵ ـ به استثنای كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم”)، مرسولات سرویس جواب قبول بین المللی و پست انبوه، حقوق پایانه (ترمینال) پرداختنی توسط كشورها و قلمروهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۲ به كشورهای طبقه بندی شده توسط كنگره به عنوان گروه ۳ در سال های ۲۰۱۴ (۱۳۹۳و ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) تا 2% نرخهای مندرج در ماده ۳۱ برای پرداخت به صندوق كیفیت سرویس به منظور بهبود كیفیت سرویس در كشورهای گروه ۳ افزایش می یابد.

۶ ـ حقوق پایانه (ترمینال) تركیبی پرداختنی به صندوق كیفیت سرویس به منظور بهبود كیفیت سرویس در كشورهای گروه ۳، ۴ و ۵، مشمول حداقل ۲۰۰۰۰ حق برداشت ویژه (اِس دی آر) در سال برای كشورهای بهره ور خواهد بود. مبالغ اضافی لازم برای رسیدن به این مبلغ حداقل، متناسب با مبادلات انجام شده، به كشورهای تابع نظام نهایی تا قبل از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) اعلام خواهد شد.

۷ـ پروژه های منطقه ای باید به ویژه اجرای برنامه های بهبود كیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی و ایجاد سامانه های قیمت تمام شده در كشورهای درحال توسعه را ارتقا بخشند. شورای عملیات پستی حداكثر تا سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳)، رویه هایی برای تأمین مالی این پروژه ها تعیین خواهد كرد.

ماده ۳۳ـ هزینه های گذر (ترانزیت)

۱ـ پست های سربسته و مرسولات گذری (ترانزیتی) مكشوفه مبادله شده بین دو مجری منتخب یا بین دو دفتر از یك كشور عضو، به وسیله سرویسهای یك یا چند مجری منتخب دیگر (سرویسهای طرف ثالث) مشمول پرداخت هزینه های گذری (ترانزیتی) می شوند. این هزینه ها شامل حق‏الزحمه خدمات ارائه شده برای گذر (ترانزیت) زمینی، دریایی و هوایی است. این اصل برای مرسولات اشتباه در ارسال یا پست های اشتباه در مسیر نیز اعمال می شود.

فصل دوم ـ سایر مقررات

ماده ۳۴ـ نرخهای پایه و مقررات مربوط به هزینه های حمل هوایی

۱ـ نرخ پایه قابل اعمال برای تسویه حسابها بین مجریان منتخب در مورد حمل هوایی توسط شورای عملیات پستی تعیین می شود. این نرخ توسط دفتر بین الملل و براساس روش تعیین شده در آیین نامه پست نامه ها محاسبه خواهد شد. اما نرخهای قابل اعمال برای حمل هوایی امانات ارسالی از طریق سرویس برگشت كالا طبق مقررات مندرج در آیین نامه پست نامه ها محاسبه می شود.

۲ـ نحوه محاسبه هزینه های حمل هوایی فرسته (دپش) های سربسته، مرسولات با اولویت، مرسولات و امانات هوایی ارسالی در گذر (ترانزیت) مكشوفه، مرسولات اشتباه در ارسال و پست های اشتباه در مسیر و نیز روشهای محاسبه مربوط در آیین نامه پست نامه ها و آیین نامه امانات پستی شرح داده شده اند.

۳ـ هزینه های حمل هوایی برای كل مسافت پیموده شده:

۱ـ۳ در مورد فرسته (دپش) های سربسته، شامل گذر (ترانزیت) این مرسولات از طریق یك یا چند مجری منتخب واسطه، برعهده مجری منتخب كشور مبدأ فرسته (دپش) ها است؛

۲ـ۳ در مورد مرسولات با اولویت و مرسولات هوایی در گذر (ترانزیت) مكشوفه، شامل مرسولات اشتباه در ارسال، برعهده مجری منتخب رهسپار كننده مرسولات به مجری منتخب دیگر است.

۴ـ همین مقررات در مورد حمل هوایی مرسولات معاف از هزینه های گذر (ترانزیت) زمینی و دریایی قابل اعمال است.

۵ ـ هر مجری منتخب مقصد كه حمل هوایی پست بین المللی را در كشور خود بر عهده دارد، حق مطالبه مبلغی بابت هزینه های اضافی ناشی از این حمل، در صورتی كه میانگین موزون مسافتی مسیرهای طی شده بیشتر از ۳۰۰ كیلومتر باشد را دارد. شورای عملیات پستی می تواند معیارهای دیگری را جایگزین میانگین موزون مسافتی كند. هزینه ها برای همه مرسولات با اولویت و همه مرسولات وارده خارجه، صرف نظر از ارسال یا عدم ارسال از طریق هوایی یكسان است، مگر توافقی در مورد عدم پرداخت هزینه صورت گرفته باشد.

۶ ـ اما اگر حقوق پایانه (ترمینال) اعمال شده توسط مجری منتخب مبتنی بر قیمت تمام شده یا نرخهای داخلی باشد، هیچ هزینه اضافی بابت حمل هوایی داخلی پرداخت نمی شود.

۷ ـ مجری منتخب مقصد برای محاسبه میانگین موزون مسافتی، وزن همه پست هایی كه محاسبه حقوق پایانه (ترمینال) آنها بر مبنای قیمت تمام شده یا نرخهای داخلی مجری منتخب مقصد صورت می گیرد را كسر می كند.

ماده ۳۵ـ نرخهای دریایی و زمینی امانات پستی

۱ـ امانات مبادله شده بین دو مجری منتخب مشمول نرخهای ورود به سرزمین می شوند كه با تركیب نرخ پایه تعدادی و وزنی امانات، همانطور كه در آیین نامه ها آمده، محاسبه می شوند.

۱ـ۱ با در نظر گرفتن نرخهای پایه مذكور، مجریان منتخب همچنین می توانند طبق مقررات مندرج در آیین نامه ها، نرخهای تعدادی و وزنی تكمیلی درخواست كنند.

۲ـ۱ نرخهای مذكور در بندهای ۱ و ۱ـ۱ توسط مجری منتخب كشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آیین نامه امانات پستی استثنائاتی برای این اصل قائل شده باشد.

۳ـ۱ نرخهای ورود به سرزمین در سرتاسر قلمرو هر كشور یكسان است.

۲ـ امانات مبادله شده بین دو مجری منتخب یا دو دفتر از همان كشور از طریق سرویس های زمینی یك یا چند مجری منتخب دیگر، مشمول نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین، مندرج در آیین نامه ها می شوند. این نرخها، طبق رده بندی مسافتی مربوط، به مجریان منتخب شركت كننده در رهسپاری زمینی قابل پرداخت است.

۱ ـ۲ در مورد امانات گذری (ترانزیتی) مكشوفه، مجریان منتخب واسطه مجاز به مطالبه نرخ واحد برای هر مرسوله، مندرج در آیین نامه ها خواهند بود.

۲ـ۲ نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین توسط مجری منتخب كشور مبدأ قابل پرداخت است، مگر آیین نامه امانات پستی استثنائاتی در مورد این اصل قائل شده باشد.

۳ـ هر مجری منتخبی كه در حمل دریایی امانات مشاركت داشته باشد، مجاز به مطالبه نرخهای دریایی خواهد بود. پرداخت این نرخها برعهده مجری منتخب كشور مبدأ است مگر آیین نامه امانات پستی استثنائاتی در مورد این اصل قائل شده باشد.

۱ـ۳ نرخ دریایی برای هر یك از خدمات حمل دریایی در آیین نامه امانات پستی و طبق رده بندی مسافتی مربوط تعیین می شود.

۲ـ۳ مجریان منتخب می توانند نرخ دریایی محاسبه شده در بند ۱ـ۳ را حداكثر تا 50% افزایش دهند. همچنین می توانند در صورت تمایل، این نرخ را كاهش دهند.

ماده ۳۶ـ اختیار شورای عملیات پستی برای تعیین هزینه ها و نرخها

۱ـ شورای عملیات پستی مجاز است نرخها و هزینه های زیر را كه بر عهده مجریان منتخب است، طبق شرایط مندرج در آیین نامه ها تعیین كند:

۱ـ۱ نرخهای گذر (ترانزیت) مربوط به جابه جایی و حمل فرسته (دپش) های پست نامه از طریق یك یا چند كشور واسطه؛

۲ـ۱ نرخهای پایه و هزینه های حمل هوایی پست؛

۳ـ۱ نرخهای ورود به سرزمین مربوط به جابه جایی امانات وارده؛

۴ـ۱ نرخهای گذر (ترانزیت) از سرزمین مربوط به جابه جایی و حمل امانات از طریق یك كشور واسطه؛

5ـ1 نرخهای دریایی مربوط به حمل دریایی امانات؛

6ـ1 نرخهای زمینی صادره برای تأمین سرویس برگشت كالا برای امانات.

۲ـ هرگونه تجدید نظر باید طبق روشهای متضمن پرداخت حق الزحمه مناسب به مجریان منتخب ارائه كننده سرویسها و بر اساس داده های قابل اطمینان و موجود اقتصادی و مالی باشد. تغییرات احتمالی به محض تصمیم گیری، در زمان تعیین شده توسط شورای عملیات پستی به اجراء درخواهد آمد.

ماده ۳۷ـ مقررات ویژه تسویه حسابها و پرداختها برای مبادلات پستی بین المللی

۱ـ تسویه حسابها در ارتباط با عملیات انجام شده طبق این كنوانسیون (شامل تسویه حسابهای حمل و نقل (ارسال) مرسولات پستی، تسویه حسابهای رفتار با مرسولات پستی در كشور مقصد و تسویه حسابهای غرامت گم شدن، سرقت یا آسیب مرسولات پستی) بر اساس مقررات كنوانسیون و سایر احكام اتحادیه صورت پذیرفته و نیازی به ارائه هرگونه مدرك توسط مجری منتخب، به جز در موارد اشاره شده در احكام اتحادیه، ندارد.

بخش چهارم ـ مقررات پایانی

ماده ۳۸ـ شرایط تصویب پیشنهاهای مربوط به كنوانسیون و آیین نامه ها

۱ـ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده به كنگره در ارتباط با این كنوانسیون، منوط به تصویب اكثریت كشورهای عضو حاضر واجد حق رأی است. حداقل نیمی از كشورهای عضوی كه در كنگره شركت كرده و حق رأی دارند، باید هنگام رأی گیری حضور داشته باشند.

۲ـ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به آیین نامه پست نامه ها و آیین نامه امانات پستی، منوط به تصویب اكثریت اعضای شورای عملیات پستی كه حق رأی دارند، است.

۳ـ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده بین دو كنگره در ارتباط با این كنوانسیون و تشریفات (پروتكل) نهایی آن منوط به كسب آراء زیر است:

۱ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، اصلاحیه باشد، دو سوم آرای حداقل نیمی از كشورهای عضو اتحادیه كه حق رأی داشته و در رأی گیری شركت می كنند؛

۲ـ۳ اگر موضوع، تفسیر مقررات باشد، اكثریت آراء.

۴ـ صرف نظر از مقررات مندرج در بند ۱ـ ۳، هر كشور عضوی كه قوانین ملی اش با اصلاحیه پیشنهادی مغایرت دارد، ظرف مدت نود روز از تاریخ وصول اصلاحیه می تواند به صورت مكتوب به مدیركل دفتر بین الملل اعلام كند كه نمی تواند اصلاحیه را بپذیرد.

ماده ۳۹ـ قیود تحدید تعهد در كنگره

۱ـ هرگونه قید تحدید تعهد مغایر با موضوع و هدف اتحادیه پذیرفته نخواهد شد.

۲ـ به عنوان یك قاعده كلی، هر كشور عضوی كه نظرات مغایر با دیگر كشورها دارد، باید تا حد امكان سعی كند عقاید خود را با اكثریت كشورها هماهنگ كند. قیود تحدید تعهد باید فقط در موارد بسیار ضروری و به دلایل موجه مطرح شوند.

۳ ـ قیود تحدید تعهد مطروحه در ارتباط با مواد این كنوانسیون باید در قالب پیشنهادی مكتوب به یكی از زبانهای كاری دفتر بین الملل و طبق مقررات مربوط در آیین نامه داخلی به كنگره ها ارائه شوند.

۴ـ اجرائی شدن قیود تحدید تعهد پیشنهادی منوط به تصویب اكثریت لازم برای اصلاح ماده ای است كه قید تحدید تعهد به آن مربوط می شود.

۵ ـ در اصل، قیود تحدید تعهد باید متقابلاً بین كشور عضو ارائه كننده‏ قید تحدید تعهد و سایر كشورهای عضو اعمال شود.

۶ ـ قیود تحدید تعهد مطروحه در ارتباط با این كنوانسیون باید در تشریفات (پروتكل) نهایی آن و بر اساس پیشنهادهای مصوب كنگره درج شوند.

ماده ۴۰ـ به اجراء درآمدن و مدت اعتبار كنوانسیون

۱ـ این كنوانسیون از اول ژانویه ۲۰۱۴ (یازده دی ۱۳۹۲) به اجراء درآمده و تا به اجراء درآمدن احكام كنگره بعدی به قوت خود باقی است.

در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار دولت های كشورهای عضو اتحادیه، این كنوانسیون را در یك نسخه اصلی امضاء كردند كه نزد مدیركل دفتر بین الملل نگهداری و تصویر آن توسط دفتر بین الملل اتحادیه پستی جهانی به هر یك از طرف های متعاهد ارسال می شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

تشریفات (پروتكل) نهایی كنوانسیون پستی جهانی
نمایندگان تام الاختیار امضاء كننده كنوانسیون پستی جهانی با موارد زیر موافقت كردند:

ماده اول ـ مالكیت مرسولات پستی. استرداد از پست. تغییر یا تصحیح نشانی

۱ـ مقررات بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ در مورد كشورهای آنتیگوا و باربودا، بحرین (پادشاهی)، باربادوس، بلیز، بوتسوانا، برونئی دارالسلام، كانادا، هنگ كنگ، چین، دومینیكا، مصر، فیجی، گامبیا، غنا، پادشاهی متحده بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی، سرزمین های ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا، گِرِنادا، گویان، ایرلند، جاماییكا، كنیا، كریباتی، كویت، لسوتو، مالاوی، مالزی، موریس، نائورو، نیوزیلند، نیجریه، پاپوا گینه نو، سنت كریستوفر و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، ساموا، سیشل، سیرالئون، سنگاپور، جزایر سلیمان، سوازیلند، تانزانیا (جمهوری متحد)، ترینیداد و توباگو، تووالو، اوگاندا، وانواتو و زامبیا اعمال نمی شود.

۲ـ مقررات بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ در مورد اتریش، دانمارك و ایران (جمهوری اسلامی) كه قوانین داخلی شان اجازه استرداد از پست یا تغییر نشانی نامه به درخواست فرستنده، از زمان اطلاع یافتن گیرنده از ورود مرسوله به نشانی اش را نمی دهد، اعمال نمی شود.

۳ـ بند ۱ ماده ۵ در مورد استرالیا، غنا و زیمبابوه اعمال نمی شود.

۴ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد باهاما، بلژیك، كره شمالی، عراق و میانمار كه مقررات آنها اجازه استرداد از پست یا تغییر نشانی پست نامه ها به درخواست فرستنده را نمی دهد، اعمال نخواهد شد.

۵ ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد ایالات متحده آمریكا اعمال نمی شود.

۶ ـ بند ۲ ماده ۵ در مورد استرالیا، فقط در صورت عدم مغایرت با قوانین داخلی آن قابل اعمال است.

۷ـ صرف نظر از بند ۲ ماده ۵، جمهوری دمكراتیك كنگو، السالوادور، پاناما (جمهوری)، فیلیپین و ونزوئلا (جمهوری بولیواری) مجاز خواهند بود امانات پستی را پس از درخواست ترخیص گمركی توسط گیرنده، برگشت ندهند زیرا این كار مغایر با مقررات گمرك آن كشورها است.

ماده دوم ـ هزینه ها

۱ـ صرف نظر از ماده ۶، استرالیا، كانادا و نیوزیلند مجازند هزینه های پستی اضافه بر آنچه در آیین نامه ها تعیین شده است را در صورت مطابقت این هزینه ها با قوانین كشورهای خود، دریافت كنند.

ماده سوم ـ موارد عدم معافیت از هزینه های پستی مرسولات نابینایان

۱ـ صرف نظر از ماده ۷، اندونزی، سنت وینسنت و گرنادینز و تركیه كه معافیت مرسولات نابینایان از هزینه های پستی در سرویس داخلی خود را ابراز نكرده اند، می توانند هزینه های پستی برای خدمات ویژه را دریافت كنند مشروط بر اینكه این هزینه ها از هزینه های سرویس داخلی آنها فراتر نرود.

۲ـ فرانسه مقررات ماده ۷ در خصوص مرسولات نابینایان را با رعایت قوانین ملی خود اعمال می كند.

۳ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۷، برزیل طبق قوانین ملی خود، این حق را برای خود محفوظ می دارد تا فقط مرسولات ارسالی/دریافتی توسط نابینایان یا سازمان ویژه نابینایان را به عنوان مرسولات نابینایان در نظر گیرد. مرسولات فاقد این شرایط مشمول پرداخت هزینه پستی خواهند بود.

۴ـ صرف نظر از ماده ۷، نیوزیلند فقط آن دسته از مرسولات نابینایان را برای توزیع در آن كشور قبول می كند كه در سرویس داخلی خود از هزینه های پستی معاف باشند.

۵ ـ صرف نظر از ماده ۷، فنلاند كه در سرویس داخلی خود، معافیت از هزینه های پستی را برای مرسولات نابینایان ارائه نمی كند، طبق تعاریف ماده ۷ مصوب كنگره مجاز به دریافت هزینه های داخلی برای مرسولات نابینایان به مقصد دیگر كشورها خواهد بود.

۶ ـ صرف نظر از ماده ۷، كانادا، دانمارك و سوئد معافیت از هزینه های پستی برای مرسولات نابینایان را فقط در محدوده قوانین داخلی خود مجاز می دانند.

۷ـ صرف نظر از ماده ۷، ایسلند معافیت از هزینه های پستی برای مرسولات نابینایان را فقط در محدوده قوانین داخلی خود قبول می كند.

۸ ـ صرف نظر از ماده ۷، استرالیا فقط آن دسته از مرسولات نابینایان را برای توزیع در آن كشور قبول می كند كه در سرویس داخلی خود از هزینه های پستی معاف باشند.

۹ـ صرف نظر از ماده ۷، استرالیا، اتریش، كانادا، آلمان، پادشاهی متحده بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی، ژاپن، سوئیس و ایالات متحده آمریكا می توانند هزینه هایی بابت خدمات ویژه قابل اعمال در مورد مرسولات نابینایان در سرویس داخلی خود دریافت كنند.

ماده چهارم ـ تمبرهای پستی

۱ـ صرف نظر از بند ۷ ماده ۸، استرالیا، بریتانیای كبیر، مالزی و نیوزیلند مرسولات پست نامه و امانات پستی دارای تمبرهای پستی استفاده كننده از مواد یا فناوری های جدید كه با ماشینهای پردازش پستی آنها سازگار نیستند را فقط با توافق قبلی با مجری منتخب مبدأ مربوط پردازش می كنند.

ماده پنجم ـ خدمات پایه

۱ـ صرف نظر از مقررات ماده ۱۳، استرالیا با تعمیم خدمات پایه به امانات پستی موافقت ندارد.

۲ـ مقررات بند ۴ـ۲ ماده ۱۳ در مورد بریتانیای كبیر به دلیل تكلیف قانونی محدودیت وزن پایین تر اعمال نمی شود. مقررات سلامت و ایمنی در بریتانیای كبیر، وزن كیسه های پستی را به حداكثر ۲۰ كیلوگرم محدود كرده است.

۳ـ صرف نظر از بند ۴ـ۲ ماده ۱۳، قزاقستان و ازبكستان مجازند حداكثر وزن كیسه های مخصوص (كیسه های “اِم“) وارده و صادره را به ۲۰ كیلوگرم محدود كنند.

ماده ششم ـ گواهی توزیع

۱ـ كانادا مجاز است بند ۳ـ۳ ماده ۱۵ را در مورد امانات اجراء نكند زیرا سرویس گواهی توزیع را در مورد امانات در سرویس داخلی خود ارائه نمی دهد.

ماده هفتم ـ ممنوعیت ها (پست نامه ها)

۱ـ استثنائاً، كره شمالی و لبنان مرسولات ثبتی حاوی سكه، اسكناس، هر نوع اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نمی كنند. این كشورها مطلقاً به مقررات آیین نامه پست نامه ها در خصوص مسؤولیت در حالات سرقت یا آسیب دیدگی این مرسولات یا محتوای اقلام ساخته شده از شیشه یا اقلام شكستنی آنها متعهد نیستند.

۲ـ استثنائاً، بولیوی، چین (جمهوری خلق) به جز منطقه ویژه اداری‏ هنگ كنگ، عراق، نپال، پاكستان، عربستان سعودی، سودان و ویتنام مرسولات ثبتی حاوی سكه، اسكناس، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نمی كنند.

۳ـ میانمار این حق را برای خود محفوظ می دارد كه مرسولات بیمه حاوی اقلام با ارزش مذكور در بند ۶ ماده ۱۸ را به علت مغایرت با قوانین داخلی خود قبول نكند.

۴ـ نپال مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی اسكناس یا سكه را مگر در صورت توافق ویژه، قبول نمی كند.

۵ ـ ازبكستان مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سكه، اسكناس، چك، تمبر پستی یا ارز را قبول نمی كند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی چنین مرسولاتی نمی پذیرد.

۶ ـ ایران (جمهوری اسلامی) مرسولات حاوی اقلام مغایر با اصول دین اسلام را نمی پذیرد و این حق را برای خود محفوظ می دارد مرسولات پست نامه (عادی، ثبتی یا بیمه) حاوی سكه، اسكناس، چكهای مسافرتی، پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نكند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی اینگونه مرسولات نمی پذیرد.

۷ـ فیلیپین حق عدم پذیرش هرگونه پست نامه (عادی، ثبتی یا بیمه) حاوی سكه، اسكناس یا هرگونه اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را برای خود محفوظ می دارد.

۸ ـ استرالیا هر نوع مرسوله پستی حاوی شمش طلا یا شمش نقره یا اسكناس را قبول نمی كند. به علاوه، مرسولات ثبتی برای توزیع در استرالیا یا مرسولات گذر (ترانزیت) مكشوف حاوی اقلام با ارزش نظیر جواهرات، فلزات قیمتی، سنگهای قیمتی، اوراق بهادار، سكه یا هر نوع سند مالی قابل انتقال را قبول نمی كند و هیچگونه مسؤولیتی در قبال مرسولات مغایر با این قید تحدید تعهد نمی پذیرد.

۹ ـ چین (جمهوری خلق) به جز منطقه ویژه اداری هنگ كنگ، مرسولات بیمه حاوی سكه، اسكناس، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام و چك مسافرتی را طبق قوانین داخلی خود، قبول نمی كند.

۱۰ـ لاتویا و مغولستان حق عدم پذیرش مرسولات عادی، ثبتی یا بیمه حاوی سكه، اسكناس، اوراق بهادار بی نام و چك مسافرتی در انطباق با قوانین ملی شان را برای خود محفوظ می دارند.

۱۱ـ برزیل حق عدم پذیرش مرسولات عادی، ثبتی یا بیمه حاوی سكه، اسكناس رایج یا هر نوع اوراق بهادار بی نام را برای خود محفوظ می دارد.

۱۲ـ ویتنام حق عدم پذیرش نامه های حاوی اشیاء یا كالا را برای خود محفوظ می دارد.

۱۳ـ اندونزی مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سكه، اسكناس، چك، تمبر پستی، ارز یا هر نوع اوراق قرضه بی نام برای توزیع در اندونزی را قبول نمی كند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی این مرسولات نمی پذیرد.

۱۴ـ قرقیزستان حق عدم پذیرش پست نامه های (عادی، ثبتی، بیمه یا بسته های كوچك) حاوی سكه، اسكناس رایج یا هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را برای خود محفوظ می دارد و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی این مرسولات نمی پذیرد.

۱۵ـ آذربایجان و قزاقستان مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی سكه، اسكناس، اوراق اعتباری یا هر نوع اوراق بهادار بی نام، چك، فلزات قیمتی ساخته شده یا ساخته نشده، سنگ های قیمتی، جواهرات و سایر اقلام با ارزش یا ارز را قبول نمی كنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی این مرسولات نمی پذیرند.

۱۶ ـ مولداوی و روسیه مرسولات ثبتی یا بیمه حاوی اسكناس رایج، هر نوع اوراق بهادار (چك) بی نام یا ارز را قبول نمی كنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی این مرسولات نمی پذیرند.

۱۷ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۸، فرانسه این حق را برای خود محفوظ می دارد مرسولات حاوی كالا، در صورتی كه این مرسولات از قوانین ملی یا بین المللی یا دستورالعمل های فنی و بسته بندی برای حمل هوایی تبعیت نكنند را قبول نكند.

ماده هشتم ـ ممنوعیت ها (امانات پستی)

۱ـ میانمار و زامبیا مجازند امانات بیمه حاوی اقلام با ارزش مذكور در بند ۱ـ ۳ـ۱ـ۶ ماده ۱۸ را به دلیل مغایرت با قوانین داخلی خود قبول نكنند.

۲ـ استثنائاً، لبنان و سودان امانات حاوی سكه، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش یا مایعات یا موادی كه به سهولت تبدیل به مایع می شوند یا اقلام ساخته شده از شیشه یا مشابه آن یا اقلام شكستنی را قبول نمی كنند و در قبال مقررات مربوط در آیین نامه امانات پستی متعهد نیستند.

۳ـ برزیل مجاز است امانات بیمه حاوی سكه و حواله های بانكی در گردش و هر نوع اوراق بهادار بی نام را به دلیل مغایرت با مقررات داخلی خود نپذیرد.

۴ـ غنا مجاز است امانات بیمه حاوی سكه و اسكناس رایج را به دلیل مغایرت با مقررات داخلی خود نپذیرد.

۵ ـ علاوه بر اقلام مذكور در ماده ۱۸، عربستان سعودی مجاز است امانات حاوی سكه، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را نپذیرد. همچنین امانات حاوی هرگونه دارو (مگر درصورتی كه به همراه نسخه پزشكی صادره توسط یك مقام ذی صلاح باشند)، محصولات اطفاء حریق، مایعات شیمیایی یا اقلام مغایر با اصول دین اسلام را قبول نمی كند.

۶ ـ علاوه بر اقلام مذكور در ماده ۱۸، عمان مرسولات حاوی اقلام زیر را نمی پذیرد:

۱ـ ۶ هرگونه دارو، مگر درصورتی كه به همراه نسخه پزشكی صادره توسط یك مقام ذی صلاح باشند؛

۲ـ ۶ محصولات اطفاء حریق یا مایعات شیمیایی؛

۳ـ ۶ اقلام مغایر با اصول دین اسلام.

۷ـ علاوه بر اقلام مذكور در ماده ۱۸، ایران (جمهوری اسلامی) امانات حاوی اقلام مغایر با دین اسلام را نمی پذیرد و این حق را برای خود محفوظ می دارد امانات عادی و بیمه حاوی سكه، اسكناس، چكهای مسافرتی، پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی، جواهرات یا سایر اقلام با ارزش را قبول نكند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی اینگونه مرسولات نمی پذیرد.

۸ ـ فیلیپین مجاز است هرگونه امانت حاوی سكه، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش یا مایعات یا موادی كه به سهولت تبدیل به مایع می شوند یا اقلام ساخته شده از شیشه یا مشابه آن یا اقلام شكستنی را قبول نكند.

۹ـ استرالیا هر نوع مرسولات پستی حاوی شمش طلا یا شمش نقره یا اسكناس را نمی پذیرد.

۱۰ـ چین (جمهوری خلق) امانات عادی حاوی سكه، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام، چك مسافرتی و پلاتین، طلا یا نقره (ساخته شده یا ساخته نشده)، سنگهای قیمتی یا سایر اقلام با ارزش را نمی پذیرد. به علاوه، به استثنای منطقه ویژه اداری هنگ كنگ، امانات بیمه حاوی ‏سكه، هر نوع حواله بانكی یا اوراق بهادار بی نام و چك مسافرتی پذیرفته نمی شوند.

۱۱ـ مغولستان طبق قوانین ملی خود، حق عدم پذیرش امانات حاوی سكه، اسكناس، اوراق بهادار بی نام و چك مسافرتی را برای خود محفوظ می دارد.

۱۲ـ لاتویا امانات عادی و بیمه حاوی سكه، اسكناس، هر نوع اوراق بهادار (چك) بی نام یا ارز را نمی پذیرد و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی این مرسولات قبول نمی كند.

۱۳ـ مولداوی، روسیه، اوكراین و ازبكستان، امانات عادی یا بیمه حاوی اسكناس رایج، هر نوع اوراق بهادار (چك) بی نام یا ارز را قبول نمی كنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی این مرسولات نمی پذیرند.

۱۴ـ آذربایجان و قزاقستان امانات عادی یا بیمه حاوی سكه، اسكناس، هر نوع اوراق اعتباری یا اوراق بهادار بی نام، چك، فلزات قیمتی ساخته شده یا ساخته نشده، سنگ های قیمتی، جواهرات و سایر اقلام با ارزش یا ارز را قبول نمی كنند و مسؤولیتی در قبال گم شدن یا آسیب دیدگی این مرسولات نمی پذیرند.

ماده نهم ـ اقلام مشمول عوارض گمركی

۱ـ با توجه به ماده ۱۸، بنگلادش و السالوادور مرسولات بیمه حاوی اقلام مشمول عوارض گمركی را نمی پذیرند.

۲ـ با توجه به ماده ۱۸، افغانستان، آلبانی، آذربایجان، بلاروس، كامبوج، شیلی، كلمبیا، كوبا، كره شمالی، السالوادور، استونی، قزاقستان، لاتویا، مولداوی، نپال، پرو، روسیه، سان مارینو، تركمنستان، اوكراین، ازبكستان و ونزوئلا (جمهوری بولیواری) نامه های عادی و ثبتی حاوی اقلام مشمول عوارض گمركی را نمی پذیرند.

۳ـ با توجه به ماده ۱۸، بنین، بوركینافاسو، ساحل عاج (جمهوری)، جیبوتی، مالی و موریتانی نامه های عادی حاوی اقلام مشمول عوارض گمركی را نمی پذیرند.

۴ـ بدون توجه به مقررات بندهای ۱ تا ۳، مرسولات حاوی سرم، واكسن و مرسولات حاوی داروهای اورژانسی كمیاب در تمام حالات پذیرفته می شوند.

ماده دهم ـ مطالبه نامه ها

۱ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۹، بلغارستان، دماغه سبز، چاد، كره شمالی، مصر، گابن، قلمروهای ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا، یونان، ایران (جمهوری اسلامی)، قرقیزستان، مغولستان، میانمار، فیلیپین، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تركمنستان، اوكراین، ازبكستان و زامبیا این حق را برای خود محفوظ می دارند كه از مشتریان هزینه ای بابت مطالبه نامه های مربوط به پست نامه ها دریافت كنند.

۲ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۹، آرژانتین، اتریش، آذربایجان، لیتوانی، مولداوی و اسلواكی این حق را برای خود محفوظ می دارند اگر در پاسخ به مطالبه نامه ای، اقدامات تحقیقی انجام دهند و بعد معلوم شود كه مورد مذكور صحت ندارد، هزینه ویژه ای دریافت كنند.

۳ـ افغانستان، بلغارستان، دماغه سبز، كنگو (جمهوری)، مصر، گابن، ایران (جمهوری اسلامی)، قرقیزستان، مغولستان، میانمار، عربستان سعودی، سودان، سورینام، سوریه، تركمنستان، اوكراین، ازبكستان و زامبیا این حق را برای خود محفوظ می دارند از مشتریان، هزینه صدور مطالبه نامه های مربوط به امانات دریافت كنند.

۴ـ صرف نظر از بند ۳ ماده ۱۹، برزیل، پاناما (جمهوریو آمریكا حق دریافت هزینه از مشتریان بابت رسیدگی به مطالبه نامه های مربوط به پست نامه ها و امانات پست شده در كشورهایی كه رویه مذكور را طبق مقررات بندهای ۱ تا ۳ این ماده اعمال می كنند، برای خود محفوظ می دارند.

ماده یازدهم ـ هزینه ارائه به گمرك

۱ـ گابن حق دریافت هزینه ارائه به گمرك از مشتریان را برای خود محفوظ می دارد.

۲ـ صرف نظر از بند ۲ ماده ۲۰، برزیل این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از مشتریان، هزینه ارائه به گمرك برای تمام مرسولات ارائه شده برای كنترل گمركی دریافت كند.

۳ـ صرف نظر از بند ۲ ماده ۲۰، یونان این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از مشتریان، هزینه ارائه به گمرك برای تمام مرسولات ارائه شده به مقامات گمرك دریافت كند.

۴ـ كنگو (جمهوریو زامبیا حق دریافت هزینه ارائه به گمرك از مشتریان بابت امانات پستی را برای خود محفوظ می دارند.

ماده دوازدهم ـ پست كردن مرسولات پست نامه در خارج از كشور

۱ـ استرالیا، اتریش، پادشاهی متحده بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی، یونان، نیوزیلند و آمریكا این حق را برای خود محفوظ می دارند از مجریان منتخب برگشت دهنده مرسولات طبق مقررات بند ۴ ماده ۲۸، حق الزحمه مربوط را دریافت كنند مشروط بر اینكه این مرسولات از طریق شبكه آنها قبول نشده باشد.

۲ـ صرف نظر از بند ۴ ماده ۲۸، كانادا این حق را برای خود محفوظ می دارد از مجری منتخب مبدأ مبلغی دریافت كند. این مبلغ یقیناً كمتر از هزینه ناشی از پردازش این مرسولات نخواهد بود.

۳ـ حسب مقررات بند ۴ ماده ۲۸، مجری منتخب مقصد مجاز است از مجری منتخب قبول كننده، بابت توزیع مرسولات پرتعداد پست نامه پست شده در خارج از كشور، حق الزحمه متناسبی مطالبه كند. استرالیا و پادشاهی متحده بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی حق محدود كردن این پرداخت به نرخ داخله متناسب برای مرسولات مشابه در كشور مقصد را برای خود محفوظ می دارند.

۴ـ حسب مقررات بند ۴ ماده ۲۸، مجری منتخب مقصد مجاز است از مجری منتخب قبول كننده، بابت توزیع مرسولات پرتعداد پست نامه پست شده در خارج از كشور، حق الزحمه متناسبی مطالبه كند. كشورهای عضو زیر حق محدود كردن این پرداخت به محدودیت های مجاز در آیین نامه ها مربوط به مرسولات انبوه را برای خود محفوظ می دارند: باهاما، باربادوس، برونئی دارالسلام، چین (جمهوری خلق)، پادشاهی متحده بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی، قلمروهای ماوراء بحار وابسته به پادشاهی متحده بریتانیا، گرانادا، گویان، هند، مالزی، نپال، هلند، جزایر آنتیل و آروبای هلند، نیوزیلند، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرنادینز، سنگاپور، سریلانكا، سورینام، تایلند و آمریكا.

۵ ـ صرف نظر از قیود تحدید تعهد مندرج به موجب بند ۴، كشورهای عضو زیر حق اعمال كامل مقررات ماده ۲۸ كنوانسیون در قبال مرسولات دریافتی از كشورهای عضو اتحادیه را برای خود محفوظ می دارند: آرژانتین، اتریش، بنین، برزیل، بوركینافاسو، كامرون، ساحل عاج (جمهوری)، قبرس، دانمارك، مصر، فرانسه، آلمان، یونان، گینه، ایران (جمهوری اسلامی)، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، اردن، لبنان، لوكزامبورگ، مالی، موریتانی، موناكو، مراكش، نروژ، پرتغال، عربستان سعودی، سنگال، سوئیس، سوریه و توگو.

۶ ـ در اجرای بند ۴ ماده ۲۸، آلمان این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از كشور ارسال كننده، حق الزحمه ای معادل با مبلغ قابل دریافت از كشور محل اقامت فرستنده مطالبه كند.

۷ ـ صرف نظر از قیود تحدید تعهد درنظر گرفته شده به موجب ماده ۱۲، چین (جمهوری خلق) حق محدود كردن هرگونه پرداخت بابت توزیع مرسولات پرتعداد پست نامه پست شده در خارج به محدودیت های مجاز در كنوانسیون و آیین نامه پست نامه ها مربوط به مرسولات انبوه را برای خود محفوظ می دارد.

ماده سیزدهم ـ نرخهای پایه و مقررات مربوط به حقوق حمل هوایی

۱ـ صرف نظر از مقررات ماده ۳۴، استرالیا این حق را برای خود محفوظ می دارد تا نرخهای حمل هوایی برای امانات صادره از طریق سرویس برگشت كالا، همانطور كه در آیین نامه امانات پستی آمده یا سایر روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال كند.

ماده چهاردهم ـ نرخهای استثنائی ورود به سرزمین

۱ـ صرف نظر از ماده ۳۵، افغانستان حق دریافت نرخ استثنائی اضافی ورود به سرزمین به میزان 5 /7 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) به ازاء هر امانت را برای خود محفوظ می دارد.

ماده پانزدهم ـ تعرفه های خاص

۱ـ بلژیك، نروژ و آمریكا می توانند نرخهای ورود به سرزمین بالاتری برای امانات هوایی نسبت به امانات زمینی دریافت كنند.

۲ـ لبنان مجاز است برای امانات تا وزن یك كیلوگرم، هزینه امانات یك تا سه كیلوگرم را دریافت كند.

۳ـ پاناما (جمهوری) مجاز است مبلغ 20 /0 حق برداشت ویژه (اِس دی آر) برای هر كیلوگرم امانات زمینی هوابرد (اِس اِی اِل) گذری (ترانزیتی) دریافت كند.

ماده شانزدهم ـ اختیار شورای عملیات پستی برای تثبیت هزینه ها و نرخها

۱ـ صرف نظر از بند ۶ ـ۱ ماده ۳۶، استرالیا این حق را برای خود محفوظ می دارد تا نرخهای خروج از سرزمین برای ارائه سرویس برگشت كالا برای امانات، همانطور كه در آیین نامه امانات پستی آمده یا سایر روشها، شامل توافق دوجانبه، اعمال كند.

در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار، این تشریفات (پروتكل) كه دارای ارزش و اعتباری همسان با مقررات موجود در متن خود كنوانسیون است را تدوین نموده و آن را در یك نسخه اصلی امضاء كردند كه به مدیركل دفتر بین الملل سپرده خواهد شد. تصویر آن توسط دفتر بین الملل اتحادیه برای هر یك از كشورهای عضو ارسال می شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی
(
تنظیم مجدد و تصویب شده توسط كنگره ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوحه)

امضاء كنندگان، نمایندگان تام الاختیار دولت های كشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند ۲ ماده ۲۲ اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوب دهم جولای ۱۹۶۴ (۱۹ تیر ۱۳۴۳) در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه، مقررات زیر را كه ضامن اجرای اساسنامه و كاركرد اتحادیه است، در این آیین نامه عمومی تدوین كردند.

فصل اول ـ سازمان، وظایف و كاركرد كنگره، شورای راهبری، شورای عملیات پستی و كارگروه مشورتی

بخش اول ـ كنگره

ماده ۱۰۱ ـ سازمان دهی و برگزاری كنگره ها و كنگره های فوق العاده

۱ـ نمایندگان كشورهای عضو حداكثر ظرف چهار سال از پایان سال برگزاری كنگره قبلی، در كنگره گردهم می آیند.

۲ـ هر كشور عضو، یك یا چند نماینده تام الاختیار را توسط دولت خود به كنگره معرفی می كند و در صورت نیاز می تواند نمایندگی خود را به یك كشور عضو دیگر تفویض كند. با وجود این، هر هیأت می تواند نمایندگی فقط یك كشور عضو دیگر، به غیر از خودش، را بر عهده گیرد.

۳ـ در اصل، هر كنگره كشور میزبان كنگره بعدی را تعیین می كند. در غیراین صورت، شورای راهبری مجاز است كشور میزبان كنگره را پس از مشورت با آن كشور، تعیین كند.

۴ـ دولت میزبان پس از مشورت با دفتر بین الملل، تاریخ و محل برگزاری كنگره را قطعی می كند. در اصل، یك سال قبل از این تاریخ، دولت میزبان برای دولت های كشورهای عضو دعوتنامه می فرستد. این دعوتنامه، مستقیم یا از طریق یك دولت دیگر یا از طریق مدیركل دفتر بین الملل ارسال می شود.

۵ ـ اگر كنگره ناگزیر فاقد میزبان باشد، دفتر بین الملل با موافقت شورای راهبری و پس از مشورت با دولت كنفدراسیون سوئیس، اقدامات لازم برای برگزاری و سازماندهی كنگره در كشور مقر اتحادیه را به عمل می آورد. در این حالت، دفتر بین الملل وظایف دولت كشور میزبان را به عهده می گیرد.

۶ ـ محل برگزاری كنگره فوق العاده، توسط كشورهای عضو خواهان برگزاری آن و پس از مشورت با دفتر بین الملل تعیین می شود.

۷ـ بندهای ۲ تا ۵ ماده ۱۰۱ در مورد كنگره های فوق العاده نیز قابل اعمال است.

ماده ۱۰۲ ـ حق رأی در كنگره

۱ـ به موجب محدودیت های مندرج در ماده ۱۴۹، هر كشور عضو یك رأی دارد.

ماده ۱۰۳ ـ وظایف كنگره

۱ـ كنگره بر اساس پیشنهادهای كشورهای عضو، شورای راهبری و شورای عملیات پستی، دارای وظایف زیر است:

۱ـ۱ تعیین اصول كلی نیل به ماهیت و هدف اتحادیه كه در دیباچه و ماده ۱ اساسنامه آمده است؛

۲ـ۱ ملاحظه و در صورت اقتضاء، تصویب پیشنهادهای اصلاح اساسنامه، آیین نامه عمومی، كنوانسیون و موافقتنامه ها كه توسط كشورهای عضو، شورای راهبری و شورای عملیات پستی طبق ماده ۲۹ اساسنامه و ماده ۱۳۸ آیین نامه عمومی ارائه شده اند؛

۳ـ۱ تعیین تاریخ به اجراء درآمدن احكام اتحادیه؛

۴ـ۱ تصویب آیین نامه داخلی كنگره و اصلاحات آن؛

۵ ـ۱ ملاحظه گزارش جامع فعالیت شورای راهبری، شورای عملیات پستی و كارگروه مشورتی از زمان كنگره قبلی تا كنگره جدید كه از سوی نهادهای مربوط طبق مواد ۱۱۱، ۱۱۷ و ۱۲۵ آیین نامه عمومی ارائه شده اند؛

۶ ـ۱ تصویب راهبرد (استراتژی) اتحادیه؛

۷ـ۱ تثبیت سقف مخارج اتحادیه طبق ماده ۲۱ اساسنامه؛

۸ ـ۱ انتخاب كشورهای عضو شورای راهبری و شورای عملیات پستی؛

۹ـ۱ انتخاب مدیركل و معاون مدیركل؛

۱۰ـ۱ تعیین سقف هزینه های تهیه اسناد به زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی كه بر عهده اتحادیه است، در یك قطعنامه كنگره.

۲ـ كنگره به عنوان نهاد عالی اتحادیه، به سایر این گونه موارد مربوط به سرویس های پستی رسیدگی می كند.

ماده ۱۰۴ ـ آیین نامه داخلی كنگره ها

۱ـ كنگره برای سازماندهی فعالیت خود و انجام مباحثات، آیین نامه داخلی خود را اعمال می كند.

۲ـ هر كنگره می تواند آیین نامه داخلی خود را تحت شرایط مندرج در آیین نامه داخلی، اصلاح كند.

ماده ۱۰۵ ـ ناظران در جلسات نهادهای اتحادیه

۱ـ از نهادهای زیر دعوت می شود به عنوان ناظر در نشست های عمومی و نشست های كارگروههای كنگره، شورای راهبری و شورای عملیات پستی شركت نمایند:

۱ـ۱ نمایندگان سازمان ملل متحد؛

۲ـ۱ اتحادیه های محدود؛

۳ـ۱ اعضای كارگروه مشورتی؛

۴ـ۱ نهادهایی كه بنابر یك تصمیم یا یك قطعنامه كنگره، مجاز به حضور در جلسات اتحادیه به عنوان ناظر می باشند.

۲ـ از نهادهای زیر در صورت انتخاب توسط شورای راهبری طبق بند ۱۲ـ۱ ماده ۱۰۷، دعوت می شود به عنوان ناظران موقتی در جلسات خاص كنگره شركت نمایند:

۱ـ۲ آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین دولتی؛

۲ـ۲ هر نهاد، انجمن یا شركت بین المللی یا هر فرد صلاحیتدار.

۳ـ علاوه بر ناظران تعریف شده در بند ۱ این ماده، شورای راهبری و شورای عملیات پستی می توانند طبق آیین نامه داخلی خود و در صورتی كه منافع اتحادیه و نهادهای آن ایجاب كند، نسبت به انتخاب ناظران موقتی برای شركت در جلسات خود اقدام كنند.

بخش دوم ـ شورای راهبری

ماده ۱۰۶ ـ تركیب و وظایف شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری متشكل از چهل و یك كشور عضو است كه در فاصله بین دو كنگره متوالی انجام وظیفه می كنند.

۲ـ ریاست شورای راهبری قاعدتاً به كشور عضو میزبان كنگره واگذار می شود. اگر این كشور عضو از حق خود صرف نظر كند، فقط به یك عضو رسمی و صاحب رأی تبدیل شده و در نتیجه، گروه جغرافیایی كه كشور مذكور به آن تعلق دارد، یك كرسی اضافی در اختیار خواهد داشت كه محدودیت های مندرج در بند ۳ در مورد آن اعمال نمی شود. در این حالت، شورای راهبری یكی از كشورهای عضو واقع در منطقه جغرافیایی كشور عضو میزبان كنگره را به ریاست انتخاب می كند.

۳ـ چهل عضو دیگر شورای راهبری بر اساس یك تقسیم بندی عادلانه جغرافیایی و توسط كنگره انتخاب می شوند. در هر كنگره باید حداقل نصف اعضاء جایگزین شوند و هیچ كشور عضوی نمی تواند در سه كنگره متوالی انتخاب شود.

۴ـ هر عضو شورای راهبری نماینده ذی صلاح خود در امور پستی را تعیین می كند. اعضای شورای راهبری در كار این شورا مشاركت فعال دارند.

۵ ـ به اعضای شورای راهبری بابت عضویت در این شورا، حقوقی پرداخت نمی شود. هزینه های عملیاتی این شورا برعهده اتحادیه است.

ماده ۱۰۷ ـ وظایف شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری عهده دار وظایف زیر است:

۱ـ۱ نظارت بر فعالیت های اتحادیه بین دو كنگره برای حصول اطمینان از مطابقت با تصمیمات كنگره، بررسی مسائل مرتبط با خط مشی های دولتی در زمینه موضوعات پستی و پیشرفت های سیاست گذاری بین المللی نظیر موضوعات مربوط به تجارت در خدمات و رقابت.

۲ـ۱ ترغیب، هماهنگی و نظارت بر همه نوع كمك های فنی پستی در چهارچوب همكاری فنی بین المللی.

۳ـ۱ بررسی پیش نویس برنامه كاری چهارساله اتحادیه مصوب كنگره و نهایی سازی آن از طریق درج فعالیت های انجام شده در پیش نویس طرح برای دوره چهارساله با توجه به منابع واقعی و در دسترس. این برنامه باید در صورت اقتضاء، در راستای نتایج اولویت بندی فرآیندها كه توسط كنگره انجام شده است، باشد. نسخه نهایی برنامه كاری چهارساله كه توسط شورای راهبری تكمیل و تصویب شده، مبنای تهیه برنامه و بودجه سالانه اتحادیه و نیز برنامه های عملیاتی كه باید توسط شورای راهبری و شورای عملیات پستی تدوین و تصویب شوند، خواهد بود.

۴ـ۱ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و حسابهای اتحادیه با در نظر گرفتن نسخه نهایی برنامه كاری اتحادیه كه در بند ۳ـ۱ ماده ۱۰۷ به آن اشاره شده است.

۵ ـ۱ در صورت لزوم، صدور مجوز افزایش سقف مخارج، طبق بندهای ۳ تا ۵ ماده ۱۴۵.

۶ ـ۱ در صورت درخواست، صدور مجوز انتخاب رده قدرالسهم پایین تر، طبق شرایط مندرج در بند ۶ ماده ۱۵۰.

۷ـ۱ صدور مجوز تغییر گروه جغرافیایی، به درخواست كشور عضو، با در نظر گرفتن دیدگاههای كشورهای عضو گروههای جغرافیایی ذی ربط.

۸ ـ۱ ایجاد یا حذف پست های سازمانی دفتر بین الملل با درنظرگرفتن محدودیت های ناشی از سقف تثبیت شده مخارج.

۹ـ۱ تصمیم گیری در مورد برقراری تماس با كشورهای عضو در مورد انجام وظایف محوله.

۱۰ـ۱ پس از مشورت با شورای عملیات پستی، تصمیم گیری در مورد برقراری روابط با سازمان هایی كه جزء ناظران اشاره شده در بند ۱ ماده ۱۰۵ نیستند.

۱۱ـ۱ ملاحظه و تصویب گزارش دفتر بین الملل در مورد روابط اتحادیه پستی جهانی با سایر نهادهای بین المللی و تصمیم گیری مقتضی در خصوص برقراری این روابط و اقدامات مربوط.

۱۲ـ۱ پس از مشورت با شورای عملیات پستی و دبیركل، انتخاب آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی، انجمن ها، شركت ها و افراد واجد شرایطی كه قرار است حسب تمایل اتحادیه یا كار كنگره، از آنها به عنوان ناظران موقتی برای حضور در نشست های ویژه كنگره و كارگروههای آن دعوت شود و دستور به مدیركل دفتر بین الملل برای صدور دعوت نامه های لازم.

۱۳ـ۱ تعیین كشور عضو میزبان كنگره، در حالت مندرج در بند ۳ ماده ۱۰۱.

۱۴ـ۱ تعیین به موقع تعداد كارگروههای لازم برای انجام امور كنگره و مشخص كردن وظایف آنها پس از مشورت با شورای عملیات پستی.

۱۵ـ۱ پس از مشورت با شورای عملیات پستی و منوط به تصویب كنگره، انتخاب كشورهای عضو برای:

۱ـ ۱۵ـ۱ به عهده گرفتن سمت های معاون كنگره و روسا و معاونان روسای كارگروه ها با در نظر گرفتن حداكثر توزیع متناسب جغرافیایی كشورهای عضو

۲ـ ۱۵ـ۱ عضویت در كارگروههای محدود كنگره.

۱۶ ـ۱ تعیین آن دسته از اعضای شورای راهبری كه به عنوان عضو كارگروه مشورتی خدمت خواهند كرد.

۱۷ـ۱ بررسی و تصویب هرگونه اقدام لازم برای حفظ و ارتقاء كیفیت و مدرنیزه نمودن سرویس پستی بین الملل، در چهارچوب اختیارات خود.

۱۸ ـ۱ بررسی مسائل اداری، قانونی و حقوقی مرتبط با اتحادیه یا سرویس پستی بین الملل، بنا به درخواست كنگره، شورای عملیات پستی یا كشورهای عضو. تصمیم گیری در مورد انجام مطالعات درخواستی توسط كشورهای عضو در زمینه های یاد شده در فاصله بین دو كنگره بعهده شورای راهبری است.

۱۹ـ۱ تنظیم پیشنهادهایی برای ارائه به كنگره یا كشورهای عضو جهت تصویب، طبق ماده ۱۴۰.

۲۰ـ۱ ارائه موضوعات مطالعاتی به شورای عملیات پستی برای بررسی آنها طبق بند ۶ ـ۱ ماده ۱۱۳.

۲۱ـ۱ بازنگری و تصویب پیش نویس راهبرد اتحادیه پستی جهانی با مشورت با شورای عملیات پستی جهت ارائه به كنگره.

۲۲ـ۱ دریافت و بررسی گزارش ها و پیشنهادهای كارگروه مشورتی و ملاحظه پیشنهادهای كارگروه مشورتی جهت ارائه به كنگره.

۲۳ـ۱ نظارت بر فعالیتهای دفتر بین الملل.

۲۴ـ۱ تصویب گزارش سالانه فعالیتهای اتحادیه پستی جهانی و گزارشهای كاركرد مالی سالانه تهیه شده توسط دفتر بین الملل و عندالاقتضاء، ارائه ملاحظاتی درباره آنها.

۲۵ـ۱ در صورت لزوم، تدوین اصولی برای شورای عملیات پستی به منظور در نظر گرفتن آن اصول برای بررسی مسائل دارای پیامدهای مالی عمده (هزینه ها، عوارض پایانه (پایانه (ترمینال))، هزینه های گذر (ترانزیت)، نرخهای پایه حمل هوایی و پست كردن مرسولات پست نامه در خارج از كشور)، پیگیری دقیق این مسائل و بازنگری و تصویب پیشنهادهای شورای عملیات پستی مرتبط با این مسائل به منظور انطباق با اصول یاد شده.

۲۶ـ۱ در صورت لزوم و در چهارچوب صلاحیت های خود، تصویب توصیه های شورای عملیات پستی برای اتخاذ مقررات یا رویه ای جدید تا زمانی كه كنگره در مورد آن تصمیم بگیرد.

۲۷ـ۱ بررسی گزارش سالانه تهیه شده توسط شورای عملیات پستی و پیشنهادهای ارائه شده توسط آن شورا.

۲۸ـ۱ تصویب گزارش چهارسالانه در مورد عملكرد كشورهای عضو در زمینه اجرای استراتژی اتحادیه مصوب كنگره قبلی برای ارائه به كنگره بعدی كه توسط دفتر بین الملل و با مشورت شورای عملیات پستی تهیه شده است.

۲۹ـ۱ ایجاد چهارچوب سازمانی كارگروه مشورتی و تأیید سازمان كارگروه مشورتی طبق مفاد ماده ۱۲۲.

۳۰ـ۱ تعیین معیارهای عضویت در كارگروه مشورتی و قبول یا رد درخواستهای عضویت طبق معیارهای مذكور، با حصول اطمینان از اینكه رسیدگی به درخواستها طی فرآیندی سریع بین دو نشست شورای راهبری صورت می پذیرد.

۳۱ـ۱ تنظیم آیین نامه مالی اتحادیه.

۳۲ـ۱ تنظیم قواعد حاكم بر صندوق ذخیره.

۳۳ـ۱ تنظیم قواعد حاكم بر صندوق ویژه.

۳۴ـ۱ تنظیم قواعد حاكم بر صندوق فعالیتهای ویژه.

۳۵ـ۱ تنظیم قواعد حاكم بر صندوق داوطلبانه.

۳۶ـ۱ تنظیم آیین نامه استخدام و شرایط خدمت كاركنان استخدام شده.

۳۷ـ۱ تنظیم آیین نامه صندوق اجتماعی.

۳۸ـ۱ انجام نظارت كلی بر ایجاد و فعالیتهای نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه طبق مفاد ماده ۱۵۲.

ماده ۱۰۸ ـ سازماندهی جلسات شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری در نشست خود كه توسط رئیس كنگره افتتاح و برگزار می شود، از میان اعضای خود چهار معاون انتخاب و آیین نامه داخلی خود را تدوین می كند.

۲ـ شورای راهبری با فراخوان رئیس خود اصولاً سالی یكبار در مقر اتحادیه تشكیل جلسه می دهد.

۳ـ رئیس و معاونان و رؤسا و معاونان كارگروههای شورای راهبری، كارگروه مدیریت را تشكیل می دهند. این كارگروه آماده سازی و هدایت كار جلسات شورای راهبری را برعهده دارد. همچنین به نیابت از شورای راهبری، گزارش سالانه تهیه شده توسط دفتر بین الملل درباره فعالیت اتحادیه را تصویب می كند و سایر وظایف محوله بنا به تصمیم شورای راهبری یا مواردی كه در فرآیند برنامه ریزی راهبردی ضرورت می یابد را به عهده می گیرد.

۴ـ اگر در دستور كار، موضوعاتی مربوط به شورای عملیات پستی وجود داشته باشد، رئیس شورای عملیات پستی در جلسات شورای راهبری شركت می كند.

۵ ـ اگر در دستور كار شورای راهبری، موضوعاتی مربوط به كارگروه مشورتی وجود داشته باشد، رئیس این كارگروه در جلسات شورای راهبری شركت می كند.

ماده 109 ـ ناظران

۱ـ ناظران

۱ـ۱ شورای عملیات پستی می تواند به منظور حصول اطمینان از ارتباط كاری مؤثر با شورای راهبری، نمایندگانی را برای شركت در جلسات شورای راهبری به عنوان ناظر تعیین كند.

۲ـ۱ كشورهای عضو اتحادیه كه عضو شورای راهبری نیستند، به علاوه ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده ۱۰۵ می توانند در جلسات عمومی و نشستهای كارگروههای این شورا، بدون حق رأی، شركت كنند.

۲ـ اصول

۱ـ۲ شورای راهبری می تواند به دلایل تداركاتی، تعداد شركت كنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاكرات را محدود كند.

۲ـ۲ ناظران و ناظران موقتی، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمینان از رعایت كارایی و اثربخشی كار آنها، مجاز به همكاری در مطالعات هستند. همچنین می توان از آنها در صورتی كه تجربه یا تخصص شان در زمینه مورد بحث محرز شده باشد، برای ریاست كارگروهها و تیم پروژه ها دعوت كرد. همكاری ناظران و ناظران موقتی هیچ هزینه اضافه ای برای اتحادیه در بر نخواهد داشت.

۳ـ۲ در شرایط استثنائی، ممكن است اعضای كارگروه مشورتی و ناظران موقتی از شركت در یك جلسه یا بخشی از آن منع شده یا در صورتی كه محرمانه بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضا كند، حق دریافت مدارك توسط آنها می تواند محدود شود. این محدودیت ممكن است به صورت موردی توسط نهاد ذی ربط یا رئیس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه بر شورای راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش می شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می تواند عندالاقتضاء، محدودیت ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

ماده ۱۱۰ ـ بازپرداخت هزینه های سفر

۱ـ هزینه سفر نمایندگان هر یك از اعضای شورای راهبری كه در جلسات این شورا شركت می كنند، به عهده كشور عضو متبوع آنها است اما نمایندگان كشورهای عضوی كه طبق فهرست تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در رده كشورهای درحال توسعه و كمترتوسعه یافته طبقه بندی شده اند و در جلسات این شورا، به جز جلساتی كه هنگام برگزاری كنگره تشكیل می شوند، شركت می كنند، حق دریافت مبلغ یك بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما یا یك بلیط درجه یك رفت و برگشت قطار یا مبلغ سفر با هر وسیله دیگر، به شرطی كه مبلغ آن از بهای یك بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما بیشتر نشود را دارند. همین اعتبار به هر یك از اعضای كارگروهها، گروههای كاری و سایر نهادهایی كه خارج از كنگره و جلسات شورای راهبری تشكیل می شوند، در نظر گرفته می شود.

ماده ۱۱۱ ـ اطلاع رسانی فعالیت های شورای راهبری

۱ـ شورای راهبری پس از هر جلسه، كشورهای عضو، مجریان منتخب آنها، اتحادیه های محدود و اعضای كارگروه مشورتی را از فعالیت های خود با ارسال خلاصه ای از گزارش جلسات، قطعنامه ها و تصمیمات خود مطلع می سازد.

۲ـ شورای راهبری حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره، گزارش جامعی از فعالیت های خود برای كنگره تهیه كرده و آن را برای كشورهای عضو، مجریان منتخب آنها و اعضای كارگروه مشورتی ارسال می كند.

بخش سوم ـ شورای عملیات پستی

ماده ۱۱۲ ـ و وظایف شورای عملیات پستی

۱ـ شورای عملیات پستی چهل عضو دارد كه در فاصله بین دو كنگره انجام وظیفه می كنند.

۲ـ اعضای شورای عملیات پستی توسط كنگره و بر اساس یك تقسیم بندی جغرافیایی خاص انتخاب می شوند. برای كشورهای عضو در حال توسعه، بیست و چهار كرسی و برای كشورهای عضو توسعه یافته، شانزده كرسی در نظر گرفته می شود. حداقل یك سوم از اعضاء در هر كنگره جایگزین می شوند.

۳ـ هر یك از اعضای شورای عملیات پستی، نماینده خود كه مسؤولیت ارائه سرویس های مندرج در احكام اتحادیه را دارد، تعیین می كند. اعضای شورای عملیات پستی در كار این شورا مشاركت فعال دارند.

۴ـ به اعضای شورای عملیات پستی حقوقی پرداخت نمی شود و هزینه های عملیاتی این شورا به عهده اتحادیه است.

ماده ۱۱۳ ـ وظایف شورای عملیات پستی

۱ـ وظایف شورای عملیات پستی عبارتند از:

۱ـ۱ هماهنگ سازی اقدامات عملی برای توسعه و بهبود خدمات پستی بین المللی.

۲ـ۱ انجام هر اقدام لازم برای حفظ و ارتقای كیفیت و مدرن سازی سرویس پستی بین المللی، منوط به تصویب شورای راهبری در چهارچوب صلاحیت آن.

۳ـ۱ تصمیم گیری درباره ارتباط با كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها به منظور انجام وظایف خود.

۴ـ۱ انجام اقدامات لازم برای مطالعه و انتقال تجارب و پیشرفت های فنی، عملیاتی، اقتصادی و آموزشی حرفه ای برخی كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها كه مورد علاقه شبكه های پستی است.

۵ـ۱ انجام اقدامات لازم با مشورت شورای راهبری در فضای همكاری فنی با كلیه كشورهای عضو اتحادیه و مجریان منتخب آنها و به ویژه با كشورهای نوظهور و درحال توسعه و مجریان منتخب آنها.

۶ـ۱ بررسی سایر موضوعات ارائه شده به آن از طرف یك عضو شورای عملیات پستی، از طرف شورای راهبری یا از طرف كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها.

۷ـ۱ دریافت و بررسی گزارش ها و توصیه های كارگروه مشورتی و بررسی و اظهارنظر در مورد توصیه های كارگروه مشورتی پیرامون موضوعات مرتبط با شورای عملیات پستی برای ارائه به كنگره.

۸ ـ۱ تعیین اعضائی از شورای عملیات پستی كه به عنوان عضو كارگروه مشورتی خدمت می كنند.

۹ـ۱ بررسی مهمترین مسائل عملیاتی، تجاری، فنی و اقتصادی و موضوعات همكاری فنی مورد نظر كلیه كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها از جمله مسائل با تبعات مالی عمده (هزینه ها، عوارض پایانه (پایانه (ترمینال))، هزینه های گذر (ترانزیت)، نرخهای حمل مرسولات هوایی، نرخهای امانات پستی و پست كردن پست نامه ها در خارج از كشورو تهیه اطلاعات و ارائه نظرات و توصیه ها برای اقدام در مورد آنها.

۱۰ـ۱ ارائه اطلاعات به شورای راهبری برای تدوین پیش نویس راهبرد اتحادیه برای ارائه به كنگره؛

۱۱ـ۱ مطالعه مشكلات آموزشی فنی و حرفه ای مبتلابه كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها و نیز كشورهای جدید و درحال توسعه.

۱۲ـ۱ بررسی وضعیت فعلی و نیازهای سرویس های پستی در كشورهای جدید و درحال توسعه و ارائه توصیه های مناسب در مورد روشها و ابزار بهبود سرویس های پستی در آن كشورها.

۱۳ـ۱ بازنگری آیین نامه های اتحادیه ظرف مدت شش ماه پس از پایان كنگره، مگر اینكه كنگره تصمیم دیگری بگیرد. در صورت نیاز فوری، شورای عملیات پستی می تواند آیین نامه های یادشده را در جلسات دیگر اصلاح كند. در هر دو حالت، شورای عملیات پستی در سیاست گذاری و اصول اساسی، تابع خط مشی ها و اصول بنیادین شورای راهبری است.

۱۴ـ۱ تدوین پیشنهادهایی كه طبق ماده ۱۴۰ برای تصویب به كنگره یا كشورهای عضو ارائه می شوند. در مورد پیشنهادهایی كه در چهارچوب صلاحیت شورای راهبری قرار می گیرند، تصویب این شورا نیز ضروری است.

۱۵ـ۱ در صورت درخواست یك كشور عضو، بررسی هر پیشنهادی كه طبق ماده ۱۳۹ توسط آن كشور عضو به دفتر بین الملل ارسال شده است، اظهارنظر درباره آن و دستور به دفتر بین الملل برای ضمیمه كردن این نظرات به پیشنهاد مربوط قبل از ارسال آن برای تصویب كشورهای عضو.

۱۶ـ۱ در صورت لزوم و در موارد مقتضی و پس از تصویب شورای راهبری و مشورت با كلیه كشورهای عضو، توصیه به اتخاذ قوانین یا رویه ای جدید تا زمانی كه كنگره درباره آن تصمیم بگیرد.

۱۷ـ۱ تهیه و انتشار استانداردهای فنی، عملیاتی و سایر فرآیندها در حیطه صلاحیت خود در صورتی كه وحدت رویه ضروری باشد، در قالب توصیه به كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها. این شورا در صورت لزوم، اصلاحیه استانداردهایی را كه قبلاً تعیین نموده است به روش مشابه منتشر می كند.

۱۸ـ۱ ایجاد چهارچوب سازمانی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه و تصدیق تركیب این نهادها طبق مفاد ماده ۱۵۲.

۱۹ـ۱ دریافت و بررسی گزارشات نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به صورت سالانه.

ماده ۱۱۴ ـ سازماندهی جلسات شورای عملیات پستی

۱ـ شورای عملیات پستی در اولین نشست خود كه توسط رئیس كنگره افتتاح و برگزار می شود، از میان اعضای خود، یك رئیس، یك معاون و رؤسای كارگروهها را انتخاب و آیین نامه داخلی خود را تدوین می كند.

۲ـ شورای عملیات پستی اصولاً سالی یك بار در مقر اتحادیه تشكیل جلسه می دهد. تاریخ و محل نشست ها توسط رئیس این شورا با توافق رئیس شورای راهبری و مدیركل دفتر بین الملل تعیین می شود.

۳ـ رئیس و معاون و رؤسا و معاونان روسای كارگروههای شورای عملیات پستی، كارگروه مدیریت را تشكیل می دهند. این كارگروه آماده سازی و هدایت كار جلسات شورای عملیات پستی را به عهده داشته و كلیه وظایف محوله بنا به تصمیم شورای عملیات پستی یا مواردی كه در فرآیند برنامه ریزی راهبردی ضرورت می یابد را به عهده می گیرد.

۴ـ شورای عملیات پستی در اولین نشست خود پس از كنگره، بر اساس راهبرد اتحادیه مصوب كنگره و به ویژه بخش مربوط به راهبردهای نهادهای دائمی اتحادیه، یك پیش نویس برنامه كار اولیه را كه حاوی تدابیری برای پیاده سازی راهبردهاست، تهیه می كند. این برنامه پایه كه شامل تعداد محدودی پروژه در مورد موضوعات مورد علاقه مشترك است، هر ساله با توجه به واقعیت ها و اولویت های جدید، بازنگری می شود.

۵ ـ اگر دستور كار شورای عملیات پستی حاوی مسائلی مربوط به كارگروه مشورتی باشد، رئیس این كارگروه در جلسات شورای عملیات پستی شركت می كند.

ماده ۱۱۵ ـ ناظران

۱ـ ناظران

۱ـ۱ به منظور حصول اطمینان از ارتباط كاری مؤثر بین این دو نهاد، شورای راهبری می تواند نمایندگانی را به عنوان ناظر برای حضور در جلسات شورای عملیات پستی تعیین كند.

۲ـ۱ كشورهای عضو اتحادیه كه عضو شورای عملیات پستی نیستند، به علاوه ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده ۱۰۵ می توانند در جلسات عمومی و نشستهای كارگروههای این شورا بدون حق رأی، شركت كنند.

۲ـ اصول

۱ـ۲ شورای عملیات پستی می تواند به دلایل تداركاتی، تعداد شركت كنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاكرات را محدود كند.

۲ـ۲ ناظران و ناظران موقتی، بنا به درخواست خود و منوط به حصول اطمینان از رعایت كارایی و اثربخشی كار آنها، مجاز به همكاری در مطالعات هستند. همچنین می توان از آنها در صورتی كه تجربه یا تخصص شان در زمینه مورد بحث محرز شده باشد، برای ریاست كارگروهها و تیم پروژه ها دعوت كرد. همكاری ناظران و ناظران موقتی هیچ هزینه اضافه ای برای اتحادیه در بر نخواهد داشت.

۳ـ۲ در شرایط استثنائی، ممكن است اعضای كارگروه مشورتی و ناظران موقتی از شركت در یك جلسه یا بخشی از آن منع شده یا در صورتی كه محرمانه بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضاء كند، حق دریافت مدارك توسط آنها می تواند محدود شود. این محدودیت ممكن است به صورت موردی توسط نهاد ذی ربط یا رئیس آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه بر شورای راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش می شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می تواند عندالاقتضاء، محدودیت ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

ماده ۱۱۶ ـ بازپرداخت هزینه های سفر

۱ـ هزینه سفر و امرار معاش نمایندگان هر یك از اعضای شورای عملیات پستی كه در جلسات این شورا شركت می كنند، به عهده كشور عضو متبوع آنها است. اما نمایندگان كشورهای عضوی كه طبق فهرست تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در رده كشورهای محروم طبقه بندی شده اند و در جلسات این شورا، به جز جلساتی كه هنگام برگزاری كنگره تشكیل می شوند، شركت می كنند، حق دریافت مبلغ یك بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما یا یك بلیط درجه یك رفت و برگشت قطار یا مبلغ سفر با هر وسیله دیگر، به شرطی كه مبلغ آن از بهای یك بلیط درجه دو رفت و برگشت هواپیما بیشتر نشود را دارند.

ماده ۱۱۷ ـ اطلاع رسانی فعالیتهای شورای عملیات پستی

۱ـ شورای عملیات پستی پس از هر جلسه، كشورهای عضو، مجریان منتخب آنها، اتحادیه های محدود و اعضای كارگروه مشورتی را از فعالیت های خود با ارسال خلاصه ای از گزارش جلسات، قطعنامه ها و تصمیمات خود مطلع می سازد.

۲ـ شورای عملیات پستی یك گزارش سالانه درباره فعالیت خود برای شورای راهبری تهیه می كند.

۳ـ شورای عملیات پستی حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره، گزارش جامعی از فعالیت های خود، شامل گزارش مربوط به نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه طبق مفاد ماده ۱۵۲، برای كنگره تهیه كرده و آن را برای كشورهای عضو، مجریان منتخب آنها و اعضای كارگروه مشورتی ارسال می كند.

بخش چهارم ـ كارگروه مشورتی

ماده ۱۱۸ ـ هدف كارگروه مشورتی

۱ـ هدف كارگروه مشورتی، نمایاندن منافع بخش گسترده تری از پست بین الملل و ارائه چهارچوبی برای گفتگوی مؤثر بین ذی نفعان است.

ماده 119 ـ تركیب كارگروه مشورتی

۱ـ كارگروه مشورتی متشكل است از:

۱ـ۱ سازمانهای غیردولتی نماینده مشتریان، ارائه كنندگان سرویس توزیع، سازمان های كارگری، تأمین كنندگان كالا و خدمات برای بخش سرویس های پستی و سازمان های خصوصی و شركتهای علاقمند به حمایت از مأموریت و اهداف اتحادیه. در صورت ثبت چنین سازمان هایی، آنها باید در یك كشور عضو به ثبت رسیده باشند.

۲ـ۱ اعضای انتخاب شده توسط شورای راهبری از میان اعضای خود.

۳ـ۱ اعضای انتخاب شده توسط شورای عملیات پستی از میان اعضای خود.

۲ـ هزینه های عملیاتی كارگروه مشورتی طبق محاسبه شورای راهبری، بین اتحادیه و اعضای كارگروه تقسیم می شود.

۳ـ اعضای كارگروه مشورتی هیچ حق الزحمه یا حقوقی دریافت نمی كنند.

ماده ۱۲۰ ـ عضویت در كارگروه مشورتی

۱ـ به غیر از اعضای تعیین شده توسط شورای راهبری و شورای عملیات پستی، عضویت در كارگروه مشورتی از طریق فرآیند درخواست و پذیرش تعریف شده توسط شورای راهبری، طبق بند ۳۷ـ۱ ماده ۱۰۷ انجام می شود.

۲ـ هر عضو كارگروه مشورتی نماینده خود را تعیین می كند.

ماده ۱۲۱ ـ وظایف كارگروه مشورتی

۱ـ وظایف كارگروه مشورتی عبارتند از:

۱ـ۱ بررسی اسناد و گزارش های شورای راهبری و شورای عملیات پستی. در شرایط استثنائی، در صورتی كه محرمانه بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضا كند، حق دریافت برخی متون و مدارك می تواند محدود شود. این محدودیت ممكن است به صورت موردی توسط نهاد ذی ربط یا ریاست آن اتخاذ شود. در صورت ارتباط موضوع با شورای عملیات پستی، موضوعات موردی علاوه بر شورای راهبری، به شورای عملیات پستی نیز گزارش می شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می تواند عندالاقتضاء، محدودیت ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

۲ـ۱ انجام و كمك به مطالعات درباره موضوعات مهم مورد نظر اعضای كارگروه مشورتی.

۳ـ۱ بررسی موضوعات اثرگذار بر بخش سرویس های پستی و انتشار گزارش در مورد این موضوعات.

۴ـ۱ ارائه اطلاعات برای فعالیت شورای راهبری و شورای عملیات پستی شامل ارائه گزارش ها و توصیه ها و اظهار نظر بنا به درخواست آن دو شورا.

۵ـ۱ ارائه توصیه هایی به كنگره منوط به تصویب شورای راهبری، و اگر موضوع مربوط به شورای عملیات پستی باشد، منوط به بررسی و اعلام نظر شورای عملیات پستی.

ماده ۱۲۲ ـ سازماندهی كارگروه مشورتی

۱ـ كارگروه مشورتی پس از هر كنگره و طبق چهارچوب تعیین شده توسط شورای راهبری تجدید سازمان می كند. رئیس شورای راهبری، ریاست جلسه سازمان دهی كارگروه مشورتی كه رئیس كارگروه مشورتی در آن جلسه انتخاب می شود را به عهده دارد.

۲ـ كارگروه مشورتی تشكیلات و آیین نامه داخلی خود را با درنظرگرفتن اصول كلی اتحادیه و منوط به تأیید شورای راهبری پس از مشورت با شورای عملیات پستی تدوین می كند.

۳ـ كارگروه مشورتی سالی یك بار تشكیل جلسه می دهد. در اصل، نشست های آن در مقر اتحادیه و همزمان با نشست های شورای عملیات پستی برگزار می شود. زمان و مكان هر نشست توسط رئیس كارگروه مشورتی با توافق رؤسای شوراهای راهبری و عملیات پستی و مدیركل دفتر بین الملل تعیین می شود.

ماده ۱۲۳ ـ نمایندگان كارگروه مشورتی در شورای راهبری، شورای عملیات پستی و كنگره

۱ـ كارگروه مشورتی می تواند به منظور حصول اطمینان از ارتباط كاری مؤثر با نهادهای اتحادیه، نمایندگانی را به عنوان ناظر و بدون حق رأی برای حضور در جلسات كنگره، شورای راهبری و شورای عملیات پستی و كارگروههای آنها تعیین كند.

۲ـ از اعضای كارگروه مشورتی طبق ماده ۱۰۵ دعوت می شود در جلسات عمومی و جلسات كارگروههای شورای راهبری و شورای عملیات پستی حضور یابند. آنها همچنین می توانند تحت شرایط مندرج در بند ۲ـ۲ ماده ۱۰۹ و بند ۲ـ۲ ماده ۱۱۵ در فعالیت تیم پروژه ها و كارگروهها مشاركت كنند.

۳ـ اگر جلسات كارگروه مشورتی شامل موضوعات مورد علاقه شورای راهبری و شورای عملیات پستی باشد، رؤسای این دو شورا در جلسات كارگروه مشورتی حضور می یابند.

ماده ۱۲۴ ـ ناظران در جلسات كارگروه مشورتی

۱ـ سایر كشورهای عضو اتحادیه و ناظران و ناظران موقتی اشاره شده در ماده ۱۰۵ می توانند بدون حق رأی در جلسات كارگروه مشورتی شركت كنند.

۲ـ كارگروه مشورتی می تواند به دلایل تداركاتی، تعداد شركت كنندگان هر ناظر و ناظر موقتی و همچنین حق نطق آنها در مذاكرات را محدود كند.

۳ـ در شرایط استثنائی، ممكن است ناظران و ناظران موقتی از شركت در یك جلسه یا بخشی از آن منع شده یا در صورتی كه محرمانه بودن موضوع جلسه یا اسناد مربوط اقتضاء كند، حق دریافت مدارك توسط آنها می تواند محدود شود. این محدودیت ممكن است به صورت موردی توسط نهاد ذی ربط یا رئیس آن اتخاذ شود. موضوعات موردی به شورای راهبری و در صورت ارتباط موضوع، به شورای عملیات پستی گزارش می شود. در صورت نیاز، شورای راهبری می تواند عندالاقتضاء، محدودیت ها را با مشورت شورای عملیات پستی مورد بازبینی قرار دهد.

ماده ۱۲۵ ـ اطلاع رسانی فعالیت های كارگروه مشورتی

۱ـ كارگروه مشورتی پس از هر جلسه، شورای راهبری و شورای عملیات پستی را از فعالیت های خود با ارسال خلاصه ای از گزارش جلسات، توصیه ها و نظرات خود به رؤسای این دو شورا مطلع می سازد.

۲ـ كارگروه مشورتی گزارش عملكرد سالانه ای برای شورای راهبری و یك نسخه برای شورای عملیات پستی تهیه می كند. این گزارش طبق ماده ۱۱۱ در اسناد شورای راهبری درج شده و برای كشورهای عضو اتحادیه، مجریان منتخب آنها و اتحادیه های محدود ارسال می شود.

۳ـ كارگروه مشورتی حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره، گزارش جامعی از فعالیت های خود برای كنگره تهیه كرده و آن را برای كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها ارسال می كند.

فصل دوم ـ دفتر بین الملل

بخش اول ـ انتخاب مدیركل و معاون مدیركل دفتر بین الملل و وظایف آنها

ماده ۱۲۶ ـ انتخاب مدیركل و معاون مدیركل دفتر بین الملل

۱ـ مدیركل و معاون مدیركل دفتر بین الملل توسط كنگره برای مدت زمان بین دو كنگره متوالی انتخاب می شوند و حداقل دوره تصدی آنها چهار سال است. این دوره فقط یك بار قابل تمدید است. تاریخ شروع به عهده گرفتن وظایف آنها از اول ژانویه (یازدهم دی) سال بعد از برگزاری كنگره است، مگر اینكه كنگره تصمیم دیگری بگیرد.

۲ـ مدیركل دفتر بین الملل حداقل هفت ماه پیش از افتتاح كنگره با ارسال یادداشتی به دولت های كشورهای عضو متضمن ابراز تمایل احتمالی مدیركل و معاون مدیركل فعلی برای انتخاب مجدد، از آنها برای ارائه درخواست های خود، در صورت وجود، برای سمت های مدیركل و معاون مدیركل دعوت می كند. درخواست ها به همراه شرح سوابق (رزومه) باید حداقل دو ماه قبل از افتتاح كنگره به دفتر بین الملل برسند. نامزدها باید ملیت كشور عضو پیشنهاد دهنده آنها را داشته باشند. دفتر بین الملل اسناد انتخابات را برای كنگره آماده می سازد. انتخاب مدیركل و معاون مدیركل با رأی مخفی صورت گرفته و اولین انتخاب مربوط به سمت مدیركل است.

۳ـ در صورت خالی شدن سمت مدیركل، معاون مدیركل عهده دار وظایف وی تا انقضای دوره تصدی آن سمت خواهد بود؛ وی واجد شرایط انتخاب به سمت مدیركل بوده و به شرطی كه دوره تصدی وی به عنوان معاون مدیركل، قبلاً توسط كنگره قبلی تجدید نشده و علاقه خود را برای نامزدی سمت مدیركل ابراز كرده باشد، به طور خودكار به عنوان یك نامزد پذیرفته می شود.

۴ـ در صورت خالی شدن همزمان سمت های مدیركل و معاون مدیركل، شورای راهبری بر اساس درخواست های دریافتی پیرو اعلام خالی بودن این سمت ها، یك معاون مدیركل برای دوره منتهی به كنگره بعدی انتخاب می كند. مفاد بند ۲ در مورد ارائه درخواست ها اعمال خواهد شد.

۵ ـ در صورت خالی شدن سمت معاون مدیركل، شورای راهبری به پیشنهاد مدیركل، از یكی از مدیران رده دی۲ می خواهد وظایف معاون مدیركل را تا كنگره بعدی به عهده گیرد.

ماده ۱۲۷ ـ وظایف مدیركل

۱ـ مدیركل نماینده قانونی دفتر بین الملل است كه آن را سازماندهی، اداره و هدایت می كند.

۲ـ در خصوص طبقه بندی پست های سازمانی، انتصاب و ارتقاء:

۱ـ۲ مدیركل اختیار طبقه بندی پست های سازمانی رده های جی۱ تا دی۲ و انتصاب و ارتقاء كاركنان در این رده ها را دارد.

۲ـ۲ مدیركل برای انتصاب در رده های پی۱ تا دی۲، صلاحیت های حرفه ای نامزدهای پیشنهادشده از سوی كشورهای عضو كه دارای ملیت كشور معرفی كننده یا فعالیت حرفه ای در آن كشور باشند را با درنظرگرفتن توزیع عادلانه جغرافیایی برمبنای قاره ها و زبانها مورد بررسی قرار می دهد. تصدی سمت های دی۲ حتی الامكان توسط نامزدهایی از مناطق مختلف به جز مناطقی كه مدیركل و معاون مدیركل از آنجا هستند، با در نظر گرفتن اهمیت كارآمدی دفتر بین الملل، صورت می پذیرد. مدیركل می تواند در صورت نیاز به سمت هایی كه تصدی آنها نیاز به صلاحیت های خاصی دارد، درخواستهایی از خارج سازمان را نیز مورد توجه قرار دهد؛

۳ـ۲ او همچنین برای انتصاب یك كارمند جدید، در اصل باید توجه كند كه متصدیان سمت های دی۲، دی۱ و پی۵ باید از كشورهای مختلف عضو اتحادیه باشند؛

۴ـ۲ برای ترفیع یك كارمند دفتر بین الملل به رده های دی۲، دی۱ و پی۵، وی ملزم به اعمال اصل اشاره شده در بند ۳ـ۲ نیست؛

۵ـ۲ در فرآیند استخدام، شایستگی مقدم بر توزیع جغرافیایی و زبان است؛

۶ـ۲ مدیركل سالی یك بار، شورای راهبری را از انتصابات و ترفیعات رده های پی۴ تا دی۲ آگاه می سازد.

۳ـ به علاوه، مدیركل وظایف زیر را به عهده دارد:

۱ـ۳ نگهداری احكام اتحادیه و ایفای نقش واسط اتحادیه در رویه الحاق، پذیرش و خروج از اتحادیه؛

۲ـ۳ آگاه سازی دولت های كشورهای عضو از تصمیمات متخذه كنگره؛

۳ـ۳ آگاه سازی همه كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها از آیین نامه های تدوین شده یا بازنگری شده از سوی شورای عملیات پستی؛

۴ـ۳ تهیه پیش نویس بودجه سالانه اتحادیه در كمترین سطح ممكن متناسب با نیازهای اتحادیه و ارائه آن در موعد مقرر به شورای راهبری برای بررسی؛ مطلع ساختن كشورهای عضو اتحادیه از بودجه پس از تصویب شورای راهبری و اجراءی آن؛

۵ـ۳ انجام اقدامات خاص درخواستی توسط نهادهای اتحادیه و مواردی كه احكام اتحادیه برعهده وی گذاشته است؛

۶ـ۳ اقدام برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط نهادهای اتحادیه در چهارچوب خط مشی تعیین شده و منابع موجود؛

۷ـ۳ ارائه نظرات و پیشنهادها به شورای راهبری یا شورای عملیات پستی؛

8ـ۳ ارائه پیشنهادهایی در مورد تغییرات آیین نامه ها، ناشی از تصمیمات كنگره، به شورای عملیات پستی پس از اختتام كنگره طبق آیین نامه داخلی شورای عملیات پستی؛

۹ـ۳ تهیه پیش نویس راهبرد اتحادیه برای شورای راهبری بر اساس رهنمودهای دو شورا برای ارائه به كنگره؛

۱۰ـ۳ تهیه گزارش چهارسالانه در مورد عملكرد كشورهای عضو در رابطه با راهبرد اتحادیه مصوب كنگره قبلی برای تصویب شورای راهبری به منظور ارائه به كنگره بعدی؛

۱۱ـ۳ تضمین ایفای نقش به عنوان نماینده اتحادیه؛

۱۲ـ۳ ایفای نقش واسط در روابط بین:

۱ـ ۱۲ـ۳ اتحادیه پستی جهانی و اتحادیه های محدود؛

۲ـ۱۲ـ۳ اتحادیه پستی جهانی و سازمان ملل متحد؛

۳ـ۱۲ـ۳ اتحادیه پستی جهانی و سازمانهای بین المللی كه فعالیت آنها مرتبط با اتحادیه است؛

۴ـ۱۲ـ۳ اتحادیه پستی جهانی و سازمانهای بین المللی یا انجمن ها یا مؤسساتی كه نهادهای اتحادیه مایل به مشورت یا همكاری با آنها هستند.

۱۳ـ۳ به عهده گرفتن وظایف دبیركلی نهادهای اتحادیه و نظارت بر امور مربوط و توجه به مقررات خاص این آیین نامه عمومی، به ویژه:

۱ـ ۱۳ـ ۳ آماده سازی و سازماندهی كار نهادهای اتحادیه؛

۲ـ ۱۳ـ ۳ آماده سازی، تولید، و توزیع اسناد، گزارش ها و صورتجلسه ها؛

۳ـ ۱۳ـ ۳ ایفای نقش دبیر در جلسات نهادهای اتحادیه؛

۱۴ـ۳ حضور در جلسات نهادهای اتحادیه و شركت در مباحث، بدون حق رأی، با امكان معرفی نماینده به جای خود.

ماده ۱۲۸ ـ وظایف معاون مدیركل

۱ـ معاون مدیركل، دستیار مدیركل بوده و در برابر وی پاسخگوست.

۲ـ در غیاب مدیركل یا عدم امكان انجام وظایفش، معاون مدیركل وظایف او را انجام می دهد. همین مورد در حالت خالی بودن سمت مدیركل كه در بند ۳ ماده ۱۲۶ اشاره شده، اجراء می شود.

بخش دوم ـ دبیرخانه نهادهای اتحادیه و كارگروه مشورتی

ماده ۱۲۹ ـ كلیات

۱ـ دبیرخانه نهادهای اتحادیه توسط دفتر بین الملل و با مسؤولیت مدیركل آن فراهم می شود.

ماده ۱۳۰ ـ آماده سازی و توزیع اسناد نهادهای اتحادیه

۱ـ دفتر بین الملل همه اسناد منتشره در هر جلسه را تهیه و از طریق تارنمای (وب سایت) اتحادیه پستی جهانی در دسترس قرار می دهد. دفتر بین الملل همچنین انتشار اسناد جدید الكترونیك بر روی تارنمای (وب سایت) اتحادیه پستی جهانی را بوسیله یك سیستم اطلاع رسان مبتنی بر وب اعلام خواهد كرد.

ماده ۱۳۱ ـ فهرست كشورهای عضو

۱ـ دفتر بین الملل، فهرست كشورهای عضو اتحادیه را با ذكر رده قدرالسهم، گروه جغرافیایی و وضعیت آنها در رابطه با احكام اتحادیه، تهیه و به روز می سازد.

ماده ۱۳۲ ـ اطلاعات. نظرات. درخواست های تشریح و اصلاح احكام. تحقیقات. نقش در تسویه حسابها

۱ـ دفتر بین الملل در هر زمان در خدمت شورای راهبری، شورای عملیات پستی و كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها برای ارائه هرگونه اطلاعات لازم در مورد مسائل مربوط به سرویس است.

۲ـ دفتر بین الملل به ویژه نسبت به جمع آوری، مرتب كردن، انتشار و توزیع همه اطلاعات مربوط به سرویس پست بین الملل، ابراز نظر در مورد مسائل مورد اختلاف در صورت درخواست طرفهای ذی نفع، تشریح و اصلاح احكام و به طور كلی، اینگونه مطالعات و امور مربوط به ویراستاری و اسناد كه به موجب احكام اتحادیه برعهده آن گذاشته شده یا ممكن است در راستای منافع اتحادیه به آن ارجاع داده شود، اقدام می كند.

۳ـ دفتر بین الملل همچنین به درخواست كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، مبادرت به انجام تحقیقاتی برای دریافت نظرات سایر كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها درباره مسئله ای خاص می نماید. نتیجه تحقیقات به منزله رأی تلقی نشده و رسماً الزام آور نیست.

۴ ـ دفتر بین الملل می تواند به عنوان اتاق پایاپای در همه انواع تسویه حسابهای مرتبط با سرویس پستی عمل كند.

۵ ـ دفتر بین الملل محرمانه بودن و امنیت داده های تجاری كه توسط كشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها در جهت انجام وظایف ناشی از احكام یا تصمیمات اتحادیه به آن دفتر ارائه شده را تضمین می كند.

ماده ۱۳۳ ـ همكاری فنی

۱ـ دفتر بین الملل در چهارچوب همكاری فنی بین المللی، هرگونه كمك فنی پستی را توسعه می دهد.

ماده ۱۳۴ ـ فرمهای تهیه شده توسط دفتر بین الملل
دفتر بین الملل انجام ترتیبات تولید كالابرگ پاسخ “تمبر(كوپن رپنس)های” بین المللی است و آنها را به درخواست كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، با أخذ قیمت در اختیار قرار می دهد.

ماده ۱۳۵ ـ احكام اتحادیه های محدود و موافقتنامه های خاص

۱ـ دو نسخه از احكام اتحادیه های محدود و موافقتنامه های خاص، منعقده طبق ماده ۸ اساسنامه، توسط دفاتر این اتحادیه ها یا در صورت نبود آن، توسط یكی از طرفهای متعاهد به دفتر بین الملل ارسال می شود.

۲ـ دفتر بین الملل نظارت می كند احكام اتحادیه های محدود و موافقتنامه های خاص، مطلوبیت كمتری برای عموم نسبت به احكام اتحادیه نداشته و كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها را از وجود این اتحادیه ها و موافقتنامه ها آگاه می سازد. دفتر بین الملل، شورای راهبری را از هرگونه مغایرت در اعمال این قید آگاه می سازد.

۳ـ دفتر بین الملل، كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها را از وجود اتحادیه های محدود و موافقتنامه های خاص فوق الذكر آگاه می سازد.

ماده ۱۳۶ ـ گاهنامه اتحادیه
۱ـ دفتر بین الملل به كمك اسناد در دسترس خود، گاهنامه ای به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی و اسپانیایی منتشر می كند.

ماده ۱۳۷ ـ گزارش سالانه فعالیت اتحادیه
دفتر بین الملل گزارش سالانه ای از فعالیت اتحادیه تهیه می كند كه پس از تصویب كارگروه مدیریت شورای راهبری برای كشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها، اتحادیه های محدود و سازمان ملل متحد ارسال می شود.

فصل سوم ـ ارائه، ملاحظه پیشنهادها، اعلام تصمیمات مصوب و به اجراء درآمدن آیین نامه ها و سایر تصمیمات مصوب

ماده ۱۳۸ ـ رویه ارائه پیشنهادها به كنگره

۱ـ رویه زیر، با رعایت استثنائات مندرج در بندهای ۲ و ۵، حاكم بر ارائه همه انواع پیشنهادها به كنگره توسط كشورهای عضو است:

۱ـ۱ پیشنهادهایی كه حداقل شش ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای كنگره به دفتر بین الملل برسند، پذیرفته می شوند؛

۲ـ۱ پیش نویس پیشنهاد در فاصله زمانی شش ماه منتهی به تاریخ تعیین شده برای كنگره پذیرفته نمی شود؛

۳ـ۱ پیشنهادهای محتوایی كه در فاصله زمانی شش تا چهارماه قبل از تاریخ تعیین شده برای كنگره به دفتر بین الملل برسند، پذیرفته نمی شوند مگر آنكه توسط حداقل دو كشور عضو مورد حمایت قرار گیرند؛

۴ـ۱ پیشنهادهای محتوایی كه در فاصله زمانی چهار تا دو ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای كنگره به دفتر بین الملل برسند، پذیرفته نمی شوند مگر آنكه توسط حداقل هشت كشور عضو مورد حمایت قرار گیرند؛ پیشنهادهای واصله بعد از این تاریخ دیگر پذیرفته نمی شوند؛

۵ ـ۱ اعلام حمایت ها باید در همان دوره زمانی پیشنهاد مربوط به دفتر بین الملل برسند.

۲ـ پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه عمومی باید حداقل شش ماه قبل از افتتاح كنگره به دفتر بین الملل برسند؛ این گونه پیشنهادهایی كه در بعد از آن تاریخ و قبل از افتتاح كنگره واصل شوند، بررسی نمی شوند مگر كنگره با اكثریت دوسوم كشورهای حاضر در آن و طبق شرایط مندرج در بند۱ چنین تصمیم بگیرد.

۳ـ به عنوان یك قاعده، هر پیشنهاد باید تنها دارای یك هدف و فقط شامل تغییرات توجیه شده توسط آن هدف باشد. همچنین هر پیشنهاد دربردارنده هزینه های قابل توجه برای اتحادیه باید متضمن برآورد تأثیر مالی، تهیه شده توسط كشور عضو ارائه كننده پیشنهاد با مشورت دفتر بین الملل باشد كه به موجب آن، منابع مالی مورد نیاز برای اجراءی آن نیز تعیین شود.

۴ـ كشورهای عضو، پیش نویس پیشنهادهای خود را تحت عنوان “پیش نویس پیشنهاد” با یك شماره به همراه حرف “آر” از طریق دفتر بین الملل منتشر می كنند. پیشنهادهای فاقد این شناسه كه بنا به تشخیص دفتر بین الملل درباره پیش نویس نظرات می باشند، با یك پی نوشت مناسب منتشر می شوند. دفتر بین الملل فهرستی از این پیشنهادها برای كنگره تهیه می كند.

۵ ـ رویه مشروح در بندهای ۱ و ۴ در مورد پیشنهادهای مربوط به آیین نامه داخلی كنگره ها یا اصلاحیه های روی پیشنهادهای قبلاً ارائه شده اعمال نمی شود.

ماده ۱۳۹ ـ رویه ارائه پیشنهادهای اصلاح كنوانسیون یا موافقتنامه ها بین دو كنگره

۱ـ برای اینكه پیشنهادهای مربوط به كنوانسیون یا موافقت نامه ها، ارائه شده توسط یك كشور عضو بین دوكنگره، واجد شرایط بررسی باشند باید مورد حمایت حداقل دو كشور عضو دیگر قرار گیرند. اگر دفتر بین الملل در مدت مقرر اعلام حمایت های لازم را دریافت نكند، این پیشنهادها فاقد اعتبار می شوند.

۲ـ این پیشنهادها از طریق دفتر بین الملل به سایر كشورهای عضو ارسال می شوند.

ماده ۱۴۰ ـ بررسی پیشنهادهای اصلاح كنوانسیون و موافقتنامه ها بین دو كنگره

۱ ـ ارائه هر پیشنهاد در مورد كنوانسیون، موافقتنامه ها و تشریفات (پروتكل های) نهایی آنها منوط به رعایت رویه زیر است: هنگامی كه یك كشور عضو پیشنهادی را به دفتر بین الملل ارسال می كند، دفتر مذكور آن را برای بررسی به همه كشورهای عضو می فرستد. كشورهای عضو دو ماه فرصت دارند پیشنهاد را بررسی و نظرات خود را در مورد آن به دفتر بین الملل ارسال كنند. اصلاحات روی پیشنهادها قابل قبول نیست. پس از این دو ماه، دفتر بین الملل همه نظرات و پیشنهادهای دریافتی را برای كشورهای عضو ارسال و از آنها می خواهد نظر موافق یا مخالف خود را در مورد پیشنهاد اعلام كنند. كشورهای عضوی كه طی این دو ماه نظر ندهند، ممتنع تلقی می شوند. مهلت های مذكور از تاریخ ابلاغ بخشنامه های دفتر بین الملل محاسبه می شوند.

۲ـ در صورتی كه پیشنهاد مربوط به یك موافقتنامه یا تشریفات (پروتكل) نهایی آن باشد، فقط كشورهای عضوی كه اعضای آن موافقتنامه هستند، در رویه مذكور در بند ۱ مشاركت می كنند.

ماده ۱۴۱ ـ رویه ارائه پیشنهادها به شورای عملیات پستی در مورد آماده سازی آیین نامه های جدید در راستای تصمیمات متخذه كنگره

۱ـ آیین نامه های كنوانسیون پستی جهانی و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی توسط شورای عملیات پستی در راستای تصمیمات متخذه كنگره تدوین می شوند.

۲ـ پیشنهادهای متعاقب اصلاحات پیشنهادی در كنوانسیون یا موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی همزمان با ارائه پیشنهادهای مربوط به كنگره، به دفتر بین الملل نیز ارائه می شوند. این پیشنهادها می توانند توسط یك كشور عضو بدون حمایت سایر كشورهای عضو ارائه شوند. این پیشنهادها حداكثر یك ماه قبل از كنگره برای همه كشورهای عضو ارسال می شوند.

۳ـ سایر پیشنهادهای مربوط به آیین نامه ها برای بررسی شورای عملیات پستی به منظور آماده سازی آیین نامه های جدید طی شش ماه پس از برگزاری كنگره، حداقل دو ماه قبل از برگزاری آن به دفتر بین الملل ارائه می شوند.

۴ـ پیشنهادهای مربوط به تغییرات آیین نامه ها منتج از تصمیمات كنگره كه توسط كشورهای عضو ارائه می شوند، حداكثر دو ماه پیش از تشكیل شورای عملیات پستی به دفتر بین الملل ارسال می شوند. این پیشنهادها حداكثر یك ماه قبل از تشكیل شورای عملیات پستی در اختیار همه كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها قرار می گیرند.

ماده ۱۴۲ ـ اصلاح آیین نامه ها توسط شورای عملیات پستی

۱ـ پیشنهادهای اصلاح آیین نامه ها توسط شورای عملیات پستی بررسی می شوند.

۲ـ هرگونه پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها نیازی به حمایت یك كشور عضو ندارند.

۳ـ پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها فقط در صورتی كه سوی شورای عملیات پستی با ضرورت فوری آن موافق باشد، مورد بررسی قرار می گیرند.

ماده ۱۴۳ ـ ابلاغ تصمیمات متخذه بین دو كنگره

۱ـ اصلاحات انجام شده در كنوانسیون، موافقتنامه ها و تشریفات (پروتكل های) نهایی این احكام با ابلاغ مدیركل دفتر بین الملل به دولت های كشورهای عضو، تأیید می شوند.

۲ـ اصلاحات انجام شده توسط شورای عملیات پستی در آیین نامه ها و تشریفات (پروتكل های) نهایی آنها، از سوی دفتر بین الملل به اطلاع كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها می رسد. همین رویه در مورد تفسیرهای موضوع بند ۲ـ۳ ماده ۳۸ كنوانسیون و مقررات مربوط به موافقتنامه ها نیز اعمال می شود.

ماده 144 ـ به اجراء درآمدن آیین نامه ها و سایر تصمیمات متخذه بین دو كنگره

۱ـ آیین نامه ها، همان تاریخ اجراء و همان مدت اعتبار تعیین شده برای احكام توسط كنگره را خواهند داشت.

۲ـ با رعایت مفاد بند ۱، تصمیمات متخذه بین دو كنگره درباره اصلاح احكام اتحادیه، حداقل سه ماه پس از ابلاغ آنها به اجراء درخواهند آمد.

فصل چهارم ـ امور مالی

ماده ۱۴۵ ـ تثبیت مخارج اتحادیه

۱ـ با رعایت مقررات بندهای ۲ تا ۶، مخارج سالانه مربوط به فعالیت های نهادهای اتحادیه نمی تواند از ۳۷۲۳۵۰۰۰ فرانك سوئیس برای سالهای ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) تا ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) فراتر رود.

۲ـ مخارج مربوط به تشكیل كنگره بعدی (هزینه های جابجایی دبیرخانه، هزینه حمل و نقل، هزینه نصب تجهیزات ترجمه همزمان، هزینه تكثیر اسناد طی كنگره، و غیره) نباید از حد ۲۹۰۰۰۰۰ فرانك سوئیس فراتر رود.

۳ـ شورای راهبری مجاز است از حدود تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ برای محاسبه افزایش میزان حقوق، سهم یا فوق العاده های بازنشستگی شامل تطبیق مشاغل مصوب سازمان ملل متحد برای پرداخت به كاركنان شاغل خود در ژنو فراتر رود.

۴ـ شورای راهبری همچنین مجاز است هر سال، مبلغ مخارجی به غیر از هزینه های پرسنلی را بر اساس شاخص قیمت مصرف كننده در سوئیس، تعدیل كند.

۵ ـ صرف نظر از بند ۱، شورای راهبری یا در صورت فوریت، مدیركل می تواند فراتر رفتن از حدود شرح داده شده برای تعمیرات اساسی و پیش بینی نشده ساختمان دفتر بین الملل را مجاز بداند به شرطی كه مبلغ افزایش از ۱۲۵۰۰۰ فرانك سوئیس در سال فراتر نرود.

۶ ـ اگر اعتبارات مجاز در بندهای ۱ و ۲ برای مدیریت مؤثر اتحادیه كافی نباشد، از این حدود فقط با تصویب اكثریت كشورهای عضو اتحادیه می توان فراتر رفت. هرگونه رایزنی در این باره باید شامل شرح كاملی از اطلاعات توجیه كننده این درخواست باشد.

ماده ۱۴۶ ـ تنظیم قدرالسهم كشورهای عضو

۱ـ كشورهایی كه به اتحادیه ملحق می شوند، به عضویت اتحادیه در می آیند یا از اتحادیه خارج می شوند باید قدرالسهم كامل سالی كه ورود یا خروج آنها اجراءئی می شود را بپردازند.

۲ـ كشورهای عضو باید قدرالسهم خود از مخارج سالانه اتحادیه بر مبنای بودجه تعیین شده توسط شورای راهبری را از پیش، پرداخت كنند. این قدرالسهم ها در اولین روز سال مالی مرتبط با بودجه پرداخت می شوند. پس از این تاریخ، به بدهیهای معوق جریمه دیركردی معادل شش درصد (6%) در سال از ماه چهارم به نفع اتحادیه تعلق می گیرد.

۳ـ هرگاه دیون معوق قدرالسهم های اجباری كه یك كشور عضو به اتحادیه بدهكار است، به جز جریمه دیركرد، مساوی یا بیشتر از مبلغ قدرالسهم آن كشور عضو برای دو سال مالی قبلی باشد، این كشور عضو می تواند طبق ترتیبات تعیین شده توسط شورای راهبری، تمام یا بخشی از مطالبات خود از سایر كشورها را به طور قطعی به اتحادیه واگذار كند. شرایط این واگذاری طبق توافق به عمل آمده بین كشور عضو، بدهكاران/ بستانكاران آن و اتحادیه تعیین می شود.

۴ـ كشور عضوی كه به دلایل قانونی یا سایر دلایل نمی تواند مبادرت به این واگذاری نماید، باید برای استهلاك دیون معوقه اش یك برنامه زمانی تنظیم كند.

۵ ـ به غیر از شرایط استثنائی، پرداخت دیون معوق قدرالسهم های اجباری نمی تواند بیش از ده سال به طول انجامد.

۶ ـ در شرایط استثنائی، شورای راهبری می تواند در صورتی كه یك كشور عضو، اصل بدهی معوق خود را پرداخت كرده باشد، پرداخت تمام یا بخشی از جریمه دیركرد را منتفی سازد.

۷ـ یك كشور عضو همچنین می تواند در چهارچوب برنامه زمانی استهلاك مصوب شورای راهبری در مورد حسابهای معوق، از پرداخت تمام یا بخشی از جریمه دیركرد انباشته معاف شود. اما این معافیت منوط به اجرای كامل و به موقع برنامه زمانی استهلاك ظرف مدت توافق شده ای است كه حداكثر ده سال است.

۸ ـ مقررات مندرج در بندهای ۳ تا ۷ در مورد هزینه های ترجمه صورت شده توسط دفتر بین الملل برای كشورهای عضو وابسته به گروههای زبان نیز اعمال می شود.

ماده ۱۴۷ ـ كسری مالی

۱ـ برای پوشش كسری های مالی اتحادیه، یك صندوق ذخیره ایجاد كه موجودی آن توسط شورای راهبری تعیین می شود. موجودی اولیه این صندوق از محل مازاد بودجه تأمین می شود. از صندوق مذكور همچنین می توان برای موازنه بودجه یا كاهش قدرالسهم كشورهای عضو استفاده كرد.

۲ـ در مورد كسری های مالی موقتی، دولت كنفدراسیون سوئیس تحت شرایطی كه با توافق دوجانبه تعیین می شود، وام ضروری كوتاه مدت پرداخت می كند.

ماده 148 ـ نظارت بر نگهداری اسناد و محاسبات

۱ـ دولت كنفدراسیون سوییس بدون هیچ هزینه ای بر نگهداری اسناد و محاسبات دفتر بین الملل در چهارچوب حدود اعتبارات تثبیت شده توسط كنگره نظارت می كند.

ماده ۱۴۹ ـ تحریم های خودكار

۱ـ هر كشور عضوی كه نتواند تكلیف تعیین شده در بند ۳ ماده ۱۴۶ را انجام دهد و موافق برنامه زمان بندی استهلاك پیشنهادی توسط دفتر بین الملل طبق بند ۴ ماده ۱۴۶ نباشد یا از برنامه زمان بندی تبعیت نكند، به طور خودكار حق رأی در كنگره و جلسات شورای راهبری و شورای عملیات پستی را از دست می دهد و دیگر واجد شرایط عضویت در این دو شورا نخواهد بود.

۲ـ به محض پرداخت اصل و جریمه دیركرد دیون معوقه قدرالسهم های اجباری یا موافقت با برنامه زمان بندی استهلاك از سوی كشور عضو بدهكار، تحریم های خودكار لغو می شوند.

ماده ۱۵۰ ـ رده های قدرالسهم

۱ـ كشورهای عضو برای تأمین مخارج اتحادیه بر اساس رده قدرالسهم خود مشاركت می كنند. این رده ها عبارتند از:
رده ۵۰ واحدی؛
رده ۴۵ واحدی؛
رده ۴۰ واحدی؛
رده ۳۵ واحدی؛
رده ۳۰ واحدی؛
رده ۲۵ واحدی؛
رده ۲۰ واحدی؛
رده ۱۵ واحدی؛
رده ۱۰ واحدی؛
رده ۵ واحدی؛
رده ۳ واحدی؛
رده ۱ واحدی؛
رده نیم واحدی؛ مختص كشورهای كمترتوسعه یافته طبق فهرست سازمان ملل متحد و سایر كشورهایی كه شورای راهبری تعیین می كند.

۲ـ صرف نظر از رده های قدرالسهم فهرست شده در بند ۱، هر كشور عضو می تواند واحد بالاتری نسبت به رده قدرالسهمی كه به آن تعلق دارد را برای دوره ای كه حداقل برابر با فاصله زمانی بین دو كنگره است، انتخاب كند. اعلام این تغییر تا قبل از اتمام كنگره انجام می شود. در پایان دوره ی بین دو كنگره، كشور عضو به صورت خودكار به رده قدرالسهم اولیه خود باز می گردد مگر اینكه تصمیم بگیرد رده قدرالسهم بالاتر خود را حفظ كند. پرداخت قدرالسهم های اضافی، افزایش مخارج را در پی خواهد داشت.

۳ـ كشورهای عضو حین الحاق یا عضویت در اتحادیه طبق رویه مندرج در بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه، در یكی از رده های اشاره شده در بالا قرار می گیرند.

۴ـ كشورهای عضو متعاقباً می توانند به شرطی كه درخواست تغییر را حداقل دو ماه پیش از افتتاح كنگره به دفتر بین الملل ارسال كرده باشند، رده قدرالسهم خود را كاهش دهندكنگره اظهارنظری غیرالزام آور درخصوص درخواست های تغییر رده قدرالسهم ارائه می كند. كشور عضو در تصمیم گیری برای تبعیت یا عدم تبعیت از اظهارنظر كنگره مختار است. تصمیم نهایی كشور عضو پیش از پایان كنگره به دبیرخانه دفتر بین الملل ارسال می شود. این درخواست تغییر همزمان با به اجراء درآمدن مقررات مالی تدوین شده توسط كنگره، اجرائی خواهد شد. كشورهای عضوی كه طی زمان مقتضی، تمایلی به تغییر رده قدرالسهم خود ابراز نكرده اند، در رده ای كه به آن تعلق دارند، باقی می مانند.

۵ ـ كشورهای عضو نمی توانند هر بار، درخواست كاهش بیش از یك رده را بدهند.

۶ ـ با وجود این، شورای راهبری می تواند در شرایط استثنائی نظیر بلایای طبیعی مستلزم كمك های بین المللی، برای یكبار در بین دو كنگره، اجازه كاهش موقت در رده قدرالسهم كشور درخواست كننده را صادر كند به شرطی كه آن كشور ثابت كند دیگر نمی تواند رده اولیه قدرالسهم خود را حفظ كند. شورای راهبری همچنین می تواند در شرایط مشابه، اجازه دهد كشورهای غیراز كشورهای كمتر توسعه یافته واقع در رده یك واحدی، به طور موقت در رده نیم واحدی قرار گیرند.

۷ـ مجوز كاهش موقتی رده قدرالسهم، در اجرای بند ۶، می تواند توسط شورای راهبری حداكثر به مدت دو سال یا تا كنگره بعدی، هر كدام زودتر باشد، صادر شود. پس از پایان این دوره خاص، كشور ذی ربط به طور خودكار به رده قدرالسهم اولیه خود بر می گردد.

۸ ـ صرف نظر ازبندهای۴ و۵، افزایش رده قدرالسهم هیچ گونه محدودیتی ندارد.

ماده ۱۵۱ ـ پرداخت بابت محصولات تهیه شده از دفتر بین الملل

۱ـ كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها بهای محصولات تهیه شده از دفتر بین الملل را در اسرع وقت و حداكثر ظرف شش ماه از نخستین روز ماه بعد از ارسال صورتحساب، پرداخت می كنند. پس از پایان این مدت، مبالغ بدهی مشمول جریمه دیركردی با نرخ ۵ درصد در سال، از روز انقضای مهلت مذكور خواهند شد.

ماده ۱۵۲ ـ سازماندهی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه

۱ـ شورای عملیات پستی، منوط به تصویب شورای راهبری می تواند تعدادی نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به منظور سازماندهی فعالیت های عملیاتی، تجاری، فنی و اقتصادی در چهارچوب صلاحیت خود و طبق ماده ۱۸ اساسنامه، كه نمی توانند با بودجه معمول تأمین مالی شوند، ایجاد كند.

۲ـ به محض ایجاد چنین نهادهایی زیر نظر شورای عملیات پستی، این شورا در مورد چهارچوب اولیه وضعیت نهاد فرعی با در نظر گرفتن قواعد و اصول اتحادیه پستی جهانی به عنوان یك سازمان بین دولتی تصمیم گرفته و برای تصویب به شورای راهبری ارائه می كند. این چهارچوب اولیه شامل موارد زیر است:

۱ـ ۲ اختیارنامه؛

۲ـ۲ حوزه انتخاباتی، شامل رده كشورهای شركت كننده؛

۳ـ۲ قواعد تصمیم گیری شامل ساختار داخلی و روابط آن با سایر نهادهای اتحادیه؛

۴ـ۲ اصول رأی دهی و نمایندگی؛

۵ـ۲ تأمین مالی (آبونمان، هزینه های كاربری و غیره)؛

۶ـ۲ تركیب دبیرخانه و ساختار مدیریت.

۳ـ هر نهاد فرعی با تأمین مالی داوطلبانه فعالیت های خود را به صورت خود مختار در چهارچوب اولیه تصمیم گیری شده توسط شورای عملیات پستی و مصوب شورای راهبری سازماندهی كرده و گزارش سالانه ای از فعالیت های خود برای تصویب توسط شورای عملیات پستی تهیه می كند.

۴ـ شورای راهبری قواعد مربوط به كمكهای نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه به بودجه عادی را تنظیم و در آیین نامه مالی اتحادیه منتشر می كند.

۵ ـ مدیركل دفتر بین الملل، دبیرخانه نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه را طبق قواعد و مقررات استخدامی مصوب شورای راهبری كه بر كاركنان استخدام شده برای این نهادهای فرعی قابل اعمال هستند، مدیریت می كند. دبیرخانه نهادهای فرعی، بخشی از دفتر بین الملل است.

۶ ـ اطلاعات مربوط به نهادهای فرعی با تأمین مالی داوطلبانه كه طبق این ماده ایجاد شده اند، پس از تشكیل آنها به كنگره گزارش می شود.

فصل پنجم ـ داوری

ماده ۱۵۳ ـ رویه داوری

۱ـ هر كشور عضو در صورت تمایل به حل اختلاف خود با سایر كشورهای عضو از طریق داوری، باید موضوع اختلاف و درخواست خود برای ارجاع موضوع به داوری را به صورت مكتوب به طرف مربوط اعلام كند.

۲ـ در صورتی كه اختلاف مربوط به مسائلی با ماهیت عملیاتی یا فنی باشد، هر كشور عضو از مجری منتخب خود می خواهد طبق رویه ارائه شده در بندهای بعدی عمل كرده و این اختیار را به مجری خود تفویض می كند. كشور عضو مربوط از پیشرفت كار و نتیجه مطلع خواهد شد. كشورهای عضو مربوط یا مجریان منتخب از این پس “طرفهای داوری” نامیده می شوند.

۳ـ طرفهای داوری یك یا سه داور تعیین می كنند.

۴ـ اگر طرفهای داوری، تعیین سه داور را انتخاب كنند، هر طرف طبق بند ۲، یك كشور عضو یا مجری منتخبی كه مستقیماً درگیر اختلاف نباشد را به عنوان داور انتخاب می كند. اگر چند كشور عضو یا مجری منتخب دعوی مشتركی داشته باشند، برای موضوعات این مبحث، یك طرف محسوب می شوند.

۵ ـ اگر طرفهای داوری در خصوص تعیین سه داور توافق كنند، داور سوم با توافق طرفها انتخاب و نیاز نیست كه یك كشور عضو یا مجری منتخب باشد.

۶ ـ در صورتی كه موضوع اختلاف مربوط به یكی از موافقتنامه ها باشد، داورهای انتخاب شده باید فقط از كشورهای عضو متعاهد آن موافقتنامه باشند.

۷ـ طرفهای داوری می توانند در مورد تعیین یك داور واحد، كه نیاز نیست یك كشور عضو یا مجری منتخب باشد، با هم توافق كنند.

۸ ـ اگر یك یا هر دو طرف داوری ظرف سه ماه از تاریخ اعلام شروع داوری، داور یا داورانی انتخاب نكند، دفتر بین الملل در صورت درخواست، رأساً از كشور عضو مورد نظر درخواست تعیین داور كرده یا خودش یك داور تعیین می كند. دفتر بین الملل، مگر با موافقت مشترك طرفهای داوری، در مباحثات بررسی موضوع شركت نمی كند.

۹ـ طرفهای داوری می توانند با توافق مشترك، اختلاف خود را در هر زمان و قبل از تصمیم داور یا داوران برطرف كنند. هرگونه انصراف از ارجاع موضوع به داوری باید به صورت مكتوب و ظرف ده روز از حصول این توافق به دفتر بین الملل اعلام شود. در صورت انصراف طرفها از ارجاع موضوع به داوری، داور یا داوران صلاحیت تصمیم گیری در خصوص موضوع را از دست خواهند داد.

۱۰ـ داور یا داوران ملزم به اتخاذ تصمیم در مورد موضوع اختلاف بر اساس حقایق و مستندات ارائه شده به آنها هستند. تمامی اطلاعات مربوط به اختلاف باید به اطلاع طرفهای داوری و داور یا داوران برسد.

۱۱ـ تصمیم داور یا داوران با اكثریت آراء صورت پذیرفته و ظرف شش ماه از اعلام شروع داوری به دفتر بین الملل و طرفهای داوری اطلاع داده می شود.

۱۲ـ پیگیری داوری محرمانه بوده و فقط شرح مختصری از موضوع اختلاف و تصمیم متخذه به صورت مكتوب و ظرف ده روز از تصمیم اعلام شده به طرفها، به دفتر بین الملل اعلام می شود.

۱۳ـ تصـمیم داور یا داوران نهایی بوده و برای طرفها الزم آور است و مشمول استیناف نمی شود.

۱۴ـ طرفهای داوری تصمیم داور یا داوران را بدون تأخیر اجراء می كنند. اگر به یك مجری منتخب توسط كشور عضو خود برای ارجاع موضوع به داوری تفویض اختیار شده باشد، كشور عضو مسؤول است از اجرای تصمیم داور یا داوران توسط مجری منتخب اطمینان حاصل كند.

فصل ششم ـ استفاده از زبانهای مختلف در اتحادیه

ماده ۱۵۴ ـ زبانهای كاری دفتر بین الملل

۱ـ زبانهای كاری دفتر بین الملل، فرانسوی و انگلیسی است.

ماده ۱۵۵ ـ زبانهای مورد استفاده برای اسناد، مذاكرات و مكاتبات رسمی

۱ـ برای اسناد اتحادیه از زبانهای فرانسوی، انگلیسی، عربی و اسپانیایی استفاده می شود. از زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی نیز به شرطی كه فقط مهم ترین اسناد پایه به این زبانها تهیه شده باشند، استفاده می شود. از سایر زبانها به شرطی كه كشورهای عضو درخواست كننده همه مخارج مربوط را تقبل كنند نیز می توان استفاده كرد.

۲ـ كشور یا كشورهای عضوی كه زبانی غیراز زبان رسمی را درخواست كرده اند، یك گروه زبان را تشكیل می دهند.

۳ـ اسناد توسط دفتر بین الملل به زبان رسمی و زبانهای گروههای زبان، به طور مستقیم یا از طریق دفاتر منطقه ای این گروهها بر اساس رویه های توافق شده با دفتر بین الملل منتشر می شوند. انتشار اسناد به زبانهای مختلف طبق استاندارد مشترك صورت می گیرد.

۴ـ اسنادی كه مستقیماً توسط دفتر بین الملل منتشر می شوند، حتی الامكان همزمان به زبانهای مختلف درخواستی توزیع می شوند.

۵ ـ مكاتبات بین كشورهای عضو یا مجریان منتخب آنها و دفتر بین الملل و همچنین بین دفتر بین الملل و نهادهای خارج از اتحادیه می تواند به هر زبانی كه دفتر بین الملل دارای سرویس ترجمه آن زبان است، مبادله شوند.

۶ ـ هزینه های ترجمه به هر زبان، شامل هزینه های ناشی از اجرای بند ۵ توسط گروه زبان متقاضی آن زبان تأمین می شوند. كشورهای عضو استفاده كننده از زبان رسمی، مبلغ ثابتی بابت ترجمه اسناد غیررسمی پرداخت می كنند كه هر واحد قدرالسهم این مبلغ، معادل مبلغی است كه كشورهای عضو استفاده كننده از دیگر زبان كاری دفتر بین الملل می پردازند. همه هزینه های دیگر مربوط به تأمین اسناد توسط اتحادیه تقبل می شود. سقف هزینه هایی كه توسط كنگره بابت تهیه اسناد به زبانهای چینی، آلمانی، پرتغالی و روسی تقبل می شود از طریق یك قطعنامه كنگره تثبیت می شود.

۷ـ هزینه های تقبل شده توسط یك گروه زبانی بین اعضاء و متناسب با قدرالسهم آنها در هزینه های اتحادیه تقسیم می شود. این هزینه ها می تواند به نحو دیگری بین اعضای گروه زبانی تقسیم شود به شرطی كه كشورهای عضو مربوط درباره آن توافق كرده و دفتر بین الملل را از طریق سخنگوی گروه از تصمیم خود آگاه سازند.

۸ ـ دفتر بین الملل به هر درخواست تغییر در انتخاب زبان توسط یك كشور عضو حداكثر ظرف دو سال ترتیب اثر می دهد.

۹ـ برای مذاكرات در جلسات اتحادیه، زبانهای فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی، روسی و عربی توسط یك سیستم ترجمه همزمان ـ با یا بدون تجهیزات الكترونیك ـ مورد قبول است. تصمیم گیری در مورد این سیستم به عهده سازمان دهندگان جلسه و از طریق مشورت با مدیركل دفتر بین الملل و كشورهای عضو ذی ربط خواهد بود.

۱۰ـ سایر زبانها برای مذاكرات و جلسات اشاره شده در بند ۹ قابل قبول هستند.

۱۱ـ هیأتهای نمایندگی استفاده كننده از سایر زبانها، امكان ترجمه همزمان به یكی از زبانهای اشاره شده در بند ۹ را فراهم می سازند. این كار می تواند از طریق سیستم اشاره شده در بند مذكور و پس از انجام امور فنی لازم در آن یا به وسیله مترجمان همزمان صورت پذیرد.

۱۲ـ هزینه های سرویس های ترجمه همزمان بین كشورهای عضو استفاده كننده از همان زبان به نسبت قدرالسهم آنها از هزینه های اتحادیه تقسیم می شود. اما هزینه های نصب و نگهداری تجهیزات فنی توسط اتحادیه تقبل می شود.

۱۳ـ كشورهای عضو و یا مجریان منتخب آنها می توانند در مورد زبان مورد استفاده در مكاتبات رسمی در روابط بین خود، توافق كنند. در صورت نبود چنین توافقی، زبان مورد استفاده فرانسوی خواهد بود.

فصل هفتم ـ مقررات پایانی

ماده ۱۵۶ ـ شرایط تصویب پیشنهادهای مربوط به آیین نامه عمومی

۱ـ پیشنهادهای ارائه شده به كنگره درباره این آیین نامه عمومی، برای تصویب باید به تأیید اكثریت كشورهای عضو حاضر در كنگره و دارنده‏ حق رأی برسند. حداقل دوسوم كشورهای عضو دارنده حق رأی باید در زمان رأی گیری حضور داشته باشند.

ماده ۱۵۷ ـ پیشنهادهای مربوط به موافقتنامه های با سازمان ملل متحد

۱ـ شرایط تصویب اشاره شده در ماده ۱۵۶ برای پیشنهادهای مربوط به اصلاح موافقتنامه های بین اتحادیه پستی جهانی و سازمان ملل متحد نیز قابل اجراء است، مگر شرایط دیگری در این موافقتنامه ها برای اصلاح مقررات مربوط درج شده باشند.

ماده ۱۵۸ ـ اصلاح، به اجراء درآمدن و مدت اعتبار آیین نامه عمومی

۱ـ اصلاحات مصوب كنگره یك پروتكل الحاقی را تشكیل می دهند و از همان تاریخ به اجراء در آمدن احكام بازبینی شده توسط همان كنگره به اجراء درمی آیند، مگر كنگره تصمیم دیگری گرفته باشد.

۲ـ این آیین نامه عمومی از اول ژانویه ۲۰۱۴ (یازدهم دی ۱۳۹۲) اجرائی شده و مدت اعتبار آن نامحدود است.

در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار دولت های كشورهای عضو اتحادیه، این آیین نامه عمومی را در یك نسخه اصلی امضاء كردند كه نزد مدیركل دفتر بین الملل نگهداری و تصویر آن توسط دفتر بین الملل اتحادیه پستی جهانی به هر یك از طرف های متعاهد ارسال می شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی

امضاء كنندگان، نمایندگان تام الاختیار دولت های كشورهای عضو اتحادیه با توجه به بند ۴ ماده ۲۲ اساسنامه اتحادیه پستی جهانی مصوب دهم جولای ۱۹۶۴ (۱۹ تیر ۱۳۴۳) در وین، به اتفاق آراء و به استناد بند ۴ ماده ۲۵ اساسنامه و در راستای اصول اساسنامه مبنی بر راه اندازی یك سرویس پرداخت پستی مطمئن و در دسترس طیف وسیعی از كاربران كه سیستم های هم سازگار با شبكه های مجریان منتخب را به كار می گیرد، این موافقتنامه را تدوین كردند.

بخش اول ـ اصول مشترك حاكم بر سرویس های پرداخت پستی

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده ۱ ـ حیطه شمول موافقتنامه

۱ـ كشورهای عضو تضمین می كنند نهایت سعی خود را برای ارائه حداقل یكی از سرویس های پرداخت پستی زیر در قلمرو خود به عمل آورند:

۱ـ۱ حواله پولی نقدی: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و پرداخت كامل نقدی وجوه و بدون كسر مبلغ به گیرنده (ذینفع) را درخواست می كند.

۲ـ۱ حواله پولی برداشتی: فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجری منتخب را صادر و پرداخت كامل نقدی وجوه و بدون كسر مبلغ به گیرنده (ذینفع) را درخواست می كند.

۳ـ۱ حواله پولی واریزی: فرستنده وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و پرداخت كامل نقدی وجوه و بدون كسر مبلغ به حساب گیرنده (ذی نفع) را درخواست می كند.

۴ـ۱ نقل و انتقال پستی (بین حسابها): فرستنده دستور برداشت از حساب خود نزد مجری منتخب را صادر و واریز معادل مبلغ برداشتی و بدون كسر مبلغ به حساب بستانكاری گیرنده (ذی نفع) توسط مجری منتخب پرداخت كننده را درخواست می كند.

۵ ـ۱ حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها: گیرنده مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها، وجه نقد را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده یا دستور برداشت از حساب خود صادر و پرداخت كامل و بدون كسر مبلغ وجوه تصریح شده توسط فرستنده مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها به وی را درخواست می كند.

۶ ـ۱ حواله پولی فوری: فرستنده، حواله پرداخت پستی را در نقاط دسترسی به سرویس مجری منتخب تحویل داده و انتقال آن ظرف ۳۰ دقیقه و پرداخت كامل نقدی به گیرنده (ذینفع)، با اولین درخواست گیرنده در هر نقطه دسترسی به سرویس كشور مقصد (طبق فهرست نقاط دسترسی به سرویس كشور مقصد)، را درخواست می كند.

۲ـ آیین نامه اجرائی این موافقتنامه، روش اجرای این موافقتنامه را تعیین می كند.

ماده 2 ـ تعاریف

۱ـ مقام صلاحیتدار: مقام صلاحیتدار بخش حاكمیتی سازمان مربوط در كشور عضو كه به موجب اختیارات داده شده به آن از طریق قانون یا آیین نامه ها، بر فعالیت مجری منتخب یا افراد اشاره شده در این ماده نظارت می كند. این مقام مسؤول می تواند با مقامات دولتی یا حقوقی مسؤول در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به ویژه، واحد ملی اطلاعات مالی و مقامات مسؤول آن در تماس باشد.

۲ـ ودیعه: پیش پرداختی كه توسط مجری منتخب صادر كننده به مجری منتخب پرداخت كننده پرداخت می شود تا وضعیت نقدینگی سرویس های پرداخت پستی مجری منتخب پرداخت كننده را تسهیل كند.

۳ـ پولشویی: تبدیل یا انتقال وجوه با علم به اینكه آن وجوه، ناشی از فعالیت مجرمانه یا مشاركت در چنین فعالیتی بوده است و هدف، كتمان یا پنهان سازی منشأ غیرقانونی وجوه یا كمك به فردی است كه در چنین فعالیتی مشاركت داشته است تا از عواقب كیفری فعل خود فرار كند؛ این كار در صورتی پولشویی تلقی می شود كه فعالیت های منجر به تولید وجوهی به این منظور، در قلمرو كشور عضو دیگر یا كشور ثالث قابل پیگرد باشند.

۴ـ تفكیك حساب ها: جداسازی اجباری وجوه كاربران از وجوه مجریان منتخب كه از استفاده از وجوه كاربران برای اهدافی غیراز ارائه سرویس های پرداخت پستی جلوگیری می كند.

۵ ـ اتاق پایاپای: در قالب تبادلات چندجانبه، دیون و بدهی های مشترك ناشی از سرویس های ارائه شده توسط یك مجری به مجری دیگر را پردازش می كند. اتاق پایاپای، تبادلات تسویه شده بین مجریان از طریق بانك را محاسبه كرده و در صورت بروز بی ترتیبی در تسویه، اقدامات لازم را انجام می دهد.

۶ ـ پایاپای: سیستمی است كه از طریق برقراری توازن بین طلب و بدهی طرف های مربوط، تعداد دفعات پرداخت ها را به كمترین میزان می رساند. پایاپای دو مرحله دارد: تعیین موجودی های دوجانبه از طریق جمع زدن موجودی ها و محاسبه وضعیت هر نهاد در قبال كل مجموعه به منظور تعیین یك نوبت تسویه بر اساس وضعیت بدهكار ـ بستانكار نهاد مورد نظر.

۷ـ حساب تمركز وجوه: تجمیع وجوه منابع مختلف در یك حساب.

۸ ـ حساب رابط: حساب “جیروكه در قالب روابط دوجانبه و به صورت متقابل توسط مجریان منتخب افتتاح و به وسیله آن، طلب و بدهی طرفین تسویه می شود.

۹ـ فعالیت مجرمانه: هرگونه ارتكاب یا مشاركت در جرم یا بزه، طبق تعریف قوانین ملی.

۱۰ـ سپرده تضمینی: مبلغ سپرده گذاری شده به شكل نقد یا اوراق بهادار به منظور تضمین پرداخت بین مجریان منتخب.

۱۱ـ گیرنده (ذی نفع): شخص حقیقی یا حقوقی كه توسط فرستنده به عنوان گیرنده (ذی نفع) حواله پولی یا جیرو پستی معرفی می شود.

۱۲ـ ارز ثالث: ارز واسطه ای كه در صورت عدم امكان تبدیل دو ارز یا تسویه یا پایاپای حساب ها، از آن استفاده می شود.

۱۳ـ راستی آزمایی مربوط به كاربران: تعهد كلی از سوی مجریان منتخب كه شامل وظایف زیر است:

۱ـ ۱۳ شناسایی كاربران،

۲ـ ۱۳ دریافت اطلاعات در مورد حواله پرداخت پستی،

۳ـ ۱۳ نظارت بر حواله های پرداخت پستی،

۴ـ ۱۳ كنترلِ به روز بودن اطلاعات كاربران،

۵ ـ ۱۳ گزارش تراكنش های مشكوك به مقامات صلاحیتدار.

۱۴ـ داده های الكترونیك مربوط به حوالجات پرداخت پستی: داده های منتقل شده از طریق الكترونیك از یك مجری منتخب به مجری منتخب دیگر در مورد ارائه حوالجات سرویس های پرداخت پستی، استعلام ها، پرداخت، تصحیح یا تغییر نشانی یا استرداد؛ این اطلاعات یا توسط مجری منتخب وارد شده یا به صورت خودكار توسط سیستم اطلاعاتی آنها تولید می شود و نشان دهنده تغییر وضعیت حواله پرداخت پستی یا درخواست حواله می باشد.

۱۵ـ داده های شخصی: اطلاعات شخصی مورد نیاز برای شناسایی فرستنده یا گیرنده.

۱۶ ـ داده های پستی: داده های مورد نیاز برای مسیریابی و ردیابی سرویس پرداخت پستی یا اهداف آماری و سیستم پایاپای متمركز.

۱۷ـ تبادل داده های الكترونیك: تبادل رایانه ای داده های عملیات پستی به وسیله شبكه ها و در قالب های استاندارد طبق سیستم اتحادیه.

۱۸ ـ فرستنده: شخص حقیقی یا حقوقی كه طبق احكام اتحادیه، ارائه سرویس پرداخت پستی از مجری منتخب را درخواست می كند.

۱۹ـ تأمین مالی فعالیت های تروریستی: شامل تأمین مالی فعالیت های تروریستی، تروریست ها و سازمان های تروریستی می شود.

۲۰ ـ وجوه كاربرانوجوه پرداختی نقدی توسط فرستنده به مجری منتخب صادر كننده یا بدهكار كردن حساب فرستنده نزد مجری منتخب، ثبت شده در دفاتر یا از طریق هر روش بانكداری الكترونیك مطمئن كه توسط فرستنده، نزد مجری منتخب صادر كننده یا مجری مالی دیگر قرار گرفته تا طبق مفاد این موافقتنامه و آیین نامه اجرائی آن، به گیرنده تعیین شده از سوی فرستنده پرداخت شود.

۲۱ـ حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها: عبارت عملیاتی استفاده شده برای تعیین یك حواله پرداخت پستی ارائه شده برای توزیع یك مرسوله تحویل در مقابل دریافت بها، همانطور كه در ماده ۱ این موافقتنامه تعریف شده است.

۲۲ـ ارز حواله صادره: ارز كشور مقصد یا ارز ثالث مجاز در كشور مقصد كه حواله پستی به آن صادر شده است.

۲۳ـ مجری منتخب صادر كننده: مجری منتخبی كه طبق احكام اتحادیه، یك حواله پرداخت پستی را به مجری منتخب پرداخت كننده ارسال می كند.

۲۴ـ مجری منتخب پرداخت كننده: مجری منتخبی كه طبق احكام اتحادیه، مسؤول پرداخت حواله پستی در كشور مقصد است.

۲۵ ـ مدت اعتبار: مدت زمانی كه طی آن، می توان حواله پستی را پرداخت یا ابطال نمود.

۲۶ـ نقطه دسترسی به سرویس: مكان فیزیكی یا مجازی كه در آن كاربر می تواند یك حواله پستی را دریافت یا واریز نماید.

۲۷ـ حق الزحمه: مبلغ قابل پرداخت توسط مجری منتخب صادر كننده به مجری منتخب پرداخت كننده بابت پرداخت به گیرنده (ذی نفع).

۲۸ـ قابلیت برگشت: امكان پس گرفتن حواله پرداخت پستی (حواله پولی یا انتقال) توسط فرستنده تا زمان پرداخت یا در پایان مدت زمان اعتبار، اگر پرداخت انجام نشده باشد.

۲۹ـ خطر طرف قرارداد: خطری كه ناشی از خطای یكی از طرف های قرارداد بوده كه خطر ضرر یا دیون معوقه را به دنبال خواهد داشت.

۳۰ـ خطر دیون معوقه: خطری كه فرد یا طرف ذی نفع در سیستم تسویه حساب، به موجب آن به طور موقت قادر به انجام تعهد خود به طور كامل در مدت زمان مقرر نباشد.

۳۱ـ گزارش تراكنش های مشكوك: تعهد مجری منتخب به ارائه اطلاعات مربوط به تراكنش های مشكوك به مقامات صلاحیتدار ملی كشور خود، بر اساس قوانین ملی و قطعنامه های اتحادیه.

۳۲ـ ردیابی و رهگیری: سیستمی كه نظارت بر روند پرداخت حواله های پستی و تعیین مكان و وضعیت آن در هر لحظه را امكان پذیر می سازد.

۳۳ـ بها: مبلغ پرداخت شده توسط فرستنده به مجری منتخب صادر كننده بابت یك سرویس پرداخت پستی.

۳۴ـ تراكنش مشكوك: یك یا چند حواله پرداخت پستی یا درخواست استرداد، مربوط به حواله پرداخت پستی مرتبط با یك تخلف پولشویی یا تأمین مالی اقدامات تروریستی.

۳۵ـ كاربر: شخص حقیقی یا حقوقی، فرستنده یا گیرنده كه از سرویس های پرداخت پستی طبق این موافقتنامه استفاده می كند.

ماده ۳ ـ تعیین مجری

۱ـ كشورهای عضو در فاصله شش ماه از پایان كنگره، نام و نشانی نهاد دولتی مسؤول سرویس های پرداخت پستی را به دفتر بین الملل اطلاع می دهند. در این مدت، همچنین نام و نشانی مجری (مجریان) منتخب رسمی كه از طریق شبكه خود، سرویس های پرداخت پستی را ارائه می دهند و تعهدات ناشی از احكام اتحادیه در قلمرو خود را به عهده می گیرند، از سوی كشورهای عضو به دفتر بین الملل اعلام می شود. در فاصله بین دو كنگره، تغییرات مربوط به نهادهای دولتی و مجریان منتخب رسمی، در اسرع وقت به دفتر بین الملل اعلام می شود.

۲ـ مجریان منتخب، سرویس های پرداخت پستی را طبق این موافقتنامه ارائه می دهند.

ماده 4 ـ وظایف كشورهای عضو

۱ـ كشورهای عضو در صورت عدم ارائه سرویس های پرداخت پستی توسط مجری (مجریان) منتخب خود، اقدامات مقتضی به منظور حصول اطمینان از تداوم ارائه سرویس های پرداخت پستی به عمل خواهند آورد. این امر رافع مسؤولیت مجری (مجریان) منتخب در قبال سایر مجریان منتخب، به موجب احكام اتحادیه، نخواهد بود.

۲ـ كشورهای عضو در صورت عدم ارائه سرویس های پرداخت پستی توسط مجری (مجریان) منتخب خود، موارد زیر را از طریق دفتر بین الملل به سایر كشورهای عضو یا طرف های این موافقتنامه اطلاع می دهند:

۱ـ۲ تعلیق سرویس های پرداخت پستی بین المللی خود از تاریخ تعیین شده تا اطلاع ثانوی؛

۲ـ۲ اقدامات متخذه برای برقراری مجدد سرویس های خود تحت مسؤولیت مجری منتخب جدید.

ماده ۵ ـ وظایف اجرائی

۱ـ مجریان منتخب، مسؤول اجرای سرویس های پرداخت پستی در قبال سایر مجریان و كاربران خواهند بود.

۲ـ آنها همچنین در قبال خطرهای اجرائی، دیون معوقه و طرف قرارداد، طبق قوانین ملی، پاسخگو خواهند بود.

۳ـ مجریان منتخب به منظور اجرای سرویس های پرداخت پستی كه ارائه آن توسط كشور عضو متبوع به آنها محول شده، نسبت به انعقاد موافقتنامه های دو یا چندجانبه با سایر مجریان منتخب مورد نظر خود، اقدام می نمایند.

ماده ۶ ـ مالكیت وجوه سرویس های پرداخت پستی

۱ـ هر مبلغی كه برای حواله سرویس پرداخت پستی به صورت نقدی پرداخت شده یا از حسابی كسر شده باشد، تا زمان پرداخت به گیرنده یا واریز به حساب او، متعلق به فرستنده می باشد، به استثنای حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت بها.

۲ـ در مدت اعتبار حواله پرداخت پستی، فرستنده می تواند تا قبل از پرداخت به گیرنده یا واریز به حساب او، نسبت به پس گرفتن این حواله پرداخت پستی اقدام نماید، به استثنای حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت بها

۳ـ هر مبلغی كه برای حواله سرویس پرداخت پستی به صورت نقدی پرداخت شده یا از حسابی كسر شده باشد، تا زمان صدور حواله متعلق به فرستنده تحویل در مقابل دریافت بها می باشد. حواله سرویس پرداخت پستی غیرقابل برگشت است.

ماده ۷ ـ جلوگیری از پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرائم مالی

۱ـ مجریان منتخب برای انجام تعهدات خود ناشی از قوانین ملی و بین المللی با هدف مبارزه با پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرائم مالی، هرگونه اقدام لازم را به عمل می آورند.

۲ـ مجریان منتخب باید تراكنش های مشكوك را طبق قوانین و مقررات ملی به مقامات صلاحیتدار كشور خود اطلاع دهند.

۳ـ جزئیات الزامات مجریان منتخب درخصوص شناسایی كاربر، راستی آزمایی و رویه های اجرای مقررات بر ضد پولشویی، تأمین مالی اقدامات تروریستی و جرائم مالی در آیین نامه اجرائی این موافقتنامه آمده است.

ماده ۸ ـ محرمانه بودن و استفاده از داده های شخصی

۱ـ كشورهای عضو و مجریان منتخب آنها، محرمانه بودن و امنیت داده های شخصی را طبق قوانین ملی و در صورت لزوم، آیین نامه ها و تعهدات بین المللی، تضمین می كنند.

۲ـ داده های شخصی فقط برای اهدافی كه طبق قوانین ملی و تعهدات بین المللی قابل اعمال جمع آوری شده اند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

۳ـ داده های شخصی فقط به طرف ثالثی كه به موجب قوانین ملی، مجاز به دسترسی به این داده ها هستند اعلام خواهد شد.

۴ـ مجریان منتخب، استفاده ای كه از داده های شخصی به عمل می آورند و هدفی كه به خاطر آن جمع آوری شده اند را به مشتریان خود اعلام می كنند.

۵ ـ داده های درخواستی برای ارائه حواله پرداخت پستی، محرمانه خواهد بود.

۶ ـ مجریان منتخب، حداقل سالی یكبار، داده های پستی را به منظور اهداف آماری و سنجش كیفیت سرویس و تسویه حساب متمركز به دفتر بین الملل اتحادیه پستی جهانی ارائه می دهند. دفتر بین الملل اتحادیه، تمام این اطلاعات را محرمانه تلقی می نماید.

ماده ۹ ـ تأثیرناپذیری از فناوری

۱ـ مبادله داده های لازم برای ارائه سرویس تعریف شده در این موافقتنامه، بر اصل تأثیرناپذیری از فناوری استوار است بدین معنی كه ارائه این سرویس به استفاده از فناوری خاصی وابسته نیست.

۲ـ رویه های ارائه حوالجات پرداخت پستی شامل شرایط سپرده گذاری، ثبت، ارسال، پرداخت و استرداد حوالجات و رسیدگی به مطالبه نامه ها و محدودیت زمانی برای پرداخت وجوه به گیرنده می تواند بر اساس فناوری استفاده شده برای انتقال حواله، متفاوت باشند.

۳ـ سرویس های پرداخت پستی می تواند بر مبنای تركیبی از فناوری های مختلف ارائه شود.

فصل دوم ـ اصول عمومی و كیفیت سرویس

ماده ۱۰ ـ اصول عمومی

۱ـ قابلیت دسترسی از طریق شبكه

۱ـ۱ مجریان منتخب، سرویس های پرداخت پستی را از طریق شبكه (شبكه های) خود و یا از طریق شبكه سایر مجریان به منظور حصول اطمینان از قابلیت دسترسی افراد بیشتری به این سرویس ها، ارائه می دهند.

۲ـ۱ كلیه كاربران، صرف نظر از وجود روابط تجاری یا قراردادی با مجری منتخب، به سرویس های پرداخت پستی دسترسی دارند.

۲ـ تفكیك وجوه

۱ـ۲ وجوه كاربران از سایر وجوه جدا می شود. این وجوه و گردش مالی ناشی از آنها از سایر وجوه و گردش های مالی مجریان، به ویژه وجوه خود مجریان، جدا خواهد بود.

۲ـ۲ تسویه حساب مربوط به حق الزحمه بین مجریان منتخب از تسویه حساب مربوط به وجوه كاربران مجزا خواهد بود.

۳ـ ارز صدور و ارز پرداخت حوالجات پرداخت پستی

۱ـ۳ مبلغ حواله پرداخت پستی، به ارز كشور مقصد یا سایر ارزهای مجاز در كشور مقصد، ثبت و پرداخت می شود.

۴ـ انكارناپذیری

۱ـ۴ انتقال الكترونیك حوالجات پرداخت پستی از اصل انكارناپذیری پیروی می كند یعنی اگر پیام طبق استانداردهای فنی رایج باشد، مجری منتخب صادر كننده نمی تواند وجود حواله ها را مورد تردید قرار دهد و مجری منتخب پرداخت كننده نمی تواند دریافت حواله ها را انكار كند.

۲ـ۴ انكارناپذیری حوالجات پرداخت پستی الكترونیك (ایمیلی)، صرف نظر از سامانه (سیستم) استفاده شده از سوی مجری منتخب، از طریق روش های مبتنی بر فناوری تضمین می شود.

۵ ـ اجرای سرویس حوالجات پرداخت پستی

۱ـ ۵ حوالجات پرداخت پستی مبادله شده بین مجریان منتخب باید طبق مفاد این موافقتنامه و قوانین ملی باشد.

۲ـ ۵ در شبكه مجریان منتخب، مبلغ تحویل شده توسط فرستنده به مجری منتخب صادركننده، معادل همان مبلغ پرداختی به گیرنده توسط مجری منتخب پرداخت كننده است.

۳ـ ۵ پرداخت به گیرنده توسط مجری منتخب پرداخت كننده، مشروط به وصول وجوه مربوط از فرستنده نیست. انجام این امر منوط به اجرای تعهدات مجری منتخب صادر كننده در قبال مجری منتخب پرداخت كننده در خصوص ودیعه گذاری یا افتتاح یك حساب رابط است.

۶ ـ تعیین نرخها

۱ـ ۶ مجری منتخب صادر كننده، نرخ سرویس پرداخت پستی را تعیین می كند.

۲ـ ۶ هزینه های خدمات اختیاری یا جانبی درخواستی توسط فرستنده به این نرخ اضافه می شود.

۷ـ معافیت از هزینه ها

۱ـ۷ مقررات كنوانسیون پستی جهانی در مورد معافیت از هزینه های پستی برای مرسولات پستی اسرای نظامی و غیرنظامی، برای مرسولات سرویس پرداخت پستی برای این گروه از گیرندگان نیز قابل اعمال است.

۸ ـ حق الزحمه مجری منتخب پرداخت كننده

۱ـ ۸ حق الزحمه مجری منتخب پرداخت كننده بابت اجرای سرویس پرداخت پستی، توسط مجری منتخب صادر كننده جبران می شود.

۹ـ فواصل زمانی برای تسویه حساب بین مجریان منتخب

۱ـ9 دفعات تسویه حساب بین مجریان منتخب در خصوص مبالغ پرداخت شده به گیرنده یا واریز شده به حساب وی از سوی یك فرستنده، با دفعات تسویه حساب حق الزحمه بین مجریان منتخب، متفاوت است. مبالغ پرداخت شده یا واریز شده به حساب، حداقل ماهی یكبار تسویه می شوند.

۱۰ـ الزام اطلاع رسانی به كاربران

۱ـ۱۰ اطلاعات زیر باید منتشر و در دسترس همه فرستندگان و كاربران قرار گیرد: شرایط مربوط به ارائه سرویس های پرداخت پستی، قیمت ها، نرخها، نرخ و ترتیبات مبادله، شرایط ایفای مسؤولیت و نشانی های سرویس های مطالبه نامه ها و اطلاع رسانی.

۲ـ۱۰ دسترسی به این اطلاعات رایگان است.

ماده ۱۱ ـ كیفیت سرویس

۱ـ مجریان منتخب می توانند از یك نشان تجاری مشترك برای معرفی سرویس های پرداخت پستی استفاده كنند.

۲ـ شورای عملیات پستی، اهداف، عناصر و استانداردهایی را برای انتقال الكترونیك حوالجات پرداخت پستی تعریف می كند.

۳ـ مجریان منتخب، حداكثر تعداد عناصر و استانداردهای انتقال الكترونیك حوالجات پرداخت پستی را اعمال می كنند.

فصل سوم ـ اصول تبادل الكترونیك داده ها

ماده ۱۲ ـ هم سازگاری

۱ـ شبكه ها

۱ـ۱ به منظور تبادل داده های مورد نیاز برای اجرای سرویس پرداخت پستی میان تمام مجریان منتخب و به منظور نظارت بر كیفیت سرویس، مجریان منتخب از سیستم تبادل داده های الكترونیك (ای دی آی) اتحادیه پستی جهانی یا هر سیستم دیگری كه هم سازگاری سرویس های پرداخت پستی طبق این موافقتنامه را تضمین می كند، استفاده می كنند.

ماده 13 ـ تضمین امنیت تبادلات الكترونیك

۱ـ مجریان منتخب مسؤول صحت كاركرد تجهیزات خود هستند.

۲ـ به منظور تضمین صحت و سلامت داده های انتقالی، امنیت انتقال الكترونیك داده ها حفظ می شود.

۳ـ مجریان منتخب طبق استانداردهای بین المللی، امنیت تراكنش ها را حفظ می كنند.

ماده ۱۴ ـ ردیابی و رهگیری

۱ ـ سامانه (سیستم)های مورد استفاده توسط مجریان منتخب، امكان نظارت بر پردازش حواله و برگشت آن توسط فرستنده، تا زمان پرداخت به گیرنده یا واریز به حساب وی، یا در صورت اقتضاء، برگشت به فرستنده را فراهم می كنند.

بخش دوم ـ قواعد حاكم بر سرویس های پرداخت پستی

فصل اول ـ فرآیند حوالجات پرداخت پستی

ماده ۱۵ ـ واریز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستی

۱ـ شرایط واریز، ثبت و انتقال حوالجات پرداخت پستی در آیین نامه اجرائی این موافقتنامه ذكر شده اند.

۲ـ مدت اعتبار حواله های پرداخت پستی قابل تمدید نبوده و در آیین نامه اجرائی این موافقتنامه ذكر شده است.

ماده ۱۶ ـ كنترل و پرداخت وجوه

۱ـ مجری منتخب پس از تأیید هویت گیرنده و صحت اطلاعات ارائه شده توسط وی، طبق قوانین ملی، پرداخت را به صورت نقدی انجام می دهد. برای واریز به حساب یك حواله یا یك نقل و انتقال مالی، وجوه مربوط به حساب گیرنده واریز می شود.

۲ـ محدوده زمانی برای پرداخت وجوه در موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه بین مجریان منتخب تعیین می شود.

ماده 17 حداكثر مبلغ

۱ـ مجریان منتخب حداكثر مبالغ ارسالی یا دریافتی، تعیین شده طبق مقررات ملی خودشان را به دفتر بین الملل اتحادیه پستی جهانی اطلاع می دهند.

ماده ۱۸ ـ استرداد وجه

۱ـ میزان استرداد

۱ـ۱ استرداد وجه در قالب سرویس های پرداخت پستی، مبلغ كامل حواله پرداخت پستی به پول رایج كشور صادر كننده را پوشش می دهد. مبلغ برگشتی، مساوی با مبلغ پرداختی توسط فرستنده یا مبلغ برداشت شده از حساب وی می باشد. اگر مجری منتخب مرتكب اشتباه شده باشد، هزینه سرویس پرداخت پستی به مبلغ برگشتی اضافه می شود.

۲ـ۱ هیچ بازپرداختی در مورد حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها انجام نمی شود.

فصل دوم ـ مطالبه نامه ها و مسؤولیت

ماده ۱۹ ـ مطالبه نامه ها

۱ـ مهلت پذیرش مطالبه نامه ها، شش ماه از فردای روز قبول حواله پرداخت پستی است.

۲ـ مجریان منتخب، حسب قوانین ملی، حق دارند مبلغی بابت مطالبه نامه های حوالجات پرداخت پستی از مشتریان دریافت كنند.

ماده ۲۰ ـ مسؤولیت مجریان منتخب در قبال كاربران

۱ـ رفتار با وجوه

۱ـ۱ مجری منتخب صادر كننده در قبال وجهی كه فرستنده در باجه پرداخت كرده یا از حساب او كسر شده، به استثنای حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها، مسؤول است مگر:

۱ـ۱ـ۱ حواله پرداخت پستی به گیرنده پرداخت شده یا

۲ـ۱ـ۱ به حساب گیرنده واریز شده یا

۳ـ۱ـ۱ وجه به صورت نقدی به فرستنده بازپرداخت یا به حساب وی واریز شده باشد.

۲ـ۱ در مورد حوالجات پولی تحویل در مقابل دریافت بها، مجری منتخب صادركننده در قبال گیرنده بابت وجوه نقدی تحویل شده به باجه یا كسر شده از حساب فرستنده تا زمانی كه حواله پولی تحویل در مقابل دریافت بها كاملاً پرداخت شده یا به حساب گیرنده واریز شده باشد، مسؤول است.

ماده ۲۱ ـ تعهدات و مسؤولیت های مجریان منتخب در قبال یكدیگر

۱ـ مجریان منتخب مسؤول اشتباهات خود هستند.

۲ـ شرایط و میزان مسؤولیت در آیین نامه اجرائی این موافقتنامه تعیین شده است.

ماده 22 عدم مسؤولیت مجریان منتخب

۱ـ مجریان منتخب در موارد زیر مسؤول نیستند:

۱ـ۱ تأخیر در اجرای سرویس

۲ـ۱ اگر به علت از بین رفتن اطلاعات سرویس پرداخت پستی در شرایط غیرمترقبه، قادر به ارائه حواله پرداخت پستی نباشند، مگر آنكه شواهدی دال بر مسؤولیت آنها وجود داشته باشد.

۳ـ۱ اگر خسارت ناشی از اهمال یا اشتباه فرستنده، به ویژه اگر در ارتباط با مسؤولیت وی در ارائه اطلاعات صحیح در حواله پرداخت پستی و مشروعیت منشأ و هدف حواله پرداخت پستی باشد.

۴ـ۱ اگر وجوه ارسالی توقیف شوند.

۵ ـ۱ در مورد وجوه اسرای نظامی و غیرنظامی.

۶ـ۱ در صورتی كه كاربر در مدت مقرر، مطالبه نامه ای ارائه نكرده باشد.

۷ـ۱ اگر مهلت اعاده سرویس های پرداخت پستی در كشور صادركننده منقضی شده باشد.

ماده ۲۳ ـ قیود تحدید تعهد مربوط به مسؤولیت

۱ـ هیچ قید تحدید تعهدی درباره مقررات مربوط به مسؤولیت، مندرج در مواد ۲۰ تا ۲۲ (مگر در صورت توافق دوجانبه) پذیرفته نمی شود.

فصل سوم ـ روابط مالی

ماده ۲۴ ـ قواعد حسابداری و مالی

۱ـ قواعد حسابداری

۱ـ۱ مجریان منتخب، تابع قواعد حسابداری مندرج در آیین نامه اجرائی این موافقتنامه هستند.

۲ـ تنظیم صورتحساب های كلی و ماهیانه

۱ـ۲ مجری منتخب پرداخت كننده، صورتحساب ماهیانه ای برای مجری منتخب صادر كننده تنظیم می كند كه نشان دهنده مبالغ پرداختی برای حوالجات سرویس پرداخت پستی است. حسابهای ماهانه در فواصل زمانی یكسان در یكدیگر ادغام شده و حساب تراز كل را تشكیل می دهند كه شامل ودیعه ها بوده و در نهایت، تراز كل مشخص می شوند.

۳ـ ودیعه

۱ـ۳ در حالت عدم موازنه در مبادلات بین مجریان منتخب، مجری منتخب صادر كننده حداقل ماهی یكبار ودیعه ای را در شروع دوره تسویه حساب به مجری منتخب پرداخت كننده، می پردازد. اگر افزایش دفعات تسویه مبادلات، باعث كاهش دوره به كمتر از یك هفته شود، مجریان می توانند در مورد صرف نظر كردن از ودیعه، توافق كنند.

۴ـ حساب تمركزی

۱ـ۴ در اصل، هر مجری منتخب یك حساب تمركزی برای وجوه كاربران دارد. این وجوه فقط برای تسویه حواله پرداختی به گیرنده یا استرداد حواله های برگشتی به فرستنده استفاده می شود.

۲ـ۴ ودیعه های پرداختی توسط مجری منتخب صادركننده به حساب تمركزی مجری منتخب پرداخت كننده واریز می شود. این ودیعه ها فقط برای پرداخت به گیرنده استفاده می شود.

۵ ـ سپرده تضمینی

۱ـ ۵ طبق شرایط مندرج در آیین نامه اجرائی این موافقتنامه، ممكن است به پرداخت یك سپرده تضمینی نیاز باشد.

ماده ۲۵ ـ تسویه و پایاپای

۱ـ تسویه متمركز

۱ـ۱ تسویه بین مجریان منتخب را می توان طبق رویه مندرج در آیین نامه اجرائی این موافقتنامه از طریق اتاق پایاپای مركزی و از محل حساب های تمركزی مجریان منتخب انجام داد.

۲ـ تسویه دوجانبه

۱ـ۲ صدور صورتحساب بر اساس تراز حساب كل

۱ـ۱ـ۲ به طور كلی، مجریان منتخبی كه عضو سیستم پایاپای مركزی نیستند، بر اساس تراز حساب كل تسویه حساب می كنند.

۲ـ۲ حساب رابط

۱ـ۲ـ۲ اگر مجریان منتخب مؤسسه جیرو داشته باشند، هر یك می توانند یك حساب رابط افتتاح كرده و از طریق آن، بدهی و طلب ناشی از سرویس های پرداخت پستی را تسویه كنند.

۲ـ۲ـ۲ اگر مجری منتخب پرداخت كننده فاقد مؤسسه جیرو باشد، حساب رابط را می توان نزد یك مؤسسه مالی دیگر افتتاح كرد.

۳ـ۲ ارز تسویه

۱ـ۳ـ۲ تسویه حساب های بین مجریان منتخب به ارز كشور مقصد یا ارز كشور ثالث مورد توافق، انجام می شود.

بخش سوم ـ مقررات مقطعی و پایانی

ماده ۲۶ ـ قیود تحدید تعهد در كنگره

۱ـ قیود تحدید تعهد مغایر با ماهیت و هدف اتحادیه پذیرفته نخواهند شد.

۲ـ به عنوان یك قاعده كلی، هر كشور عضوی كه نظرات مغایر با دیگر كشورهای عضو دارد، باید تا حد امكان سعی كند عقاید خود را با اكثریت كشورها هماهنگ كند. قیود تحدید تعهد باید فقط در موارد بسیار ضروری ارائه و توجیه منطقی داشته باشند.

۳ـ قیود تحدید تعهد مربوط به مواد این موافقتنامه باید در قالب پیشنهادی مكتوب به یكی از زبانهای كاری دفتر بین الملل تهیه و طبق مقررات مربوط در آیین نامه داخلی به كنگره ارائه شوند.

۴ـ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به قیود تحدید تعهد، منوط به تصویب اكثریت لازم برای اصلاح ماده ای است كه قید تحدید تعهد به آن مربوط می شود.

۵ ـ در اصل، قیود تحدید تعهد باید متقابلاً بین كشور عضو ارائه كننده قید تحدید تعهد و سایر كشورهای عضو اعمال شوند.

۶ ـ قیود تحدید تعهد مربوط به این موافقتنامه، طبق پیشنهادهای مصوب كنگره، در پروتكل نهایی این موافقتنامه درج می شوند.

ماده ۲۷ ـ مقررات پایانی

۱ـ در صورت اقتضاء، در تمام مواردی كه در این موافقتنامه به صراحت ذكر نشده، مفاد كنوانسیون حاكم خواهد بود.

۲ـ ماده ۴ اساسنامه در مورد این موافقتنامه اعمال نمی شود.

۳ـ شرایط تصویب پیشنهادهای مربوط به این موافقتنامه و آیین نامه اجرائی آن

۱ـ۳ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده به كنگره در ارتباط با این موافقتنامه، منوط به تصویب اكثریت كشورهای عضو واجد حق رأی كه این موافقتنامه را امضاء كرده اند، می باشد. حداقل نیمی از كشورهای عضوی كه در كنگره شركت كرده و حق رأی دارند، باید هنگام رأی گیری حضور داشته باشند.

۲ـ۳ اجرائی شدن پیشنهادهای مربوط به آیین نامه اجرائی این موافقتنامه، منوط به تصویب اكثریت اعضای شورای عملیات پستی حاضر در زمان رأی گیری و واجد حق رأی كه این موافقتنامه را امضاء كرده یا به آن ملحق شده اند، می باشد.

۳ـ۳ اجرائی شدن پیشنهادهای ارائه شده بین دو كنگره در ارتباط با این موافقتنامه، منوط به كسب آراء زیر است:

۱ـ۳ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، افزودن مقررات جدید باشد، دوسوم آرای حداقل نیمی از كشورهای عضو امضاء كننده موافقتنامه كه حق رأی داشته و در رأی گیری شركت كرده باشند.

۲ـ۳ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، اصلاح مقررات این موافقتنامه باشد، اكثریت آرای حداقل نیمی از كشورهای عضو امضاء كننده موافقتنامه كه حق رأی داشته و در رأی گیری شركت كرده باشند.

۳ـ۳ـ۳ اگر موضوع پیشنهاد، تفسیر مقررات این موافقتنامه باشد، اكثریت آراء .

۴ـ۳ صرف نظر از مقررات بند ۱ـ۳ـ۳، كشورهای عضوی كه قوانین ملی آنها مغایر با مقررات جدید پیشنهادی باشند، می توانند ظرف مدت ۹۰ روز از ابلاغ آن، یك بیانیه مكتوب مبنی بر عدم پذیرش مقررات جدید به مدیركل دفتر بین الملل ارسال كنند.

ماده 28 ـ به اجـراء درآمدن و مدت اعـتبار موافقـتنامه سرویـس های پرداخت پستی

۱ـ این موافقتنامه از اول ژانویه ۲۰۱۴ (یازده دی ۱۳۹۲) به اجراء درآمده و تا زمان اجرائی شدن احكام كنگره بعدی به قوت خود باقی است.

در تأیید موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار دولت های كشورهای متعاهد، این موافقتنامه را در یك نسخه اصلی امضاء كردند كه نزد مدیركل دفتر بین الملل اتحادیه پستی جهانی نگهداری و تصویر آن برای هر یك از طرفهای متعاهد ارسال می شود.
منعقده در ۱۱ اكتبر ۲۰۱۲ (۲۰ مهر ۱۳۹۱)، دوحه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن كنوانسیون پستی جهانی، شامل مقدمه و چهل ماده و تشریفات (پروتكل) نهایی كنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر شانزده ماده و آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر پنجاه و هشت ماده و موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی شامل بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ دهم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27 /11 / 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی-علی لاریجانی