قانون صیانت از حریم مسیرهای شبكه كابل فیبرنور شبكه مادر مخابراتی كشور مصوب 1388

قانون صیانت از حریم مسیرهای شبكه كابل فیبرنور شبكه مادر مخابراتی كشور مصوب 1388,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1

 حریم مسیرعبور كابل های فیبر نوری شبكه مادر مخابراتی كشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها، دو متر می باشد كه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملك شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به أخذ موافقت وزارت مذكور خواهد بود.

ماده 2

 حریم مسیر عبور كابل های فیبر نوری شبكه مادر مخابراتی كشور نصب شده در محدوده یكصد متر حریم راه ها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر (از هرطرف یك متر) می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در مواردی كه حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نمی باشد، نسبت به تملك آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید.

ماده 3(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 مسیر كابل های فیبر نوری شبكه مادر مخابراتی كشور كه در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موكول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود.


تبصره – در مواردی كه وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذكور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرائی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه جایی كابل های یادشده منظور می نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود.
در صورت عدم جابه جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسؤولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.

 

ماده 4

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شركت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبكه كابل های فیبرنوری شبكه مادر مخابراتی كشور اقدام نمایند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نماید.

ماده 5(اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 آیین نامه اجرائی این قانون بنابه پیشنهاد مشترك وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادكشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

علی لاریجانی