قانون وظایف و اختیارات وزارت ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382

قانون وظایف و اختیارات وزارت ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382,09,19

ماده 1 

نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الكترونیك، مخابرات،‌ ارتباطات رادیوئی و رایانه‌ ای و نقش مهم مؤثر خدمات پستی، مخابراتی، پست بانك و‌ سنجش از راه دور، در امور فرهنگی و اقتصادی، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع‌ انسانی، تحول نظام اداری، كاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص‌ منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس ‌شناسی در برنامه‌ ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین‌ وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذكور و‌ هماهنگ كردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان، قانون‌ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای كلی‌ نظام به شرح مواد آتی تدوین می‌ شود.

ماده 2 

به منظور اعمال حاكمیت بر طیف فركانس و حفاظت از حقوق رادیوئی ‌كشور در سطح منطقه و بین‌ الملل و تمركز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها‌ و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر‌ خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیوئی، انتقال‌ داده‌ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه‌ ای و ایجاد بستر مناسب‌ برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و‌ همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امكانات و خدمات ارتباطی مذكور، هماهنگ با‌ آخرین پیشرفتهای علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، درچارچوب سیاستهای ‌كلی نظام‌ به موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات» ، تغییر می ‌یابد و كلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیر و وزارت ‌پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می ‌گردد.

ماده 3 

وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

الف تدوین سیاستها و ضوابط كلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ در چارچوب سیاستهای كلی نظام.

ب سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی كلان و هدایت و نظارت بر شبكه‌ های پستی،‌ پست بانك و مخابراتی و فناوری اطلاعات كشور در چارچوب سیاستهای كلی نظام.

ج ایجاد، نگهداری، بهره‌ برداری و توسعه شبكه‌ های مادر پستی و مخابراتی ‌كشور

د تنظیم، مدیریت و كنترل فضای فركانسی كشور و تدوین مقررات و تصویب ‌ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فركانس و مدارهای ماهواره‌ ای و نظارت و‌ حاكمیت بر طیف و جدول ملی فركانس كشور.

هـ – به منظور تحقق حاكمیت دولت، ایجاد و حفظ شبكه‌ های مادر مخابراتی، ‌تنظیم فضای فركانسی كشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده‌ دولت خواهد بود. به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه ‌اقتصادی كشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبكه‌ های غیرمادر بخش مخابرات شبكه‌ های‌ مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.

و نظارت كلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست،‌ پست بانك، خدمات هوائی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با‌ رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ز صدور مجوز تأسیس و بهره‌ برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و‌ فناوری اطلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و‌ چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ح طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات كشور.

ط توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در كشور و تأمین زیرساختهای‌ مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی‌ ربط.

ی حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیعتر فناوری جدید در زمینه ‌فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربردی آنها.

ك تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌در كشور به مراجع ذی ‌ربط.

ل اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای كنترل كیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approvall) در ارائه خدمات و توسعه و بهره ‌برداری از شبكه‌ های مخابراتی، پستی ‌و فناوری اطلاعات در كشور.

م _ فراهم ‌نمودن زمینه مشاركت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات.

ن تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاكم قضایی در‌اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی‌ مراحل قانونی.

س عضویت در اتحادیه‌ ها و مجامع بین‌ المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌ المللی و دوجانبه‌ پستی و پست بانك و مخابراتی و فناوری اطلاعات.

ع تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق‌ بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشینهای نقش تمبر و اعمال ‌نظارت بر كلیه امور مربوط به آن.

ف حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و‌همچنین مكالمات تلفنی و مبادلات شبكه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص‌ حقیقی و حقوقی طبق قانون.

‌ماده 4 

به ‌منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری‌ اطلاعات، تدوین برنامه‌ های میان‌ مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهشهای بنیادی و‌ كاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش كاربری فناوری اطلاعات و‌ارتباطات در كشور و برنامه‌ های توسعه بخشهای مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات ‌با استفاده از امكانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات و درچارچوب سیاستهای كلی نظام تشكیل می ‌گردد. تصمیمات شورا با رعایت سیاستهای كلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تأیید ‌رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌ گردد و مسؤولیت و‌ نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود.

الف ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی ‌این وظیفه را به‌ عهده خواهد داشت.

ب دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری با استفاده از امكانات و ‌نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت مذكور تشكیل و دبیر آن‌ به ‌پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم ریاست جمهور منصوب‌ می ‌شود.

ج اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با ‌هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید.

د سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور موظف است تشكیلات لازم متناسب با ‌اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب‌ نموده و برای اعتبارات مربوط، ردیف مستقل درنظر بگیرد.

هـ – وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح ذیل می‌ باشد:

تدوین اهداف كلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در كشور.

سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش بكارگیری فناوری‌ اطلاعات در زمینه‌ های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

_ تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف‌ كشور در نظام جامع مذكور.

تدوین مقررات و آیین‌ نامه‌ ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.

تدوین برنامه‌ های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در كشور.

تدوین برنامه‌ های همكاری‌ های ارتباطات بین‌ المللی در قلمرو فناوری‌ اطلاعات.

تبصره كلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی لازم‌ الاجراست.

ماده 5 

كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نیروی انسانی‌ سازمان موضوع ماده (7) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشكیل می‌ گردد:

الف اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی كشور.

ب به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی ‌كشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبكه‌ های غیرمادر بخش مخابرات، شبكه‌ های مستقل ‌و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج تعیین سیاست نرخ ‌گذاری بر كلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ ها و نرخهای كلیه خدمات ارتباطی در چارچوب ‌قوانین و مقررات كشور.

د تدوین مقررات ارتباطی كشور در چارچوب قوانین و مقررات كشور و اعمال و‌ نظارت بر حسن اجرای آن.

هـ – سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فركانس و تعیین و دریافت حق‌ الامتیاز‌ صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات كشور.

و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیوآماتوری.

ماده 6 

كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از امكانات ‌معاونت امور مخابراتی و اداره كل ارتباطات رادیویی تشكیل می‌ گردد:

الف وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)

ب معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر).

ج نماینده سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور.

د نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.

هـ – سه نفر صاحب‌ نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیأت وزیران.

تبصره آیین‌ نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرزكار كمیسیون ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از ‌تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 7 

درجهت اجرای مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق ‌اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و‌ ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور‌ مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره‌ كل ارتباطات رادیویی با استفاده از‌ امكانات و نیروی انسانی موجود تأسیس می ‌شود و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.

تبصره 1 دبیرخانه كمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ‌استفاده از نیروی انسانی و امكانات مذكور تشكیل می ‌گردد. دبیرخانه دارای ردیف ‌خاص اعتباری در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكیلات آن با پیشنهاد وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور ظرف مدت سه‌ ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2 سازمان مذكور كه وظایف و اختیارات حاكمیتی، نظارتی و اجرائی‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات ‌رادیویی ایفاء خواهد كرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و اعتبارات ‌جاری و عمرانی مورد نیاز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف ‌بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه كل كشور پیش‌ بینی و‌تأمین خواهد شد.

تبصره 3 اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 8 

به‌ منظور استفاده از فناوری‌ های فضایی و استفاده صلح آمیز از فضای‌ ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌ برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت ‌توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری كشور، شورای عالی فضایی با ریاست رئیس‌ جمهور و با استفاده از امكانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (9) این قانون تشكیل‌ می گردد. مصوبات شورا با رعایت سیاستهای كلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس ‌از تأیید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می ‌گردد و مسؤولیت ‌نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود. وظایف و اختیارات شورای عالی ‌فضایی به شرح زیر خواهد بود:

الف سیاستگذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و‌ استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو، در چارچوب سیاستهای كلی نظام و رعایت قوانین‌ و مقررات كشور.

ب سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌ های ملی تحقیقاتی ‌در چارچوب سیاستهای كلی نظام و رعایت قوانین و مقررات كشور.

ج ایجاد هماهنگی لازم میان كلیه دستگاههای ذی‌ ربط.

د ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌ های بلند مدت و میان مدت مربوط به امور فضایی ‌دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.

هـ – تصویب برنامه‌ های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی كشور.

و هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه ‌از فضا.

ز ارائه پیشنهاد درخصوص خط مشی همكاریهای منطقه‌ ای و بین‌ المللی‌ در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به‌ هیأت وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای كلی نظام.

تبصره 1 اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری ‌اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور تهیه و به ‌تصویب‌ هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امكانات و‌ نیروی انسانی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ‌اداره‌ كل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شركت مخابرات ایران و اداره كل‌ نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شركت مخابرات ایران تشكیل و رئیس سازمان فضایی‌ ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.

ماده 9 

به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی كشور و امور مطالعاتی و‌ پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری‌ های خدمات فضایی و سنجش از‌ راه دور و تقویت شبكه‌ های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از كشور و تجمیع ‌فعالیتهای حاكمیتی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و‌ با استفاده از امكانات و نیروی انسانی اداره كل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ‌ماهواره‌ای شركت مخابرات ایران و اداره كل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ ای شركت ‌مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌تشكیل می ‌گردد.
سازمان مذكور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه‌ خود اداره خواهد شد و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری ‌اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 10 

هر كس به تمام یا قسمتی از امكانات، تأسیسات، تجهیزات و‌ دستگاههای ارتباطی مربوط به شبكه‌ های عمومی پست، پست بانك، خدمات هوائی (پیام)، مخابرات، اطلاع رسانی، مایكروویو، مراكز فركانسی، خطوط انتقال مخابرات (كابلهای هوائی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره‌ ای و سنجش از راه دور اعم از دولتی‌ و غیردولتی كه حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحوی صدمه وارد ‌نماید، به جبران خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات مذكور ملزم می‌ گردد.

ماده 11 

به ‌منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ‌ارتباطات به نقاط غیربرخوردار، بالابردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف ‌سازی اقتصادی ‌و بهبود رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌ تواند موارد زیر را به اجراء‌ گذارد :

الف جابجائی اعتبار و درآمد بین شركتهای مخابرات استانی و شركت مخابرات ‌ایران و كمك به استانهای غیر برخوردار با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات‌ در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شركتهای مخابرات استانی و بند(الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران عمل می ‌گردد.

ب وجوه سرمایه‌ گذاری شده در طرحهای مصوب شركتهای مخابراتی (استانی و‌ایران) و پستی و دیگر مؤسسات، سازمانها و شركتهای وابسته به وزارت ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات و طرحهای عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل‌ درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شركتهای مخابراتی به عنوان‌ افزایش سرمایه دولت و یا شركت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌ گردد و مشمول‌ ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5 /12 /1351 نمی ‌باشد.

ماده 12 

شركتها و سازمانها و مراكز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری ‌اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شركت یا سازمان و یا مركز حداقل ‌دو درصد (2)% از بودجه خود را جهت فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین ‌درزمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فصل تحقیقات پیش ‌بینی و به دولت جهت درج ‌در لایحه بودجه سالانه كل كشور ارائه نمایند.

ماده 13 

شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداكثر‌ ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌ الرعایه‌ مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌ اسلامی ایران و با جهت‌ گیری واگذاری وظایف اجرائی به بخش غیردولتی، حذف وظایف ‌تكراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ ها توسط ‌وزارتخانه و سازمان ذی ‌ربط به تفكیك وظایف ملی و استانی (واحد ستادی و واحد‌ استانی) تنظیم و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور در حدود مقررات و با‌ رعایت اصل یكصد و سی و سوم (133) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌تصویب‌ هیأت وزیران می‌ رسد.

‌ماده 14 

این قانون از زمان تصویب لازم‌ الاجراء است و كلیه قوانین و مقررات ‌مغایر با این قانون لغو می‌ گردد.
اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده‌ وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ نمی‌ شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ‌ نوزدهم آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 /9 /1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی كروبی