مصوبات جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور مصوب 1399

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و بهره گیری از خدمات دولت الکترونیکی در تسهیل فضای کسب وکار و ورود به بازار، کاهش زمان و افزایش سرعت ارائه خدمات و جهش تولید، مصوبه جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ که طی نامه

 شماره ۷۲۹۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هشت ماده و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می   شود.

 شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات نگهداری می شود.

 محمدجواد آذری  جهرمی ـ وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

مصوبات جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور

 

مقدمه

 

شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶، در راستای سیاست های کلی نظام و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سال جهش تولید، به منظور بهره گیری از خدمات دولت الکترونیکی در تسهیل فضای کسب وکار، تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب وکارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت ارائه خدمات دستگاه های اجرایی برای دسترسی مناسب مردم به این خدمات با فراهم آمدن زیرساخت های توسعه دولت الکترونیکی در خدمت اقتصاد هوشمند و جهش تولید، مواد زیر را تصویب نمود.

 

ماده۱

باهدف تسهیل فرایند اخذ مجوزهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی و کاهش زمان اخذ مجوز به حداکثر یک هفته مقرر شد موارد ذیل حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام گیرد؛

 

۱ـ استعلام الکترونیکی تأییدیه اماکن از طریق پنجره واحد صدور مجوزها( G ۴ B ) برای کلیه مجوزهای صنفی صورت گیرد. پاسخ استعلام های الکترونیکی برای اکثر رسته های شغلی به طور متوسط ظرف ۳ روز کاری و برای رسته های شغلی دارای دستورالعمل الزامات محیطی حداکثر در ۱۵ روز توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به پنجره واحد ارائه شود و برابر مقررات در صورت عدم اعلام نظر الکترونیکی در مهلت مقرر به منزله تأیید و ادامه فرآیند صدور مجوز خواهد بود.

 

۲ـ استعلام الکترونیکی گواهی بهداشت فردی و محیط کار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واحدهای صنفی مشمول اخذ گواهینامه بهداشت فردی و محیط کار (موضوع ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی) از طریق پنجره واحد صدور مجوزها به صورت برخط ارائه شود.

 

۳ـ سرویس استعلام نشانی مکان محور برای مجوزهای کسب وکار توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به سامانه صدور مجوزها در مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برقرار شود.

 

۴ـ استعلام الکترونیکی گواهی پروانه تخصصی و فنی (موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای ایجاد و دسترسی به این سرویس برای پنجره واحد مجوزها در مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برقرار شود.

 

ماده۲

به منظور تسهیل فرایند ثبت و اخذ مجوز فعالیت اشخاص حقوقی با هماهنگی انجام شده در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی و همکاری قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد اقدامات ذیل ظرف سه ماه انجام گیرد:

 

۱ـ در راستای ارائه خدمات باکیفیت به متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توسعه ارائه خدمات ثبت شرکت در دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور و نیز امکان ثبت درخواست و ارسال مدارک و مستندات توسط متقاضیان به صورت الکترونیکی و غیرحضوری فراهم شود.

 

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارتقا و بهبود سامانه های ثبت شرکت ها، پذیرش اسناد الکترونیکی معتبر در ارائه مدارک توسط اشخاص متقاضی ثبت اشخاص حقوقی یا استعلامات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری را فراهم نماید.

 

۳ـ وزارت ارشاد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک روش و نحوه تبادل اطلاعات برای ثبت مؤسسات فرهنگی را برای تصویب ظرف مدت ۱۵ روز تقویمی به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ارائه نمایند و کارگروه موظف است در اولین جلسه نسبت به اتخاذ تصمیم در این خصوص به منظور حذف تبادل کاغذی و انجام غیر الکترونیکی اقدام نماید.

 

تبصره ـ کلیه مراجع احراز صلاحیت فنی مربوط به فرآیند ثبت اشخاص حقوقی به تشخیص هیئت مقررات زدایی مکلف اند استعلامات مربوطه را الکترونیکی و مطابق این بند عمل نمایند.

 

ماده۳

به منظور شفاف سازی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای تأسیس، تولید و بهره برداری مقرر شد اقدامات ذیل انجام گیرد:

 

۱ـ با همکاری وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب وکار) مجوزهای مربوط به تأسیس، تولید و بهره برداری حداکثر ظرف دو ماه در پنجره واحد صدور مجوزها بارگذاری شود.

 

۲ـ اخذ برخط استعلامات هویتی و پایه موردنیاز برای اخذ مجوز بر اساس فهرست مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی، ظرف حداکثر دو ماه به صورت الکترونیکی انجام گیرد.

 

۳ـ ارائه برخط کلیه استعلامات مربوط به حریم های محل احداث از قبیل آب، برق، گاز، خطوط لوله نفت یا گاز، مخابرات و فیبر نوری، محیط زیست و میراث فرهنگی به صورت یکپارچه و از درگاه پنجره واحد صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و با مهلت زمانی حداکثر دوماهه انجام گیرد.

 

۴ـ کلیه اطلاعات مکان محور مربوط به تأمین منابع موردنیاز تولید و احداث برای مکان های که مانعی برای مجوز تأسیس و سایر مجوزهای مربوطه به طور هم زمان ندارد ظرف مدت حداکثر دو ماه از طریق سامانه Data.gov.ir در دسترس عموم قرارگرفته و برای آن مکان هایی که به جهت محدودیت منابع نیازمند بررسی کارشناسی است ضمن اعلام ظرفیت ها و محدودیت های مجاز، خدمت استعلام به طور شفاف، قطعی و با اعلام زمان دقیق بررسی به متقاضی و حداکثر با مهلت یک ماهه انجام گیرد.

 

ماده۴

به منظور شفاف سازی و تسهیل فضای کسب وکارها و کاهش مراجعات و جلوگیری از ارائه تکراری اطلاعات به سازمان های بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی کشور مقرر شد:

 

۱ـ پنجره واحد و پایگاه داده مشترک اخذ اطلاعات کارفرمایی توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی ایجاد و حداکثر ظرف مدت یک ماه به بهره برداری برسد.

 

۲ـ با بهره برداری از این پنجره واحد و پایگاه داده مشترک کلیه مؤدیان مالیاتی مشمول و همچنین دارندگان کد کارگاهی در سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه اطلاعات مربوط به فهرست بیمه کارکنان خود و اطلاعات مالیاتی عملکرد مربوط به این پایگاه را فقط در این پنجره واحد بارگذاری نمایند.

 

۳ـ دریافت اقلام اطلاعاتی این پایگاه داده مشترک توسط هر یک از سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی خارج از این پنجره واحد ممنوع می باشد.

 

۴ـ ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت (حوزه فضای مجازی) با یک کدپستی و نیز در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز و بلامانع است.

 

ماده۵

کلیه تبادل اطلاعات بین دستگاهی، اقلام داده ای و روش تبادل اطلاعات و حداکثر مهلت زمانی برقراری استعلام های موضوع این مصوبه حسب مورد به تأیید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می رسد؛ و از زمان برقراری این استعلام اخذ هرگونه مدارک فیزیکی یا انجام استعلام به روش غیر مصوب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.

 

ماده۶

مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری دبیرخانه شورا کلیه استعلام هایی که برای صدور مجوزهای کسب وکار و خدمات دستگاه های اجرایی موردنیاز است احصاء و با هماهنگی دبیرخانه شورا در مرکز ملی تبادل اطلاعات حداکثر تا آذرماه ۱۳۹۹ دایر نماید. فرآیند دسترسی به این خدمات الکترونیکی با درخواست دستگاه متقاضی به نیروی انتظامی و تصویب در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است.

 

تبصره ـ به منظور فراهم شدن زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات مورد انتظار مقرر گردید اعتبارات موردنیاز در چارچوب قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور با همکاری دبیرخانه شورا و سازمان برنامه وبودجه تأمین شود.

 

ماده۷

مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب وکار) با همکاری سازمان اداری و استخدامی برای مجوزهای پرکاربرد کلیه استعلامات موردنیاز را احصاء و بررسی کرده و تا حد ممکن فرآیندها ساده و کوتاه شده و حسب مورد استعلامات غیرضروری حذف یا با تصویب کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قالب داده های باز ( Open API و Open Data ) الکترونیکی برخط، در دسترس همه متقاضیان قرار گیرد.

 

تبصره ـ به منظور فراهم شدن زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات مورد انتظار مقرر گردید اعتبارات موردنیاز در چارچوب قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور با همکاری دبیرخانه شورا و سازمان برنامه وبودجه تأمین شود.

 

ماده۸

در صورتیکه اجرای هریک از موارد فوق نیازمند اصلاح قوانین یا مقرراتی است لازم است مطابق با ماده ۴ مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات ـ برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ـ موارد اصلاحی توسط دستگاه مربوطه ظرف ۱۵ روز از ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه شورای اجرایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه شود.