مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي كشور با موضوع توسعه فضاي مجازي سالم ، مفيد و ايمن مصوب 1395

مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي كشور با موضوع «توسعه فضاي مجازي سالم ، مفيد و ايمن » مصوب 1395/09/20

تعريف فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن؛
فضايي است متشكل از شبكه هاي ارتباطي كه در آن محتوا و خدمات مفيد در چارچوب مباني و ارزش هاي اسلامي و قوانين و مقررات كشور ارائه مي شود و كاربران مي توانند براساس ويژگي هاي جمعيتي (از قبيل سن، جنس، شغل و تحصيلات) از محتوا و خدمات مورد نياز بهره مند شوند و حتي الامكان در برابر محتوا و رفتارهاي آسيب زا محفوظ بمانند.

هدف توسعه فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن؛
ايجاد و توسعه داوطلبانه، مشاركتي و قابل مديريتفضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن” در جهت:
الف) توليد و توزيع محتوا و خدمات سالم، مفيد و ايمن مورد نياز؛
ب) ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناايمن.

طرح جامع توسعه فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن؛
براساس تعريف و اهداف مصوب شورا در خصوص توسعهفضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن” به شرح فوق، مركز ملي فضاي مجازي كشور مكلّف است چارچوب اقدامات، ضوابط و معيارهاي خدمات و محتواي “طرح جامع توسعه فضاي مجازي سالم، مفيد و ايمن” را طراحي و جهت تصويب به شوراي عالي فضاي مجازي كشور ارائه و به طور سالانه چارچوب، ضوابط و معيارهاي خدمات و محتواي مربوط به آن را به روز رساني كند و به صورت مستمر، گزارش چگونگي پيشرفت اين مصوبه را به شوراي عالي ارائه نمايد.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي ـ محمدحسن انتظاري