مصوبه شورای عالی فضای مجازی كشور با موضوع توسعه فضای مجازی سالم ، مفید و ایمن مصوب 1395

مصوبه شورای عالی فضای مجازی كشور با موضوع «توسعه فضای مجازی سالم ، مفید و ایمن » مصوب 1395/09/20

تعریف فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛
فضایی است متشكل از شبكه های ارتباطی كه در آن محتوا و خدمات مفید در چارچوب مبانی و ارزش های اسلامی و قوانین و مقررات كشور ارائه می شود و كاربران می توانند براساس ویژگی های جمعیتی (از قبیل سن، جنس، شغل و تحصیلات) از محتوا و خدمات مورد نیاز بهره مند شوند و حتی الامكان در برابر محتوا و رفتارهای آسیب زا محفوظ بمانند.

هدف توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛
ایجاد و توسعه داوطلبانه، مشاركتی و قابل مدیریتفضای مجازی سالم، مفید و ایمن” در جهت:
الف) تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن مورد نیاز؛
ب) ممانعت از نشر محتوا و خدمات مضر و ناسالم و ناایمن.

طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن؛
براساس تعریف و اهداف مصوب شورا در خصوص توسعهفضای مجازی سالم، مفید و ایمن” به شرح فوق، مركز ملی فضای مجازی كشور مكلّف است چارچوب اقدامات، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای “طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن” را طراحی و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی كشور ارائه و به طور سالانه چارچوب، ضوابط و معیارهای خدمات و محتوای مربوط به آن را به روز رسانی كند و به صورت مستمر، گزارش چگونگی پیشرفت این مصوبه را به شورای عالی ارائه نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ محمدحسن انتظاری