آئین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‏ های صنفی مصوب 1393

آئین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‏ های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی) مصوب 1393/10/13


ماده 1

منابع مالی هر اتحادیه­ عبارتند از:
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.
ب – وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف.
ج – کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت.
هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب.

حق عضویت

ماده 2

حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به‏منظور تامین هزینه‏های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‏باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‏گردد.

تبصره1 کمیسیون نظارت می بایست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیایی و درجه­بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید.

تبصره2 اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید.
تبصره3 تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت خواهد بود.

تبصره4– اتحادیه می‏تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید.

ماده 3

حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می‏باشند.

ماده 4

حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرها است.

ماده 5

اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه‏های صنفی درصورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می‏باشند.

وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف

ماده 6

منظور از خدمات غیر موظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده30 قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه می نماید.

تبصره– عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد.

کمکهای دریافتی

ماده 7

اتحادیه‏های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند.

تبصره1 اخذ کمک های داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدورپروانه کسب متقاضیان نخواهد داشت.

تبصره2– در صورت دریافت اموال غیر منقول به عنوان کمک های داوطلبانه می بایست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ‌سازمان‌های وابسته به دولت

ماده 8

اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند.

تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

ماده 9

متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند:

الف- در کلان شهرها مبلغ دو میلیون (مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

ب- در سایر مراکز استان‌ها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)
ج- در سایر شهرستان‌ها مبلغ یک میلیون ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)

تبصره 1 اتحادیه صنفی مکلف است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان واتاق ایران را درپایان هرسه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید

تبصره 2 اتاق اصناف شهرستان می بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را درپایان هرسه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید.

سایر مقررات

ماده 10

اتحادیه‏ های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده 31 قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید.

تبصره1 هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.

تبصره2 اتحادیه‏های صنفی مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت اعلام نمایند.

تبصره3– سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی سپرده مذکور می‏بایست به حساب اتحادیه صنفی واریز و یا انتقال یابد.

ماده 11

اتحادیه ‏های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه  را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند.

ماده 12

اتحادیه‏ های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمایند.

ماده 13

اتحادیه ‏های صنفی موظفند براساس بندهای (و) و (ز) ماده 30 قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب و کمیسیون های نظارت جهت اطلاع اقدام نمایند.

ماده 14

کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده 49 قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه ای میزان و نحوه وصول درآمدها و هزینه‏های اتحادیه­ های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید.

ماده 15

دستگاه های موضوع تبصره بند م ماده 30 قانون موظفند وجوهی که طبق این آیین­نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می­گردد را رعایت نمایند.

ماده 16

اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان 15درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند.

ماده 17

این آئین­نامه در اجرای تبصره(1) ماده (31) قانون نظام صنفی مشتمل بر(17) ماده و (12) تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران ، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت اصلاح و در تاریخ 13/10/1393به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه­ قبلی لغو می گردد.