آيين‏ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي مصوب 1392

آيين‏ نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه هاي صنفي (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفي) مصوب 1392/12/20

ماده ۱

تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفی.

كميسيون: كميسيون نظارت شهرستان.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

هيات مديره: هيات مديره اتحاديه‏.

بازرس: بازرس اتحاديه.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيات مديره و بازرسان.

انتخابات: انتخابات هيات مديره و بازرسان اتحاديه‏.

هيات اجرايي: هيات اجرايي برگزاري انتخابات.

كميته: كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان.

شرايط انتخاب‏ كنندگان:

ماده ۲

داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون).

تبصره هر فرد صنفي در انتخابات داراي يك حق رأي مي­باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يك پروانه كسب در همان صنف.

شرايط انتخاب شوندگان:

ماده ۳

شرايط داوطلبان(هيات مديره و بازرسان) عبارت است از:

۱تابعيت جمهوري اسلامي ايران (با ارائه شناسنامه و تصوير آن).

۲اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (با استعلام از وزارت اطلاعات).

۳نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر(با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۴عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی).

۵عدم اعتياد به مواد مخدر (با استعلام از نيروي انتظامي).

۶عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نيروي انتظامي).

۷داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره،(مدرك تحصيلي یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).

۸حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و تصوير آن).

۹داشتن پروانه كسب معتبر دائم (با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از اتاق).

تبصره پروانه كسب معتبر، مجوزي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد.

۱۰وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبنی بر فقدان وثاقت و امانت).

هيات اجرايي برگزاري انتخابات:

ماده ۴

به ‏منظور برگزاری انتخابات، هيات اجرايي زير نظر رييس كميسيون و با تركيب نمایندگان دستگاه های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا معتبر مي‏ باشد:

۱سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به‏ عنوان رئيس).

۲استانداري در مركز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‏ها.

۳يكي از اعضاي هيات رئيسه اتاق به انتخاب هيات رييسه، مشروط بر اينكه فرد مذکور داوطلب عضویت در هيات مديره نباشد.

ماده۵

محل استقرار هيات اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأی توسط هيات اجرايي با همکاری اتحادیه مربوط تعیین می‏گردد. همچنین درصورت گستردگی و شرایط جغرافیایی هر شهرستان، هيات اجرايي می‏تواند نسبت به افزایش محل‏ اخذ رأی و تعیین اعضاي متناظر دستگاه ‏هاي ذی ربط اقدام نماید. ناظران فوق‏الذکر تحت مدیریت هيات اجرايي کلیه وظایف آن را در شعب فرعی برعهده خواهند داشت.

ماده۶

كميسيون موظف است شش ماه قبل از پايان عمر قانوني هر اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به هيات اجرايي صادر نموده تا انتخابات در مهلت مذكور برگزار گردد. هيات اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوی زمان و مکان ثبت نام و شرایط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا جهت ثبت نام به مدت پانزده روز به دفتر هيات اجرايي مراجعه نمايند.

تبصره۱ فراخوان ثبت نام فقط به روشهاي ذیل مجاز است: (هر سه روش يا حداقل دو روش)

الف- انتشارآگهی در روزنامه کثیرالانتشار محلی.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضاء اتحادیه و اخذ امضا آنها.

ج- ارسال پيامك براي كليه اعضاء اتحاديه.

تبصره۲ داوطلبان حائز شرايط مکلفند شخصاً با مراجعه به هيات اجرايي نسبت به تكميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت) و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴ ×۶ جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره۳ از زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضويت افراد در هيات مديره بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي باشد.

تبصره۴ افراد زير نمي‏توانند در اولین انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند:

۱اعضاي معزول هيات مديره.

۲اعضاي هيات مديره يا داوطلباني كه استعفاء و انصراف آنان به تشخيص كميسيون موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره۵ افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون درصورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارايه مدارك رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به كار در هيات مديره الزامي است.

ماده۷

چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هيات مديره براي اتحادیه‏ های داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه‏ هاي بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد دواطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد، هيات اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداكثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد نمايد. پس از پايان ثبت نام هيات اجرايي موظف است فهرست داوطلبان را براي بررسي به كميته ارسال نمايد.

تبصره چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده كمتر از نصاب مقرر در اين ماده شوند، كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان:

ماده۸

به ‏منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان،كميته اي با تركيب نمایندگان دستگاه‏های زير تشكيل و تصميمات آن با اكثريت آرا صورت مي‏گیرد:

۱وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس).

۲سازمان تعزيرات حكومتي.

۳نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۴دو نفر از اتاق (به انتخاب اجلاس عمومي اتاق، مشروط بر اينكه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره۱ وظیفه این کمیته، تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئوليت مكاتبات كميته و هماهنگي هاي لازم بر عهده ریيس آن است.

تبصره۲ مسووليت ايجاد وحدت رويه در بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان در سراسر كشور با هدف اجراي صحيح قانون و رعايت حقوق قانوني داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روساي کمیسیون های نظارت نیز موظفند در انجام این مهم با وي همکاری نمایند.

تبصره۳ انتصاب اعضاء هيات اجرايي در کمیته ممنوع است.

ماده۹

کمیته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداكثر ظرف يك ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ این آیین‏نامه از مراجع ذي ربط استعلام نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذكور به منزله نظر مثبت است.

تبصره۱ انجام استعلام از مراجع چهارگانه درحدود وظايف قانوني آنها و شرايط مرتبط بوده و کمیته می‏بایست از ترتیب اثردادن به اظهار نظرهاي مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‏باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره۲ كميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذكور می‏تواند ظرف مدت يك هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسليم نماید. درصورت عدم تایید، رئيس كميته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وي را در کمیسیون مطرح نمايد. نظر كميسيون در اين خصوص قطعي و لازم‏الاجراست.

ماده۱۰

چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‏البدل هیات مدیره اتحادیه باشد، هيات اجرايي مي­بايست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید، در غیر اینصورت كميسيون مي بايست نسبت به ادغام اتحاديه ذی ربط اقدام ‏نمايد.

برگزاري انتخابات:

ماده۱۱

هيات اجرايي موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان تاييد شده نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوی تاريخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‏البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره فراخوان انتخابات فقط به روش هاي ذیل مجاز است (هر سه روش يا حداقل دو روش).

الف- انتشارآگهی در روزنانه کثیرالانتشار محلی.

ب- ابلاغ آگهی به كليه اعضا اتحادیه و اخذ امضا آنها.

ج- ارسال پيامك براي كليه اعضا اتحاديه.

ماده۱۲

اتحادیه موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشاني واحدهاي صنفي آنان را یک هفته قبل از برگزاری انتخابات در اختيار هيات اجرايي قرار دهد.

تبصره درصورت درخواست داوطلبان، هيات اجرايي موظف است فهرست مذكور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده۱۳

وظایف هيات اجرايي در روز برگزاری انتخابات:

۱صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲جلوگيري از ورود افراد غير صنفي و كاركنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با مجوز رئيس هيات اجرايي مي باشد).

۳الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی گیری در محل اخذ رأی.

۴تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي هيات مديره و انتخاب بازرسان.

۵باز و بسته و ممهور نمودن صندوق­هاي رأی خالی قبل از شروع رأی گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضاي هيات اجرايي در محل اخذ رأی.

۶تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی اعضاء صنف با رویت اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رأی و ممهور نمودن اصل پروانه کسب رأی دهندگان به مهر برجسته انتخابات، در انتخاباتی که در بیش از یک محل برگزار می‏گردد.

تبصره وكالت براي دادن رأی ممنوع است.

۷جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‏گيري.

تبصره درصورتي كه به تشخيص هيات اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غير ممكن باشد، مي بايست با تنظيم صورتجلسه اي انتخابات را متوقف نموده و حداكثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي­گيري اقدام گردد. تامين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيات اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.

۸تمديد ساعت راي گيري براي همان روز درصورت تشخيص هيات اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

۹باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان (درصورت درخواست آنها).

تبصره ناظران مستقر در شعب فرعی موظفند پس از شمارش آرا مآخوذه نسبت به تنظیم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی به شعبه اصلی منتقل نمایند.

۱۰اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه به هر يك از داوطلبان (درصورت تقاضاي آنها).

۱۱ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پایان شمارش آرا.

نحوه و کیفیت شمارش آرا

ماده۱۴

نحوه و کیفیت شمارش آرا:

۱تعداد رأي دهندگان با آرا مأخوذه تطبيق و برگه‏ های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می شود. اما چنانچه تعداد آرا مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏شود.

۳در موارد ذیل برگه‏ های رأی باطل لیکن جزء آرا مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏ های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرا ناخوانا.

ب) آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج) آرا سفید ریخته شده در صندوق.

۴درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‏شود.

۵در صورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بين آنها با توافق ذينفعان در غير اينصورت از طريق قرعه‏ کشی توسط هيات اجرايي در حضور آنان انجام مي شود.

۶درصورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرا باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده۱۵

انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‏یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هيات اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ این آیین‏نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب يك چهارم حداكثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، رأي گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يك چهارم تكرار مي­گردد. در صورت عدم دستيابي به حد نصاب لازم كميسيون موظف است نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

ماده۱۶

درصورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز كاري پس از انتخابات، هيات اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت كتبي از اعضاي هيات مديره و تشكيل جلسه نسبت به تحویل اعتبار نامه‏ هاي آنها (با امضاي رئيس كميسيون) و يا تعيين سمت براساس درخواست آنان با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره‏هاي ذيل آن اقدام نمايد. بديهي است در هيات مديره هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيات مديره است.

رسیدگی به شکایات:

ماده ۱۷

رسيدگي به شكايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون تسلیم نمایند.

۲رئيس کمیسیون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را درکمیسیون مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاكي ابلاغ نمايد.

۳درصورت اعتراض شاکي به رأی كميسيون، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روزكاري شكايت شاكي را به همراه گردش كار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الكترونيكي اصناف به دبيرخانه هیأت عالی نظارت منعكس نمايد.

۴دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است شكايت شاكي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و كارشناسي قرار داده و درصورت تشخيص دبيرخانه مبني بر كفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‏گيري در هيات عالي نظارت مطرح نمايد. در غير اينصورت شاكي مي تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

اسقاط شرايط اعضا هيات مديره:

ماده۱۸

نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضا هيات مديره:

۱چنانچه هر يك از اعضا هيات مديره برابر اعلام کتبی هر يك از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردی از شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به ریيس كميسيون اعلام مي گردد.

۲رئيس کمیسیون مراتب را بطور مستند به فرد ذينفع ابلاغ مي نمايد.

۳فرد معترض مي‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، به کمیسیون ارائه نماید.

۴کمیسیون مي‏بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نماید، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، کمیسیون نسبت به جايگزيني علي‏ البدل اقدام مي نمايد.

تبصره با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون، چنانچه هريك از اعضاء هيات مديره ‏حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداكثر به مدت شش ماه تعطيل كنند، مي‏بايست از طريق اتاق موافقت كميسيون را اخذ نمايند. در غير اين‏صورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط خواهند شد.

ساير مقررات:

ماده ۱۹

درصورت عدم حضور هر يك از اعضاء هيات اجرايي، انتخابات تعطيل نمي گردد و عضو حاضر موظف است موضوع را به رئيس كميسيون اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۲۰

پس از اتمام عمر قانونی هیات مدیره و بازرس، هيات اجرايي موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هیات مدیره و بازرس جدید و قدیم نسبت به تحویل اموال اتحادیه اعم از منقول و غيرمنقول و كليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه اي به هیات مدیره جدید اقدام نماید.

ماده۲۱

افراد صنفی به هیچ وجه نمی‏توانند تواماً عضو هیات مدیره دو یا چند اتحادیه باشند.

ماده۲۲

 كميسيون موظف است برای انتخاب افراد جایگزین (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل يك و نيم برابر تعداد افراد مورد نیاز و با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

ماده۲۳

درصورت عدم تشكيل اتاق در شهرستان هاي جديدالتاسيس، كميسيون مي‏تواند موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در هيات اجرايي و كميته تعيين نمايد.

ماده۲۴

در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضا هيات اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات كه منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده۲۵

دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است نسبت به تهيه فرم­هاي مورد نياز براي برگزاري انتخابات بطور يكسان اقدام و حداكثر ظرف مدت يكسال امكان راي­گيري الكترونيكي را در سطح كشور فراهم آورد.

ماده۲۶

اين آيين نامه در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۲) و(۲۳) قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر (۲۶) ماده و (۱۹) تبصره تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هیات عالی نظارت تاييد و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، آئين­نامه قبلي لغو مي گردد.