آیین نامه اجرایی جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1399

هیئت وزیران در جلسه 20 /7 /1399 به پیشنهاد شماره 321381 /60 مورخ 5 /12 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاری دستگاه های ذی ربط و با مشاركت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان های نظام مهندسی كشور و كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی ایران) و به استناد جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی – مصوب 1398 – آیین نامه اجرایی جزء مذكور را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه اجرایی جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1399,07,20

ماده 1 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

قانون: قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی – مصوب 1398 -.

وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

رتبه ‌بندی: فرآیندی برای ارتقای شفافیت، افزایش رقابت پذیری و دسترسی متقاضیان به اطلاعات عملكردی بنگاه های اقتصادی به منظور ایجاد تمایز بین بنگاه ها، كمك به تصمیم گیری بهتر و بهبود مستمر عملكرد بنگاه ها كه طی آن، شخص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب معیارهای ذكر شده در جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون، ارزیابی و تعیین سطح می شود. رتبه بندی موضوع این آیین نامه به منزله احراز صلاحیت نیست و نافی تكالیف دستگاه ها در سایر قوانین و مقررات نخواهد بود.

تولید كننده كالا: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی ربط قانونی كه در زمینه تولید محصولی كه فرآیند تولید آن از مصرف قابل تفكیك است و مالكیت آن می تواند از یك شخص به شخص دیگری منتقل شود، فعالیت می كند.

عرضه كننده خدمت: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از مراجع ذی ربط قانونی كه در زمینه تولید محصولی كه فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفكیك نباشد، فعالیت می كند.

پیمانكار طراحی و ساخت: پیمانكاری كه مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تهیه و تأمین كالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه – اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

متقاضی: تولید كنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پیمانكاران طراحی و ساخت.

مجری رتبه ‌بندی: هر یك از سازمان ‌های نظام مهندسی كشور، اتاق ‌ها، مؤسسات رتبه ‌بندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – و سایر مراجع ذی‌ صلاح قانونی غیردولتی كه توسط كارگروه موضوع ماده (6) این آیین ‌نامه اعلام می ‌شود.

10 سامانه توانیران: سامانه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (4) قانون.

ماده 2 

رتبه بندی متقاضی بر اساس فرآیند زیر انجام می پذیرد:

انتخاب مجری ذی ربط رتبه ‌بندی توسط متقاضی از فهرست مجریان درج ‌شده در سامانه توانیران.

ارایه درخواست به مجری رتبه بندی از طریق سامانه توانیران.

بررسی و ارزیابی متقاضی توسط مجری رتبه ‌بندی.

صدور گواهینامه توسط مجری رتبه بندی و درج رتبه صادر شده از طرف مجری در سامانه توانیران توسط وزارت.

تبصره 1 رتبه بندی صرفاً توسط مجری درج شده در سامانه توانیران انجام می پذیرد و مجری رتبه بندی حق واگذاری این وظیفه به دیگران را ندارد و متعهد به رعایت اصل عدم تعارض منافع است.
ضوابط اجرایی مربوط توسط كارگروه موضوع ماده (6) این آیین نامه تنظیم و ابلاغ می شود.

تبصره 2 دوره اعتبار رتبه صادر شده برای متقاضیان، حداكثر سه سال و فاصله درخواست رتبه ‌بندی مجدد از طرف متقاضی به همان مجری رتبه ‌بندی، حداقل یك سال است.

تبصره 3 تشخیص صلاحیت و طبقه بندی پیمانكاران طراحی و ساخت، مشاوران، پیمانكاران و تأمین كنندگان برای طرح ها و پروژه های مشمول نظام فنی و اجرایی یكپارچه كشور، بر اساس ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – و وظایف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور – مصوب 1395 – و نیز مقررات قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های اجرایی آن انجام می شود و وزارت موظف است رتبه اعلام ‌شده را در سامانه توانیران درج كند.

ماده 3 

رتبه بندی بر اساس چهار حوزه مدیریت، سوابق و تجربیات، توان مالی و فنی و امكانات (فناوری سخت افزاری، نرم افزاری، زیرساخت ها و سرمایه انسانی) برای هر متقاضی انجام می شود.

تبصره شاخص ها و معیارهای رتبه بندی توسط كارگروه موضوع ماده (6) این آیین ‌نامه تدوین و ابلاغ می شود.

ماده 4 

مجری رتبه بندی پس از دریافت اسناد و مدارك لازم از متقاضی بر اساس شاخص ها و معیارهای رتبه بندی و در صورت نیاز بازدید میدانی، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی ذیل هر شاخص اقدام و نتایج امتیازهای حاصل را در قالب رتبه نهایی به متقاضی و وزارت اعلام می كند.

ماده 5 

هر یك از متقاضیان در صورت اعتراض، می ‌توانند شكایت خود را به همراه مدارك و مستندات كافی برای رسیدگی به كارگروه موضوع ماده (6) این آیین ‌نامه ارایه كنند.

تبصره وزارت موظف است نتیجه نهایی و قطعی ‌شده كارگروه مذكور را حداكثر ظرف دو هفته در سامانه توانیران درج كند.

ماده 6 

به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، تعیین فهرست سایر مجریان ذی‌ صلاح قانونی غیردولتی و رسیدگی به اعتبار گواهی های صادر شده توسط مجریان رتبه بندی از جمله رعایت اصل بی طرفی و عدم تعارض منافع، كارگروهی متشكل از نمایندگان وزارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاه اجرایی ذی ربط تشكیل می ‌شود. تصمیمات كارگروه با اكثریت آرا لازم الاجرا و دبیرخانه آن در وزارت مستقر است. به تشخیص كارگروه، نمایندگان تشكل‌ های غیردولتی بدون حق رأی می ‌توانند در جلسه كارگروه شركت كنند.

تبصره دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین سایر مجریان ذی ‌صلاح قانونی غیردولتی رتبه بندی، ساز و كار رسیدگی به اعتراضات، شاخص های مرتبط رتبه بندی، نحوه مدیریت تعارض منافع و سایر امور مربوط در چهارچوب این آیین نامه، در كارگروه یاد شده تدوین و توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور