آيين نامه اجرايي جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1399

هيئت وزيران در جلسه 20 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 321381 /60 مورخ 5 /12 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و با مشاركت اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون ايران، سازمان هاي نظام مهندسي كشور و كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران) و به استناد جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب 1398 – آيين نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1399,07,20

ماده 1 

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب 1398 -.

وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

اتاق ها: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران.

رتبه ‌بندي: فرآيندي براي ارتقاي شفافيت، افزايش رقابت پذيري و دسترسي متقاضيان به اطلاعات عملكردي بنگاه هاي اقتصادي به منظور ايجاد تمايز بين بنگاه ها، كمك به تصميم گيري بهتر و بهبود مستمر عملكرد بنگاه ها كه طي آن، شخص حقيقي يا حقوقي در چهارچوب معيارهاي ذكر شده در جزء (4) بند (الف) ماده (4) قانون، ارزيابي و تعيين سطح مي شود. رتبه بندي موضوع اين آيين نامه به منزله احراز صلاحيت نيست و نافي تكاليف دستگاه ها در ساير قوانين و مقررات نخواهد بود.

توليد كننده كالا: شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز از مراجع ذي ربط قانوني كه در زمينه توليد محصولي كه فرآيند توليد آن از مصرف قابل تفكيك است و مالكيت آن مي تواند از يك شخص به شخص ديگري منتقل شود، فعاليت مي كند.

عرضه كننده خدمت: شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز از مراجع ذي ربط قانوني كه در زمينه توليد محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد، فعاليت مي كند.

پيمانكار طراحي و ساخت: پيمانكاري كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي، طراحي مهندسي يا مهندسي فرآيند، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي و نصب و راه – اندازي و مديريت انجام اين فعاليت ها در يك طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

متقاضي: توليد كنندگان كالاها، عرضه كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي و ساخت.

مجري رتبه ‌بندي: هر يك از سازمان ‌هاي نظام مهندسي كشور، اتاق ‌ها، مؤسسات رتبه ‌بندي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 – و ساير مراجع ذي‌ صلاح قانوني غيردولتي كه توسط كارگروه موضوع ماده (6) اين آيين ‌نامه اعلام مي ‌شود.

10 سامانه توانيران: سامانه موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (4) قانون.

ماده 2 

رتبه بندي متقاضي بر اساس فرآيند زير انجام مي پذيرد:

انتخاب مجري ذي ربط رتبه ‌بندي توسط متقاضي از فهرست مجريان درج ‌شده در سامانه توانيران.

ارايه درخواست به مجري رتبه بندي از طريق سامانه توانيران.

بررسي و ارزيابي متقاضي توسط مجري رتبه ‌بندي.

صدور گواهينامه توسط مجري رتبه بندي و درج رتبه صادر شده از طرف مجري در سامانه توانيران توسط وزارت.

تبصره 1 رتبه بندي صرفاً توسط مجري درج شده در سامانه توانيران انجام مي پذيرد و مجري رتبه بندي حق واگذاري اين وظيفه به ديگران را ندارد و متعهد به رعايت اصل عدم تعارض منافع است.
ضوابط اجرايي مربوط توسط كارگروه موضوع ماده (6) اين آيين نامه تنظيم و ابلاغ مي شود.

تبصره 2 دوره اعتبار رتبه صادر شده براي متقاضيان، حداكثر سه سال و فاصله درخواست رتبه ‌بندي مجدد از طرف متقاضي به همان مجري رتبه ‌بندي، حداقل يك سال است.

تبصره 3 تشخيص صلاحيت و طبقه بندي پيمانكاران طراحي و ساخت، مشاوران، پيمانكاران و تأمين كنندگان براي طرح ها و پروژه هاي مشمول نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور، بر اساس ماده (22) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب 1351 – و وظايف موضوع ماده (34) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 – و نيز مقررات قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383 – و اصلاحات بعدي آن و آيين نامه هاي اجرايي آن انجام مي شود و وزارت موظف است رتبه اعلام ‌شده را در سامانه توانيران درج كند.

ماده 3 

رتبه بندي بر اساس چهار حوزه مديريت، سوابق و تجربيات، توان مالي و فني و امكانات (فناوري سخت افزاري، نرم افزاري، زيرساخت ها و سرمايه انساني) براي هر متقاضي انجام مي شود.

تبصره شاخص ها و معيارهاي رتبه بندي توسط كارگروه موضوع ماده (6) اين آيين ‌نامه تدوين و ابلاغ مي شود.

ماده 4 

مجري رتبه بندي پس از دريافت اسناد و مدارك لازم از متقاضي بر اساس شاخص ها و معيارهاي رتبه بندي و در صورت نياز بازديد ميداني، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي ذيل هر شاخص اقدام و نتايج امتيازهاي حاصل را در قالب رتبه نهايي به متقاضي و وزارت اعلام مي كند.

ماده 5 

هر يك از متقاضيان در صورت اعتراض، مي ‌توانند شكايت خود را به همراه مدارك و مستندات كافي براي رسيدگي به كارگروه موضوع ماده (6) اين آيين ‌نامه ارايه كنند.

تبصره وزارت موظف است نتيجه نهايي و قطعي ‌شده كارگروه مذكور را حداكثر ظرف دو هفته در سامانه توانيران درج كند.

ماده 6 

به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه، تعيين فهرست ساير مجريان ذي‌ صلاح قانوني غيردولتي و رسيدگي به اعتبار گواهي هاي صادر شده توسط مجريان رتبه بندي از جمله رعايت اصل بي طرفي و عدم تعارض منافع، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان بورس و اوراق بهادار) و سازمان برنامه و بودجه كشور و دستگاه اجرايي ذي ربط تشكيل مي ‌شود. تصميمات كارگروه با اكثريت آرا لازم الاجرا و دبيرخانه آن در وزارت مستقر است. به تشخيص كارگروه، نمايندگان تشكل‌ هاي غيردولتي بدون حق رأي مي ‌توانند در جلسه كارگروه شركت كنند.

تبصره دستورالعمل مربوط به نحوه تعيين ساير مجريان ذي ‌صلاح قانوني غيردولتي رتبه بندي، ساز و كار رسيدگي به اعتراضات، شاخص هاي مرتبط رتبه بندي، نحوه مديريت تعارض منافع و ساير امور مربوط در چهارچوب اين آيين نامه، در كارگروه ياد شده تدوين و توسط وزير صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور