آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ /۹ / ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۲۳۴۸ / ۱۰۰ مورخ ۱۶ /۳ / ۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده واحده قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی ـ مصوب۱۳۸۴-آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی مصوب 1385,09,05

ماده ۱ 

در این آیین نامه عبارات به كار رفته در معانی مشروح زیر به كار برده می شوند:
الف – ناحیه صنعتی روستایی : كه در این آیین نامه ناحیه خوانده می شود، مكانی است دارای محدوده و مساحت كمتر از پنجاه هكتار كه در چارچوب طرحهای ناحیه ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری كشور و با اولویت در كانون محصولات كشاورزی با هدف اشتغالزایی روستایی ایجاد شود و شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی و خدمات پشتیبانی است كه در آن امكانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز واحدهای مذكور تأمین می شود.
ب – سازمان : سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران.
ج – شركت استانی : شركت شهركهای صنعتی استان

تبصره ایجاد نواحی صنعتی با مساحت بیش از پنجاه هكتار با تصویب هیئت وزیران امكانپذیر خواهد بود.

ماده ۲ 

تكمیل و توسعه نواحی موجود و یا ایجاد نواحی جدید پس از تهیه طرح مطالعات امكان سنجی و مكان یابی براساس شرح خدمات همسان، به پیشنهاد شركتهای استانی و یا سازمان جهاد كشاورزی استانی، پس از تصویب در مراجع ذیربط با تصویب و تأمین اعتبار لازم توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها به وسیله شركتهای مذكور ایجاد می شود.

تبصره ۱ ـ شرح خدمات همسان حداكثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد مشترك سازمان و وزارت جهاد كشاورزی، پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به شركتهای استانی و سازمانهای جهاد كشاورزی استانها ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ نواحی به شرح فهرست پیوست – ممهور به مهر دفتر هیئت دولت – كه قبل از تصویب قانون حمایت از ایجاد نواحی روستایی ـ مصوب ۱۳۸4 – توسط وزارت جهاد كشاورزی ایجاد شده، مصوب تلقی می شود و مشمول مقررات قانون مذكور محسوب و با تمام تعهدات و داراییها و امكانات فهرست شده به تفكیك هر ناحیه از سازمان جهاد كشاورزی منتزع و به شركت استانی منتقل می شوند.

تبصره 3 كمك های دولت در آماده سازی و زیرساختها به عنوان یارانه متقاضی محسوب می شود.

ماده ۳ 

شركتهای استانی موظف هستند ابنیه و تأسیسات قابل بهره برداری نواحی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) این قانون را رأساً كارشناسی كرده و مشابه ابنیه و تأسیسات شهركهای صنعتی مصوب در دفاتر خود ثبت كنند.

ماده ۴ 

وزارت جهاد كشاورزی به نمایندگی دولت، مالكیت اراضی منابع ملی و دولتی موردنیاز نواحی موجود و جدید را به قیمت منطقه ای سال ایجاد ناحیه، به صورت قطعی به شركتهای استانی انتقال می دهد.

تبصره ـ همزمان با انتقال قطعی مالكیت اراضی نواحی از وزارت جهاد كشاورزی به شركتهای استانی، این شركتها جایگزین سازمان جهاد كشاورزی استان درخصوص تمام روابط استیجاری با مستأجرین و حقوق ایجاد شده خواهند بود.

ماده ۵ 

واحدهای صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی مستقر در نواحی صنعتی روستایی در برخورداری از سیاستهای حمایتی وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد كشاورزی در نواحی مزبور از اولویت برخوردار هستند.

ماده ۶ 

تمام نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن، مشمول مزایای قوانین و مقررات حمایت از مناطق كمتر توسعه یافته هستند.

ماده ۷ 

دستگاههای اجرایی ذیربط، مكلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز واحدهای مستقر در نواحی صنعتی روستایی، اقدامهای لازم را به عمل آورند.

تبصره اجرای این ماده با ایجاد ردیف در قوانین بودجه سنواتی كل كشور محقق خواهد شد.

ماده ۸ 

نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور جاری نواحی صنعتی روستایی، همانند نحوه واگذاری مالكیت و اداره امور شهركهای صنعتی است.

ماده ۹ 

سازمان جهاد كشاورزی استان و شركتهای استانی، موظف هستند، هر شش ماه یكبار، اطلاعات مربوط به مطالعه و اجرای نواحی صنعتی روستایی را تبادل كنند.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور