آیین نامه اجرایی نحوه تشكیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‏ های كشوری مصوب 1392

آیین نامه اجرایی نحوه تشكیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‏ های كشوری (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی ) مصوب 28/12/1392

تعاریف

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

هیات: هیات عالی نظارت.

دبیرخانه : دبیرخانه هیات عالی نظارت.

اتاق: اتاق اصناف ایران.

اتحادیه: اتحادیه كشوری.

هیات مدیره: هیات مدیره اتحادیه‏.

بازرس: بازرس اتحادیه.

داوطلبان: داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسان.

انتخابات: انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‏.

هیات اجرایی: هیات اجرایی برگزاری انتخابات.

كمیته: كمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان.

ماده۲

دبیرخانه مکلف است با همکاری اتاق، صنوف موضوع  تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون را شناسائی و جهت تایید به وزیـر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید.

 ماده ۳

درصورت تایید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه موظف است اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشكیل اتحادیه به عمل آورد.

شرایط انتخاب کنندگان

ماده ۴

داشتن پروانه کسب دائم یا موقت (با رعایت تبصره ۲ ماده ۵ قانون).

تبصره هر فرد صنفی در انتخابات دارای یك حق رأی می­باشد، حتی در صورت داشتن بیش از یك پروانه كسب در همان صنف.

شرایط انتخاب شوندگان

ماده ۵

شرایط داوطلبان(هیات مدیره و بازرسان) عبارت است از:

۱تابعیت جمهوری اسلامی ایران (با ارائه شناسنامه و تصویر آن).

۲اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران (با استعلام از وزارت اطلاعات).

۳نداشتن سوء پیشینه كیفری مؤثر(با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۴عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگی و افلاس (با استعلام از مراجع ذی صلاح قضایی).

۵عدم اعتیاد به مواد مخدر (با استعلام از نیروی انتظامی).

۶عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نیروی انتظامی).

۷داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره، (مدرك تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).

۸حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و یا تصویر آن).

۹داشتن پروانه كسب معتبر دائم (با ارائه تصویر پروانه کسب و استعلام از اتاق).

تبصره پروانه كسب معتبر، مجوزی است كه تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد، واحد صنفی فعال و مكان آن تغییر نیافته باشد.

۱۰وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت).

هیات اجرایی برگزاری انتخابات

 ماده ۶

به ‏منظور برگزاری انتخابات، هیات اجرایی زیر نظر دبیر هیات و با تركیب نمایندگان دستگاه های زیر تشكیل و تصمیمات آن با اكثریت آرا معتبر می‏ باشد:

۱مركز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه. (به ‏عنوان رئیس).

۲وزارت كشور.

۳یكی از اعضای هیات رئیسه اتاق به انتخاب هیات رییسه.

تبصره۱ محل استقرار هیات اجرائی در مركز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه بوده و محل اخذ رأی نیز توسط هیات اجرایی با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می گردد.

تبصره۲ فراخوان ثبت نام از طریق انتشار آگهی در یكی از روزنامه های کثیرالانتشار می باشد.

ماده۷

داوطلبان حائز شرایط می بایست شخصاً با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذی ربط نسبت به تكمیل پرسشنامه (مطابق الگوی دبیرخانه) و ارائه تصاویر پروانه کسب، شناسنامه،کارت ملی، مدرک تحصیلی و اصل آنها (جهت تطبیق) به انضمام شش قطعه عکس ۴ ×۶ جهت ثبت نام اقدام نمایند.

تبصره۱ عضویت افراد در هیات مدیره  بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد.

 تبصره۲ افراد زیر نمی‏توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

۱اعضای معزول هیات مدیره.

۲اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی كه استعفاء و انصراف آنان موجب اخلال در برگزاری انتخابات شده است.

تبصره۳– افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون درصورتی می‏توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ارائه مدارك رسمی پذیرش استعفاء آنان پیش از شروع به كار در هیات مدیره الزامی است.

ماده ۸ 

دبیرخانه موظف است شش ماه قبل از پایان عمر قانونی اتحادیه، دستور برگزاری انتخابات اتحادیه مزبور را به هیات اجرایی صادر نماید تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار شود.

ماده۹

دبیرخانه مكلف است ظرف مهلت بیست روز از طریق سازمان ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان ها در سراسر كشور موضوع تشكیل اتحادیه کشوری را به واحدهای صنفی مربوطه اعلام و از اعضای دارای پروانه كسب معتبر در رسته صنفی ذی ربط كه دارای شرایط عضویت در هیات مدیره اتحادیه كشوری مورد نظر می‏باشند برای ثبت نام، دعوت به عمل آورد.

ماده۱۰

چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره برای اتحادیه های صنفی دارای کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه های صنفی بیش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد دواطلبان بازرس كمتر از سه نفر باشد، هیات اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداكثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید و پس از پایان ثبت نام فهرست داوطلبان را برای بررسی به كمیته ارسال نماید.      

 

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان

 ماده ۱۱

به‏ منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، كمیته ای با تركیب نمایندگان دستگاه‏های زیر تشكیل و تصمیمات آن با اكثریت آرا صورت می‏گیرد:

۱وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رئیس).

۲سازمان تعزیرات حكومتی.

۳نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۴دو نفر از اتاق (به انتخاب هیات رییسه، مشروط بر اینكه خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره ۱ وظیفه این کمیته تطبیق شرایط مندرج در ماده ۳ این آیین نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئوولیت مكاتبات كمیته و هماهنگی های لازم بر عهده رئیس آن است.

تبصره ۲در صورت درخواست رئیس كمیته، رؤسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت موظف به همكاری در این خصوص خواهند بود.

ماده ۱۲

کمیته موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان حداكثر ظرف یك ماه شرایط آنها را برابر بندهای مقرر در ماده ۳ این آیین‏نامه از مراجع ذی ربط استعلام نماید و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذكور به منزله نظر مثبت است.

تبصره۱ انجام استعلام، از مراجع مربوطه در حدود وظایف قانونی آنها و شروط مرتبط بوده و کمیته می‏بایست از ترتیب اثر دادن به اظهار نظرهای مبهم (از قبیل به مصلحت نمی‏باشد، موافقت موقت، مشروط، یکساله و جایز نیست) خودداری نماید. بدیهی است این گونه اظهار نظرها در رد صلاحیت داوطلبان تاثیری ندارد.

تبصره۲ كمیته موظف است دلیل یا دلایل مستند رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع وی برساند. شخص مذكور می‏تواند ظرف مدت یك هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کمیته تسلیم نماید.کمیته ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی می نماید. نظر كمیته قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۱۳

چنانچه تعداد داوطلبان تایید شده برابر یا بیشتر از تعداد اعضای اصلی و علی‏البدل هیات مدیره اتحادیه باشد، هیات اجرایی می‏بایست نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.

برگزاری انتخابات

ماده ۱۴

هیات اجرایی موظف است پس از دریافت فهرست داوطلبان تایید شده نسبت به فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل اخذ رأی، تعداد اعضای اصلی و علی‏البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حائز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید.

تبصره فراخوان انتخابات از طریق انتشار آگهی در یكی از روزنامه های کثیرالانتشار صورت می پذیرد.

ماده ۱۵

هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای پروانه کسب و نشانی واحدهای صنفی آنان را از طریق اتاق و سامانه الکترونیکی اصناف تهیه نماید.

تبصره ۱– کلیه سازمان های صنعت، معدن وتجارت و اتاق اصناف شهرستان ها موظفند حسب مورد با هیات اجرایی همکاری نمایند.

تبصره ۲ در صورت درخواست داوطلبان، هیات اجرایی موظف است فهرست مذكور را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی، در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۶

وظایف هیات اجرایی در روز برگزاری انتخابات:

۱صدور مجوز ورود به محل اخذ رأی برای برگزارکنندگان انتخابات.

۲جلوگیری از ورود افراد غیر صنفی و كاركنان اتحادیه و اتاق به محل اخذ رأی. (موارد استثناء با  مجوز رئیس هیات اجرایی می باشد).

۳الصاق فهرست اسامی داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتیب حروف الفبا قبل از شروع رأی گیری در محل اخذ رأی.

۴تعیین صندوق و تعرفه مجزا برای انتخاب اعضای هیات مدیره و انتخاب بازرسان.

۵باز و بسته و ممهور نمودن صندوق­های رأی خالی قبل از شروع رأی گیری در حضور جمع و تهیه صورتجلسه با امضای اعضای هیات اجرایی در محل اخذ رأی.

۶تطبیق رأی دهندگان با فهرست اسامی اعضا صنف با رویت اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت شناسایی معتبر هنگام اخذ رأی.

تبصره وكالت برای دادن رأی ممنوع است.

۷جلوگیری از هرگونه تبلیغات انتخاباتی در ساختمان محل اخذ رأی و اخراج افراد متخلف از محل رأی‏گیری.

تبصره درصورتیكه به تشخیص هیات اجرایی به دلیل تنش، عدم امنیت و یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیر ممكن باشد، می ‏بایست با تنظیم صورتجلسه‏ ای انتخابات را متوقف نموده و حداكثر ظرف بیست روز نسبت به تجدید روز رأی­ گیری اقدام گردد. تامین امنیت حوزه انتخابات با درخواست هیات اجرایی بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.

۸تمدید ساعت رای گیری برای همان روز در صورت تشخیص هیات اجرایی با تنظیم صورتجلسه.

۹باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آرا مأخوذه پس از پایان مهلت اخذ رأی و تنظیم صورتجلسه نهایی مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه هر یک از داوطلبان در حضور آنان (درصورت درخواست آنها).

۱۰اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آرا ماخوذه به هر یك از داوطلبان (درصورت تقاضای آنها).

۱۱ارسال صورتجلسه انتخابات به دبیرخانه، اتاق و اتحادیه حداکثر ظرف مدت سه روز پساز پایان شمارش آرا.

نحوه و کیفیت شمارش آرا

ماده ۱۷

نحوه و کیفیت شمارش آراء:

۱تعداد رأی دهندگان با آراء مأخوذه تطبیق و برگه‏ های رأی زاید بر تعداد تعرفه، به قید قرعه از کل برگ‏های رأی کسر می شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأی دهندگان باشد نتیجه در صورتجلسه منعکس می‏شود.

۲در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد داوطلبان باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‏ شود.

۳در موارد ذیل برگه ‏های رأی باطل لیکن جزء آرا مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و برگه‏ های مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آرا ناخوانا.

ب) آرا حاوی اسامی غیر از داوطلبان.

ج) آرا سفید ریخته شده در صندوق.

۴درصورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‏شود.

۵درصورت تساوی آرا دو یا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق ذینفعان و در غیر اینصورت از طریق قرعه‏ کشی توسط هیات اجرایی در حضور آنان انجام می شود.

۶در صورتی‏که نام خانوادگی دو یا چند نفر از داوطلبان یکی باشد و در برگ رأی فقط نام خانوادگی قید گردیده مجموع این گونه آرا به طور مساوی بین داوطلبان هم نام تقسیم و در مورد رأی یا آرا  باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۸

انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‏یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، هیات اجرایی مکلف است مطابق مفاد ماده ۱۱ این آیین‏ نامه، نسبت به فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با نصاب یك چهارم  ظرف مدت بیست روز اقدام نماید و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذكور، رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یك چهارم تكرار می­ گردد.

ماده ۱۹

در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاری انتخابات ظرف سه روز كاری پس از آن، هیات اجرایی موظف است بلافاصله با دعوت كتبی از اعضای هیات مدیره و بازرس، نسبت به تحویل اعتبار نامه‏ های آنها (با امضای دبیر هیات) و یا تعیین سمت براساس درخواست آنان با رعایت ماده ۲۳ قانون و تبصره‏ های ذیل آن اقدام نماید. بدیهی است در هیات مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هیات مدیره است.

رسیدگی به شکایات

ماده ۲۰

رسیدگی به شكایات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات:

۱چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می‏توانند ظرف سه روز کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به دبیرخانه تسلیم نمایند.

۲دبیر هیات عالی نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبین، موضوع را  با حضور اعضاء هیات اجرایی مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به شاكی ابلاغ نماید.

۳درصورت اعتراض شاکی، دبیرخانه موظف است شکایت واصله را ظرف مهلت پانزده روز بررسی و در صورت تشخیص کفایت دلائل و مستندات، موضوع راجهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیات مطرح نماید. در غیر اینصورت شاكی می‏تواند اعتراض خود را از طریق مراجع صالحه قضایی پیگیری نماید.

اسقاط شرایط اعضا هیات مدیره

ماده ۲۱

نحوه رسیدگی به اسقاط شرایط اعضا هیات مدیره:

۱چنانچه هر یك از اعضاء هیات مدیره برابر اعلام کتبی هر یك از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدی، مواردی از شرایط مندرج در ماده (­­­­­­ ۵ ) این آیین‏نامه را از دست بدهد، مراتب به دبیرخانه اعلام می گردد.

۲دبیرخانه مراتب را بطور مستند به فرد ذینفع ابلاغ می نماید.

۳فرد معترض می‏تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه ارائه نماید.

۴دبیرخانه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعیه وی به موضوع رسیدگی می نماید. در صورت اعتراض شاكی به نظر دبیرخانه و تشخیص كفایت دلائل، مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی در هیات مطرح خواهد شد، بدیهی است در صورت اسقاط شرایط فرد مورد نظر، دبیرخانه نسبت به جایگزینی علی ‏البدل اقدام می نماید.

تبصره با توجه به تبصره ( ۵ ) ماده ( ۱۲) قانون، چنانچه هریك از اعضاء هیات مدیره ‏حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداكثر به مدت شش ماه تعطیل كنند، می ‏بایست از طریق اتاق، موافقت كمیسیون شهرستان ذی ربط را اخذ نمایند. در غیر این‏صورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط انتخاب شوندگان خواهند شد.

ماده ۲۲

محل استقرار اتحادیه كشوری شهر تهران بوده و در صورت نیاز با تایید اتاق اصناف ایران، اتحادیه كشوری می‏تواند نسبت به ایجاد دفاتری در سایر شهرستان های كشور اقدام نماید.

ماده ۲۳

وظایف و اختیارات اتحادیه‏ های کشوری عبارت است از:

الف- صدور پروانه كسب با دریافت تقاضا و مدارك متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات.

ب- ارایه پیشنهاد برای تهیه و تنظیم و یا تغییر ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‏ های لازم مشاغل به اتاق اصناف ایران.

تبصرهضوابط خاص داخلی اتحادیه‏ های كشوری برای صدور پروانه کسب توسط دبیرخانه با همكاری اتاق اصناف ایران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

ج- اجرای مصوبات و بخشنامه ‏های هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران كه در چارچوب قانون نظام صنفی به اتحادیه‏ ها ابلاغ می‏گردد.

ﻫـ – ابطال پروانه كسب و تعطیل محل كسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به دبیرخانه.

و- جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهایی كه بدون پروانه كسب دایر شده است مطابق ماده ۲۷ قانون از طریق اتاق اصناف شهرستان مربوطه.

ز- جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی كه پروانه آنها به عللی باطل می گردد.

تبصرهپلمپ واحدهای صنفی با اعلام اتحادیه كشوری از طریق اتاق اصناف شهرستان مربوطه توسط نیروی انتظامی انجام خواهد شد.

ح- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا پایان دی­ماه هر سال به اتاق جهت رسیدگی و تصویب.

ط- تنظیم ترازنامه سال قبل و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق برای رسیدگی و تصویب.

ی- تشكیل كمیسیون های رسیدگی به شكایت، حل اختلاف، بازرسی، فنی و آموزشی و سایر كمیسیون های مصوب هیات.

تبصره تعداد اعضاء كمیسیون مطابق تبصره یک بند ط ماده ۳۰ قانون براساس پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق تعیین می‏گردد.

ك – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ كالا و خدمات به اتاق اصناف ایران.

ماده ۲۴

منابع مالی اتحادیه های كشوری مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی می ‏باشد.

ماده ۲۵

مسئوولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه های کشوری بر عهده اتاق می باشد.

ماده ۲۶

در صورتی كه براثر استعفاء، عزل فوت، بیماری، حجر و یا محرومیت از حقوق اجتماعی، عضو یا اعضایی از هیات مدیره اتحادیه با وجود جایگزینی علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود، دبیرخانه مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزینی اقدام كند، تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف كه واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه ‏باشند، توسط اتاق معرفی می‏گردند تا پس از تایید دبیرخانه به عنوان اعضای جایگزینی به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال مدت مامویت هیات مدیره مانده باشد، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان مدت ماموریت هیات مدیره ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۷

این آیین‏ نامه به استناد تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر (۲۷) ماده و (۲۰) تبصره تهیه و در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به تایید هیات عالی نظارت و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است. و از تاریخ تصویب آن آیین نامه قبلی لغو می ‏گردد.