آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‏ ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‏ های که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‏ گردد مصوب 1394

آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی‏ ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‏ های که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‏ گردد (موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده (۴۹)  قانون نظام صنفی) مصوب 1394/09/22

تعاریف

ماده ۱

تعاریف

کمیسیون نظارتکمیسیون نظارت شهرستان

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی

کمیته: کمیته منتخب کمیسیون نظارت

نحوه تقسیم اموال و دارایی های اتحادیه

ماده ۲

اتاق اصناف مکلف است حداکثـر ظرف مدت یک ماه صورت اموال و دارایـی، اسناد و مدارک‌ اتحادیه­هایی را که به موجب تصمیم کمیسیون نظارت به دو یا چند اتحادیه تقسیم می­ گردند به این کمیسیون اعلام نماید.

ماده ۳

کمیسیون نظارت با تشکیل کمیته‏ ای مرکب از نمایندگان سازمان یا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و یکی دیگر از اعضای کمیسیون، اموال و دارائی (از جمله وجوه نقدی اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحادیه مورد نظر را با نظر کارشناسی و به قیمت روز تقویم می­نماید.

ماده ۴

کلیه اموال و دارایی‏های مذکور به نسبت تعداد اعضاء بین اتحادیه­ های جدید تقسیم و در صورت عدم امکان تقسیم اموال، ارزش نقدی آن مطابق ماده (۳) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بین اتحادیه‏ های مذکور تقسیم خواهد شد.

ماده ۵

کمیته موظف است میزان دیون و تعهدات اتحادیه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودی­ های نقدی اتحادیه با تایید کمیسیون پرداخت کند، در صورتی­که دیون اتحادیه از موجودی نقدی بیشتر باشد از محل فروش اموال و دارایی‏ ها، تامین می­شود.

 ماده ۶

کارکنان اتحادیه با تشخیص کمیته و به تناسب تعداد اعضا بین اتحادیه­ های جدید تقسیم می‏شوند.

سایر مقررات

ماده۷

کلیه تصمیمات کمیته پس از تصویب کمیسیون نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

ماده ۸

اعضای اتحادیه­ های جدید چنانچه نسبت به پرداخت حق عضویت خود قبل از تقسیم اتحادیه برای همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضویت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده ۹

این آیین نامه در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۴۹) قانون مشتمل بر (۹) ماده توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین ­نامه قبلی لغو می­گردد.