آیین نامه حمایت از شركت های نوپا مصوب 1398

هیأت وزیران در جلسه 29 /2 /1398 به پیشنهاد شماره 19787 /1 مورخ 24 /2 /1397 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه حمایت از شركت های نوپا را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه حمایت از شركت های نوپا مصوب 1398,02,29

ماده ۱

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف – شركت های مورد حمایت: هر شركت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات كه كمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی كه از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:
۱حداكثر سرمایه ثبتی شركت دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ریال باشد.
۲درآمد شركت در سال كمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال باشد. این مبلغ در سال ۱۳۹۸ ملاك است و در سال های بعد بر اساس نرخ تورم اعلامی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران توسط كارگروه موضوع تبصره ماده (۱۰) این تصویب نامه تعدیل و اعلام خواهد شد.
۳مؤسسین و صاحبان سهام شركت نسبت به توزیع سود اقدام نكنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شركت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه كارگران مشمول قانون كار بیشتر نباشد.
۴مشخصات شركت در سامانه متمركز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده (۱۱) این تصویب نامه ثبت شده باشد.

ب قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵-.

پ سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.

ت وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده ۲

صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ماده ۳

وزارت موظف است در اجرای بند (ث) ماده (۴) قانون، از راه اندازی و توسعه مراكز و واحدهای تحقیق و توسعه‌، پژوهشی یا مراكز و شتاب دهنده های نوآوری شركت های جهانی، به طور مستقل و یا با همكاری مراكز، شركت ها و مؤسسات پژوهشی دانش بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایه گذاری در شركت های مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید.

ماده 4

وزارت موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور موضوع تصویب نامه شماره 73318/ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 و اصطلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش‌ و فناوری نوآفرین كه با مأموریت توسعه شركت های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یك هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشاركت بخش غیردولتی تشكیل می شود، مشاركت نماید. وزارت و سازمان ها و شركت های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور بر اساس ماده (6) آیین نامه اجرایی یاد شده مشاركت نمایند. سهم وزارت و سازمان ها و شركت های تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداكثر چهل درصد (40%) خواهد بود.

ماده ۵

كلیه مشوق هایی كه بر اساس بند (ز) ماده (۴) قانون در زمینه های مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل كوچك خانگی و دانش بنیان از سوی دولت اعمال می شود، با تأیید سازمان شامل شركت های مورد حمایت می شود.

ماده ۶

شركت های مورد حمایت، مشمول مزایای آیین نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون می باشند.

ماده ۷

در شركت های مورد حمایت، سهامدارانی كه كارفرما محسوب می شوند، تكلیفی به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ندارند.

ماده 8

مراكز نوآوری (اعم از شتاب دهنده ها)، مراكز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارك های علم و فناوری به منظور تسهیل در همكاری های بین المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده (121) قانون كار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصاً در زمینه مربی گری، حقوق بین الملل، ثبت اختراعات بین المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذكور در ماده یاد شده، سازمان به عضویت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده (13) آیین نامه اجرایی ماده (129) قانون كار موضوع تصویب نامه شماره 15414/ت154هـ مورخ 17 /4 /1371 و اصلاحات بعدی آن در می آید.

ماده ۹

در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد (۶۷%از سهام یك شركت مورد حمایت به یك شركت دیگر یا ادغام آن در شركت دیگر، كلیه‌ مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیرقابل خرید و فروش ‌و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه های اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است.

ماده ۱۰

در صورتی كه شركت های مورد حمایت ساكن مراكز رشد، فضاهای كاری اشتراكی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی كشور و تأمین اجتماعی مكلفند نسبت به تخصیص شناسه (كد)های مؤدی و كارگاهی اقدام نمایند. صدور هر گونه مفاصا حساب شناسه (كد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره فهرست مراكز رشد، فضاهای كاری اشتراكی و شتاب دهنده ها توسط كارگروهی مركب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی كشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.

ماده ۱۱

سازمان موظف است ضمن راه اندازی سامانه متمركز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شركت های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سالیانه، كلیه ی فرآیندهای موضوع این تصویب نامه را به صورت الكترونیكی طراحی و پیاده سازی نماید و همچنین اسامی شركت های موضوع حمایت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری