آيين نامه حمايت از شركت هاي نوپا مصوب 1398

هيأت وزيران در جلسه 29 /2 /1398 به پيشنهاد شماره 19787 /1 مورخ 24 /2 /1397 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه حمايت از شركت هاي نوپا را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه حمايت از شركت هاي نوپا مصوب 1398,02,29

ماده ۱

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف – شركت هاي مورد حمايت: هر شركت خصوصي و تعاوني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كه كمتر از سه سال از تاريخ ثبت آن گذشته است، مادامي كه از تمام شرايط زير برخوردار باشد:
۱حداكثر سرمايه ثبتي شركت دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال باشد.
۲درآمد شركت در سال كمتر از پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال باشد. اين مبلغ در سال ۱۳۹۸ ملاك است و در سال هاي بعد بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط كارگروه موضوع تبصره ماده (۱۰) اين تصويب نامه تعديل و اعلام خواهد شد.
۳مؤسسين و صاحبان سهام شركت نسبت به توزيع سود اقدام نكنند و با رعايت قانون تجارت به حساب افزايش سرمايه شركت منظور نمايند و دريافتي ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد ساليانه كارگران مشمول قانون كار بيشتر نباشد.
۴مشخصات شركت در سامانه متمركز درخواست خدمات سازمان فناوري اطلاعات ايران موضوع ماده (۱۱) اين تصويب نامه ثبت شده باشد.

ب قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۹۵-.

پ سازمان: سازمان فناوري اطلاعات ايران.

ت وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

ماده ۲

صدور پروانه بهره برداري فناوري اطلاعات توسط وزارت انجام مي شود.

ماده ۳

وزارت موظف است در اجراي بند (ث) ماده (۴) قانون، از راه اندازي و توسعه مراكز و واحدهاي تحقيق و توسعه‌، پژوهشي يا مراكز و شتاب دهنده هاي نوآوري شركت هاي جهاني، به طور مستقل و يا با همكاري مراكز، شركت ها و مؤسسات پژوهشي دانش بنيان با اولويت تسريع در رشد و همچنين سرمايه گذاري در شركت هاي مورد حمايت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، حمايت نمايد.

ماده 4

وزارت موظف است بر اساس آيين نامه اجرايي ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب نامه شماره 73318/ت52231هـ مورخ 8 /6 /1394 و اصطلاحات بعدي آن، در صندوق پژوهش‌ و فناوري نوآفرين كه با مأموريت توسعه شركت هاي مورد حمايت و با سرمايه حداقل يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشاركت بخش غيردولتي تشكيل مي شود، مشاركت نمايد. وزارت و سازمان ها و شركت هاي تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختيار، در تأمين منابع مالي صندوق مزبور بر اساس ماده (6) آيين نامه اجرايي ياد شده مشاركت نمايند. سهم وزارت و سازمان ها و شركت هاي تابع آن از سرمايه و منابع مالي اين صندوق حداكثر چهل درصد (40%) خواهد بود.

ماده ۵

كليه مشوق هايي كه بر اساس بند (ز) ماده (۴) قانون در زمينه هاي مهارت افزايي و ارتقاي دانش حرفه اي و حمايت از مشاغل كوچك خانگي و دانش بنيان از سوي دولت اعمال مي شود، با تأييد سازمان شامل شركت هاي مورد حمايت مي شود.

ماده ۶

شركت هاي مورد حمايت، مشمول مزاياي آيين نامه اجرايي ماده (۷۱) قانون مي باشند.

ماده ۷

در شركت هاي مورد حمايت، سهامداراني كه كارفرما محسوب مي شوند، تكليفي به پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي ندارند.

ماده 8

مراكز نوآوري (اعم از شتاب دهنده ها)، مراكز رشد، مناطق ويژه علم و فناوري و پارك هاي علم و فناوري به منظور تسهيل در همكاري هاي بين المللي، با رعايت قوانين و مقررات اشتغال اتباع خارجي و ماده (121) قانون كار، مجاز به استفاده از نيروهاي تخصصي خارجي خصوصاً در زمينه مربي گري، حقوق بين الملل، ثبت اختراعات بين المللي و مشاوره هستند. به منظور احراز شرايط مذكور در ماده ياد شده، سازمان به عضويت هيأت فني اشتغال اتباع خارجي موضوع ماده (13) آيين نامه اجرايي ماده (129) قانون كار موضوع تصويب نامه شماره 15414/ت154هـ مورخ 17 /4 /1371 و اصلاحات بعدي آن در مي آيد.

ماده ۹

در صورت واگذاري حداقل شصت و هفت درصد (۶۷%از سهام يك شركت مورد حمايت به يك شركت ديگر يا ادغام آن در شركت ديگر، كليه‌ مجوزهاي دولتي دريافت شده اعم از مجوزهاي غيرقابل خريد و فروش ‌و قراردادهاي در حال اجرا و قرارداد با دستگاه هاي اجرايي، با رعايت قوانين قابل واگذاري است.

ماده ۱۰

در صورتي كه شركت هاي مورد حمايت ساكن مراكز رشد، فضاهاي كاري اشتراكي و شتاب دهنده ها باشند، سازمان هاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي مكلفند نسبت به تخصيص شناسه (كد)هاي مؤدي و كارگاهي اقدام نمايند. صدور هر گونه مفاصا حساب شناسه (كد)هاي مزبور با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره فهرست مراكز رشد، فضاهاي كاري اشتراكي و شتاب دهنده ها توسط كارگروهي مركب از وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و سازمان هاي امور مالياتي كشور و تأمين اجتماعي اعلام مي شود.

ماده ۱۱

سازمان موظف است ضمن راه اندازي سامانه متمركز درخواست خدمات سازمان فناوري اطلاعات ايران، جهت ثبت اطلاعات شركت هاي متقاضي و تعريف حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به صورت ساليانه، كليه ي فرآيندهاي موضوع اين تصويب نامه را به صورت الكترونيكي طراحي و پياده سازي نمايد و همچنين اسامي شركت هاي موضوع حمايت را به صورت شفاف و برخط در دسترس عموم قرار دهد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري