آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب 1396

هیأت وزیران در جلسه 1 /5 /1396 به پیشنهاد مشترك وزارتخانه های كشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی مصوب 1396,05,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

وزارت كشور موظف به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، كردستان، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمركات رسمی یا بازارچه های مرزی به شرح زیر است:

1بازارچه های موقت مرزی تمرچین و قاسم رش در استان آذربایجان غربی، به ترتیب در بازارچه های مرزی رسمی تمرچین و كیله در شهرستان های پیرانشهر و سردشت.

بازارچه های موقت مرزی شیخ صله، پرویزخان و شوشمی در استان كرمانشاه به ترتیب در بازارچه های مرزی شیخ صله، تیله كوه و شوشمی در شهرستان های ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب و پاوه.

3بازارچه های موقت مرزی هنگل ژال و گله سوره در شهرستان بانه استان كردستان، به بازارچه مرزی سیران بند در شهرستان بانه.

4بازارچه موقت مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان به بازارچه مرزی میرجاوه.

ماده 2 

 وزارت كشور مجاز است یك بازارچه مرزی در استان آذربایجان غربی (اشكان در شهرستان سردشت)، دو بازارچه مرزی در استان كردستان (ملخورد در شهرستان سروآباد و خانم شیخان در استان مریوان) و پنج بازارچه مرزی در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بازارچه مرزی تخت عدالت در شهرستان هیرمند، بش دلبر در شهرستان نیمروز، شاهگل در شهرستان زهك و جالق و میل (160) در شهرستان سراوان احداث نماید.

تبصره (الحاقی 09ˏ03ˏ1397)استانداری های مشمول این آیین نامه می‌ توانند با رعایت ملاحظات امنیتی و توجیه اقتصادی و پس از تأمین زیرساخت های لازم نسبت به جا به جایی بازارچه های مصوب در مواد (1) و (2) این آیین نامه در محدوده شهرستان های ذی ربط با هماهنگی وزارت كشور و گمرك جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

ماده 3 

 هزینه های ایجاد تأسیسات اداری و زیربنایی و تأسیسات مورد نیاز واحدهای اجرایی در این بازارچه ها و سایر سرمایه گذاری ها و تأمین كاركنان اجرایی بازارچه و اداره آن بر عهده استانداری مربوط است.

ماده 4 

 وزارت كشور موظف است از نظر احداث مكان و چگونگی حفظ انتظامات كنترل تردد افراد در بازارچه های مذكور در این آیین نامه، هماهنگی لازم را با گمرك جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.

ماده 5 مدیریت بازارچه های مذكور بر عهده گمرك جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 6 (اصلاحی 09ˏ03ˏ1397)

 كولبرانی كه دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حد فاصل حداكثر (20) كیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان های آذربایجان غربی، كردستان و كرمانشاه و حداكثر (50) كیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند می توانند برای واردات فهرست اقلام كالاهای موضوع ماده (9) این تصویب نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون (000 /000 /7) ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه حداكثر تا سقف بیست و هشت میلیون (000 /000 /28) ریال بهره مند گردند.

تبصره 1 (اصلاحی 09ˏ03ˏ1397)سقف كلی میزان تخفیف این ماده حداكثر چهل و دو هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /42) ریال در سال خواهد بود كه متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت كشور تخصیص می یابد.

تبصره 2ساكنین شهرهای مركز شهرستان های استان های مذكور، مشمول دریافت تسهیلات این تصویب نامه نمی باشند.

تبصره 3 (الحاقی 09ˏ03ˏ1397)وزارت كشور موظف است ساز و كاری را فراهم نماید كه به محض اقامت افراد مشمول برخوردار از مزایای این ماده در خارج از محدوده تعیین شده، نسبت به ابطال امتیازات آنها اقدام نماید.

ماده 7 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به صدور كارت الكترونیكی برای افراد واجد شرایط اقدام نماید.

ماده 8 (اصلاحی 09ˏ03ˏ1397)

 در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، عبور (ترانزیت) اقلام كالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی نیز به بازارچه های مرزی و گمركات مجاز است.

ماده 9 

 فهرست كالاهای قابل ورود در هر یك از استان های مذكور، علاوه بر اقلام قابل ورود مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره 31819/ ت 51967هـ مورخ 18 /3 /1395 (بدون لحاظ مقدار) با پیشنهاد وزارت كشور یا وزارت صنعت، معدن و تجارت در كارگروه ماده (12) قانون ساماندهی و مبادلات مرزی مصوب 1384 – و با حضور نماینده ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره (اصلاحی 09ˏ03ˏ1397)واردات كالاهای مشمول تسهیلات این آیین نامه در صورت داشتن نمایندگی مجاز داخل كشور امكان پذیر می باشد.

ماده 10 

وزارت كشور و نیروهای نظامی و انتظامی مكلفند پس از لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به انسداد كلیه معابر زمینی غیرمجاز اقدام نمایند.

ماده 11 (اصلاحی 09ˏ03ˏ1397)

 دستگاه های اجرایی ذی ربط مكلفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به اجرا نمودن احكام آن (به جز ماده (5) با زمان اجرای مقرر) اقدام نمایند و مسئولیت اجرا و نظارت بر آن بر عهده وزارت كشور و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز است. دستورالعمل اجرایی مربوط به نقاط مشمول، شناسایی مرزنشینان مشمول صدور كارت، نحوه اجرا، توزیع سهمیه وارداتی برای مرزنشینان هر شهرستان موضوع این تصویب نامه ظرف یك ماه توسط وزارت یاد شده تهیه و پس از تصویب در كار ویژه مرز و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستگاه های اجرایی، استانداری های ذی ربط و نیروهای نظامی و انتظامی ابلاغ می گردد.

ماده 12 (الحاقی 09ˏ03ˏ1397)

 تا زمان استقرار نمایندگی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های مجوزدهنده بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای و تجهیز آزمایشگاه‌ های مورد نیاز در شهرستان ‌های مشمول اجرای این آیین نامه، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشتی و قرنطینه ای كالاهای وارداتی در سطح عرضه و بازار توسط سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان های ذی ربط (حسب مورد) انجام می شود.

ماده 13 (الحاقی 09ˏ03ˏ1397)

 عمده فروشی، حمل یا خروج تجمیعی و تجاری كالاهای وارداتی از شهرستان های مشمول این آیین نامه به سایر نقاط استان مربوط و كشور ممنوع می باشد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است نسبت به شناسایی و كنترل محورهای خروج كالا از شهرستان های مشمول اقدام نماید.

ماده 14 (الحاقی 09ˏ03ˏ1397)

 استانداران كردستان، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان مكلفند ظرف یك سال با همكاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و در اجرای قانون ایجاد یك منطقه آزاد تجاری – صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی – مصوب 1389 – و قانون ایجاد مناطق جدید ویژه اقتصادی – مصوب 1389 – و قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان – مصوب 1389 – نسبت به عملیاتی نمودن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل مناطق ویژه اقتصادی بانه و مریوان در استان كردستان، قصر شیرین و اسلام آباد غرب در استان كرمانشاه و سیستان و میرجاوه – زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند.

ماده 15 (الحاقی 09ˏ03ˏ1397)

 كارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) و عضویت وزارتخانه های كشور، جهاد كشاورزی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان های برنامه و بودجه كشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم كشور و ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زودبازده در مناطق مشمول این آیین ‌نامه، ظرف شش ماه برنامه های جامع و مورد نیاز و جایگزین را بررسی و به هیئت وزیران ارایه كند.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری