آیین نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت كمتر از (500) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها مصوب 1396

هیأت وزیران در جلسه 18 /5 /1396 به پیشنهاد شماره 186438 /60 مورخ 23 /8 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت كمتر از (500) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت كمتر از (500) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها مصوب 1396,05,18

ماده 1 

تخلیه و بارگیری شناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطقی كه سازمان بنادر و دریانوردی و گمرك جمهوری اسلامی ایران كه در این آیین نامه گمرك نامیده می شود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی انجام می شود.

تبصره 1 اداره كل بنادر و دریانوردی استان مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به استقرار كامل نمایندگی های خود در مناطق مشمول برای ایفای كلیه تعهدات اقدام نماید.

تبصره 2 گمرك مكلف است در اجرای این آیین نامه ضمن تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، مجوز انجام تشریفات گمركی كالای تجاری مازاد بر معافیت ملوانی را با رعایت تبصره (1) ماده (7) صادر نماید.

تبصره 3 معافیت ملوانی شامل معافیت از سود بازرگانی و سایر عوارض موضوع تبصره (2) مواد (6) و (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی – مصوب 1384 – می باشد.

ماده 2 

ناخدایان شناورهای تجاری با ظرفیت كمتر از (500) تن، برای سفر به مقصد كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مشخصات فنی شناور، اطلاعات گذرنامه ای ناخدا و ملوانان، نام كشور مقصد و تاریخ خروج را در كاربرگ (فرم) خود اظهاری مطابق كاربرگ پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است به گمرك اعلام می نمایند.

ماده 3 

گمرك موظف است مشخصات كاربرگ (فرم) یاد شده در ماده (2) را در سامانه ملوانی ثبت و اظهارنامه اجمالی ملوانی را صادر و در اختیار ناخدای شناور قرار دهد. سازمان بنادر و دریانوردی مكلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجمالی ملوانی درج نماید.

ماده 4 

ناخدای شناور مكلف است مشخصات كل محموله وارده اعم از ملوانی و مازاد بر ملوانی شامل تعداد نگله، نوع، میزان و ارزش كالا و همچنین وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست كل بار (مانیفست) به تفكیك در اظهارنامه اجمالی (كه در زمان خروج شناور از گمرك دریافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپس به گمرك ارایه نماید. این اظهارنامه مبنای انجام تشریفات گمركی می باشد.

تبصره در صورتی كه شناور مشمول این آیین نامه، فاقد اظهارنامه اجمالی یاد شده یا اظهارنامه مذكور به تشخیص گمرك با فهرست كل بار (مانیفست) و محموله شناور مطابقت ننماید شناور و پرسنل آن مشمول معافیت ها و مزایای مندرج در این آیین نامه نخواهند بود.

ماده 5 

كالای ملوانی پس از تخلیه كامل در اسكله، تحویل مراجع تحویل گیرنده گردیده و در محل مناسبی كه صرفاً برای این گونه كالاها در نظر گرفته شده است نگهداری و با رعایت كامل مقررات و بر اساس فهرست اقلام قابل ورود و مقدار تعیین شده ترخیص خواهد گردید.

تبصره تخلیه هم زمان شناورها در اسكله، در صورت ضرورت با موافقت گمرك بلامانع است.

ماده 6 

ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك موظفند ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت به اصلاح، تقویت و استقرار كامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمركی اقدام نمایند.

تبصره 1 گمرك موظف است مشخصات شناور، اطلاعات گذرنامه ای ناخدا، ملوانان، تاریخ ورود، نوع و میزان كالای ملوانی وارداتی، سقف ریالی و تعداد دفعات استفاده شده از معافیت های مربوط به هر لنج و هر یك از خدمه آن را در زیرسامانه ملوانی موضوع این آیین نامه ثبت نماید.

تبصره 2 تا زمان عملیاتی شدن سامانه یاد شده، گمرك موظف است دفاتر یكسان و مهر و موم (پلمپ) شده را تهیه و در اختیار كلیه دفاتر گمركی مشمول قرار دهد.

ماده 7 

شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت كمتر از پانصد تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداكثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یكصد میلیون (000 /000 /100) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (3) ماده (1) این آیین نامه استفاده نمایند.

تبصره 1استفاده از معافیت ملوانی برای كلیه كالاها مشروط بر اینكه در هنگام ورود قابلیت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای كالاهای مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص كالاهای مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذكور تا سقف (6) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمركی امكان پذیر است.

تبصره 2 معافیت های ملوانی برای شناورهای زیر (200) تن حداكثر شش نفر، برای (201) تا (350) تن حداكثر هفت نفر و برای (351) تا (500) تن حداكثر هشت نفر و در هر حال برای حداكثر شش سفر در طول یكسال اعمال می گردد. در مناطقی كه تعداد سفر متداول شناورها بیش از شش سفر می باشد سفرهای مازاد شناور مشمول معافیت نبوده و ترخیص كالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات كشور می باشد. تصویب نامه های شماره 15263 /ت 48018 هـ مورخ 2 /2 /1391 و شماره 16674 /ت 45059 هـ مورخ 8 /6 /1390 لغو می گردد.

تبصره 3 استفاده از مزایای ماده (7) و تبصره های (1) و (2) آن منوط به این می باشد كه حداقل شش نفر از كاركنان آن لنج دارای سهمیه معافیت ملوانی باشند.

ماده 8 

گمرك موظف است پس از صدور سند ترخیص اطلاعات مربوط به ترخیص كالاها را به صورت الكترونیكی به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام نماید.

ماده 9 

مزایا و تسهیلات این آیین نامه تنها شامل شناورهای با ظرفیت كمتر از (500) تنی كه حداقل دو سال پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در این زمینه به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی فعال بوده اند، می شود.

تبصره كلیه دستگاه های ذی ربط مكلفند از ثبت و پذیرش شناورهای جدید خودداری نمایند.

ماده 10 

گمرك موظف است تعداد، نوع، وزن و ارزش ریالی كالا بر اساس مواد (14) و (15) قانون امور گمركی – مصوب 1390 – و میزان حقوق ورودی آن را در سند گمركی (پته الكترونیكی) درج نماید.

تبصره گمرك موظف است عبارت «این سند گمركی (پته الكترونیكی) صرفاً در سطح استان معتبر است» را بر روی سند موضوع این ماده، درج و امكان دسترسی الكترونیكی به پته های صادره را برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

ماده 11 

مطابق ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی و تبصره (3) ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب نامه شماره 64342 /ت 34576 هـ مورخ 4 /6 /1385 و اصلاحیه های آن، خروج كالای ملوانی به صورت تجمیعی از استان صرفاً با موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و حذف معافیت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی با صدور پروانه گمركی بلامانع است.

ماده 12 

دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در زمان خروج شناورها، نسبت به كنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالی (كه گمرك آن را تأیید نموده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج با قید تاریخ نماید.

ماده 13 

دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی كه در زمان خروج اخذ نموده اند با فهرست كل بار (مانیفست) تطبیق و در صورت مطابقت، آن را ممهور به مهر ورودی نماید و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرك اعلام نماید.

ماده 14 

هرگونه تخلیه بار شناورهای مشمول این آیین نامه خارج از اماكن گمركی و یا خروج كالا از گمركات بدون انجام تشریفات گمركی و تحت هر عنوان، وفق بند (الف) ماده (113) قانون امور گمركی و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز- مصوب 1392 – قاچاق محسوب می شود.

ماده 15 

با توجه به مشكلات اجرای دقیق مقررات كالای ملوانی، عوامل دریابانی استان موظفند در اجرای ماده (12) قانون امور گمركی، همكاری و هماهنگی های لازم را با گمرك انجام دهند.

ماده 16 

برای ورود كالاهای ملوانی، بر اساس تبصره (1) ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای و ارایه سایر مجوزهای قانونی (حسب مورد) الزامی است.

ماده 17 

از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه هرگونه مصوبات مغایر با این آیین نامه توسط مراجع استانی ذی ربط از جمله شورای تأمین استان و كارویژه مرزی لغو می شود.

ماده 18 

كارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و با عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و كشور و سازمان های برنامه و بودجه كشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و استانداری مربوط ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت كمتر از پانصد تن (لنج تجاری) موضوع این آیین نامه ظرف پنج سال با شناورهای فلزی و یا حذف و تغییر كاربری آنها را به هیأت وزیران ارایه نماید.

تبصره 1سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در لوایح بودجه سنواتی حداكثر تا سقف پنجاه درصد از سود بازرگانی وصولی از كالاهای ملوانی ناشی از اجرای این آیین نامه را در قالب ردیف یا ردیف های اعتباری مشخص به منظور اجرایی نمودن برنامه فوق الذكر و سایر برنامه های اشتغال زایی برای ملوانان شاغل در آن شناورها پیش بینی نماید.

تبصره 2 تغییر كاربری شناورهای یاد شده به صیادی ممنوع است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری