آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها مصوب 1396

هيأت وزيران در جلسه 18 /5 /1396 به پيشنهاد شماره 186438 /60 مورخ 23 /8 /1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه ورود كالا توسط ملوانان شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از (500) تن (لنج تجاري) و ساماندهي و نوسازي آن شناورها مصوب 1396,05,18

ماده 1 

تخليه و بارگيري شناورها صرفاً در مناطق مشمول (مناطقي كه سازمان بنادر و دريانوردي و گمرك جمهوري اسلامي ايران كه در اين آيين نامه گمرك ناميده مي شود در آن استقرار دارند) مجاز بوده و ورود و خروج شناورها با مجوز سازمان بنادر و دريانوردي انجام مي شود.

تبصره 1 اداره كل بنادر و دريانوردي استان مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، نسبت به استقرار كامل نمايندگي هاي خود در مناطق مشمول براي ايفاي كليه تعهدات اقدام نمايد.

تبصره 2 گمرك مكلف است در اجراي اين آيين نامه ضمن تأمين نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز، مجوز انجام تشريفات گمركي كالاي تجاري مازاد بر معافيت ملواني را با رعايت تبصره (1) ماده (7) صادر نمايد.

تبصره 3 معافيت ملواني شامل معافيت از سود بازرگاني و ساير عوارض موضوع تبصره (2) مواد (6) و (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي – مصوب 1384 – مي باشد.

ماده 2 

ناخدايان شناورهاي تجاري با ظرفيت كمتر از (500) تن، براي سفر به مقصد كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس، مشخصات فني شناور، اطلاعات گذرنامه اي ناخدا و ملوانان، نام كشور مقصد و تاريخ خروج را در كاربرگ (فرم) خود اظهاري مطابق كاربرگ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است به گمرك اعلام مي نمايند.

ماده 3 

گمرك موظف است مشخصات كاربرگ (فرم) ياد شده در ماده (2) را در سامانه ملواني ثبت و اظهارنامه اجمالي ملواني را صادر و در اختيار ناخداي شناور قرار دهد. سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است زمان خروج شناور از بندر را در اظهارنامه اجمالي ملواني درج نمايد.

ماده 4 

ناخداي شناور مكلف است مشخصات كل محموله وارده اعم از ملواني و مازاد بر ملواني شامل تعداد نگله، نوع، ميزان و ارزش كالا و همچنين وزن محموله را مطابق با مفاد فهرست كل بار (مانيفست) به تفكيك در اظهارنامه اجمالي (كه در زمان خروج شناور از گمرك دريافت نموده) ثبت و در زمان مراجعه ابتدا به درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سپس به گمرك ارايه نمايد. اين اظهارنامه مبناي انجام تشريفات گمركي مي باشد.

تبصره در صورتي كه شناور مشمول اين آيين نامه، فاقد اظهارنامه اجمالي ياد شده يا اظهارنامه مذكور به تشخيص گمرك با فهرست كل بار (مانيفست) و محموله شناور مطابقت ننمايد شناور و پرسنل آن مشمول معافيت ها و مزاياي مندرج در اين آيين نامه نخواهند بود.

ماده 5 

كالاي ملواني پس از تخليه كامل در اسكله، تحويل مراجع تحويل گيرنده گرديده و در محل مناسبي كه صرفاً براي اين گونه كالاها در نظر گرفته شده است نگهداري و با رعايت كامل مقررات و بر اساس فهرست اقلام قابل ورود و مقدار تعيين شده ترخيص خواهد گرديد.

تبصره تخليه هم زمان شناورها در اسكله، در صورت ضرورت با موافقت گمرك بلامانع است.

ماده 6 

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه نسبت به اصلاح، تقويت و استقرار كامل زيرسامانه ملواني در سامانه جامع امور گمركي اقدام نمايند.

تبصره 1 گمرك موظف است مشخصات شناور، اطلاعات گذرنامه اي ناخدا، ملوانان، تاريخ ورود، نوع و ميزان كالاي ملواني وارداتي، سقف ريالي و تعداد دفعات استفاده شده از معافيت هاي مربوط به هر لنج و هر يك از خدمه آن را در زيرسامانه ملواني موضوع اين آيين نامه ثبت نمايد.

تبصره 2 تا زمان عملياتي شدن سامانه ياد شده، گمرك موظف است دفاتر يكسان و مهر و موم (پلمپ) شده را تهيه و در اختيار كليه دفاتر گمركي مشمول قرار دهد.

ماده 7 

شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از پانصد تن (لنج تجاري) در صورت تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي از قبيل بازنشستگي، بيمه درمان، عيدي آخر سال و ساير موارد مربوط، مجازند در هر سال براي هر شناور و هر ملوان حداكثر شش نوبت و در هر نوبت به ازاي هر ملوان تا سقف يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال از معافيت ملواني مندرج در تبصره (3) ماده (1) اين آيين نامه استفاده نمايند.

تبصره 1استفاده از معافيت ملواني براي كليه كالاها مشروط بر اينكه در هنگام ورود قابليت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ايران را داشته باشد (به استثناي كالاهاي مشمول قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخيص كالاهاي مازاد بر معافيت ملواني هر شناور با رعايت شرط مذكور تا سقف (6) نوبت در سال با اخذ حقوق ورودي و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشريفات گمركي امكان پذير است.

تبصره 2 معافيت هاي ملواني براي شناورهاي زير (200) تن حداكثر شش نفر، براي (201) تا (350) تن حداكثر هفت نفر و براي (351) تا (500) تن حداكثر هشت نفر و در هر حال براي حداكثر شش سفر در طول يكسال اعمال مي گردد. در مناطقي كه تعداد سفر متداول شناورها بيش از شش سفر مي باشد سفرهاي مازاد شناور مشمول معافيت نبوده و ترخيص كالا در هر حال مشمول مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد. تصويب نامه هاي شماره 15263 /ت 48018 هـ مورخ 2 /2 /1391 و شماره 16674 /ت 45059 هـ مورخ 8 /6 /1390 لغو مي گردد.

تبصره 3 استفاده از مزاياي ماده (7) و تبصره هاي (1) و (2) آن منوط به اين مي باشد كه حداقل شش نفر از كاركنان آن لنج داراي سهميه معافيت ملواني باشند.

ماده 8 

گمرك موظف است پس از صدور سند ترخيص اطلاعات مربوط به ترخيص كالاها را به صورت الكترونيكي به سازمان توسعه تجارت ايران اعلام نمايد.

ماده 9 

مزايا و تسهيلات اين آيين نامه تنها شامل شناورهاي با ظرفيت كمتر از (500) تني كه حداقل دو سال پيش از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه در اين زمينه به تشخيص سازمان بنادر و دريانوردي فعال بوده اند، مي شود.

تبصره كليه دستگاه هاي ذي ربط مكلفند از ثبت و پذيرش شناورهاي جديد خودداري نمايند.

ماده 10 

گمرك موظف است تعداد، نوع، وزن و ارزش ريالي كالا بر اساس مواد (14) و (15) قانون امور گمركي – مصوب 1390 – و ميزان حقوق ورودي آن را در سند گمركي (پته الكترونيكي) درج نمايد.

تبصره گمرك موظف است عبارت «اين سند گمركي (پته الكترونيكي) صرفاً در سطح استان معتبر است» را بر روي سند موضوع اين ماده، درج و امكان دسترسي الكترونيكي به پته هاي صادره را براي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد.

ماده 11 

مطابق ماده (9) قانون ساماندهي مبادلات مرزي و تبصره (3) ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون ياد شده موضوع تصويب نامه شماره 64342 /ت 34576 هـ مورخ 4 /6 /1385 و اصلاحيه هاي آن، خروج كالاي ملواني به صورت تجميعي از استان صرفاً با موافقت شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و حذف معافيت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودي با صدور پروانه گمركي بلامانع است.

ماده 12 

درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در زمان خروج شناورها، نسبت به كنترل مشخصات مندرج در اظهارنامه اجمالي (كه گمرك آن را تأييد نموده) با مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان اقدام و اظهارنامه را ممهور به مهر ثبت خروج با قيد تاريخ نمايد.

ماده 13 

درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است به هنگام ورود شناورها، مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان را با مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالي كه در زمان خروج اخذ نموده اند با فهرست كل بار (مانيفست) تطبيق و در صورت مطابقت، آن را ممهور به مهر ورودي نمايد و در صورت عدم مطابقت اطلاعات با اظهارنامه، مراتب را به گمرك اعلام نمايد.

ماده 14 

هرگونه تخليه بار شناورهاي مشمول اين آيين نامه خارج از اماكن گمركي و يا خروج كالا از گمركات بدون انجام تشريفات گمركي و تحت هر عنوان، وفق بند (الف) ماده (113) قانون امور گمركي و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز- مصوب 1392 – قاچاق محسوب مي شود.

ماده 15 

با توجه به مشكلات اجراي دقيق مقررات كالاي ملواني، عوامل درياباني استان موظفند در اجراي ماده (12) قانون امور گمركي، همكاري و هماهنگي هاي لازم را با گمرك انجام دهند.

ماده 16 

براي ورود كالاهاي ملواني، بر اساس تبصره (1) ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي و ارايه ساير مجوزهاي قانوني (حسب مورد) الزامي است.

ماده 17 

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه هرگونه مصوبات مغاير با اين آيين نامه توسط مراجع استاني ذي ربط از جمله شوراي تأمين استان و كارويژه مرزي لغو مي شود.

ماده 18 

كارگروهي با مسئوليت وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) و با عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و كشور و سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و درياباني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و استانداري مربوط ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه برنامه جايگزيني شناورهاي دريايي سنتي با ظرفيت كمتر از پانصد تن (لنج تجاري) موضوع اين آيين نامه ظرف پنج سال با شناورهاي فلزي و يا حذف و تغيير كاربري آنها را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

تبصره 1سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در لوايح بودجه سنواتي حداكثر تا سقف پنجاه درصد از سود بازرگاني وصولي از كالاهاي ملواني ناشي از اجراي اين آيين نامه را در قالب رديف يا رديف هاي اعتباري مشخص به منظور اجرايي نمودن برنامه فوق الذكر و ساير برنامه هاي اشتغال زايي براي ملوانان شاغل در آن شناورها پيش بيني نمايد.

تبصره 2 تغيير كاربري شناورهاي ياد شده به صيادي ممنوع است.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري