آيين ‌نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1399

هيئت وزيران در جلسه 9 /7 /1399 به پيشنهاد شماره 302678 /60 مورخ 14 /11 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) و به استناد تبصره جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب 1398 –، آيين ‌نامه اجرايي جزء مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

آيين ‌نامه اجرايي جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1399,07,09

ماده 1 

در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:
1 –
قانون: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب 1398
2 –
وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
3 –
عمق ساخت داخل: ميزان مجموع سهم ارزش عوامل توليد و نهاده‌ هاي به كار رفته در فرآيند ساخت محصولات داخلي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ايجاد شده باشد.
4 –
بنگاه اقتصادي: واحدهاي توليدي و خدماتي كه بر اساس مجوز دستگاه‌هاي ذي ربط مشغول فعاليت اقتصادي هستند.
5 –
سامانه: سامانه توانيران موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (4) قانون

ماده 2 

درصد عمق ساخت داخل هر يك از كالاها با روش شاخص‌ هاي ارزش جزء به جزء (IPI) تعيين مي ‌شود.

تبصره 1 جزييات اجرايي روش مذكور و نحوه محاسبه درصد عمق داخل با لحاظ زنجيره توليد مطابق دستورالعملي خواهد بود كه دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت با مشاركت وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

تبصره 2 درصد عمق ساخت داخل كليه خدماتي كه در قلمرو جغرافيايي كشور ارايه مي ‌شوند معادل درصد سهم نيروي كار ايراني در ارايه آن خدمت است.

ماده 3 

درصد عمق ساخت داخل هر محصول و خلاصه گزارش محاسبه آن توسط بنگاه اقتصادي به صورت خوداظهاري در سامانه ثبت مي‌ شود و درصد درج شده در سامانه در حكم نصب برچسب موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون خواهد بود و به صورت عمومي منتشر خواهد شد.

تبصره 1 درصد عمق ساخت داخل درج شده در سامانه، مبناي استفاده دستگاه مشمول قانون در مشوق ‌ها و آيين ‌نامه ‌هاي داخلي قرار مي ‌گيرد.

تبصره 2 وزارت در صورت خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادي به ميزان حداكثر پنج واحد درصد از بازه هاي تعيين شده در ماده (5) اين آيين نامه، نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت و در صورت تكرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تكرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام مي كند.

ماده 4 

عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه موجب خروج بنگاه اقتصادي از فهرست توانمندي ‌هاي مندرج در سامانه مي شود.

ماده 5 

درصد عمق ساخت داخل در (5) بازه و به صورت زير تعيين مي شود:
1 –
بيست درصد (20 %) و كمتر از آن
2 –
بيش از بيست درصد (20 %) تا چهل درصد (40 %)
3 –
بيش از چهل درصد (40 %) تا شصت درصد (60 %)
4 –
بيش از شصت درصد (60 %) تا هشتاد درصد (80 %)
5 –
بيش از هشتاد درصد (80 %) تا صد درصد (100 %)

ماده 6 

تغيير درصد عمق ساخت داخل محصول اظهارشده در سامانه، در صورتي امكان پذير خواهد بود كه شش ماه از زمان اظهار قبلي توسط بنگاه اقتصادي سپري شده باشد.

ماده 7 

وزارت موظف است اين آيين ‌نامه و دستورالعمل مربوط را به نحو مقتضي به بنگاه‌ هاي اقتصادي اطلاع رساني نمايد.

اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور