آیین ‌نامه اجرایی جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1399

هیئت وزیران در جلسه 9 /7 /1399 به پیشنهاد شماره 302678 /60 مورخ 14 /11 /1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد كشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی) و به استناد تبصره جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی – مصوب 1398 –، آیین ‌نامه اجرایی جزء مذكور را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین ‌نامه اجرایی جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی مصوب 1399,07,09

ماده 1 

در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می ‌روند:
1 –
قانون: قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی – مصوب 1398
2 –
وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
3 –
عمق ساخت داخل: میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌ های به كار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی كه در قلمرو جغرافیایی كشور ایجاد شده باشد.
4 –
بنگاه اقتصادی: واحدهای تولیدی و خدماتی كه بر اساس مجوز دستگاه‌های ذی ربط مشغول فعالیت اقتصادی هستند.
5 –
سامانه: سامانه توانیران موضوع جزء (1) بند (الف) ماده (4) قانون

ماده 2 

درصد عمق ساخت داخل هر یك از كالاها با روش شاخص‌ های ارزش جزء به جزء (IPI) تعیین می ‌شود.

تبصره 1 جزییات اجرایی روش مذكور و نحوه محاسبه درصد عمق داخل با لحاظ زنجیره تولید مطابق دستورالعملی خواهد بود كه دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت با مشاركت وزارتخانه ‌های نفت، نیرو، جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران تهیه و ابلاغ می ‌شود.

تبصره 2 درصد عمق ساخت داخل كلیه خدماتی كه در قلمرو جغرافیایی كشور ارایه می ‌شوند معادل درصد سهم نیروی كار ایرانی در ارایه آن خدمت است.

ماده 3 

درصد عمق ساخت داخل هر محصول و خلاصه گزارش محاسبه آن توسط بنگاه اقتصادی به صورت خوداظهاری در سامانه ثبت می‌ شود و درصد درج شده در سامانه در حكم نصب برچسب موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (4) قانون خواهد بود و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

تبصره 1 درصد عمق ساخت داخل درج شده در سامانه، مبنای استفاده دستگاه مشمول قانون در مشوق ‌ها و آیین ‌نامه ‌های داخلی قرار می ‌گیرد.

تبصره 2 وزارت در صورت خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادی به میزان حداكثر پنج واحد درصد از بازه های تعیین شده در ماده (5) این آیین نامه، نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت و در صورت تكرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تكرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می كند.

ماده 4 

عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداكثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین ‌نامه موجب خروج بنگاه اقتصادی از فهرست توانمندی ‌های مندرج در سامانه می شود.

ماده 5 

درصد عمق ساخت داخل در (5) بازه و به صورت زیر تعیین می شود:
1 –
بیست درصد (20 %) و كمتر از آن
2 –
بیش از بیست درصد (20 %) تا چهل درصد (40 %)
3 –
بیش از چهل درصد (40 %) تا شصت درصد (60 %)
4 –
بیش از شصت درصد (60 %) تا هشتاد درصد (80 %)
5 –
بیش از هشتاد درصد (80 %) تا صد درصد (100 %)

ماده 6 

تغییر درصد عمق ساخت داخل محصول اظهارشده در سامانه، در صورتی امكان پذیر خواهد بود كه شش ماه از زمان اظهار قبلی توسط بنگاه اقتصادی سپری شده باشد.

ماده 7 

وزارت موظف است این آیین ‌نامه و دستورالعمل مربوط را به نحو مقتضی به بنگاه‌ های اقتصادی اطلاع رسانی نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور