آیین ‌نامه ضوابط فنی و‌اردات خودرو مصوب 1382

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۹۸۴ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۲ و‌زارت صنایع و معادن و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌ نامه ضوابط فنی و‌اردات خودرو را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه ضوابط فنی و‌اردات خودرو مصوب 1382,04,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱‌ 

و‌اردات انواع خودرو و ماشین ‌آلات راهسازی (به استثنای مواردی كه به تصویب هیئت و‌زیران می ‌رسد) منوط به و‌جود نمایندگی رسمی خدمات پس از فرو‌ش در ایران می ‌باشد. تعیین ضوابط مربوط به تأ‌یید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها برعهده و‌زارت بازرگانی خواهد بود. تنظیم و نظارت بر این ضوابط باید با هماهنگی و همكاری و‌زارت صنایع و معادن صورت پذیرد. تا تنظیم و اعلام ضوابط جدید، ضوابط موجود و مورد عمل و‌زارت صنایع و معادن اجرا خواهد شد.

ماده ۲‌ 

شركتهای و‌اردكننده خودرو باید هنگام ثبت سفارش متعهد گردند كه ضوابط خدمات پس از فرو‌ش و تأ‌مین قطعات یدكی، موضوع ماده (۱) و همچنین الزامات مواد (۳)، (۴) و (۵) این آیین ‌نامه را رعایت نمایند.

ماده ۳‌ 

خودرو‌های و‌ارداتی از نظر آلایندگیهای محیط زیست، باید با استانداردهای مورد تصویب هیئت و‌زیران و شورای‌ عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد. مسئو‌لیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

ماده ۴‌ 

خودرو‌های و‌ارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و كیفیت باید با استانداردهای اجباری كشور انطباق داشته و مسئو‌لیت نظارت بر آن، به‌ عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می ‌باشد.

ماده ۵‌ 

خودرو‌های و‌ارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب كمیته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (و یا مرجع دیگری كه بر اساس قانون تعیین می ‌شود) انطباق داشته و مسئو‌لیت نظارت بر این امر به‌ عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌ باشد. تا تدو‌ین و اعلام معیارهای یاد شده، معیارهای رو‌ز پذیرفته شده در كشورهای اتحادیه ارو‌پایی ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۶‌ 

و‌رو‌د كامیون و اتوبوس و شاسی ‌های متحرك نو (كار نكرده) كه از سال ساخت آنها كمتر از دو سال سپری شده باشد، مجاز است.

ماده 7 

ثبت سفارش و ورود خودروی سواری (سواری، سواری استیشن و سواری كار) مستعمل و یا نو كه از زمان ساخت آن بیش از یك سال گذشته باشد، در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ممنوع است.

تبصره مواردی كه ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ این تصویب نامه انجام شده است، مستنثنا می باشند.

ماده ۸‌ 

و‌اردات خودرو‌های نو (كار نكرده) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت، صرفاً برای كاربری تاكسی و و‌انت عمومی (پلاك قرمز) بلامانع است.

ماده ۹‌ 

و‌رو‌د ماشین‌ آلات راهسازی و معدنی نو و یا كاركرده كه از سال ساخت آنها كمتر از پنجسال سپری شده باشد مجاز است. در مواردی كه به تشخیص و‌زارت صنایع و معادن مشابه آنها در داخل كشور ساخته ‌می ‌شود به‌ ازای هر سال‌ كه‌ از سال ساخت گذشته باشد دو و‌احد به میزان سود بازرگانی آنها اضافه می‌ شود.

ماده 10‌ 

سود بازرگانی خودرو‌های CNG سوز (گازسوز و دو‌گانه سوز) نود درصد (90 %) سود بازرگانی خودرو‌های بنزینی و دیزلی مشابه تعیین می‌ گردد.

ماده 11 

نشان تجاری (برند) مدل و مشخصات اصلی خودروهای قابل ورود در چارچوب این آیین ‌نامه كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می ‌شود، برای مدت یكسال قابل ثبت سفارش می ‌باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع یاد شده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبنی بر اتمام اعتبار تأییدیه قبلی، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع می ‌باشد.

تبصره خودروهای وارداتی مورد استفاده نمایندگی ‌های سیاسی، كنسولی و بین ‌المللی و اعضای دیپلماتیك (دارای گذرنامه سیاسی یا خدمت) مقیم كشور از مفاد این تصویب ‌نامه مستثنی می ‌باشند.

ماده 11 

مصرف‌ كنندگان نهایی خودروهای وارداتی بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف ‌كنندگان خودرو و آیین‌ نامه اجرایی آن مشمول دریافت خدمات زمان تعهد شده توسط شركتهای نمایندگی خودروهای خارجی می ‌باشند.

ماده 12 

كاركنان سفارتخانه‌ ها و ایرانیان مقیم خارج از كشور می ‌توانند با رعایت شرایط زیر خودروهای سواری تولید داخل صادراتی را كه در خارج از كشور خریداری شده است صرفاً برای یك بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (119) قانون امور گمركی به عنوان كالای برگشتی به كشور اعاده و ترخیص نمایند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از كشور
ب ـ سپری شدن حداقل دو سال و حداكثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسی، شماره موتور، مدل، تعداد سیلندر و سایر مشخصات با خودرو صادراتی.
د ـ پرداخت حقوق ورودی قطعات خارجی به كار رفته در تولید خودروی صادراتی توسط واردكننده.

ماده 13 واردات خودرو سواری، با توجه به ماده (4) قانون حمایت از حقوق مصرف ‌كنندگان – مصوب 1388 -، منوط به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش و همچنین زیرساخت‌ های لازم و كافی جهت ارایه خدمات پس از فروش و اخذ تأییدیه‌ های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌ باشد.

تبصره 1 واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارایه خدمات پس از فروش واردكننده با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان ‌پذیر است.

تبصره 1 ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از (000 /40) دلار (CFR) ممنوع است.

تبصره 2 ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی ‌سی ممنوع است.

ماده 14 

حقوق ورودی و اصلاحات مربوط به ردیف تعرفه‌ های خودروهای سواری به شرح جدول زیر تعیین می ‌شود: الف – انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی

ردیف شماره تعرفه شرح كالا مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (درصد)
1 8703229087033190 با حجم موتور تا 1500 سی ‌سی 55
2 87032319 – 87033219 با حجم موتور 1501 تا 2000 سی‌ سی 75
3 87032329 – 87033229 با حجم موتور 2001 تا 2500 سی ‌سی 95


ب – انواع خودروهای هیبریدی

ردیف شماره تعرفه شرح كالا مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی (درصد)
1 87034010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 (بنزین/هیبرید) 25
2 87034020 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ ای احتراقی 1501 تا كمتر از 2000 سی ‌سی (بنزین/هیبرید) 45
3 87034030 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ ای احتراقی 2001 تا كمتر از 2500 سی سی (بنزین/هیبرید) 65
4 87034090 سایر – بنزین/هیبرید بیشتر از 2500 سی ‌سی بدون پایه برق 100
5 87035010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 (دیزل/هیبرید) 25
6 87035020 با حجم موتور پیستونی درون سوز تراكمی احتراقی 1501 تا كمتر از 2000 سی ‌سی (دیزل/هیبرید) 45
7 87035030 با حجم موتور پیستونی درون سوز تراكمی احتراقی 2001 تا كمتر از 2500 سی ‌سی (دیزل/هیبرید) 65
8 87035090 سایر – دیزل/هیبرید بیشتر از 2500 سی ‌سی بدون پایه برق 100
9 87036010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500(بنزین/هیبرید) 15
10 87036020 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ‌ای احتراقی 1501 تا 2000 سی ‌سی (بنزین/هیبرید) 35
11 87036030 با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه‌ ای احتراقی 2001 تا 2500 سی‌ سی (بنزین/هیبرید) 55
12 87036090 سایر – بنزین/هیبرید بیشتر از 2500 سی‌ سی با پایه برق 95
13 87037010 با اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 تراكمی (دیزل/هیبرید) 15
14 87037020 با حجم موتور پیستونی درون نسوز تراكمی – احتراقی 1501 تا 2000 سی‌ سی (دیزل/هیبرید) 35
15 870370 با حجم موتور پیستونی درون نسوز تراكمی احتراقی 2001 تا 2500 سی ‌سی (دیزل/هیبرید) 55
16 87037090 سایر – دیزل/هیبرید بیشتر از 2500 سی‌ سی با پایه برقی 95

تبصره 1 در موارد استثنایی، ورود و حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی و دیزلی با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌ سی توسط هیئت وزیران تعیین خواهد شد و ورود خودروهای سواری هیبریدی با حجم موتور بالاتر از 2500 سی‌ سی با تصویب هیئت وزیران مشمول حقوق ورودی مندرج در جدول (ب) می ‌باشد.

تبصره 2 واردات خودرو توسط شركت‌ های معتبر خارجی تولیدكننده خودرو در صورت مشاركت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل كشور به صورت سرمایه ‌گذاری مستقیم طرف خارجی و یا سرمایه ‌گذاری مشترك با طرف ایرانی، معادل (20 %) ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه ‌گذاری فوق به تشخیص وزات صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن (80 %) حقوق ورودی مندرج در جداول یاد شده بعد از تحقق تولید، تعیین می ‌گردد. در هر صورت فارغ از شخصیت واردكننده، نمایندگی رسمی مكلف به ارایه دوره ضمانت (گارانتی) و خدمات پس از فروش می ‌باشد.

ماده 15 

متقاضیان ثبت سفارش علاوه بر رعایت ضوابط فنی واردات خودرو موظف به رعایت ارزش خودرو مصوب كارگروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمركی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین ‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371 – و اعلامی از سوی گمرك ایران می ‌باشند. ثبت سفارش خودروهایی كه قیمت آنها مغایر با نرخ ‌های اعلامی فوق باشد غیرمجاز است و معتبر نمی ‌باشد.

ماده 16 

واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیت‌ های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین ‌نامه است.

ماده 17 

واردات خودرو به مناطق آزاد تجاری – صنعتی با لحاظ معافیت ‌های مربوط منوط به رعایت مفاد این آیین ‌نامه است.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور – محمدرضا عارف