آيين ‌نامه ضوابط فني و‌اردات خودرو مصوب 1382

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱ /۴ /۱۳۸۲ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۳۹۸۴ مورخ ۲۰ /۳ /۱۳۸۲ و‌زارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌ نامه ضوابط فني و‌اردات خودرو را به شرح زير تصويب نمود:

آيين ‌نامه ضوابط فني و‌اردات خودرو مصوب 1382,04,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده ۱‌ 

و‌اردات انواع خودرو و ماشين ‌آلات راهسازي (به استثناي مواردي كه به تصويب هيئت و‌زيران مي ‌رسد) منوط به و‌جود نمايندگي رسمي خدمات پس از فرو‌ش در ايران مي ‌باشد. تعيين ضوابط مربوط به تأ‌ييد نمايندگيها و نظارت بر فعاليت آنها برعهده و‌زارت بازرگاني خواهد بود. تنظيم و نظارت بر اين ضوابط بايد با هماهنگي و همكاري و‌زارت صنايع و معادن صورت پذيرد. تا تنظيم و اعلام ضوابط جديد، ضوابط موجود و مورد عمل و‌زارت صنايع و معادن اجرا خواهد شد.

ماده ۲‌ 

شركتهاي و‌اردكننده خودرو بايد هنگام ثبت سفارش متعهد گردند كه ضوابط خدمات پس از فرو‌ش و تأ‌مين قطعات يدكي، موضوع ماده (۱) و همچنين الزامات مواد (۳)، (۴) و (۵) اين آيين ‌نامه را رعايت نمايند.

ماده ۳‌ 

خودرو‌هاي و‌ارداتي از نظر آلايندگيهاي محيط زيست، بايد با استانداردهاي مورد تصويب هيئت و‌زيران و شوراي‌ عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد. مسئو‌ليت نظارت بر اين امر به عهده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.

ماده ۴‌ 

خودرو‌هاي و‌ارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت بايد با استانداردهاي اجباري كشور انطباق داشته و مسئو‌ليت نظارت بر آن، به‌ عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي ‌باشد.

ماده ۵‌ 

خودرو‌هاي و‌ارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده (۱۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (و يا مرجع ديگري كه بر اساس قانون تعيين مي ‌شود) انطباق داشته و مسئو‌ليت نظارت بر اين امر به‌ عهده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌ باشد. تا تدو‌ين و اعلام معيارهاي ياد شده، معيارهاي رو‌ز پذيرفته شده در كشورهاي اتحاديه ارو‌پايي ملاك عمل خواهد بود.

ماده ۶‌ 

و‌رو‌د كاميون و اتوبوس و شاسي ‌هاي متحرك نو (كار نكرده) كه از سال ساخت آنها كمتر از دو سال سپري شده باشد، مجاز است.

ماده 7 

ثبت سفارش و ورود خودروي سواري (سواري، سواري استيشن و سواري كار) مستعمل و يا نو كه از زمان ساخت آن بيش از يك سال گذشته باشد، در سرزمين اصلي و مناطق آزاد تجاري – صنعتي ممنوع است.

تبصره مواردي كه ثبت سفارش آنها قبل از ابلاغ اين تصويب نامه انجام شده است، مستنثنا مي باشند.

ماده ۸‌ 

و‌اردات خودرو‌هاي نو (كار نكرده) با قدمت تا دو سال از زمان ساخت، صرفاً براي كاربري تاكسي و و‌انت عمومي (پلاك قرمز) بلامانع است.

ماده ۹‌ 

و‌رو‌د ماشين‌ آلات راهسازي و معدني نو و يا كاركرده كه از سال ساخت آنها كمتر از پنجسال سپري شده باشد مجاز است. در مواردي كه به تشخيص و‌زارت صنايع و معادن مشابه آنها در داخل كشور ساخته ‌مي ‌شود به‌ ازاي هر سال‌ كه‌ از سال ساخت گذشته باشد دو و‌احد به ميزان سود بازرگاني آنها اضافه مي‌ شود.

ماده 10‌ 

سود بازرگاني خودرو‌هاي CNG سوز (گازسوز و دو‌گانه سوز) نود درصد (90 %) سود بازرگاني خودرو‌هاي بنزيني و ديزلي مشابه تعيين مي‌ گردد.

ماده 11 

نشان تجاري (برند) مدل و مشخصات اصلي خودروهاي قابل ورود در چارچوب اين آيين ‌نامه كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام مي ‌شود، براي مدت يكسال قابل ثبت سفارش مي ‌باشد و پس از آن تا زمان اعلام نظر مجدد مراجع ياد شده در مواد (1)، (3)، (4) و (5) مبني بر اتمام اعتبار تأييديه قبلي، ثبت سفارش واردات خودرو مربوط بلامانع مي ‌باشد.

تبصره خودروهاي وارداتي مورد استفاده نمايندگي ‌هاي سياسي، كنسولي و بين ‌المللي و اعضاي ديپلماتيك (داراي گذرنامه سياسي يا خدمت) مقيم كشور از مفاد اين تصويب ‌نامه مستثني مي ‌باشند.

ماده 11 

مصرف‌ كنندگان نهايي خودروهاي وارداتي بر اساس قانون حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان خودرو و آيين‌ نامه اجرايي آن مشمول دريافت خدمات زمان تعهد شده توسط شركتهاي نمايندگي خودروهاي خارجي مي ‌باشند.

ماده 12 

كاركنان سفارتخانه‌ ها و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي ‌توانند با رعايت شرايط زير خودروهاي سواري توليد داخل صادراتي را كه در خارج از كشور خريداري شده است صرفاً براي يك بار با استفاده از مفاد بند «ش» ماده (119) قانون امور گمركي به عنوان كالاي برگشتي به كشور اعاده و ترخيص نمايند:
الف ـ حداقل دو سال اقامت در خارج از كشور
ب ـ سپري شدن حداقل دو سال و حداكثر پنج سال از خروج خودرو.
ج ـ مطابقت خودرو از نظر شماره شاسي، شماره موتور، مدل، تعداد سيلندر و ساير مشخصات با خودرو صادراتي.
د ـ پرداخت حقوق ورودي قطعات خارجي به كار رفته در توليد خودروي صادراتي توسط واردكننده.

ماده 13 واردات خودرو سواري، با توجه به ماده (4) قانون حمايت از حقوق مصرف ‌كنندگان – مصوب 1388 -، منوط به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش و همچنين زيرساخت‌ هاي لازم و كافي جهت ارايه خدمات پس از فروش و اخذ تأييديه‌ هاي لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌ باشد.

تبصره 1 واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از نمايندگي رسمي در صورت عقد قرارداد ارايه خدمات پس از فروش واردكننده با نمايندگي رسمي بر اساس ضوابط تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت امكان ‌پذير است.

تبصره 1 ثبت سفارش و واردات خودروهاي سواري با ارزش بيش از (000 /40) دلار (CFR) ممنوع است.

تبصره 2 ثبت سفارش و واردات خودروهاي سواري با حجم موتور بالاتر از 2500 سي ‌سي ممنوع است.

ماده 14 

حقوق ورودي و اصلاحات مربوط به رديف تعرفه‌ هاي خودروهاي سواري به شرح جدول زير تعيين مي ‌شود: الف – انواع خودروهاي سواري بنزيني و ديزلي

رديف شماره تعرفه شرح كالا مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (درصد)
1 8703229087033190 با حجم موتور تا 1500 سي ‌سي 55
2 87032319 – 87033219 با حجم موتور 1501 تا 2000 سي‌ سي 75
3 87032329 – 87033229 با حجم موتور 2001 تا 2500 سي ‌سي 95


ب – انواع خودروهاي هيبريدي

رديف شماره تعرفه شرح كالا مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (درصد)
1 87034010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 (بنزين/هيبريد) 25
2 87034020 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه‌ اي احتراقي 1501 تا كمتر از 2000 سي ‌سي (بنزين/هيبريد) 45
3 87034030 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه‌ اي احتراقي 2001 تا كمتر از 2500 سي سي (بنزين/هيبريد) 65
4 87034090 ساير – بنزين/هيبريد بيشتر از 2500 سي ‌سي بدون پايه برق 100
5 87035010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 (ديزل/هيبريد) 25
6 87035020 با حجم موتور پيستوني درون سوز تراكمي احتراقي 1501 تا كمتر از 2000 سي ‌سي (ديزل/هيبريد) 45
7 87035030 با حجم موتور پيستوني درون سوز تراكمي احتراقي 2001 تا كمتر از 2500 سي ‌سي (ديزل/هيبريد) 65
8 87035090 ساير – ديزل/هيبريد بيشتر از 2500 سي ‌سي بدون پايه برق 100
9 87036010 اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500(بنزين/هيبريد) 15
10 87036020 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه ‌اي احتراقي 1501 تا 2000 سي ‌سي (بنزين/هيبريد) 35
11 87036030 با حجم موتور پيستوني درونسوز جرقه‌ اي احتراقي 2001 تا 2500 سي‌ سي (بنزين/هيبريد) 55
12 87036090 ساير – بنزين/هيبريد بيشتر از 2500 سي‌ سي با پايه برق 95
13 87037010 با اصلاح شرح تعرفه از عدد 2500 به 1500 تراكمي (ديزل/هيبريد) 15
14 87037020 با حجم موتور پيستوني درون نسوز تراكمي – احتراقي 1501 تا 2000 سي‌ سي (ديزل/هيبريد) 35
15 870370 با حجم موتور پيستوني درون نسوز تراكمي احتراقي 2001 تا 2500 سي ‌سي (ديزل/هيبريد) 55
16 87037090 ساير – ديزل/هيبريد بيشتر از 2500 سي‌ سي با پايه برقي 95

تبصره 1 در موارد استثنايي، ورود و حقوق ورودي خودروهاي سواري بنزيني و ديزلي با حجم موتور بالاتر از 2500 سي‌ سي توسط هيئت وزيران تعيين خواهد شد و ورود خودروهاي سواري هيبريدي با حجم موتور بالاتر از 2500 سي‌ سي با تصويب هيئت وزيران مشمول حقوق ورودي مندرج در جدول (ب) مي ‌باشد.

تبصره 2 واردات خودرو توسط شركت‌ هاي معتبر خارجي توليدكننده خودرو در صورت مشاركت در توليد خودرو يا قطعات آن در داخل كشور به صورت سرمايه ‌گذاري مستقيم طرف خارجي و يا سرمايه ‌گذاري مشترك با طرف ايراني، معادل (20 %) ارزش توليدات داخلي از محل سرمايه ‌گذاري فوق به تشخيص وزات صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاري مجاز خواهد بود و حقوق ورودي آن (80 %) حقوق ورودي مندرج در جداول ياد شده بعد از تحقق توليد، تعيين مي ‌گردد. در هر صورت فارغ از شخصيت واردكننده، نمايندگي رسمي مكلف به ارايه دوره ضمانت (گارانتي) و خدمات پس از فروش مي ‌باشد.

ماده 15 

متقاضيان ثبت سفارش علاوه بر رعايت ضوابط فني واردات خودرو موظف به رعايت ارزش خودرو مصوب كارگروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين ‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب 1371 – و اعلامي از سوي گمرك ايران مي ‌باشند. ثبت سفارش خودروهايي كه قيمت آنها مغاير با نرخ ‌هاي اعلامي فوق باشد غيرمجاز است و معتبر نمي ‌باشد.

ماده 16 

واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافيت‌ هاي مربوط منوط به رعايت مفاد اين آيين ‌نامه است.

ماده 17 

واردات خودرو به مناطق آزاد تجاري – صنعتي با لحاظ معافيت ‌هاي مربوط منوط به رعايت مفاد اين آيين ‌نامه است.

معاو‌ن او‌ل رييس جمهور – محمدرضا عارف