آیین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس مصوب 1392

آیین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده ۲۳ قانون نظام صنفی كشور) مصوب 1392/12/28

شرح وظایف بازرس

ماده۱

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش ازعملكرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:

الف– نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه كسب در اتحادیه.

ب– نحوه اجرای ماده(۲۷) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه كسب.

ج– نحوه اجرای ماده(۲۸) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه كسب.

د– امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف و كمك های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد.

هـ– تشكیل كمیسیون ها، برگزاری دوره ‏های آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامه ‏های هیات عالی نظارت و كمیسیون نظارت.

و بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه.

ز بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

الزامات بازرس

ماده ۲

الزامات بازرس درهنگام ایفای وظایف خود:

الف- بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.

ب- بازرس نمی‏تواند در معاملاتی كه با اتحادیه با به حساب اتحادیه انجام می‏گیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ج– بازرس مكلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هیات مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مكتوب به هیات مدیره اعلام نماید و چنانچه هیات مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را كتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به كمیسیون نظارت گزارش نماید.

د- بازرس مجاز به شركت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای می باشد.

هـ– بازرس مكلف است هر سه ‏ماه یك‏بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیات مدیره (موضوع ماده ۱  این آئین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید.

تکالیف اتحادیه

ماده ۳

هیات مدیره اتحادیه مكلف است، اسناد، مدارك و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۴

هیات مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و درصورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را كتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشكل اقدام شود.

ماده ۵

هیات مدیره اتحادیه مكلف است، درصورت نیاز بازرس به استفاده از نقطه نظرات كارشناس تخصصی، با هماهنگی اتاق اصناف نسبت به تامین كارشناس اقدام نماید.

تکالیف اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت

 ماده ۶

اتاق اصناف مكلف است، در صورت دریافت گزارش بازرس مبنی بر وقوع تخلف یا جرم توسط اعضاء هیات مدیره اتحادیه مراتب را بررسی و گزارش آن را بصورت مكتوب و مستند حداكثر ظرف مدت یك هفته به كمیسیون نظارت منعكس نماید.

ماده ۷

در صورت استعفاء، فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، اتاق اصناف مكلف است با هماهنگی كمیسیون نظارت نسبت به جایگزینی بازرس علی‏البدل، اقدام نماید.

ماده ۸

 اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملكرد بازرس می باشد و درصورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می ­بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به كمیسیون نظارت اعلام نماید.

تبصره– كمیسیون نظارت موظف است درصورتی كه رسیدگی به تخلف در صلاحیت كمیسیون باشد مطابق دستورالعمل بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت مراتب را به مراجع ذی­صلاح اعلام نماید.

ماده ۹

این آئین نامه در اجرای ماده (۲۳) قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر (۹) ماده و یك تبصره تهیه و در جلسه مورخ  ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ هیات عالی نظارت تایید و در تاریخ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت.