آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی مصوب 1394

آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) مصوب 1394/07/22

تعاریف

ماده ۱

تعاریف:

قانون: قانون نظام صنفی.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان برای اتحادیه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان برای اتحادیه استانی و اتاق اصناف ایران برای اتحادیه کشوری.

سامانه اصناف: سامانه الکترونیکی اصناف (به نشانی: iranianasnaf.ir)

تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت

ماده ۲

واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوطه پس از طی ترتیبات ذکر شده به طور موقت تعطیل می گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف، جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعریزات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید.

۱- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است:

مرتبه اول – اخطار ده روزه برای خودداری از ارایه کالا و خدمات غیر مجاز.

مرتبه دوم – تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفی متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.

تبصره ۱- اجرای مقررات فوق نافی اعمال جریمه موضوع ماده (۶۸) قانون نمی باشد.

تبصره ۲- در صورت اشتغال واحد صنفی در رسته صنفی تحت پوشش اتحادیه دیگر، آن اتحادیه موظف است بر اساس مصوبه کمسیون نظارت مطابق بند (ک) ماده (۳۷) قانون، اقدام و رونوشت اخطاریه صادره را برای اطلاع اتحادیه ای که واحد صنفی عضو آن می باشد ارسال نماید.

۲- تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می شود، در هر مرتبه الزام به ارایه کالا و خدمات و جریمه نقدی برابر تبصره (۴) ماده (۲۸) قانون.

تبصره ۱ – تشخیص موجه بودن دلیل تعطیلی بر عهده اتاق اصناف ذیربط می باشد.

تبصره ۲ – واحدهای صنفی مشمول این ماده که بنا به احتیاج شخصی یا ضروری، قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از پانزده روز در سال داشته باشند، باید مراتب را کتباً به اتحادیه مربوطه برای کسب موافقت اعلام نمایند. واحدهای صنفی موضوع ماده (۹۱) قانون در مورد تعطیل محل کسب، ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع ذیربط می باشند.

۳- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس مقررات آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون:

مرتبه اول – اخطار ده روزه برای پرداخت حق عضویت.

مرتبه دوم- تعطیل واحد صنفی برای مدت یک هفته.

مرتبه سوم – تعطیل واحد صنفی برای مدت شش ماه.

تبصره- در صورت پرداخت حق عضویت و مشروط به گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ، محل کسب با اعلام اتحادیه توسط نیروی انتظامی فک پلمب می گردد.

۴- عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیأت عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون).

مرتبه اول- اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر.

مرتبه دوم – تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته.

مرتبه سوم- تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه.

تبصره – عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تأیید هیأت عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد.

ماده ۳

تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید. نیروی انتظامی موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفی را پلمب نماید.

تبصره- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده را بشکنند و محل را به نحوی از انحاء برای کسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۴

اخطاریه های موضوع این آیین نامه در دو نسخه تهیه، یک نسخه به متصدی واحد صنفی ابلاغ و نسخه دوم با قید تاریخ به امضای متصدی واحد صنفی و ابلاغ کننده رسیده و در پرونده صنفی بایگانی می شود. در صورت عدم حضور متصدی واحد صنفی و یا امتناع از دریافت و امضای اخطاریه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب را ذکر تاریخ در نسخه دوم قید و در پرونده صنفی وی درج میگردد.

اتحادیه موظف است هنگام صدور اخطاریه و نیز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نیروی انتظامی نسبت به ثبت اطلاعات آنها در سامانه اصناف اقدام نماید.

رسیدگی به شکایات

ماده ۵

هر فرد که واحد صنفی وی برابر مقررات این آیین نامه تعطیل می شود می تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرا است. رسیدگی به شکایت اعضای اتحادیه های کشوری نیز حداکثر ظرف پانزده روز بر عهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت می باشد. افراد صنفی می توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نمایند.

تبصره- جبران خسارات وارده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیرموجه بر عهده دستور دهنده است و تشخیص غیر موجه بودن تعطیلی بر عهده کمیسیون نظات می باشد.

سایر مقررات

ماده ۶

اتحادیه موظف است در صورت عدم فعالیت واحدهای صنفی بیش از شش ماه بدون اطلاع قبلی و پس از اخطاریه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشایی، پروانه کسب واحد صنفی را باطل نماید.

تبصره – اتحادیه موظف است در صورتی که واحد صنفی مبادرت به عرضه کالای اساسی و یا سهمیه بندی شده می نماید رونوشت اخطاریه صادره و موضوع تعطیل واحد صنفی را به مرجع ذیربط نیز ارسال نماید.

ماده ۷

این آیین نامه مشتمل بر (۷) ماده و (۹) تبصره در اجرای ماده (۲۸) قانون نظام صنفی توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۲/۷/۹۴ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.