اساسنامه شركت مادر تخصصی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 /4 /1384 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌ های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور، موضوع نامه شماره 609230 /60 مورخ 26 /4 /1384 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت مادرتخصصی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شركت مادر تخصصی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران مصوب 1384,04,26با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول ـ كلیات

ماده 1 

شركت مادر تخصصی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران كه در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می‌ شود وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مركز اصلی آن در تهران می ‌باشد.

تبصره ـ تأسیس شعبه، نمایندگی و یا انحلال با پیشنهاد هیئت ‌مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امكان ‌پذیر می ‌باشد.

ماده 2 

سازمان شركت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده 3 

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می ‌شود و تابع قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶2 ـ و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷9 ـ می ‌باشد.

فصل دوم ـ موضوع ـ هدف، وظایف، اختیارات و سرمایه سازمان:

ماده 4 

موضوع فعالیت سازمان عبارت است از:

ـ تهیه و تدوین خط مشی ‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع كوچك در چارچوب سیاستهای كلی وزارت صنایع و معادن.

ـ ایجاد زمینه ‌های لازم برای راه ‌اندازی، هدایت و توسعه سرمایه ‌گذاریهای بخش غیردولتی در صنایع كوچك به ویژه در مناطق كمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادن از طریق شركتهای زیرمجموعه.

ـ ساماندهی و پشتیبانی از توسعه كارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود روشهای تولید، كاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌ وری و كیفیت و رعایت ضوابط زیست محیطی در صنایع كوچك به منظور رقابت پذیر كردن آنها.

ـ اجرای طرحها و برنامه ‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع كوچك كشور در قالب اعتبارات تخصصی. (مندرج در قوانین بودجه سنواتی).

۵ ـ ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع كوچك، متوسط و بزرگ، توسعه شبكه‌ ها، خوشه‌ های صنعتی و توسعه مراكز اطلاع‌ رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها از طریق شركتهای زیرمجموعه.

۶ ـ حمایت و پشتیبانی از تحقیقات كاربردی، توسعه‌ ای و ارتقاء سطح فناوری در واحدهای كوچك صنعتی.

ـ حمایت و پشتیبانی از انجام آموزشهای تخصصی و برنامه ‌های مربوط به ارتقاء مهارت كاركنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع كوچك.

۸ ـ ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای كوچك صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن ساز و كار لازم برای پشتیبانی از فعالیتهای مخاطره ‌پذیر در صنایع كوچك از طریق شركتهای زیرمجموعه.

ـ حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همكاریهای فنی، اقتصادی و فناوری بین صنایع كوچك كشور با سایر كشورها.

10 ـ مطالعه، بررسی و برنامه ‌ریزی همه جانبه جهت احداث شهركهای صنعتی اعم از عمومی، تخصصی (از جمله صنایع تبدیلی، كشاورزی و غیره)، فناوری، مجموعه كارگاهی و زادپروری (انكوباتوری).

11 ـ سازماندهی احداث شهركهای صنعتی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شركتهای زیرمجموعه.

12 ـ تأسیس شركتهای شهركهای صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح كشور.

13 ـ انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شركتهای زیرمجموعه در كلیه زمینه ‌ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاع ‌رسانی، بازرگانی و مشاوره ‌ای) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهركهای صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.

14 ـ ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهركهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمایه‌ گذاری های انجام شده.

15 ـ مشاركت در هر نوع فعالیت كه موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶2 ـ و اصلاحیه بعدی آن گردد.

16 ـ انجام كلیه اموری كه ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امكانات شهركهای صنعتی را در یك روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

17 ـ انجام سایر اموری كه موجب رفع موانع و مشكلات فرا راه توسعه و گسترش صنایع كوچك در سطح كشور می‌ شود در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط.

ماده ۵ 

سرمـایـه سـازمـان مبلـغ سـه میلیـارد و پـانصــد و شصت و سه ‌میلیـون (۰۰0 /563 /3) ریال می‌ باشد كه به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یكصد هزار ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می ‌باشد.

فصل سوم ـ اركان سازمان

ماده ۶ 

سازمان دارای اركان زیر است:‌
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت ‌مدیره
ج ـ بازرس (حسابرس)

ماده 7 

مجمع عمومی سازمان مركب از وزرای صنایع و معادن، جهاد كشاورزی، مسكن و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور می ‌باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن است.

تبصره ـ مجمع عمومی با حضور اكثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل چهار نفر لازم ‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۸ 

مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، یك بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یك بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری كه در دستور جلسه قرار دارد تشكیل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رییس مجمع عمومی و یا هریك از اعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیئت‌ مدیره و یا رییس هیئت‌ مدیره و یا بازرس (حسابرس) تشكیل خواهد شد.

تبصره ـ هیئت‌ مدیره و بازرس (حسابرس) بدون حق رأی با دعوت رییس مجمع عمومی در جلسات مجمع عمومی سازمان شركت خواهند نمود.

ماده 9 

دستورجلسه و تاریخ تشكیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشكیل آن كتباً برای اعضای مجمع عمومی ارسال می ‌شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رییس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌ یابد.

ماده ۱0 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاستهای سالانه سازمان و شركتهای زیرمجموعه.

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌ مدیره جهت ایجاد شهركهای صنعتی جدید و ارایه پیشنهاد لازم به هیئت وزیران جهت تصویب.

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملكرد فعالیتهای سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس).

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین ‌نامه ‌های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه، اصلاحیه بودجه سازمان و نحوه تقسیم سود با رعایت ماده (۱۴۰) قانون اصلاح قانون تجارت.

ـ انتخاب بازرس (حسابرس) طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 ـ و تعیین حق الزحمه وی.

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیئت‌ مدیره در رابطه با افزایش یا كاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸ ـ تعیین اعضای هیئت ‌مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملكرد آنها در حدودی كه شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت ثبت آگهی ‌های سازمان.

10 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی كه با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است.

11 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اساسنامه نمونه شركتهای شهركهای صنعتی زیرمجموعه و اصلاح اساسنامه آنها و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب.

12 ـ بررسی و تصویب آیین‌ نامه‌ های موضوع قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶2 ـ و اصلاحات بعدی آن.

13 ـ اعطای وكالت نامه لازم برای واگذاری شركتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی ‌سازی.

ماده 11 

اعضای هیئت ‌مدیره سازمان متشكل از پنج نفر می ‌باشند كه توسط مجمع عمومی انتخاب می ‌شوند. از بین اعضای هیئت‌ مدیره یك نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی به عنوان رییس هیئت ‌مدیره و مدیرعامل انتخاب می ‌شود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را داشته و از مزایای آن استفاده خواهد كرد.
اعضای هیئت ‌مدیره سازمان از افرادی كه دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می‌ شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
جلسات هیئت ‌مدیره با حضور اكثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با اكثریت آرای اعضای هیئت ‌مدیره معتبر خواهد بود. جلسات هیئت ‌مدیره می ‌باید حداقل هر پانزده روز یك بار تشكیل گردد. اداره جلسات با مدیرعامل و رییس هیئت‌ مدیره خواهد بود.

تبصره 1 ـ مدیرعامل و اعضای هیئت ‌مدیره سازمان علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری ـ مصوب 1337ـ حق ندارند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شركت سهیم شوند.

تبصره 2 ـ پذیرش هر سمت دیگر به طور موظف و یا غیرموظف در شركتهای مادر تخصصی و شركتهای زیرمجموعه آنها از سوی اعضاء هیئت ‌مدیره شركت مادر تخصصی و هیئت ‌مدیره شركتهای زیر مجموعه ممنوع می ‌باشد.

ماده 12 

هیئت‌ مدیره جز درباره موضوعاتی كه به موجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان می ‌باشد، موارد زیر بدون اینكه اختیارات مزبور را محدود كند از جمله اختیارات هیئت ‌مدیره است:‌

ـ پیگیری جهت حصول برنامه‌ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف و وظایف سازمان.

ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی سازمان.

ـ تهیه سیاستها و خط مشی‌ های سالانه سازمان و شركتهای زیرمجموعه جهت ارایه به مجمع عمومی.

ـ بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت ‌مدیره و صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالی تلفیقی برای تسلیم به بازرس (حسابرس) سازمان.

ـ بررسی بودجه سالانه سازمان، پیشنهادی رییس هیئت ‌مدیره و مدیرعامل جهت ارایه به مجمع عمومی.

۶ ـ تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شركتهای زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین و مقررات ذی‌ ربط جهت ارایه به مجمع عمومی.

۷ ـ تهیه و تنظیم برنامه‌ های كوتاه مدت و میان مدت و آیین ‌نامه ‌های مالی و معاملاتی و استخدامی مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.

ـ تعیین حقوق و مزایای مدیران شركتهای زیرمجموعه بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

ـ بررسی و ارایه پیشنهادات در مورد ایجاد شهرك صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تصمیم‌ گیری به مجمع عمومی.

10 ـ بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی رییس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امكانات شهركهای صنعتی.

11 ـ تهیه طرح شهركهای صنعتی بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی برای احداث شهركهای صنعتی و بررسی و تصویب طرحها براساس همان ضوابـط (با توجـه به بند 7 ماده واحده قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ ).

12 ـ بررسی و پیشنهاد تأسیس شركتهای شهركهای صنعتی زیرمجموعه در نقاط مختلف كشور به مجمع عمومی.

13 ـ بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی برای خودكفایی شهركهای صنعتی.

14 ـ ارایه پیشنهاد هر نوع مشاركت و سرمایه ‌گذاری در شركتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.

15 ـ نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شركتهای زیرمجموعه و واحدهایی كه تمام یا قسمتی از سهام آنها به سازمان تعلق دارد.

16 ـ طراحی و ارایه برنامه ‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء كادر مدیریت در شركتهای زیرمجموعه.

17 اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانكی و مؤسسات مالی مجاز، ارائه تضمین های مورد نیاز، تعهد، ظهرنویسی، قبول و پرداخت اوراق تجاری و به امانت گذاردن و وثیقه هر نوع اسناد و مدارك در رابطه با تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط.

ماده ۱3 

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام كلیه امور سازمان در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین ‌نامه ‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت‌ مدیره می ‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت ‌مدیره و انجام كلیه امور اداری و اجرایی سازمان در حدود بودجه مصوب.

ـ تهیه سیستمهای پیشرفته مدیریتی جهت سازمان و شركتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت‌ مدیره.

ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و شركتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت ‌مدیره.

ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملكرد سالانه سازمان.

ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تأسیس شركت شهركهای صنعتی ایران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحات بعدی آن.

۶ ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری.

۷ ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره كلیه امور اداری،‌ آموزشی، استخدامی و اخراج كاركنان طبق آیین نامه‌ های داخلی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸ ـ تهیه تشكیلات و آیین ‌نامه‌ های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد به هیئت ‌مدیره.

ـ طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شركتهای دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از كلیه دعاوی كه علیه سازمان اقدام شده ‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.

10 ـ انجام سایر اموری كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای پیشبرد هدفهای سازمان ضروری است.

تبصره 1 ـ مدیرعامل می ‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ كتبی به هریك از اعضای هیئت‌ مدیره یا سایر مدیران ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

ماده 14 

مجمع عمومی عادی سالانه، بازرس (حسابرس) سازمان را برای مدت یك سال انتخاب می‌ كند.

ماده 15 

بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورتهای مالی كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌ كنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی كه مدیران دراختیار مجمع عمومی گذاشته ‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی كه بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 16 

چنانچه بازرس (حسابرس) در ضمن بازرسی اشكالاتی را ملاحظه نماید مكلف است مراتب را كتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد می ‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده 17 

بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری سازمان مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد كه اخلالی در كار جاری سازمان ایجاد ننماید.

ماده 18 

به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از كارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه ‌‌های اقتصادی و سنجش اعمال مدیریت براساس معیارهایی كه از پیش تعیین شده و انعكاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شركتهای زیرمجموعه بر اساس برنامه ‌ها و اهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستمهای كنترلی، كمیته حسابرسی عملكرد زیر نظر هیئت ‌مدیره سازمان تشكیل می‌ شود.

ماده 19 

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می ‌باشد. صورتهای مالی سازمان همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت ‌مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) سازمان داده شود و حسابرسان مكلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده 20 

سازمان مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین ‌نامه‌ های مربوط را تهیه و برای تصویب به مراجع ذی ‌ربط تسلیم نماید و تا موقعی كه آیین ‌نامه ‌های مذكور به تصویب برسد مقررات فعلی سازمان اجرا خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 12973 /30 /84 مورخ ۲۷ /۵ /۱۳۸۴ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف