اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی مصوب 1380

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/ 3/ 1380 بنا به پیشنهاد شماره 12375/100 مورخ 27/ 11/ 1377 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده ( 31 ) قانون معادن مصوب 1377 ، اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را به شرح زیر تصویب نمود :

 

اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی مصوب 16/ 03/ 1380

 

فصل اول – كلیات

 

ماده 1

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی – كه در این اساسنامه « صندوق » نامیده می شود – به موجب این اساسنامه و در موارد سكوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود .

 

ماده 2

صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شركت دولتی ، زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می كند .

 

ماده 3

مركز اصلی صندوق تهران است و هیأت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی ها در سایر نقاط كشور اقدام كند .

 

ماده 4

هدف صندوق تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تأمین تمام یا قسمتی از خسارت های احتمالی ناشی از عدم كشف كانه و سرمایه گذاری ها موجود در بخش یاد شده است .

 

ماده 5

موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت كاهش خطر سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها .

1 – تأمین نیازهای بیمه ای اكتشاف گران و معدن كاران جهت كاهش خط سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها .

2ـ پوشش دادن و جبران كردن تمام یا بخشی از خسارت های غیرارادی مترتب بر فعالیت های معدنی در تمام مراحل اكتشاف ، استخراج ، كانه آرایی و فرآوری ، همچنین دارایی های ثابت ، جاری و انسانی مورد استفاده در قبال خطرات ناشی از فعالیتهای معدنی .

3ـ تضمین تمام یا قسمتی از وام های دریافتی جهت عملیات اكتشاف .

4ـ انجام سرمایه گذاری منابع مالی صندوق با رعایت آیین نامه سرمایه گذاری مصوب مجمع عمومی .

5ـ انجام سایر فعالیت های مرتبط كه برای انجام و توسعه موضوع فعالیت صندوق ضروری باشد از جمله هرگونه عملیات اتكایی جهت واگذاری بخشی از ریسك و خطر به شركتهای بیمه داخلی و خارجی .

 

ماده 6

صندوق برای مدت نامحدود تشكیل می شود .

 

ماده 7

سرمایه صندوق یكصد میلیارد ( 000/000/000/00/ 1 ) ریال است كه به یكصد هزار سهم یك میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد .

 

تبصره – سود ویژه سالانه صندوق پس از كسر اندوخته قانونی ، مالیات ، سود سهام و سایر كسور قانونی ، با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور می شود .

 

ماده 8

صندوق دارای اركان زیر است :

1ـ مجمع عمومی .

2ـ هیأت مدیره .

3ـ بازرس ( حسابرس ) یا بازرسان ( حسابرسان ) .

 

فصل دوم – مجمع عمومی

 

ماده 9

اعضای مجمع عمومی عبارتند از :

1ـ وزیر صنایع و معادن ( رییس مجمع ) .

2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی .

3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور .

4ـ وزیر بازرگانی .

5ـ وزیر كار و امور اجتماعی .

 

ماده 10

مجمع عمومی صندوق به طور عادی هر سال حداقل دو بار بنا به دعوت رییس مجمع عمومی در دفتر اصلی صندوق یا با موافقت و دعوت رییس مجمع عمومی در محل پیشنهادی هیأت مدیره ، یك بار در نیمه اول سال برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل صندوق و یك بار در نیمه دوم سال برای تعیین خط مشی و بررسی و تصویب بودجه سال بعد تشكیل می شود .

 

تبصره 1 – مجمع عمومی با دعوت رییس مجمع عمومی به طور فوق العاده تشكیل می شود .

 

تبصره 2 – دعوتنامه رسمی مجمع عمومی شامل محل تشكیل ، روز ، ساعت و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشكیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود . موضوعاتی كه به ترتیب یاد شده در دستور كار مجمع عمومی قرار داده نشده اند قابل طرح نیستند ، مگر اینكه كلیه اعضای مجمع در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند .

 

تبصره 3 – تصمیمات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضاء و با اكثریت آرا معتبر است .

 

تبصره 4 – مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق در صورتجلسه ای كه به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می رسد ، درج می شود .

 

ماده 11

مجمع عمومی فوق العاده به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیأت وزیران تشكیل می شود :

1ـ اصلاح و تغییر اساسنامه

2ـ انحلال صندوق حسب پیشنهاد هیأت مدیره و بازرس ( حسابرس ) .

3ـ افزایش یا كاهش حسب پیشنهاد هیأت مدیره با توجه به گزارش بازرس ( حسابرس ) .

 

ماده 12

اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از :

1ـ تعیین خط مشی كلی و عمومی صندوق و سیاستگذاری در سطح كلان .

2ـ استماع و بررسی گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و بازرس ( حسابرس ) و اخذ تصمیمات مقتضی .

3ـ بررسی و تصویب بودجه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورت های مالی و اندوخته های صندوق .

4ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مربوط به چگونگی ارایه پوشش های بیمه ای ، ارزیابی و نحوه پرداخت خسارت های وارد شده بر اكتشاف گران و معدنكاران .

5ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مربوط به تعیین و به كارگیری ذخیره های قانونی و فنی .

6ـ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی .

7ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای موظف هیأت مدیره و مدیر عامل و رییس هیأت مدیره .

8ـ تصویب مبلغ كسری درآمد سالانه صندوق برای پرداخت خسارتها و تعهدات آن سال در بودجه سالانه كل كشور پس از وضع اندوخته سال های قبل و ارایه پیشنهاد آن از طریق رییس مجمع عمومی به هیأت وزیران .

9ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشكوك الوصول .

10 – اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال بخشی از اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه .

11 – انتخاب بازرس ( حسابرس ) یا بازرسان ( حسابرسان ) و تعیین حق الزحمه آنان با رعایت ماده ( 20 ) این اساسنامه .

12 – تعیین روزنامه كثیر الانتشار برای درج كلیه آگهی ها .

13 – تعیین یا عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی .

14 – بررسی و تصویب ساختار تشكیلاتی .

15 – بررسی و تصویب ضوابط مربوط به محاسبه خسارت ها و آیین نامه مربوط .

16 – تصویب صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

 

فصل سوم – هیأت مدیره ، مدیر عامل و رییس هیأت مدیره

 

ماده 13

هیأت مدیره صندوق مركب از پنج نفر است كه از میان افراد با صلاحیت و آشنا به امور بیمه ، معدن ، اكتشاف و فرآوری ، مالی و بازرگانی با حداقل ده سال سابقه به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین و با حكم رییس مجمع منصوب می شوند ؛ انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است .

 

تبصره 1 – مدیر عامل و رییس هیأت مدیره صندوق توسط وزیر صنایع و معادن از بین هیأت مدیره تعیین و پس از تایید مجمع عمومی با حكم وی منصوب می شود .

 

تبصره 2 – هیأت مدیره در اولین جلسه خود كه حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ انتخاب تشكیل می شود ، از بین اعضاء یك نفر را به عنوان نایب رییس انتخاب می كند .

 

تبصره 3 – حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت موظف در صندوق انجام وظیفه می كنند .

 

ماده 14

در صورت خاتمه دوران مسئولیت اعضای هیأت مدیره تا تمدید دوره مسئولیت اعضای قبل یا تعیین جانشینان آنان هیأت مدیره به خدمت ادامه می دهد .

 

تبصره – در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یك از اعضای هیأت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر بلافاصله مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دعوت رییس مجمع عمومی یا درخواست هیأت مدیره یا بازرس ( حسابرس ) جهت تكمیل اعضای هیأت مدیره تشكیل و اتخاذ تصمیم می نماید ؛ هر یك از اعضای جدید برای بقیه مدت فعالیت هیأت مدیره انتخاب می شوند .

 

ماده 15

هیأت مدیره حداقل هر ماه یك بار به دعوت كتبی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل كه حاوی دستور جلسه نیز هست در محل صندوق و به ریاست وی تشكیل جلسه می دهد . برای هر یك از جلسات هیأت مدیره صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاكرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ توسط منشی هیأت مدیره تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می شود .

 

تبصره – نظر هر یك از اعضای هیأت مدیره كه با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه قید می شود .

 

ماده 16

جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رای مثبت معتبر است . هیأت مدیره در مورد دستور جلسات تعیین شده توسط رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بررسی و اتخاذ تصمیم می كند و اعضای هیأت مدیره می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رییس هیأت مدیره در دستور جلسات قرار دهند .

 

ماده 17

هیأت مدیره با رعایت صرفه و صلاح صندوق و رعایت كامل قوانین و مقررات و این اساسنامه برای اداره صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر است :

1ـ اجرای تصمیمات مجمع عمومی .

2ـ پیشنهاد صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی .

3ـ تهیه و تنظیم سیاست كلی ، خط مشی عمومی و برنامه اجرایی صندوق و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی .

4ـ تهیه و ارایه عملكرد سالانه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و صورتهای مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات صندوق به مجمع عمومی .

5ـ تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی .

6ـ تدوین و پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی .

7ـ تهیه و پیشنهاد ساختار و تشكیلات صندوق به مجمع عمومی .

8ـ تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز بر اساس پیشنهاد مدیر عامل .

9ـ اجاره ، استیجار ، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها .

10 – تعیین ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و لغو آنها در صورت لزوم .

11 – تهیه آیین نامه های مربوط به تعیین انواع بیمه نامه های صادر شده توسط صندوق و جدول حق بیمه های مربوط و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .

12 – پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی های داخل كشور به مجمع عمومی .

13 – ارایه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز كاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی فوق العاده .

14ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید ، فروش و اجاره اعطا ، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات ، وثیقه یا رهن اموال غیرمنقول ، سرمایه گذاری ، مشاركت و پیمانكاری در چارچوب آیین نامه های مصوب مجمع عمومی .

15 – پیشنهاد تشكیل یا انحلال شركتهای فرعی به مجمع عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط .

16 – افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانك های داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانكها ، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حسابهای یاد شده حسب مورد .

 

تبصره – هیأت مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض كند .

 

ماده 18

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و موظف به اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره بوده و در این زمینه حقوق اختیارات لازم را داراست . سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است :

1ـ امضای تمامی مكاتبات عادی و جاری .

2ـ عزل و نصب كاركنان .

32ـ تعیین حقوق و مزایا ، ارتقای شغلی و اعطای پاداش و اضافه حقوق ، اخذ تصمیم درباره تمامی امور استخدامی و اشتغال كاركنان طبق آیین نامه های

مصوب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

4ـ دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ها .

5ـ انجام تمامی امور اداری ، استخدامی و مالی صندوق در چارچوب آیین نامه های مربوط و بودجه مصوب .

6ـ نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص و تمامی مؤسسات دولتی ، خصوصی و عمومی ، محاكم و مراجع قضایی و غیرقضایی ، داخلی و بین المللی با حق توكیل غیر و ارجاع امر به كارشناسی .

7ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی .

 

تبصره 1 – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می تواند برخی از اختیارات خود را به كاركنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید .

 

تبصره 2 – رییس هیأت مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حفظ حقوق ، منافع و اموال آن است .

 

ماده 19

اعضای هیأت مدیره همچنین مؤسسه ها و شركتهایی كه اعضای هیأت مدیره صندوق شریك یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معامله هایی كه با صندوق یا به حساب صندوق می شود ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند . در صورت كسب اجازه نیز ملزم به رعایت مفاد ماده ( 129 ) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات كشور هستند .

 

فصل چهارم – بازرس ( حسابرس )

 

ماده 20

بازرس صندوق سازمان حسابرسی است ولی مجمع عمومی می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به جای سازمان یاد شده یك یا دو بازرس ( حسابرس ) اصلی و یك یا دو بازرس ( حسابرس ) علی البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیتدار به مدت یكسال انتخاب كند ؛ انتخاب مجدد آنان به این سمت امكان پذیر است و تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده به خدمت خود ادامه می دهند .

 

ماده 21

بازرس ( حسابرس ) می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به تمامی دفاتر ، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد . اهم وظایف و اختیارات بازرس ( حسابرس ) به شرح زیر است :

1ـ تطبیق عملیات صندوق با بودجه مصوب .

2ـ رسیدگی به صورت های مالی صندوق ، تصدیق مطابقت اسناد با دفاتر صندوق ، تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات صندوق برای ارایه به مجمع عمومی . گزارش یاد شده حداقل یك ماه قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی باید به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تسلیم شود .

3ـ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی .

 

تبصره 1 – اجرا و انجام وظایف بازرس ( حسابرس ) نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی كار صندوق شود .

 

تبصره 2 – ترازنامه ، حساب سود و زیان و گزارش عملكرد سالانه صندوق باید حداقل دو ماه قبل از تشكیل جلسه مجمع عمومی جهت رسیدگی تسلیم بازرس ( حسابرس ) شود .

 

ماده 22

بازرس ( حسابرس ) نمی تواند در معاملاتی كه با صندوق و یا به حساب صندوق می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشاركت داشته یا ذی نفع باشد .

 

فصل پنجم – مقررات مالی

 

ماده 23

سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع می شود و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای اولین سال كه آغاز آن ، زمان شروع فعالیت صندوق مطابق این اساسنامه و پایان آن آخر اسفندماه همان سال است . تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود .

 

ماده 24

تمامی اسناد و اوراق تعهدآور صندوق نظیر چكها ، بروات ، سفته ها ، اوراق بهادار ، اسناد بانكی ، قراردادها با امضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یكی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر است .

 

تبصره – برداشت از حساب های بانكی صندوق با امضای مقامات یاد شده در این ماده انجام می گیرد .

 

ماده 25

منابع درآمد صندوق عبارتند از :

الف – كمك ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ب – افزایش سرمایه صندوق از محل منابع داخلی و خارجی .

پ – درآمد حاصل از خدمات بیمه ای .

ت – سایر موارد مجاز .

 

تبصره – اعتبار منظور شده بر اساس قسمت اخیر ماده ( 31 ) قانون معادن به عنوان منبع درآمد صندوق تلقی می شود .

 

ماده 26

تصویب ترازنامه صندوق در هر سال توسط مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره در آن سال تلقی می شود ولی این امر مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئوولان امر در ارتباط با عملكرد شركت نیست .

 

این اساسنامه به موجب نامه شماره 1605/ 21/ 80 مورخ 31/ 3/ 1380 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .

 

معاون اول رییس جمهور – حسن حبیبی