اساسنامه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني مصوب 1380

هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/ 3/ 1380 بنا به پيشنهاد شماره 12375/100 مورخ 27/ 11/ 1377 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده ( 31 ) قانون معادن مصوب 1377 ، اساسنامه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني را به شرح زير تصويب نمود :

 

اساسنامه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني مصوب 16/ 03/ 1380

 

فصل اول – كليات

 

ماده 1

صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني – كه در اين اساسنامه « صندوق » ناميده مي شود – به موجب اين اساسنامه و در موارد سكوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود .

 

ماده 2

صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شركت دولتي ، زير نظر وزارت صنايع و معادن فعاليت مي كند .

 

ماده 3

مركز اصلي صندوق تهران است و هيأت مديره مي تواند با تصويب مجمع عمومي و رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ايجاد يا انحلال شعب و نمايندگي ها در ساير نقاط كشور اقدام كند .

 

ماده 4

هدف صندوق تحقق توسعه پايدار در بخش معدن و تأمين تمام يا قسمتي از خسارت هاي احتمالي ناشي از عدم كشف كانه و سرمايه گذاري ها موجود در بخش ياد شده است .

 

ماده 5

موضوع فعاليت صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط در جهت كاهش خطر سرمايه گذاري و حفظ سرمايه ها .

1 – تأمين نيازهاي بيمه اي اكتشاف گران و معدن كاران جهت كاهش خط سرمايه گذاري و حفظ سرمايه ها .

2ـ پوشش دادن و جبران كردن تمام يا بخشي از خسارت هاي غيرارادي مترتب بر فعاليت هاي معدني در تمام مراحل اكتشاف ، استخراج ، كانه آرايي و فرآوري ، همچنين دارايي هاي ثابت ، جاري و انساني مورد استفاده در قبال خطرات ناشي از فعاليتهاي معدني .

3ـ تضمين تمام يا قسمتي از وام هاي دريافتي جهت عمليات اكتشاف .

4ـ انجام سرمايه گذاري منابع مالي صندوق با رعايت آيين نامه سرمايه گذاري مصوب مجمع عمومي .

5ـ انجام ساير فعاليت هاي مرتبط كه براي انجام و توسعه موضوع فعاليت صندوق ضروري باشد از جمله هرگونه عمليات اتكايي جهت واگذاري بخشي از ريسك و خطر به شركتهاي بيمه داخلي و خارجي .

 

ماده 6

صندوق براي مدت نامحدود تشكيل مي شود .

 

ماده 7

سرمايه صندوق يكصد ميليارد ( 000/000/000/00/ 1 ) ريال است كه به يكصد هزار سهم يك ميليون ريالي تقسيم و توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد .

 

تبصره – سود ويژه سالانه صندوق پس از كسر اندوخته قانوني ، ماليات ، سود سهام و ساير كسور قانوني ، با تصويب مجمع عمومي به حساب اندوخته احتياطي صندوق منظور مي شود .

 

ماده 8

صندوق داراي اركان زير است :

1ـ مجمع عمومي .

2ـ هيأت مديره .

3ـ بازرس ( حسابرس ) يا بازرسان ( حسابرسان ) .

 

فصل دوم – مجمع عمومي

 

ماده 9

اعضاي مجمع عمومي عبارتند از :

1ـ وزير صنايع و معادن ( رييس مجمع ) .

2ـ وزير امور اقتصادي و دارايي .

3ـ رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

4ـ وزير بازرگاني .

5ـ وزير كار و امور اجتماعي .

 

ماده 10

مجمع عمومي صندوق به طور عادي هر سال حداقل دو بار بنا به دعوت رييس مجمع عمومي در دفتر اصلي صندوق يا با موافقت و دعوت رييس مجمع عمومي در محل پيشنهادي هيأت مديره ، يك بار در نيمه اول سال براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل صندوق و يك بار در نيمه دوم سال براي تعيين خط مشي و بررسي و تصويب بودجه سال بعد تشكيل مي شود .

 

تبصره 1 – مجمع عمومي با دعوت رييس مجمع عمومي به طور فوق العاده تشكيل مي شود .

 

تبصره 2 – دعوتنامه رسمي مجمع عمومي شامل محل تشكيل ، روز ، ساعت و دستور جلسه بايد حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود . موضوعاتي كه به ترتيب ياد شده در دستور كار مجمع عمومي قرار داده نشده اند قابل طرح نيستند ، مگر اينكه كليه اعضاي مجمع در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند .

 

تبصره 3 – تصميمات مجمع عمومي با حضور چهار نفر از اعضاء و با اكثريت آرا معتبر است .

 

تبصره 4 – مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صندوق در صورتجلسه اي كه به امضاي اعضاي مجمع عمومي حاضر در جلسه مي رسد ، درج مي شود .

 

ماده 11

مجمع عمومي فوق العاده به منظور اخذ تصميم درباره موارد زير و پيشنهاد آن به هيأت وزيران تشكيل مي شود :

1ـ اصلاح و تغيير اساسنامه

2ـ انحلال صندوق حسب پيشنهاد هيأت مديره و بازرس ( حسابرس ) .

3ـ افزايش يا كاهش حسب پيشنهاد هيأت مديره با توجه به گزارش بازرس ( حسابرس ) .

 

ماده 12

اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارتند از :

1ـ تعيين خط مشي كلي و عمومي صندوق و سياستگذاري در سطح كلان .

2ـ استماع و بررسي گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و بازرس ( حسابرس ) و اخذ تصميمات مقتضي .

3ـ بررسي و تصويب بودجه ، ترازنامه ، حساب سود و زيان و صورت هاي مالي و اندوخته هاي صندوق .

4ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي مربوط به چگونگي ارايه پوشش هاي بيمه اي ، ارزيابي و نحوه پرداخت خسارت هاي وارد شده بر اكتشاف گران و معدنكاران .

5ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي مربوط به تعيين و به كارگيري ذخيره هاي قانوني و فني .

6ـ بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اداري و استخدامي .

7ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي موظف هيأت مديره و مدير عامل و رييس هيأت مديره .

8ـ تصويب مبلغ كسري درآمد سالانه صندوق براي پرداخت خسارتها و تعهدات آن سال در بودجه سالانه كل كشور پس از وضع اندوخته سال هاي قبل و ارايه پيشنهاد آن از طريق رييس مجمع عمومي به هيأت وزيران .

9ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات مشكوك الوصول .

10 – اتخاذ تصميم نسبت به انتقال بخشي از اندوخته احتياطي به حساب سرمايه .

11 – انتخاب بازرس ( حسابرس ) يا بازرسان ( حسابرسان ) و تعيين حق الزحمه آنان با رعايت ماده ( 20 ) اين اساسنامه .

12 – تعيين روزنامه كثير الانتشار براي درج كليه آگهي ها .

13 – تعيين يا عزل اعضاي هيأت مديره به پيشنهاد رييس مجمع عمومي .

14 – بررسي و تصويب ساختار تشكيلاتي .

15 – بررسي و تصويب ضوابط مربوط به محاسبه خسارت ها و آيين نامه مربوط .

16 – تصويب صلح ، سازش و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

 

فصل سوم – هيأت مديره ، مدير عامل و رييس هيأت مديره

 

ماده 13

هيأت مديره صندوق مركب از پنج نفر است كه از ميان افراد با صلاحيت و آشنا به امور بيمه ، معدن ، اكتشاف و فرآوري ، مالي و بازرگاني با حداقل ده سال سابقه به پيشنهاد رييس مجمع و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال تعيين و با حكم رييس مجمع منصوب مي شوند ؛ انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است .

 

تبصره 1 – مدير عامل و رييس هيأت مديره صندوق توسط وزير صنايع و معادن از بين هيأت مديره تعيين و پس از تاييد مجمع عمومي با حكم وي منصوب مي شود .

 

تبصره 2 – هيأت مديره در اولين جلسه خود كه حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتخاب تشكيل مي شود ، از بين اعضاء يك نفر را به عنوان نايب رييس انتخاب مي كند .

 

تبصره 3 – حداقل سه نفر از اعضاي هيأت مديره به صورت موظف در صندوق انجام وظيفه مي كنند .

 

ماده 14

در صورت خاتمه دوران مسئوليت اعضاي هيأت مديره تا تمديد دوره مسئوليت اعضاي قبل يا تعيين جانشينان آنان هيأت مديره به خدمت ادامه مي دهد .

 

تبصره – در صورت استعفا يا فوت يا عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره يا وجود موانع قانوني ديگر بلافاصله مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده با دعوت رييس مجمع عمومي يا درخواست هيأت مديره يا بازرس ( حسابرس ) جهت تكميل اعضاي هيأت مديره تشكيل و اتخاذ تصميم مي نمايد ؛ هر يك از اعضاي جديد براي بقيه مدت فعاليت هيأت مديره انتخاب مي شوند .

 

ماده 15

هيأت مديره حداقل هر ماه يك بار به دعوت كتبي رييس هيأت مديره و مدير عامل كه حاوي دستور جلسه نيز هست در محل صندوق و به رياست وي تشكيل جلسه مي دهد . براي هر يك از جلسات هيأت مديره صورتجلسه اي شامل خلاصه مذاكرات و تصميمات اتخاذ شده در جلسه با قيد تاريخ توسط منشي هيأت مديره تنظيم و به امضاي تمامي اعضاي حاضر مي رسد و اسامي اعضاي غايب نيز درج مي شود .

 

تبصره – نظر هر يك از اعضاي هيأت مديره كه با تمام يا قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه قيد مي شود .

 

ماده 16

جلسات هيأت مديره با حضور سه نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداقل سه راي مثبت معتبر است . هيأت مديره در مورد دستور جلسات تعيين شده توسط رييس هيأت مديره و مدير عامل بررسي و اتخاذ تصميم مي كند و اعضاي هيأت مديره مي توانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رييس هيأت مديره در دستور جلسات قرار دهند .

 

ماده 17

هيأت مديره با رعايت صرفه و صلاح صندوق و رعايت كامل قوانين و مقررات و اين اساسنامه براي اداره صندوق داراي وظايف و اختيارات زير است :

1ـ اجراي تصميمات مجمع عمومي .

2ـ پيشنهاد صلح ، سازش و ارجاع امر به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع عمومي .

3ـ تهيه و تنظيم سياست كلي ، خط مشي عمومي و برنامه اجرايي صندوق و پيشنهاد آنها به مجمع عمومي .

4ـ تهيه و ارايه عملكرد سالانه ، ترازنامه ، حساب سود و زيان و صورتهاي مالي صندوق و ارايه گزارش عمليات صندوق به مجمع عمومي .

5ـ تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومي .

6ـ تدوين و پيشنهاد آيين نامه ها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد اين اساسنامه به مجمع عمومي .

7ـ تهيه و پيشنهاد ساختار و تشكيلات صندوق به مجمع عمومي .

8ـ تصويب آيين نامه هاي داخلي مورد نياز بر اساس پيشنهاد مدير عامل .

9ـ اجاره ، استيجار ، واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها .

10 – تعيين ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و لغو آنها در صورت لزوم .

11 – تهيه آيين نامه هاي مربوط به تعيين انواع بيمه نامه هاي صادر شده توسط صندوق و جدول حق بيمه هاي مربوط و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب .

12 – پيشنهاد اتخاذ تصميم در مورد تأسيس يا انحلال شعب يا نمايندگي هاي داخل كشور به مجمع عمومي .

13 – ارايه پيشنهادهاي مربوط به تغيير و اصلاح اساسنامه و نيز كاهش يا افزايش سرمايه صندوق به مجمع عمومي فوق العاده .

14ـ اتخاذ تصميم در مورد خريد ، فروش و اجاره اعطا ، قبول ضمانت يا ظهرنويسي تضمينات ، وثيقه يا رهن اموال غيرمنقول ، سرمايه گذاري ، مشاركت و پيمانكاري در چارچوب آيين نامه هاي مصوب مجمع عمومي .

15 – پيشنهاد تشكيل يا انحلال شركتهاي فرعي به مجمع عمومي بر اساس قوانين و مقررات مربوط .

16 – افتتاح حساب هاي ارزي و ريالي در بانك هاي داخلي و خارجي و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانكها ، مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري و انسداد حسابهاي ياد شده حسب مورد .

 

تبصره – هيأت مديره مي تواند بعضي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض كند .

 

ماده 18

رييس هيأت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري صندوق است و موظف به اجراي مصوبات و تصميمات هيأت مديره بوده و در اين زمينه حقوق اختيارات لازم را داراست . ساير وظايف و اختيارات وي به شرح زير است :

1ـ امضاي تمامي مكاتبات عادي و جاري .

2ـ عزل و نصب كاركنان .

32ـ تعيين حقوق و مزايا ، ارتقاي شغلي و اعطاي پاداش و اضافه حقوق ، اخذ تصميم درباره تمامي امور استخدامي و اشتغال كاركنان طبق آيين نامه هاي

مصوب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

4ـ دريافت مطالبات و پرداخت بدهي ها .

5ـ انجام تمامي امور اداري ، استخدامي و مالي صندوق در چارچوب آيين نامه هاي مربوط و بودجه مصوب .

6ـ نمايندگي صندوق در مقابل اشخاص و تمامي مؤسسات دولتي ، خصوصي و عمومي ، محاكم و مراجع قضايي و غيرقضايي ، داخلي و بين المللي با حق توكيل غير و ارجاع امر به كارشناسي .

7ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي .

 

تبصره 1 – رييس هيأت مديره و مدير عامل مي تواند برخي از اختيارات خود را به كاركنان صندوق به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد .

 

تبصره 2 – رييس هيأت مديره و مديرعامل مسؤول حسن اجراي تمامي امور صندوق و حفظ حقوق ، منافع و اموال آن است .

 

ماده 19

اعضاي هيأت مديره همچنين مؤسسه ها و شركتهايي كه اعضاي هيأت مديره صندوق شريك يا عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشند نمي توانند بدون اجازه هيأت مديره در معامله هايي كه با صندوق يا به حساب صندوق مي شود ، به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند . در صورت كسب اجازه نيز ملزم به رعايت مفاد ماده ( 129 ) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات كشور هستند .

 

فصل چهارم – بازرس ( حسابرس )

 

ماده 20

بازرس صندوق سازمان حسابرسي است ولي مجمع عمومي مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط به جاي سازمان ياد شده يك يا دو بازرس ( حسابرس ) اصلي و يك يا دو بازرس ( حسابرس ) علي البدل را از ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار به مدت يكسال انتخاب كند ؛ انتخاب مجدد آنان به اين سمت امكان پذير است و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده به خدمت خود ادامه مي دهند .

 

ماده 21

بازرس ( حسابرس ) مي تواند هر گونه رسيدگي و بازرسي را در حدود مقررات قانوني و وظايف محول شده انجام داده و به تمامي دفاتر ، پرونده ها و قراردادهاي صندوق مراجعه نموده و اسناد و مدارك مربوط به صندوق را مورد رسيدگي قرار دهد . اهم وظايف و اختيارات بازرس ( حسابرس ) به شرح زير است :

1ـ تطبيق عمليات صندوق با بودجه مصوب .

2ـ رسيدگي به صورت هاي مالي صندوق ، تصديق مطابقت اسناد با دفاتر صندوق ، تهيه گزارش و اظهارنظر در مورد عمليات صندوق براي ارايه به مجمع عمومي . گزارش ياد شده حداقل يك ماه قبل از برگزاري جلسه مجمع عمومي بايد به رييس هيأت مديره و مدير عامل تسليم شود .

3ـ اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي .

 

تبصره 1 – اجرا و انجام وظايف بازرس ( حسابرس ) نبايد به هيچ وجه مانع جريان عادي كار صندوق شود .

 

تبصره 2 – ترازنامه ، حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه صندوق بايد حداقل دو ماه قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي جهت رسيدگي تسليم بازرس ( حسابرس ) شود .

 

ماده 22

بازرس ( حسابرس ) نمي تواند در معاملاتي كه با صندوق و يا به حساب صندوق مي شود به طور مستقيم يا غيرمستقيم مشاركت داشته يا ذي نفع باشد .

 

فصل پنجم – مقررات مالي

 

ماده 23

سال مالي صندوق از ابتداي فروردين ماه هر سال شروع مي شود و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد به استثناي اولين سال كه آغاز آن ، زمان شروع فعاليت صندوق مطابق اين اساسنامه و پايان آن آخر اسفندماه همان سال است . تمامي دفاتر به تاريخ روز آخر سال مالي بسته مي شود .

 

ماده 24

تمامي اسناد و اوراق تعهدآور صندوق نظير چكها ، بروات ، سفته ها ، اوراق بهادار ، اسناد بانكي ، قراردادها با امضاي رييس هيأت مديره و مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره همراه با مهر صندوق معتبر است .

 

تبصره – برداشت از حساب هاي بانكي صندوق با امضاي مقامات ياد شده در اين ماده انجام مي گيرد .

 

ماده 25

منابع درآمد صندوق عبارتند از :

الف – كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

ب – افزايش سرمايه صندوق از محل منابع داخلي و خارجي .

پ – درآمد حاصل از خدمات بيمه اي .

ت – ساير موارد مجاز .

 

تبصره – اعتبار منظور شده بر اساس قسمت اخير ماده ( 31 ) قانون معادن به عنوان منبع درآمد صندوق تلقي مي شود .

 

ماده 26

تصويب ترازنامه صندوق در هر سال توسط مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيأت مديره در آن سال تلقي مي شود ولي اين امر مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئوولان امر در ارتباط با عملكرد شركت نيست .

 

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 1605/ 21/ 80 مورخ 31/ 3/ 1380 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

 

معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي