اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادرتخصصي) مصوب 1397

هيأت وزيران در جلسات 30 /8 /1397 و 24 /11 /1397 به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (2) ماده (69) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور – مصوب 1395 – اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته را به شرح زير تصويب كرد:

اساسنامه صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادرتخصصي) مصوب 1397,11,24

فصل اول كليات

ماده 1 

صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته (شركت مادرتخصصي) كه در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مركز اصلي آن در تهران است.

ماده 2 

صندوق به صورت شركت سهامي (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده 3 

صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و طبق مفاد اين اساسنامه و آيين نامه هاي خود و قوانين مربوط به صورت بازرگاني اداره مي شود.

فصل دوم وظايف، اختيارات و سرمايه

ماده 4 

موضوع فعاليت صندوق عبارت است از خدمات كارشناسي و حمايت مالي و اعتباري از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در بخش خصوصي و تعاوني به صورت اعطاي تسهيلات با نرخ ترجيحي، سرمايه گذاري خطرپذير غيرمستقيم، بيمه هاي تخصصي از طريق شركت ها و مؤسسات بيمه اي مربوط، كمك هاي بلاعوض، پرداخت يارانه سود تسهيلات و صدور ضمانت نامه در زمينه هاي تخصصي زير:

الف خريد، انتقال، جذب و توسعه فناوري هاي پيشرفته و خدمات مربوط به آنها.

ب مطالعه و تحقيقات كاربردي و توسعه اي.

پ خدمات مهندسي و طراحي.

ت سرمايه گذاري خطرپذير.

ث نمونه سازي (آزمايشگاهي، نيمه صنعتي و صنعتي).

ج توليد نيمه صنعتي، صنعتي و انبوه.

چ ارايه خدمات تخصصي، نصب و راه اندازي، كاروري (اپراتوري)، پشتيباني و نگهداري.

ح شركت در نمايشگاه ها، بازاريابي، همكاري هاي فني و اقتصادي بين المللي و ارتقاي صادرات و خدمات مرتبط.

خ برگزاري و شركت در همايش ها، رويدادها، مسابقات و جشنواره ها.

د آموزش، اطلاع رساني، تدوين، انباشت و اشاعه دانش فني.

ذ جذب سرمايه گذاري خارجي.

ر اخذ عامليت مالي و مشاركت كارگزاري در راستاي اهداف صندوق.

تبصره 1 سرفصل صنايع پيشرفته موضوع اين اساسنامه، شامل موارد زير است:

الف فناوري هاي زيستي: انواع محصولات دارويي پيشرفته و مجموعه ابزارها (كيت ها) ي تشخيص، مكمل هاي غذايي، زيست بسپارها (بيوپليمرها)، واكنش گاه ها (راكتورها) ي زيستي، تراشه هاي فناوري زيستي (بيوفناوري)، توليد انواع كودهاي زيستي (كودهاي بيولوژيك) و زي مايه ها (آنزيم ها).

ب فناوري نانو (محصولات و مواد).

پ برق، الكترونيك، ليزر و فوتونيك (مواد، قطعات و سامانه ها).

ت مواد پيشرفته فلزات و محصولات مبتني بر فناوري هاي شيميايي.

ث الكترونيك و واپايش (كنترل): ريزالكترونيك (ميكرو الكترونيك)، مدارها، سخت افزار رايانه و سامانه ها.

ج فناوري اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهاي رايانه اي.

چ خودكارسازي (اتوماسيون) پيشرفته و سامانه هاي هوشمند.

ح تجهيزات پيشرفته ساخت، توليد و آزمايشگاهي.

خ تجهيزات پزشكي پيشرفته.

د هوافضا: پرنده ها و ماهواره هاي غيرنظامي.

ذ انرژي هاي نو و تجديدپذير.

ر محصولات پيشرفته ساير بخش ها.

ز ساير صنايع پيشرفته نوپديد طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره 2 – صندوق مي تواند با همكاري ساير صندوق هاي تخصصي حوزه پژوهش و فناوري مربوط و خطرپذير، فعاليت هاي مرتبط با موضوع اين اساسنامه را اجرا كند.

تبصره 3 – صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي تواند خدمات مالي و اعتباري را به صورت ارزي ارايه دهد.

ماده 5 

سرمايه صندوق عبارت است از مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد و سيصد و بيست و چهار ميليون (000 /000 /324 /250 /1) ريال كه صد درصد (100 %) آن متعلق به دولت است.

تبصره سهام صندوق قابل انتقال به غير نيست.

فصل سوم اركان صندوق

ماده 6 

صندوق داراي اركان زير است:

الف مجمع عمومي.

ب هيأت مديره.

پ حسابرس و بازرس قانوني.

ماده 7 

مجمع عمومي صندوق مركب از وزيران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور است.

تبصره 1 رياست مجمع عمومي با وزير صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره 2 مجمع عمومي با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت خواهد داشت و مصوبات آن با آراي چهار نفر از حاضران لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 

مجمع عمومي به طور عادي حداقل سالي دو بار، يك بار در نيمه اول سال جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي سال قبل و يك بار در نيمه دوم سال جهت بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه و برنامه هاي سال بعد به دعوت رييس مجمع عمومي يا تقاضاي رييس هيأت مديره يا بازرس قانوني تشكيل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصميم نسبت به موضوعاتي كه در دستور جلسه درج شده است، ادامه خواهد داشت.

ماده 9 

دعوت نامه كتبي مربوط به تشكيل مجمع عمومي با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه بايد حداقل ده روز قبل از تشكيل جلسه به ضميمه اسناد و مدارك مربوط براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.

ماده 10 

وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

الف بررسي و تصويب خط مشي و سياست هاي كلان صندوق.

ب رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه هيأت مديره و صورت هاي مالي صندوق با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني.

پ رسيدگي و تصويب سياست هاي كلي برنامه و بودجه سالانه صندوق.

ت بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز موضوع ماده (4) اين اساسنامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ث انتخاب اعضاي هيأت مديره.

ج اتخاذ تصميم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانوني.

چ اتخاذ تصميم نسبت به تغيير و اصلاح اساسنامه و افزايش و كاهش ميزان سرمايه صندوق جهت ارايه به هيأت وزيران.

ح اتخاذ تصميم درباره مطالبات مشكوك الوصول، لاوصول و ميزان ذخيره فني.

خ تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت ثبت آگهي هاي صندوق.

د تعيين حق الزحمه و پاداش اعضاي هيأت مديره صندوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ذ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيأت مديره در خصوص اخذ وام داخلي و خارجي و استفاده از تسهيلات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير روش هاي تأمين مالي مورد نياز با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ر اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه از طرف رييس مجمع عمومي يا هيأت مديره صندوق مطرح شود و رسيدگي به آن طبق قانون يا اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي باشد.

ماده 11 

هيأت مديره صندوق مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعاليت خواهند كرد و يك نفر از آنان توسط هيأت مديره به عنوان رييس هيأت مديره انتخاب مي ‌شود.

تبصره 1 اعضاي هيأت مديره از افراد مورد وثوق و امين كه داراي تخصص مرتبط با موضوع فعاليت صندوق و سابقه مديريت باشند، به مدت دو سال منصوب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هيأت ‎مديره از بين خود يا خارج از هيأت ‎مديره، فردي واجد شرايط را به عنوان مديرعامل انتخاب مي كنند كه با حكم رييس مجمع منصوب مي شود.

تبصره 2 مديرعامل و اعضاي هيأت مديره صندوق علاوه بر رعايت لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337 – حق ندارند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات صندوق سهيم شوند.

تبصره 3 جلسات هيئت مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي اكثريت حاضرين معتبر است.

ماده 12 

وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:

الف اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي صندوق.

ب پيگيري برنامه ها و طرح هاي مصوب در حدود هدف هاي صندوق.

پ بررسي، تهيه و تنظيم بودجه و برنامه تفصيلي صندوق جهت ارايه به مجمع عمومي براي تصويب و نظارت در حسن اجراي بودجه و برنامه مصوب.

ت ارايه گزارش عمليات سالانه و صورت هاي مالي صندوق به حسابرس مستقل و بازرس قانوني.

ث تهيه و تنظيم آيين نامه هاي مالي – معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز موضوع ماده (4) اين اساسنامه و ارايه به مجمع عمومي براي تصويب با رعايت قوانين مربوط.

ج تهيه ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي صندوق با تأييد رييس مجمع عمومي و ارايه به مراجع ذي صلاح جهت تصويب.

چ اتخاذ تصميم در مورد قراردادهايي كه طبق دستورالعمل هاي اجرايي صندوق بايد به تصويب هيأت مديره برسد.

ح ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و همچنين پيشنهاد صلح دعاوي صندوق به مجمع عمومي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

خ تصويب دستورالعمل هاي اجرايي مورد نياز صندوق.

د افتتاح حساب هاي ارزي يا ريالي و استفاده از آنها به نام صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ذ اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش، اجاره، اعطا يا قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمين هاي تجاري و وثيقه و رهن اموال غيرمنقول و سرمايه گذاري طبق آيين نامه هاي مالي-معاملاتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ر پيشنهاد در خصوص اخذ وام داخلي و خارجي و استفاده از تسهيلات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير روش هاي تأمين مالي مورد نياز به مجمع عمومي.

ماده 13 

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي صندوق است و داراي اختيارات لازم براي انجام كليه امور صندوق در چهارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين نامه هاي مربوط به مصوبات مجمع عمومي و مصوبات هيأت مديره است و داراي وظايف و اختيارات زير نيز خواهد بود:

الف اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره و انجام كليه امور اداري و اجرايي صندوق در حدود بودجه مصوب.

ب تهيه و تأمين تداركات براي انجام برنامه هاي تصويب شده.

پ طرح و برنامه ريزي در جهت برنامه هاي مصوب صندوق.

ت نمايندگي صندوق در مراجع قضايي، اداري و ثبتي و همچنين در مقابل ساير اشخاص حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير.

ث اتخاذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي، استخدامي و اخراج كاركنان طبق دستورالعمل هاي اجرايي صندوق با رعايت قوانين مربوط.

ج تهيه و تنظيم صورت هاي مالي و گزارش عملكرد سالانه صندوق.

چ اقامه دعوي عليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مؤسسات و شركت هاي دولتي و غيردولتي در موارد لزوم و دفاع از كليه دعاوي كه عليه صندوق اقامه شده و اقامه دعوي متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوي متقابل در تمام مراجع.

ح انجام ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف صندوق ضروري است.

تبصره 1 مديرعامل مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابلاغ كتبي به هر يك از اعضاي هيأت مديره يا ساير مديران ارشد صندوق به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.

تبصره 2 كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاي مشترك مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره (به انتخاب هيأت مديره) و ذي حساب و با مهر صندوق معتبر است.

ماده 14 

اعضاي مجمع عمومي عادي در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسي، سالانه از ميان حسابداران رسمي، يك يا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني براي مدت يك سال انتخاب مي كنند.

ماده 15 

حسابرس و بازرس قانوني مي تواند هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را در هر موقع انجام دهد و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و بررسي كند.

ماده 16 

چنانچه حسابرس و بازرس قانوني در ضمن بازرسي، اشكالاتي را ملاحظه كند، مكلف است مراتب را كتباً به اطلاع مديرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد، مي تواند موضوع را به مجمع عمومي گزارش كند.

ماده 17 

حسابرس و بازرس قانوني حق ندارد در امور جاري صندوق مداخله كند و بايد وظايف خود را به گونه اي انجام دهد كه اخلالي در امور جاري صندوق ايجاد نكند.

ماده 18 

سال مالي صندوق از اول فروردين ماه تا پايان اسفندماه هر سال است. صورت هاي مالي صندوق همراه با گزارش عمليات سالانه هيأت مديره بايد در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانوني صندوق داده شود و حسابرسان مكلفند گزارش خود را در مواعد قانوني مربوط به مجمع عمومي تسليم كنند.

ماده 19 

منابع مالي صندوق از محل هاي زير تأمين مي شود:

الف بودجه عمومي.

ب هدايا و كمك هاي اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

پ درآمد حاصل از عمليات صندوق در چهارچوب موضوع فعاليت صندوق.

ت درآمد ناشي از استيفاي حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثايق.

ث درآمد حاصل از هرگونه عامليت و مشاركت كارگزاري در چهارچوب موضوع فعاليت صندوق.

ج سود حاصل از سپرده هاي صندوق نزد بانك ها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري تا سقف تعيين شده توسط مجمع با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ماده 20 

سود ويژه صندوق پس از وضع كسور قانوني، در پايان هر سال با تصويب مجمع عمومي به عنوان افزايش سرمايه محسوب و پس از تأديه سرمايه اسمي به حساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.

ماده 21 

هيأت مديره صندوق مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه، آيين نامه هاي مربوط را تهيه و براي تصويب به مجمع عمومي تسليم كند و تا موقعي كه آيين نامه هاي مذكور به تصويب نرسيده است، مقررات صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 22 

از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، تصويب نامه شماره 19679 /ت28641هـ مورخ 31 /4 /1382 و اصلاحات بعدي آن لغو مي شوند.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 10379 /102 /98 مورخ 25 /3 /1398 شوراي نگهبان تأييد شده است.


معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري