اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شركت مادرتخصصی) مصوب 1397

هیأت وزیران در جلسات 30 /8 /1397 و 24 /11 /1397 به پیشنهاد مشترك سازمان های برنامه و بودجه كشور و اداری و استخدامی كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (2) ماده (69) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور – مصوب 1395 – اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته را به شرح زیر تصویب كرد:

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شركت مادرتخصصی) مصوب 1397,11,24

فصل اول كلیات

ماده 1 

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شركت مادرتخصصی) كه در این اساسنامه صندوق نامیده می شود، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مركز اصلی آن در تهران است.

ماده 2 

صندوق به صورت شركت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده 3 

صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های خود و قوانین مربوط به صورت بازرگانی اداره می شود.

فصل دوم وظایف، اختیارات و سرمایه

ماده 4 

موضوع فعالیت صندوق عبارت است از خدمات كارشناسی و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در بخش خصوصی و تعاونی به صورت اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی، سرمایه گذاری خطرپذیر غیرمستقیم، بیمه های تخصصی از طریق شركت ها و مؤسسات بیمه ای مربوط، كمك های بلاعوض، پرداخت یارانه سود تسهیلات و صدور ضمانت نامه در زمینه های تخصصی زیر:

الف خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری های پیشرفته و خدمات مربوط به آنها.

ب مطالعه و تحقیقات كاربردی و توسعه ای.

پ خدمات مهندسی و طراحی.

ت سرمایه گذاری خطرپذیر.

ث نمونه سازی (آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی).

ج تولید نیمه صنعتی، صنعتی و انبوه.

چ ارایه خدمات تخصصی، نصب و راه اندازی، كاروری (اپراتوری)، پشتیبانی و نگهداری.

ح شركت در نمایشگاه ها، بازاریابی، همكاری های فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقای صادرات و خدمات مرتبط.

خ برگزاری و شركت در همایش ها، رویدادها، مسابقات و جشنواره ها.

د آموزش، اطلاع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.

ذ جذب سرمایه گذاری خارجی.

ر اخذ عاملیت مالی و مشاركت كارگزاری در راستای اهداف صندوق.

تبصره 1 سرفصل صنایع پیشرفته موضوع این اساسنامه، شامل موارد زیر است:

الف فناوری های زیستی: انواع محصولات دارویی پیشرفته و مجموعه ابزارها (كیت ها) ی تشخیص، مكمل های غذایی، زیست بسپارها (بیوپلیمرها)، واكنش گاه ها (راكتورها) ی زیستی، تراشه های فناوری زیستی (بیوفناوری)، تولید انواع كودهای زیستی (كودهای بیولوژیك) و زی مایه ها (آنزیم ها).

ب فناوری نانو (محصولات و مواد).

پ برق، الكترونیك، لیزر و فوتونیك (مواد، قطعات و سامانه ها).

ت مواد پیشرفته فلزات و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی.

ث الكترونیك و واپایش (كنترل): ریزالكترونیك (میكرو الكترونیك)، مدارها، سخت افزار رایانه و سامانه ها.

ج فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای.

چ خودكارسازی (اتوماسیون) پیشرفته و سامانه های هوشمند.

ح تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.

خ تجهیزات پزشكی پیشرفته.

د هوافضا: پرنده ها و ماهواره های غیرنظامی.

ذ انرژی های نو و تجدیدپذیر.

ر محصولات پیشرفته سایر بخش ها.

ز سایر صنایع پیشرفته نوپدید طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره 2 – صندوق می تواند با همكاری سایر صندوق های تخصصی حوزه پژوهش و فناوری مربوط و خطرپذیر، فعالیت های مرتبط با موضوع این اساسنامه را اجرا كند.

تبصره 3 – صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند خدمات مالی و اعتباری را به صورت ارزی ارایه دهد.

ماده 5 

سرمایه صندوق عبارت است از مبلغ یك هزار و دویست و پنجاه میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون (000 /000 /324 /250 /1) ریال كه صد درصد (100 %) آن متعلق به دولت است.

تبصره سهام صندوق قابل انتقال به غیر نیست.

فصل سوم اركان صندوق

ماده 6 

صندوق دارای اركان زیر است:

الف مجمع عمومی.

ب هیأت مدیره.

پ حسابرس و بازرس قانونی.

ماده 7 

مجمع عمومی صندوق مركب از وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و رییس سازمان برنامه و بودجه كشور است.

تبصره 1 ریاست مجمع عمومی با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره 2 مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آرای چهار نفر از حاضران لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 

مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یك بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال قبل و یك بار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رییس مجمع عمومی یا تقاضای رییس هیأت مدیره یا بازرس قانونی تشكیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی كه در دستور جلسه درج شده است، ادامه خواهد داشت.

ماده 9 

دعوت نامه كتبی مربوط به تشكیل مجمع عمومی با ذكر تاریخ و محل تشكیل و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشكیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارك مربوط برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 10 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های كلان صندوق.

ب رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و صورت های مالی صندوق با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

پ رسیدگی و تصویب سیاست های كلی برنامه و بودجه سالانه صندوق.

ت بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز موضوع ماده (4) این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ج اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

چ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر و اصلاح اساسنامه و افزایش و كاهش میزان سرمایه صندوق جهت ارایه به هیأت وزیران.

ح اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشكوك الوصول، لاوصول و میزان ذخیره فنی.

خ تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های صندوق.

د تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ذ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره در خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری كه از طرف رییس مجمع عمومی یا هیأت مدیره صندوق مطرح شود و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده 11 

هیأت مدیره صندوق مركب از پنج عضو اصلی خواهد بود كه حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعالیت خواهند كرد و یك نفر از آنان توسط هیأت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می ‌شود.

تبصره 1 اعضای هیأت مدیره از افراد مورد وثوق و امین كه دارای تخصص مرتبط با موضوع فعالیت صندوق و سابقه مدیریت باشند، به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیأت ‎مدیره از بین خود یا خارج از هیأت ‎مدیره، فردی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل انتخاب می كنند كه با حكم رییس مجمع منصوب می شود.

تبصره 2 مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق علاوه بر رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری – مصوب 1337 – حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات صندوق سهیم شوند.

تبصره 3 جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اكثریت حاضرین معتبر است.

ماده 12 

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.

ب پیگیری برنامه ها و طرح های مصوب در حدود هدف های صندوق.

پ بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.

ت ارایه گزارش عملیات سالانه و صورت های مالی صندوق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

ث تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی – معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز موضوع ماده (4) این اساسنامه و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط.

ج تهیه ساختار سازمانی و تشكیلات تفصیلی صندوق با تأیید رییس مجمع عمومی و ارایه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

چ اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی كه طبق دستورالعمل های اجرایی صندوق باید به تصویب هیأت مدیره برسد.

ح ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

خ تصویب دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز صندوق.

د افتتاح حساب های ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ذ اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول و سرمایه گذاری طبق آیین نامه های مالی-معاملاتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر پیشنهاد در خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی.

ماده 13 

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام كلیه امور صندوق در چهارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت مدیره است و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:

الف اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام كلیه امور اداری و اجرایی صندوق در حدود بودجه مصوب.

ب تهیه و تأمین تداركات برای انجام برنامه های تصویب شده.

پ طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب صندوق.

ت نمایندگی صندوق در مراجع قضایی، اداری و ثبتی و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توكیل به غیر.

ث اتخاذ تصمیم درباره كلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج كاركنان طبق دستورالعمل های اجرایی صندوق با رعایت قوانین مربوط.

ج تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملكرد سالانه صندوق.

چ اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شركت های دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از كلیه دعاوی كه علیه صندوق اقامه شده و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.

ح انجام سایر اموری كه برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

تبصره 1 مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ كتبی به هر یك از اعضای هیأت مدیره یا سایر مدیران ارشد صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض كند.

تبصره 2 كلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضای مشترك مدیرعامل و یكی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره) و ذی حساب و با مهر صندوق معتبر است.

ماده 14 

اعضای مجمع عمومی عادی در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسی، سالانه از میان حسابداران رسمی، یك یا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یك سال انتخاب می كنند.

ماده 15 

حسابرس و بازرس قانونی می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقع انجام دهد و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و بررسی كند.

ماده 16 

چنانچه حسابرس و بازرس قانونی در ضمن بازرسی، اشكالاتی را ملاحظه كند، مكلف است مراتب را كتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد، می تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش كند.

ماده 17 

حسابرس و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری صندوق مداخله كند و باید وظایف خود را به گونه ای انجام دهد كه اخلالی در امور جاری صندوق ایجاد نكند.

ماده 18 

سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است. صورت های مالی صندوق همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق داده شود و حسابرسان مكلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم كنند.

ماده 19 

منابع مالی صندوق از محل های زیر تأمین می شود:

الف بودجه عمومی.

ب هدایا و كمك های اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ درآمد حاصل از عملیات صندوق در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق.

ت درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق.

ث درآمد حاصل از هرگونه عاملیت و مشاركت كارگزاری در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق.

ج سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانك ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف تعیین شده توسط مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 20 

سود ویژه صندوق پس از وضع كسور قانونی، در پایان هر سال با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه محسوب و پس از تأدیه سرمایه اسمی به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.

ماده 21 

هیأت مدیره صندوق مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم كند و تا موقعی كه آیین نامه های مذكور به تصویب نرسیده است، مقررات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 22 

از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، تصویب نامه شماره 19679 /ت28641هـ مورخ 31 /4 /1382 و اصلاحات بعدی آن لغو می شوند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 10379 /102 /98 مورخ 25 /3 /1398 شورای نگهبان تأیید شده است.


معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری