اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسات مورخ 9 / 5 / 1384 و 16 / 9 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 10219 مورخ 8 / 1 / 1384 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك مصوب 1384,09,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول كلیات

ماده 1 

صندوق ضمانت سرمایه‌‌گذاری صنایع كوچك كه دراین اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود زیر نظر وزارت صنایع و معادن تأسیس گردیده و مركز اصلی آن در تهران می باشد. صندوق می‌تواند مطابق با قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از كشور شعبه یا نمایندگی تأسیس كند.

ماده 2 

نوع صندوق، شركت سهامی خاص و مدت آن نامحدوداست.

ماده 3 

صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های خود اداره می‌شود و تابع قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع كوچك ـ مصوب 1383 ـ بوده و در موارد سكوت تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

فصل دوم ـ وظایف ، اختیارات و سرمایه صندوق

ماده 4 

هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع كوچك، كوتاه كردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق‌ كمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطائی به طرح های مذكور می‌باشد. صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره خواهد شد و چنانچه تكالیف و مأموریتهای خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد گردید.

ماده 5 

موضوع فعالیت صندوق كمك به توسعه صنایع كوچك از طریق تضمین حداكثر هفتاد درصد (درمناطق كمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاستهای صنعتی و برنامه‌های توسعه كشور در زمینه احداث ، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه درگردش، توسعه پیمانكاریهای فرعی، تحقیق و توسعه ، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری كه در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد.

ماده 6 

سرمایه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال می باشد كه به پانصد هزار سهم یك میلیون ریالی با نام تقسیم می‌گردد و تمامی آن متعلق به دولت می‌باشد. افزایش و كاهش سرمایه صندوق تابع این اساسنامه خواهد بود.

فصل سوم ـ اركان صندوق

ماده 7 

صندوق دارای اركان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت مدیره
ج ـ بازرس قانونی

ماده 8 

اعضای مجـمع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنها می باشند كه عبارتند از :
1
ـ وزیر صنایع و معادن
2
ـ وزیر امور اقتصادی ودارایی
3
ـ وزیر جهاد كشاورزی
4
ـ وزیر بازرگانی
5
ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.
6
ـ وزیر كار و امور اجتماعی
7
ـ وزیر تعاون

تبصره ـ مدیر عامل صندوق به‌عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

ماده 9 

مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دوبار ، یك‌بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و یك‌بار درنیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه‌های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیئت مدیره و یا بازرس تشكیل خواهد شد. جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده 10 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

ـ رسیدگی و تصویب خط مشی و سیاستهای كلی و برنامه و بودجه سالانه صندوق .

ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملكرد سالانه و صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش بازرس قانونی.

ـ تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی صندوق .

ـ تعیین و عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی .

ـ تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی در حدودی كه شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده .(24) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

ـ اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل بازرس قانونی .

ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش وكاهش میزان سرمایه صندوق.

ـ تصویب سیاستهای مربوط به نحوه ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع كوچك.

ـ تصویب تعرفه كارمزد انواع ضمانت نامه های مورد قبول بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرایط عمومی حاكم بر آنها .

10‌اخذ تصمیم درباره مطالبات مشكوك الوصول و غیر قابل وصول.

11 ـ اتخاذ تصمیم درخصوص دریافت تسهیلات بانكی از بانكها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12 ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های صندوق.

13 ـ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری كه از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیئت مدیره صندوق مطرح می‌گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده 11 

هیئت مدیره از یك نفر رئیس و چهار عضو اصلی و یك عضو علی البدل تشكیل می گردد. مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی و حكم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعی كه تجدید انتخاب اعضاء به ‌عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهند ماند . عزل مدیرعامل توسط وزیر صنایع و معادن صورت می گیرد.

تبصره ـ رییس سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی به عنوان رییس هیئت مدیره تعیین می‌گردد.

ماده 12

وظایف و اختیارت هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.

ـ پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف صندوق.

ـ بررسی و تأیید گزارش عملكرد سالانه و صورتهای مالی صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.

ـ بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.

ـ تهیه آیین نامه‌ها ، پیشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق، تعرفه كارمزد و هزینه‌های مربوط به ضمانت نامه ها و شرایط كلی آنها و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برای تصویب.

ـ تصمیم درخصوص خرید، فروش، اجاره ، اعطا یا قبول ضمانت ، ظهرنویسی، تضمینهای تجاری، وثیقه، رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری، مشاركت و پیمانكاری در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب.

ـ پیشنهاد دریافت تسهیلات از بانكهای داخلی و خارجی و یا مؤسسات اعتباری غیربانكی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق به مجمع عمومی .

ـ افتتاح حسابهای ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

10ـ بررسی و ارائه پیشنهاد درموردتأسیس شعب یا نمایندگی صندوق و یا قبول نمایندگی مؤسسات خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.

11ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی به مجمع عمومی برای تصویب.

12 ـ تهیه و اصلاح تشكیلات صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

ماده 13 (اصلاحی 19ˏ03ˏ1387)

 مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام كلیه امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل نیز خواهد بود:
1
ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام كلیه امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب.
2
ـ نمایندگی صندوق در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توكیل به غیر.
3 –
پیشنهاد آیین نامه های مالی‘ استخدامی و معاملاتی جهت تصویب در هیات وزیران
4
ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملكرد سالانه صندوق.
5
ـ اقدام به سازش، داوری، تعیین داور و كارشناس با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی.
6 –
انجام سایر اموری كه برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

تبصره 1 مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ كتبی به هر یك از اعضای هیئت مدیره یا سایر كاركنان صندوق به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.

تبصره 2 (اصلاحی 19ˏ03ˏ1387)كلیه اسناد و اوراق تعهد آور شركت از قبیل چكها، بروات، سفته ها ، قراردادها وسایر اوراق تجاری به امضای رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل صندوق و ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی با مهر شركت معتبر خواهد بود. امضای مكاتبات اداری با مدیرعامل است.

ماده 14 

بازرس قانونی شركت و بازرس علی البدل با توجه به بند (6) ماده (10) این اساسنامه و طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به مدت یك‌سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود

تبصره ـ در صورت فوت، استعفا یا بركناری از خدمت بازرس قانونی اصلی ، بازرس قانونی علی‌البدل وظایف وی را به‌عهده می گیرد.

ماده 15

چنانچه بازرس قانونی درضمن بازرسی اشكالاتی را ملاحظه نماید مكلف است مراتب را به طور كتبی به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشكال اقدام نشد باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده 16 

بازرس قانونی حق ندارد درامور جاری صندوق مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد كه اخلالی دركار جاری صندوق ایجاد ننماید.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 17 

سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد مگر سال اول كه شروع آن از تاریخ تشكیل شركت خواهد بود. صورتهای مالی همراه با گزارش عملكرد سالانه هیئت مدیره باید درموعد مقرر به بازرس قانونی صندوق داده شود و بازرس قانونی مكلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده 18 (اصلاحی 19ˏ03ˏ1387)

منابع مالی صندوق از محلهای زیر تأمین می‌گردد:
1
ـ درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و كارمزد و اخذ هزینه های مربوط.
2
ـ سودحاصل از سپرده های صندوق نزد بانكها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری .
3
ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق ‌صندوق ازمحل‌ ضبط وفروش وثایق ‌طرحها و واحدهای ضمانت‌شده‌.
4
ـ بودجه عمومی (كمكهای دولتی) .
5
ـ دریافتهای حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق .
6
ـ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی .
7 –
كمك از وزارت صنایع و معادن و شركت مادر تخصصی سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
8
ـ سودحاصل از خرید و فروش اوراق مشاركت در بورس اوراق بهادر.
9
ـ سایر موارد مجاز.

ماده 19 

سود ویژه سالانه صندوق پس از كسر تمامی هزینه‌ها و اندوخته قانونی، مالیات وكسور قانونی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور خواهد شد.

ماده 20 

صندوق مجازاست با توسل به‌كلیه روشهای قانونی‌ نسبت به وصول مطالبات خوداقدام نماید.

تبصره ـ در صورت ضبط سهام شركتهای طرف ضمانت به عنوان هزینه خدمات تضمین، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را به فروش برساند درغیر این صورت آن‌را در اختیار سازمان‌ جمع آوری و فروش اموال تملیكی وزارت‌امور اقتصاد و دارایی قرار دهد تا به نیابت از صندوق به فروش برساند.

ماده 21 

صندوق مكلف است حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره13248 / 30 / 84 مورخ 24 / 6 / 1384 و شماره 14212 / 30 / 84 مورخ 7 / 10 / 1384 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور