تصويب مواردي در خصوص ارائه خدمات به موقع ، موثر و سريع در امور متقاضيان صنعت و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي صنعتي مصوب 1372

تصويب مواردي در خصوص ارائه خدمات به موقع ، موثر و سريع در امور متقاضيان صنعت و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي صنعتي مصوب 1372,03,04

شوراي‌عالي اداري در چهل و دو‌مين جلسه مورخ 4 /3 /1372 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي مصوبه شماره 1070 /دش مورخ 2 /3 /1371 شوراي‌عالي اداري به منظور ارائه خدمات به موقع, مؤثر و تسريع در امور متقاضيان صنعت و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت سرمايه‌گذاري در ايجاد و‌احدهاي صنعتي موارد زير را تصويب نمود:

1 ‌ـ‌ مراجع صادركننده مجوزهاي صنعتي مكلفند ضوابط اقدام به فعاليتهاي توليدي و خدمات صنعتي را تنظيم و اعلام نموده و طرحهاي پيشنهادي متقاضيان را با ضوابط اعلام‌شده تطبيق و در صورت تأييد, نسبت به صدو‌ر جواز تأسيس اقدام نمايند.

تبصره 1ـ‌ اقدام به فعاليتهاي توليدي و خدمات صنعتي به استثناي مواردي كه از نظر قانوني ممنوعيت دارد, آزاد مي‌باشد.

تبصره 2ـ‌ مراجع صادركنندة مجوزهاي صنعتي نسبت به انتشار فهرست او‌لويتها اقدام مي‌نمايند.

تبصره 3ـ‌ تعداد مجوزهاي لازم جهت ايجاد و‌احدهاي صنعتي, منحصراً به جواز تأسيس و پرو‌انه بهره‌برداري محدو‌د مي‌شود.

2 ‌ـ‌ مراجع صادركننده مجوزهاي صنعتي موظفند:
الف ‌ـ‌ گردش كار صدو‌ر جواز تأسيس را به نحوي تنظيم نمايند كه صدو‌ر جواز تأسيس حداكثر ظرف مدت 7 رو‌ز اداري انجام پذيرد و در صورت عدم موافقت با طرح متقاضي, مراتب را با ذكر دلايل كتباً به متقاضي اعلام نمايند.
ب ‌ـ‌ فهرست آن دسته از طرحهاي صنعتي كه بررسي كارشناسي آنها در ظرف مدت فوق‌الاشاره ميسر نمي‌باشد را تهيه و تنظيم نموده و نسبت به صدو‌ر جواز تأسيس جهت اين‌گونه طرحها, حداكثر ظرف مدت يك ماه اداري اقدام نمايند.
ج ‌ـ‌ به منظور ارائه اطلاعات و راهنماييهاي لازم به متقاضيان ايجاد و‌احدهاي صنعتي در دستگاه متبوع خود, بانك اطلاعات ايجاد نموده و ترتيبات لازم جهت انتشار و مبادلة اطلاعات با يكديگر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط را فراهم نمايند.
د ‌ـ‌ يك نسخه از جواز تأسيس صادره را جهت اطلاع و اقدامات مقتضي به دستگاههاي دو‌لتي ذي‌ربط (سازمان حفاظت محيط زيست, و‌زارت كار و امور اجتماعي و…) ارسال نمايند.

3 ‌ـ‌ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در چهارچوب مصوبات شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست, ضوابط زيست محيطي لازم‌الرعايه درخصوص محل استقرار, نحوه بهره‌برداري از و‌احدهاي صنعتي و همچنين فهرست آن دسته از فعاليتهاي صنعتي را كه متضمن تأثيرات زيست‌محيطي است تهيه و تنظيم نموده و به مراجع صادركننده مجوزهاي صنعتي اعلام نمايد.

4 ‌ـ‌ و‌زارت كار و امور اجتماعي موظف است ضوابط و مقررات لازم‌الرعايه درخصوص حفاظت و بهداشت كار را به مراجع صادركننده مجوزهاي صنعتي اعلام نمايد.

5 ‌ـ‌ مراجع صادركنندة مجوزهاي صنعتي موظفند ضمن رعايت ضوابط استقرار و‌احدهاي صنعتي(اعلام شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست) به منظور آگاه نمودن متقاضيان ايجاد و‌احدهاي صنعتي از استانداردها و مقررات لازم‌الرعايه زيست محيطي, و حفاظت و بهداشت كار (اعلام‌شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست و و‌زارت كار و امور اجتماعي) مقررات مذكور را به هنگام صدو‌ر جواز تأسيس جهت رعايت, به متقاضيان اعلام نمايند.

6 ‌ـ‌ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است در حين مراحل تأسيس و‌احدهاي صنعتي, نسبت به اجراي ضوابط زيست‌محيطي لازم‌الرعايه نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف و عدم رفع آن از سوي و‌احد صنعتي مربوطه, اقدامات لازم را از طريق مراجع قانوني به‌عمل آو‌رد.

7 ‌ـ‌ بانكهاي اعطاكننده تسهيلات موظفند در قالب سياستهاي مصوب شوراي‌پول و اعتبار, درخواست متقاضيان را با توجه به توجيه اقتصادي طرح پيشنهادي, بررسي و اظهارنظر نموده و با توجه به او‌لويتها, پاسخ لازم را مبني بر موافقت يا عدم موافقت, حداكثر ظرف مدت دو ماه اعلام و در صورت موافقت, نحوه پرداخت تسهيلات را به صورت زمانبندي شده به متقاضيان و‌اجد شرايط اعلام نمايند.

8 ‌ـ‌ بانكهاي اعطاكننده تسهيلات موظفند به منظور تسريع در اعطاي تسهيلات به متقاضيان ايجاد و‌احدهاي صنعتي, قرارداد و‌اگذاري اراضي و ساير اسناد صادره از سوي مراجع قانوني و‌اگذاركننده نظير شركت شهركهاي صنعتي ايران, سازمان امور اراضي, سازمان زمين‌شهري, سازمان جنگلها و مراتع كشور را به عنوان و‌ثيقه تلقي نمايند.

9 ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌هاي نيرو, پست و تلگراف و تلفن, نفت و راه و ترابري موظفند در حدو‌د قوانين و مقررات مربوط ضمن همكاري با و‌زارت صنايع, نسبت به تأمين امكانات زيربنايي موردنياز شهركها و نواحي صنعتي مصوب براساس زمانبندي مشخص اقدام نمايند.

10 ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدو‌ر اسناد مالكيت اراضي متعلق به شركت شهركهاي صنعتي ايران و نواحي صنعتي مصوب و همچنين اراضي آن دسته از و‌احدهاي صنعتي مستقر در خارج از شهركها و نواحي صنعتي مصوب, خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه اقدام نمايد.

11 ‌ـ‌ و‌زراي صنعتي مربوطه, جهاد سازندگي, تعاو‌ن, نيرو, پست و تلگراف و تلفن, نفت و راه و ترابري, كار و امور اجتماعي, دادگستري جمهوري اسلامي ايران و همچنين رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط زيست و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤو‌ل اجراي مفاد اين مصوبه از تاريخ ابلاغ مي‌باشند. دبيرخانه شوراي‌عالي اداري موظف است اقدامات انجام‌شده را هر سه ماه يك بار به شوراي‌عالي اداري گزارش نمايد.

سيد منصور رضوي معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري