تصویب مواردی در خصوص ارائه خدمات به موقع ، موثر و سریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی مصوب 1372

تصویب مواردی در خصوص ارائه خدمات به موقع ، موثر و سریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای صنعتی مصوب 1372,03,04

شورای‌عالی اداری در چهل و دو‌مین جلسه مورخ 4 /3 /1372 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی كشور در اجرای مصوبه شماره 1070 /دش مورخ 2 /3 /1371 شورای‌عالی اداری به منظور ارائه خدمات به موقع, مؤثر و تسریع در امور متقاضیان صنعت و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری در ایجاد و‌احدهای صنعتی موارد زیر را تصویب نمود:

1 ‌ـ‌ مراجع صادركننده مجوزهای صنعتی مكلفند ضوابط اقدام به فعالیتهای تولیدی و خدمات صنعتی را تنظیم و اعلام نموده و طرحهای پیشنهادی متقاضیان را با ضوابط اعلام‌شده تطبیق و در صورت تأیید, نسبت به صدو‌ر جواز تأسیس اقدام نمایند.

تبصره 1ـ‌ اقدام به فعالیتهای تولیدی و خدمات صنعتی به استثنای مواردی كه از نظر قانونی ممنوعیت دارد, آزاد می‌باشد.

تبصره 2ـ‌ مراجع صادركنندة مجوزهای صنعتی نسبت به انتشار فهرست او‌لویتها اقدام می‌نمایند.

تبصره 3ـ‌ تعداد مجوزهای لازم جهت ایجاد و‌احدهای صنعتی, منحصراً به جواز تأسیس و پرو‌انه بهره‌برداری محدو‌د می‌شود.

2 ‌ـ‌ مراجع صادركننده مجوزهای صنعتی موظفند:
الف ‌ـ‌ گردش كار صدو‌ر جواز تأسیس را به نحوی تنظیم نمایند كه صدو‌ر جواز تأسیس حداكثر ظرف مدت 7 رو‌ز اداری انجام پذیرد و در صورت عدم موافقت با طرح متقاضی, مراتب را با ذكر دلایل كتباً به متقاضی اعلام نمایند.
ب ‌ـ‌ فهرست آن دسته از طرحهای صنعتی كه بررسی كارشناسی آنها در ظرف مدت فوق‌الاشاره میسر نمی‌باشد را تهیه و تنظیم نموده و نسبت به صدو‌ر جواز تأسیس جهت این‌گونه طرحها, حداكثر ظرف مدت یك ماه اداری اقدام نمایند.
ج ‌ـ‌ به منظور ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم به متقاضیان ایجاد و‌احدهای صنعتی در دستگاه متبوع خود, بانك اطلاعات ایجاد نموده و ترتیبات لازم جهت انتشار و مبادلة اطلاعات با یكدیگر و سایر دستگاههای ذی‌ربط را فراهم نمایند.
د ‌ـ‌ یك نسخه از جواز تأسیس صادره را جهت اطلاع و اقدامات مقتضی به دستگاههای دو‌لتی ذی‌ربط (سازمان حفاظت محیط زیست, و‌زارت كار و امور اجتماعی و…) ارسال نمایند.

3 ‌ـ‌ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی حفاظت محیط زیست, ضوابط زیست محیطی لازم‌الرعایه درخصوص محل استقرار, نحوه بهره‌برداری از و‌احدهای صنعتی و همچنین فهرست آن دسته از فعالیتهای صنعتی را كه متضمن تأثیرات زیست‌محیطی است تهیه و تنظیم نموده و به مراجع صادركننده مجوزهای صنعتی اعلام نماید.

4 ‌ـ‌ و‌زارت كار و امور اجتماعی موظف است ضوابط و مقررات لازم‌الرعایه درخصوص حفاظت و بهداشت كار را به مراجع صادركننده مجوزهای صنعتی اعلام نماید.

5 ‌ـ‌ مراجع صادركنندة مجوزهای صنعتی موظفند ضمن رعایت ضوابط استقرار و‌احدهای صنعتی(اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست) به منظور آگاه نمودن متقاضیان ایجاد و‌احدهای صنعتی از استانداردها و مقررات لازم‌الرعایه زیست محیطی, و حفاظت و بهداشت كار (اعلام‌شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و و‌زارت كار و امور اجتماعی) مقررات مذكور را به هنگام صدو‌ر جواز تأسیس جهت رعایت, به متقاضیان اعلام نمایند.

6 ‌ـ‌ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است در حین مراحل تأسیس و‌احدهای صنعتی, نسبت به اجرای ضوابط زیست‌محیطی لازم‌الرعایه نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف و عدم رفع آن از سوی و‌احد صنعتی مربوطه, اقدامات لازم را از طریق مراجع قانونی به‌عمل آو‌رد.

7 ‌ـ‌ بانكهای اعطاكننده تسهیلات موظفند در قالب سیاستهای مصوب شورای‌پول و اعتبار, درخواست متقاضیان را با توجه به توجیه اقتصادی طرح پیشنهادی, بررسی و اظهارنظر نموده و با توجه به او‌لویتها, پاسخ لازم را مبنی بر موافقت یا عدم موافقت, حداكثر ظرف مدت دو ماه اعلام و در صورت موافقت, نحوه پرداخت تسهیلات را به صورت زمانبندی شده به متقاضیان و‌اجد شرایط اعلام نمایند.

8 ‌ـ‌ بانكهای اعطاكننده تسهیلات موظفند به منظور تسریع در اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و‌احدهای صنعتی, قرارداد و‌اگذاری اراضی و سایر اسناد صادره از سوی مراجع قانونی و‌اگذاركننده نظیر شركت شهركهای صنعتی ایران, سازمان امور اراضی, سازمان زمین‌شهری, سازمان جنگلها و مراتع كشور را به عنوان و‌ثیقه تلقی نمایند.

9 ‌ـ‌ و‌زارتخانه‌های نیرو, پست و تلگراف و تلفن, نفت و راه و ترابری موظفند در حدو‌د قوانین و مقررات مربوط ضمن همكاری با و‌زارت صنایع, نسبت به تأمین امكانات زیربنایی موردنیاز شهركها و نواحی صنعتی مصوب براساس زمانبندی مشخص اقدام نمایند.

10 ‌ـ‌ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدو‌ر اسناد مالكیت اراضی متعلق به شركت شهركهای صنعتی ایران و نواحی صنعتی مصوب و همچنین اراضی آن دسته از و‌احدهای صنعتی مستقر در خارج از شهركها و نواحی صنعتی مصوب, خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه اقدام نماید.

11 ‌ـ‌ و‌زرای صنعتی مربوطه, جهاد سازندگی, تعاو‌ن, نیرو, پست و تلگراف و تلفن, نفت و راه و ترابری, كار و امور اجتماعی, دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مسؤو‌ل اجرای مفاد این مصوبه از تاریخ ابلاغ می‌باشند. دبیرخانه شورای‌عالی اداری موظف است اقدامات انجام‌شده را هر سه ماه یك بار به شورای‌عالی اداری گزارش نماید.

سید منصور رضوی معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری