تصويب نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي و اصلاحات برخي از رديف هاي تعرفه اي كتاب مقررات صادرات و واردات سال مصوب 1398

تصويب نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي و اصلاحات برخي از رديف هاي تعرفه اي كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398 مصوب 1398,06,13

هيأت وزيران در جلسه 13 /6 /1398 به پيشنهاد شماره 157117 /60 مورخ 6 /6 /1398 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :

حقوق ورودي و اصلاحات برخي از رديف هاي تعرفه اي كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398 به شرح جدول زير تعيين مي شود :

رديف رديف تعرفه ( HS ) شرح كالا حقوق ورودي
1 01051220 جوجه يكروزه بوقلمون گوشتي 5
2 04071111 تخم نطقه دار بوقلمون گوشتي 5
3 06024000 اندام هاي تكثيري رز حتي پيوندزده 5
4 07133100 – لوبيا از گونه هاي
Vigna mungo (L ) Hepper or Vigna radiate (L ) Wilczek
5
5 07133390 ساير 5
6 07133900 ساير 5
7 07133320 لوبيا قرمز 5
8 07133200 لوبيا آدزوكي
(Phaseolus or Vigna angularis )
5
9 09024010 – كوبيده در بسته غير خرده فروشي 5
10 12099130 – بذر پياز 5

اين تصويب نامه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است .

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري