تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف های تعرفه ای كتاب مقررات صادرات و واردات سال مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف های تعرفه ای كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398 مصوب 1398,06,13

هیأت وزیران در جلسه 13 /6 /1398 به پیشنهاد شماره 157117 /60 مورخ 6 /6 /1398 وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد :

حقوق ورودی و اصلاحات برخی از ردیف های تعرفه ای كتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398 به شرح جدول زیر تعیین می شود :

ردیف ردیف تعرفه ( HS ) شرح كالا حقوق ورودی
1 01051220 جوجه یكروزه بوقلمون گوشتی 5
2 04071111 تخم نطقه دار بوقلمون گوشتی 5
3 06024000 اندام های تكثیری رز حتی پیوندزده 5
4 07133100 – لوبیا از گونه های
Vigna mungo (L ) Hepper or Vigna radiate (L ) Wilczek
5
5 07133390 سایر 5
6 07133900 سایر 5
7 07133320 لوبیا قرمز 5
8 07133200 لوبیا آدزوكی
(Phaseolus or Vigna angularis )
5
9 09024010 – كوبیده در بسته غیر خرده فروشی 5
10 12099130 – بذر پیاز 5

این تصویب نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است .

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری