تصویب نامه در خصوص صادرات فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات آنها منوط به ارایه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص صادرات فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات آنها منوط به ارایه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها مصوب 1398,06,31

هیأت وزیران در جلسه 31 / 6 /1398 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

صادرات كلیه فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها كه تحت شماره تعرفه های مربوط به فصل (27) كتاب مقررات صادرات و واردات، صورت می گیرد (جز تعرفه های شماره 2701 الی 27060000 و 27160000 و نیز تعرفه های 27074000- 27082000 – 27101920 – 27121010 -27121090 – 27131100 -27131200)، و منوط به ارایه گواهی معتبر از منشاء تولید آنها حسب مورد می باشد. منشاءهای مجاز تولید كالاهای یاد شده، توسط وزارت نفت به گمرك جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و گمرك مكلف به رعایت آن است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری