تصويب نامه در خصوص صادرات فرآورده هاي نفتي، انواع مشتقات نفتي و محصولات آنها منوط به ارايه گواهي معتبر از منشاء توليد آنها مصوب 1398

تصويب نامه در خصوص صادرات فرآورده هاي نفتي، انواع مشتقات نفتي و محصولات آنها منوط به ارايه گواهي معتبر از منشاء توليد آنها مصوب 1398,06,31

هيأت وزيران در جلسه 31 / 6 /1398 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

صادرات كليه فرآورده هاي نفتي، انواع مشتقات نفتي و محصولات نهايي آنها كه تحت شماره تعرفه هاي مربوط به فصل (27) كتاب مقررات صادرات و واردات، صورت مي گيرد (جز تعرفه هاي شماره 2701 الي 27060000 و 27160000 و نيز تعرفه هاي 27074000- 27082000 – 27101920 – 27121010 -27121090 – 27131100 -27131200)، و منوط به ارايه گواهي معتبر از منشاء توليد آنها حسب مورد مي باشد. منشاءهاي مجاز توليد كالاهاي ياد شده، توسط وزارت نفت به گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود و گمرك مكلف به رعايت آن است.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري