تصويب نامه در خصوص صدور گواهينامه ثبت سه ساله براي قايق هاي تفريحي و صيادي با موتورهاي دو زمانه مصوب 1398

تصويب نامه در خصوص صدور گواهينامه ثبت سه ساله براي قايق هاي تفريحي و صيادي با موتورهاي دو زمانه مصوب 1398,06,27

هيأت وزيران در جلسه 27 /6 /1398 به پيشنهاد شماره 42837 مورخ 4 /3 /1398 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه به منظور شناسايي قايق هاي تفريحي و صيادي با موتورهاي دو زمانه گواهينامه ثبت سه ساله صادر نمايد تا مالكان قايق هاي مذكور در بازه زماني ياد شده نسبت به جايگزيني موتورهاي چهار زمانه بنزيني با موتورهاي دو زمانه اقدام كنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش واردات موتورهاي دو زمانه را از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه ممنوع نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظفند نسبت به بررسي ساز و كارهاي اجرايي لازم براي تأمين موتورهاي چهار زمانه بنزيني اقدام نمايند.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري