دستورالعمل نحوه تشكیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ‏های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملكرد آنها مصوب 1393

دستورالعمل نحوه تشكیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق ‏های اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر عملكرد آنها(موضوع بندهای (ش) ماده “۳۷” و (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی) مصوب 1393,10,25

تعاریف

ماده ۱

تعاریف:

الف – قانونقانون نظام صنفی.

ب بازرس: بازرس فردی است كه با پیشنهاد هیات رییسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط كمیسیون نظارت در چارچوب مقررارت این دستورالعمل تعیین می ‏شود.

ج مدیر واحد بازرسی و نظارت: فردی است كه توسط هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان و با تایید معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در چارچوب مقررات این دستورالعمل تعیین می شود.

نحوه تشكیل و وظایف واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده ۲

واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدی است كه توسط اتاق ذی ربط به منظور نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی و رسیدگی به شكایات در چارچوب قانون نظام صنفی تشكیل می‏ شود.

تبصره تعداد بازرسان مورد نیاز به پیشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ایران برای مدت معین تعیین می‏ گردند.

ماده ۳

شرایط بكارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پیشینه كیفری.

ب) سلامت جسمی و روانی.

ج) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

د) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشكی.

ه) دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس در مراكز استان‏ها و فوق دیپلم در شهرستان‏ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (در رشته های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران)

و) حداكثر سن در زمان جذب برای بازرس ۳۵ سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرایط فوق بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان می ‏باشد.

تبصره ۱بكارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است.

تبصره ۲بكارگیری كارمندان اتحادیه ‏ها و اتاق‏های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفك شدن از شغل قبلی، بلامانع می‏ باشد.

تبصره ۳انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه‏ ها و هیات رییسه اتاق ‏های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است.

ماده ۴

وظایف و اختیارات واحد بازرسی و نظارت:

۱– بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به منظور جلوگیری و بررسی تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

۲ارایه اطلاعات و آمار مورد نیاز از شبكه توزیع كالا و خدمات صنفی و همچنین تخلفات واحدهای صنفی به طور مستمر به اتاق اصناف ایران و كمیسیون نظارت ذی ربط.

۳شناسایی اقلام كالا و خدمات صنفی دارای اولویت برای قیمت گذاری مطابق با دستورالعمل موضوع بند (ط) ماده “۵۵” قانون، جهت اعلام به كمیسیون نظارت و یا اتاق اصناف ایران.

۴همكاری با بازرسان و ناظران كمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و شعب تعزیرات حكومتی.

۵همكاری با اتحادیه‏های صنفی در شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه كسب.

ماده ۵

نحوه بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی:

۱– بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه كالا و خدمات صنفی دارای اولویت، برابر اعلام مراجع ذی صلاح در قالب تیم‏های حداقل دو نفره یا در شرایط خاص در قالب تیم‏های مشترك با بازرسان و ناظران كمیسیون نظارت، سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و مسئولین شعب تعزیرات حكومتی (بازرسی اولویت محور).

۲– بازرسی بر نحوه عرضه سایر كالا و خدمات صنفی براساس گزارش و شكایات (بازرسی شكایات محور).

ماده ۶

نحوه تهیه و ارسال گزارش تخلفات به اتحادیه و شعب تعزیرات حكومتی:

۱شكایت رسیده باید بلافاصله ثبت و كد رهیگری به شاكی ارایه شودواحد بازرسی و نظارت موظف است به منظور دریافت شكایات، تنظیم گزارشات بازرسی و ثبت شكایات وارده از نمونه فرم‏ها و نرم افزارهایی كه توسط اتاق ایران ارایه می‏گردد، استفاده نماید.

۲ارسال گزارش بازرس به اتحادیه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رییس اتاق اصناف شهرستان و یا مدیر واحد بازرسی و نظارت (با داشتن تفویض اختیار رییس اتاق).

۳پیگیری اخذ نتیجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحادیه.

تبصره در صورت وصول گزارش اتحادیه موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاكی، پرونده را مختومه نماید و نتیجه را ضمن اعلام به شاكی و متشاكی به واحد بازرسی و نظارت نیز اعلام كند.

۴ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزیرات حكومتی در صورت اعتراض شاكی به نظر اتحادیه یا احراز تخلف واحد صنفی از سوی اتحادیه و یا در عدم پاسخگو بودن اتحادیه در زمان مقرر.

چگونگی نظارت اتاق اصناف ایران بر واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان‏ها

ماده ۷

اتاق اصناف ایران موظف است در اجرای بند (6) ماده “۴۵” قانون به منظور مدیریت، سیاست گذاری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف در سطح كشور، نسبت به تشكیل معاونت بازرسی و نظارت اقدام نماید.

تبصره انتصاب معاون بازرسی و نظارت پس از پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون توسعه بازرگانی داخلی) بر عهده رییس اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۸

نحوه ایجاد هماهنگی و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏ها:

۱پیگیری و نظارت بر تشكیل و عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان‏ها و مراكز استان‏ها.

تبصره – اتاق اصناف ایران می‏تواند از طریق واحدهای بازرسی و نظارت مراكز استان‏ها نسبت به هماهنگی بین واحدهای بازرسی و نظارت شهرستان‏های هر استان در چارچوب مقررات اقدام نماید.

۲ارتقاء نظام بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با استفاده از روش‏های كارآمد از جمله روش الكترونیكی با همكاری دبیرخانه هیات عالی نظارت.

۳ایجاد هماهنگی و تعامل لازم بین واحدهای بازرسی و نظارت با سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان و سازمان تعزیرات حكومتی.

۴دریافت گزارش عملكرد واحدهای بازرسی و نظارت استان‏ها و همچنین قیمت اقلام اساسی و ضروری آنها به صورت هفتگی به منظور ارایه به معاونت توسعه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و سایر مسئولین ذی ربط.

۵شناسایی و تشویق واحدهای بازرسی و نظارت برتر استان‏ها براساس شاخص‏های ارزیابی عملكرد.

سایر مقررات

ماده ۹

منابع مالی واحدهای بازرسی و نظارت عبارتند از:
۱از محل منابع مالی اتاق اصناف شهرستان.
۲از محل منابع مالی اتاق اصناف ایران از جمله درآمدهای ناشی از جرائم دریافتی (موضوع تبصره (7) ماده “۷۲” قانون) متناسب با برنامه‏ها و عملكرد ( از جمله تعداد پرونده‏های متشكله و میزان ارزش ریالی تخلفات) مطابق ماده “۶” آیین نامه اجرایی ماده “۴۷” قانون و وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه كسب (موضوع تبصره (1) ماده “۳۱” قانون).

تبصره – اتاق اصناف شهرستان‏ها موظفند، معادل وجوه مذكور را در بودجه سنواتی پیش بینی تا پس از تصویب كمیسیون نظارت و تامین اعتبار هزینه نمایند.

ماده ۱۰

دروه‏های آموزشی ویژه بازرسان توسط سازمان تعزیرات حكومتی و برای سایر دوره‏های مورد نیاز از جمله برای مدیران واحدهای بازرسی و نظارت از طریق اتاق اصناف شهرستان‏ها با هماهنگی اتاق اصناف ایران برگزار می‏گردد.

ماده 11

رسیدگی به تخلفات مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان بر عهده هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده ۱۲

این دستورالعمل در اجرای بند (ش) ماده “۳۷” و بند (6) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همكاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید.