قانون استفساریه ماده (29) قانون معادن مصوب 1377

قانون استفساریه ماده (29) قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه :
ماده واحده – آیا منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شورای اسلامی لغو كلیه قوانین، تصویبنامه ها و بخشنامه هائی است كه به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج كنندگان مواد معدنی پیش بینی می كند؟

نظر مجلس :
منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27/ 2 /1377 مجلس شورای اسلامی لغو كلیه قوانین، تصویبنامه ها و بخشنامه هائی است كه به هر نحوی از انحاء اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج كنندگان مواد معدنی پیش بینی می كند و عوارضی كه در هزینه تولید مؤثر نمی باشد، به قوت خود باقی خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /2 /1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اكبر ناطق نوری