قانون استفساريه ماده (29) قانون معادن مصوب 1377

قانون استفساريه ماده (29) قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شوراي اسلامي

موضوع استفساريه :
ماده واحده – آيا منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شوراي اسلامي لغو كليه قوانين، تصويبنامه ها و بخشنامه هائي است كه به هر نحوي از انحاء اخذ مبالغي غير از ماليات و حقوق دولتي را از استخراج كنندگان مواد معدني پيش بيني مي كند؟

نظر مجلس :
منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27/ 2 /1377 مجلس شوراي اسلامي لغو كليه قوانين، تصويبنامه ها و بخشنامه هائي است كه به هر نحوي از انحاء اخذ مبالغي غير از ماليات و حقوق دولتي را از استخراج كنندگان مواد معدني پيش بيني مي كند و عوارضي كه در هزينه توليد مؤثر نمي باشد، به قوت خود باقي خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /2 /1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري