آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) مصوب8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

آئین‌نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362/ 12/17با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران میتواند منابع لازم برای بانكها را تامین و یا مازاد منابع خود آنها را بشكل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط‌ تامین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا كارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا كارمزد‌ موصوف مشمول حكم قسمت اخیر ماده (4) این آئین‌نامه میباشد.

تبصره ـ قبول منابع توسط بانك مركزی از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده (3) این آئین‌نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.

ماده 2 

بانكها میتوانند بخشی از منابع مورد نیاز بانكهای دیگر را به ترتیب اولویت از محل منابع سپرده‌گذار و یا از محل منابع خود تأمین نمایند.

ماده 3

در مواردیكه تامین منابع توسط یك بانك برای بانكهای دیگر از محل منابع سپرده‌گذار صورت گیرد، بانك گیرنده منابع بوكالت توكیلی ازطرف ‌بانك تامین‌كننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری بشرح آئین‌نامه تجهیز منابع پولی (‌موضوع تصویبنامه شماره81962 مورخ 12/10/1362) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.

تبصره ـ حق‌الوكاله بكارگیری سپرده‌ها براساس توافق بین بانكهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق‌الوكاله‌ای كه از صاحبان سپرده‌های ‌سرمایه‌گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعیین شده بموجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد كرد.

ماده 4 

در مواردیكه تامین منابع توسط یك بانك برای بانكهای دیگر بصورت وام و یا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانك صورت گیرد، وجوه دریافتی‌ توسط بانك گیرنده، جزو منابع بانك اخیر محسوب میگردد. سود و یا كارمزد این قبیل تسهیلات بین بانكها ازیكطرف بحساب درآمد بانك تامین‌كننده ‌منابع و از طرف دیگر بحساب هزینه بانك دریافت‌كننده منظور میشود.

ماده 5 

موسسات دولتی و وابسته بدولت و شركتهای دولتی مكلفند وجوهی را كه در اختیار دارند منحصراً نزد بانك مركزی نگاهداری نمایند و كلیه عملیات‌ بانكی خود را منحصراً توسط بانك مركزی انجام دهند مگر در مواردیكه بانك مذكور به استناد ماده 22 قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف‌ توسط بانكهای دیگرموافقت نماید. دراینصورت بانكها میتوانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شركتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز‌بانكی نمایند.


ماده 6

دستورالعملها و ضوابط اجرائی این آئین‌نامه توسط بانك مركزی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی مكلف است این دستورالعملهای صادره را بافاصله به اطلاع شورای اقتصاد برساند.

ماده 7 

بانكها مكلفند دستورها و بخشنامه‌های بانك مركزی را كه بموجب قوانین و آئین‌نامه‌های متكی به آن صادر میگردد به موقع اجرا بگذارند.

ماده 8 

واحدهائی كه بانكها درآنها بهرمیزان مشاركت و یا سرمایه‌گذاری نموده و یا بنمایند، با توجه به ماده 25 قانون عملیات بانكی بدون ربا بسبب‌ مشاركت و یا سرمایه‌گذاری بانكها، شركت دولتی محسوب نمی‌گردند.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر