آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا “‌بهره” مصوب 1362

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا (‌بهره)‌ مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

آئین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانكی بدون ربا “‌بهره مصوب 1362,12,17با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

بانك مركزی براساس كلی اقتصادی و اولویت‌های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی كشور خطوط كلی سیاست اعتباری و سیاست‌ اعطای تسهیلات بانكی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا درازمدت را با توجه به آثاراقتصادی آن، تنظیم مینماید تا پس از تایید شورای پول و اعتبار‌ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ماده 2 

بانك مركزی، حداكثر تا پایان آبانماه هرسال براساس سیاست‌ها و اولویت‌های موضوع ماده 1 این آئین‌نامه، سیاست كلی اعتباری و همچنین سیاست‌اعطای تسهیلات بانكی كوتاه‌مدت (‌یكساله) برای سال بعد را با تایید شورای پول و اعتبارتنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هیئت وزیران به مجمع عمومی بانك‌مركزی ارسال خواهد داشت.

ماده 3

در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، بانك مركزی میتواند علاوه بر بكار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانكی،‌در حدی كه مغایر مفاد قانون عملیات بانكی بدون ربا نباشد، با تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی، با استفاده از ابزار ذیل، در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.

ـ تعیین رشته‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مشاركت با توجه به سیاستهای اقتصادی مصوب هیئت وزیران.

ـ تعیین حداقل نرخ سود (‌بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشاركت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداكثر نرخ سود مورد‌ انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطائی بانكی.

ـ تعیین حداقل و یا حداكثر نسبت سهم سود بانكها درعملیات مضاربه و مشاركت.

ـ حداقل و یا حداكثرهای مقرر در بندهای 2 و 3 ممكن است در رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

ـ تعیین حداقل و یا حداكثر میزان تسهیلات اعطائی بانكها از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا منابع بانك برای هر یك از رشته‌های فعالیت و عنداللزوم ‌برای هر یك از امور موضوع ماده 9 آئین‌نامه تجهیز منابع پولی ( موضوع تصویبنامه شماره 81962 مورخ 12/10/62) برای كلیه بانكها و یا هر یك از آنها، ‌تعیین حدود مذكور، حداقل سالی یكمرتبه بنحوی صورت خواهد گرفت كه اجرای سیاست‌های موضوع مواد 1 و 2 این آئین‌نامه تسهیل گردد.

ـ تعیین حداكثر هر یك از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطائی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یك یا چند بانك.

ـ تعیین حداقل و یا حداكثر میزان انواع حق‌الوكاله بكارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری، حق‌الوكاله مذكور میتواند شامل هزینه‌های اداری بانكها برای تجهیز و‌اداره سپرده‌های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانكها از صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری اخذ نخواهد شد.

ـ ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداكثر كارمزد انواع خدمات بانكی با توجه به میزان كار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداكثر كار‌ممد مزبور از هزینه كار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد كرد.

ـ تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداكثر امتیازات موضوع ماده 6 قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانكی در این مورد.

ماده 4 

بانك مركزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانكی با شركت‌های دولتی (كه سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً میتواند براساس مقررات‌ قانون عملیات بانكی بدون ربا و این آئین‌نامه مبادرت به عملیات بانكی بنماید.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر