آئين‌نامه لايحه قانونی تشكيل شورای تأ‌مين مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ايران مصوب 1359

آئين‌نامه لايحه قانوني تشكيل شوراي تأ‌مين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359,04,30

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيئت وزيران در جلسه مشترك مورخ 30/4/59 بنا به پيشنهاد شماره 111/17 ـ 152(1).(1)59/م مورخ 30/4/59 وزارت دفاع ملي و وزارت مسكن و شهرسازي آئين‌نامه لايحه قانوني تشكيل شوراي تامين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران ‌مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب اسلامي ايران را بشرح زير تصويب نمودند:

فصل اول ـ كليات

ماده 1 

شوراي تامين مسكن پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در اين آئين‌نامه شورا ناميده ميشود موظف به حمايت و تسهيل در تامين ‌مسكن پرسنل معلول، شاغل و بازنشسته فاقد مسكن ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده و منظور فوق را در قالب مواد مشروحه زير و نيز قوانين،‌ ضوابط و سياست‌هاي كلي دولت كه در اجراي سريع اين امر مؤثر است عملي خواهد كرد.

ماده 2 

اركان شورا:
شورا از نمايندگان تام‌الاختيار وزارت‌خانه‌ها و سازمانهاي زير:
الف: وزارت دفاع ملي.
ب: وزارت مسكن و شهرسازي.
پ: ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران.
ت ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي يا قائم مقام قانوني آن.
ث ـ بانك مسكن، يا بانك سپه بر حسب نحوه پشتيباني مالي.
و حداقل يكبار در هفته تشكيل ميگردد.
انتخاب نمايندگان مستقيماً بعهده وزراء و روساي سازمانهاي ذيربط بوده و تجديد و تغيير آن به تصويب مرجع اعزام كننده بلامانع است.

تبصره ـ نمايندگان هر يك از نيروهاي سه‌گانه، كانون بازنشستگان و يا سازمانهاي مستقل وابسته به ارتش جمهوري اسلامي ايران در هنگام طرح‌ موضوع مربوط به خود در اين شورا حضور خواهند يافت.

ماده 3 

شوراي مسكن وابسته به وزارت دفاع ملي است و نماينده وزير دفاع ملي سرپرستي شوراي مذكور را به عهده داشته و تصميمات متخذه در ‌شورا را به مبادي مربوطه ابلاغ خواهد نمود، كليه تصميمات شورا با اكثريت اراء معتبر است مگر اينكه ضوابط قانوني رعايت نشده باشد كه در اينصورت بايستي منطبق بر ضوابط باشد. شوراي مسكن مجاز است در صورت ضرورت از سازمانهاي دولتي موثر در تامين مسكن نظير وزارت نيرو، ‌سازمانهاي عمران اراضي شهري، شهرداريها و بانكها درخواست نمايد، كه نمايندگان خود را جهت هم‌آهنگي و شركت در جلسات شورا اعزام دارند در‌اينصورت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي برابر وظايف و اختيارات قانوني خود در حد امكانات و رعايت اولويتها مصوبات هماهنگ شده در اين ‌شورا را بمورد اجرا خواهند گذارد.

ماده 4

وظايف شورا عبارت است از:
الف: اداره امور شورا.
ب: تهيه و تنظيم برنامه و دستورالعملهاي كلي در زمينه تامين مسكن پرسنل فاقد مسكن و حسن اجراي اين آئين‌نامه.
پ ـ رسيدگي به درخواست شركتهاي تعاوني مسكن سازمانها، پادگانها، پايگاهها، و يگانها و كانون‌هاي بازنشستگان و حمايت آنان بصورتهاي زير:
(1):
واگذاري زمين و وام احداث بنا از طريق شركتهاي تعاوني مسكن به اعضاء وابسته برابر ضوابط جاري وزارت مسكن و شهرسازي و نظارت بر كار ‌آنها.
(2):
ايجاد و احداث مجتمع‌هاي مسكوني و شهرك‌ها بيكي از طرق: واگذاري زمين و وام احداث بنا بشركتهاي تعاوني برابر ضوابط جاري، و يا ‌ارجاع مستقيم آن بمجريان طرح بطور تمركزي و سپس نظارت كلي در احداث و تقسيم آن بين شركتهاي تعاوني مسكن.

تبصره 1 ـ تأمين مسكن اعضاء معلول بسبب خدمت شركتهاي تعاوني مسكن از اولويت برخوردار بوده و شورا در تامين مسكن پرسنل شاغل و‌ بازنشسته اولويت را به ترتيب به آن دسته از اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن خواهد داد كه شرايط زير را دارا باشند:
الف: خود و عائله تحت تكلفشان داراي واحد مسكوني نباشند. اعضائي كه از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه خانه مسكوني خود را بفروش برسانند‌ مشمول اين بند نخواهند بود.
ب: قبلاً از سوي ارتش يا سازمانهاي دولتي و اوقاف زميني به آنان واگذار نشده باشد.
پ: از وام مسكن استفاده نكرده باشند.
ث: از سازمان عمران اراضي شهري گواهي عمران دريافت نكرده باشند.
ج: ساكن خانه‌هاي سازماني نباشند مگر آنكه تعهد نمايند بمحض آماده شدن واحد مسكوني، خانه‌هاي سازماني را تخليه نمايند.

تبصره 2 ـ چنانچه مسكن ملكي پرسنلي متناسب با شرايط زيست خانواده او نباشد از شمول بند الف تبصره 1 خارج و دستورالعمل آن وسيله ‌شورا تدوين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 

شوراي مسكن مجاز است در صورت ضرورت براي تسهيل در تامين مسكن شركتهاي تعاوني مسكن از مقدورات و تجهيزات فني،‌ تخصصي و نيروي انساني ارتش جمهوري اسلامي ايران بنحوي كه به آمادگي رزمي و وظايف سازماني و امور جاري يگان مربوطه لطمه‌اي وارد نشود‌ به پيشنهاد نيرو يا سازمان ذيربط استفاده نمايد.

سيدابوالحسن بني صدر – رئيس جمهور و رئيس شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران