آئین‌نامه لایحه قانونی تشكیل شورای تأ‌مین مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359

آئین‌نامه لایحه قانونی تشكیل شورای تأ‌مین مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359,04,30

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و هیئت وزیران در جلسه مشترك مورخ 30/4/59 بنا به پیشنهاد شماره 111/17 ـ 152(1).(1)59/م مورخ 30/4/59 وزارت دفاع ملی و وزارت مسكن و شهرسازی آئین‌نامه لایحه قانونی تشكیل شورای تامین مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران ‌مصوب 31/2/59 شورای انقلاب اسلامی ایران را بشرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول ـ كلیات

ماده 1 

شورای تامین مسكن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران كه در این آئین‌نامه شورا نامیده میشود موظف به حمایت و تسهیل در تامین ‌مسكن پرسنل معلول، شاغل و بازنشسته فاقد مسكن ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و منظور فوق را در قالب مواد مشروحه زیر و نیز قوانین،‌ ضوابط و سیاست‌های كلی دولت كه در اجرای سریع این امر مؤثر است عملی خواهد كرد.

ماده 2 

اركان شورا:
شورا از نمایندگان تام‌الاختیار وزارت‌خانه‌ها و سازمانهای زیر:
الف: وزارت دفاع ملی.
ب: وزارت مسكن و شهرسازی.
پ: ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ بنیاد مسكن انقلاب اسلامی یا قائم مقام قانونی آن.
ث ـ بانك مسكن، یا بانك سپه بر حسب نحوه پشتیبانی مالی.
و حداقل یكبار در هفته تشكیل میگردد.
انتخاب نمایندگان مستقیماً بعهده وزراء و روسای سازمانهای ذیربط بوده و تجدید و تغییر آن به تصویب مرجع اعزام كننده بلامانع است.

تبصره ـ نمایندگان هر یك از نیروهای سه‌گانه، كانون بازنشستگان و یا سازمانهای مستقل وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران در هنگام طرح‌ موضوع مربوط به خود در این شورا حضور خواهند یافت.

ماده 3 

شورای مسكن وابسته به وزارت دفاع ملی است و نماینده وزیر دفاع ملی سرپرستی شورای مذكور را به عهده داشته و تصمیمات متخذه در ‌شورا را به مبادی مربوطه ابلاغ خواهد نمود، كلیه تصمیمات شورا با اكثریت اراء معتبر است مگر اینكه ضوابط قانونی رعایت نشده باشد كه در اینصورت بایستی منطبق بر ضوابط باشد. شورای مسكن مجاز است در صورت ضرورت از سازمانهای دولتی موثر در تامین مسكن نظیر وزارت نیرو، ‌سازمانهای عمران اراضی شهری، شهرداریها و بانكها درخواست نماید، كه نمایندگان خود را جهت هم‌آهنگی و شركت در جلسات شورا اعزام دارند در‌اینصورت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی برابر وظایف و اختیارات قانونی خود در حد امكانات و رعایت اولویتها مصوبات هماهنگ شده در این ‌شورا را بمورد اجرا خواهند گذارد.

ماده 4

وظایف شورا عبارت است از:
الف: اداره امور شورا.
ب: تهیه و تنظیم برنامه و دستورالعملهای كلی در زمینه تامین مسكن پرسنل فاقد مسكن و حسن اجرای این آئین‌نامه.
پ ـ رسیدگی به درخواست شركتهای تعاونی مسكن سازمانها، پادگانها، پایگاهها، و یگانها و كانون‌های بازنشستگان و حمایت آنان بصورتهای زیر:
(1):
واگذاری زمین و وام احداث بنا از طریق شركتهای تعاونی مسكن به اعضاء وابسته برابر ضوابط جاری وزارت مسكن و شهرسازی و نظارت بر كار ‌آنها.
(2):
ایجاد و احداث مجتمع‌های مسكونی و شهرك‌ها بیكی از طرق: واگذاری زمین و وام احداث بنا بشركتهای تعاونی برابر ضوابط جاری، و یا ‌ارجاع مستقیم آن بمجریان طرح بطور تمركزی و سپس نظارت كلی در احداث و تقسیم آن بین شركتهای تعاونی مسكن.

تبصره 1 ـ تأمین مسكن اعضاء معلول بسبب خدمت شركتهای تعاونی مسكن از اولویت برخوردار بوده و شورا در تامین مسكن پرسنل شاغل و‌ بازنشسته اولویت را به ترتیب به آن دسته از اعضاء شركتهای تعاونی مسكن خواهد داد كه شرایط زیر را دارا باشند:
الف: خود و عائله تحت تكلفشان دارای واحد مسكونی نباشند. اعضائی كه از تاریخ تصویب این آئین‌نامه خانه مسكونی خود را بفروش برسانند‌ مشمول این بند نخواهند بود.
ب: قبلاً از سوی ارتش یا سازمانهای دولتی و اوقاف زمینی به آنان واگذار نشده باشد.
پ: از وام مسكن استفاده نكرده باشند.
ث: از سازمان عمران اراضی شهری گواهی عمران دریافت نكرده باشند.
ج: ساكن خانه‌های سازمانی نباشند مگر آنكه تعهد نمایند بمحض آماده شدن واحد مسكونی، خانه‌های سازمانی را تخلیه نمایند.

تبصره 2 ـ چنانچه مسكن ملكی پرسنلی متناسب با شرایط زیست خانواده او نباشد از شمول بند الف تبصره 1 خارج و دستورالعمل آن وسیله ‌شورا تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5 

شورای مسكن مجاز است در صورت ضرورت برای تسهیل در تامین مسكن شركتهای تعاونی مسكن از مقدورات و تجهیزات فنی،‌ تخصصی و نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران بنحوی كه به آمادگی رزمی و وظایف سازمانی و امور جاری یگان مربوطه لطمه‌ای وارد نشود‌ به پیشنهاد نیرو یا سازمان ذیربط استفاده نماید.

سیدابوالحسن بنی صدر – رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران