آئين‌نامه وام های كوچك توليدی و خدماتي كه اصل آن قبلا به تصويب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسيده است مصوب 1358

آئين‌نامه وامهای كوچك توليدی و خدماتي كه اصل آن قبلا به تصويب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسيده است مصوب 1358,10,19

ـ وام گيرنده- كسانيكه بتوانند يك واحد كوچك كشاورزي، دامداري، صنعتي يا خدماتي را كه جدول آنها جداگانه تعيين و تصويب شده تاسيس يا تكميل كنند، چه بصورت فردي، چه بصورت گروهي و شركت، به شرط اينكه اعضاي گرو ه بيش از پنج نفر نباشند و هر عضو مستقيماً و تمام وقت در واحدي كه گرو ه تأسيس كرده كار كنند.

ـ وام دهنده- بانك صادرات ايران از طريق صندوقهاي قرض الحسنه در سراسر كشور كه صلاحيت آنها به تأييد صندوق پس انداز جاويد تهران رسيده باشد.

ـ معرف– وام گيرنده بايد به و سيله دفتر جهاد سازندگي محل، معرفي و صلاحيت او براي اجراي طرحي كه داده تأييد شود.

ـ كيفيت پرداخت وام- هريك از صندوقهاي قرض الحسنه مي توانند با دادن سفته با امضاي صاحبان امضاء در آن صندو ق، حداكثر تا مبلغ 10 ميليون ريال از بانك صادرات محل براي پرداخت وام تنخواه گردان دريافت كنند. صندوق پس از دريافت معرفي نامه از دفتر جهاد سازندگي محل درباره تقاضاكننده وام تحقيق محلي لازم را به عمل مي آورد و پس از احراز صلاحيت و تعيين ميزان و ام و مدت و اقساط بازپرداخت، در ازاي سفته هايي كه به امضاي متقاضي و يكي از معتمدين محل رسيده، وام تصويب شده را به ترتيبي كه در بند 9مي آيد دراختيار او مي نهد. صندوق پس از صرف حداقل هفتاد درصد تنخواه گرداني كه گرفته سفته هاي دو امضايي را كه از وام گيرندگان دريافت كرده, به بانك صادرات ميدهد و معادل آنها پول دريافت ميكند، تا جريان پرداخت وام براساس اعتباري كه به هر صندوق اختصاص داده شده پايان يابد.

ـ وام گيرنده ميتواند فقط از صندو ق قرض الحسنه محل اقامت خود تقاضاي وام كند. محدو ده عملكرد هر صندوق به وسيله شوراي جهاد سازندگي استان به صورت دقيق مشخص و در اختيار صندوقها گذارده ميشود.

ـ واحدهايي كه از طريق اين وام تأسيس يا تكميل ميشود بايد در خارج تهران و شهرهاي بزرگ باشد. تشخيص شهرهاي بزرگ كه مشمول اين وام نيستند بر عهدة شوراي مركزي جهاد سازندگي است.

ـ مبلغ سي ميلياردريال كه به اين وامها اختصاص داده شده به وسيله شوراي مركزي جهاد سازندگي ميان استانها و به وسيله شوراي جهادسازندگي هر استان ميان شهرستانها و به وسيله شوراي جهادسازندگي شهرستان ميان شهرها و بخشها و روستاهاي آن شهرستان تقسيم ميشود.

ـ شوراي مركزي جهاد سازندگي موظف است در تخصيص اين مبلغ درصدهاي زير را در كل كشور رعايت كند:

 كشاو رزي و دامداري  40%
 صنعت  30%
 خدمات  30%

ـ مبلغ وام و كيفيت پرداخت آن يكجا يا بتدريج در مراحل معين، به وسيله دفاتر جهادسازندگي معين ميشودو لي حداكثر وام پرداختي براي هر فرد سه ميليون ريال است. اگر تأسيس واحد به وسيله يك گرو ه صورت گيرد به ازاي هر عضو ميتوان مبلغ ششصد هزارريال ديگر نيز به گروه وام داد و به اين ترتيب حداكثر وامي كه به يك گرو ه داده ميشود هجده ميليون ريال خواهد بود.

10 ـ تاريخ بازپرداخت اولين قسط را دفتر جهادسازندگي معين ميكند، و لي پرداخت اولين قسط به هر حال ديرتر از يكسال پس از دريافت اولين بخش وام نخواهد بود. اين مدت براي بافندگان قالي تا دو برابر قابل افزايش است.

11 ـ تعداد اقساط حداكثر يكصد قسط خواهد بود. (قسط ماهيانه)

12 ـ در اسناد خريد محل كار و ماشين آلاتي كه از طريق اين و ام خريداري ميشود بايد قيد شود كه وام گيرنده تا پايان پرداخت همه مبلغ وام، حق و اگذاري آنها را نخواهد داشت.

اين آئين نامه در جلسه مورخ 19/10/1358 كميسيون شماره (2) شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد.

شوراي انقلاب جمهوری اسلامی ايران