آئین‌نامه وام های كوچك تولیدی و خدماتی كه اصل آن قبلا به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است مصوب 1358

آئین‌نامه وامهای كوچك تولیدی و خدماتی كه اصل آن قبلا به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است مصوب 1358,10,19

ـ وام گیرنده- كسانیكه بتوانند یك واحد كوچك كشاورزی، دامداری، صنعتی یا خدماتی را كه جدول آنها جداگانه تعیین و تصویب شده تاسیس یا تكمیل كنند، چه بصورت فردی، چه بصورت گروهی و شركت، به شرط اینكه اعضای گرو ه بیش از پنج نفر نباشند و هر عضو مستقیماً و تمام وقت در واحدی كه گرو ه تأسیس كرده كار كنند.

ـ وام دهنده- بانك صادرات ایران از طریق صندوقهای قرض الحسنه در سراسر كشور كه صلاحیت آنها به تأیید صندوق پس انداز جاوید تهران رسیده باشد.

ـ معرف– وام گیرنده باید به و سیله دفتر جهاد سازندگی محل، معرفی و صلاحیت او برای اجرای طرحی كه داده تأیید شود.

ـ كیفیت پرداخت وام- هریك از صندوقهای قرض الحسنه می توانند با دادن سفته با امضای صاحبان امضاء در آن صندو ق، حداكثر تا مبلغ 10 میلیون ریال از بانك صادرات محل برای پرداخت وام تنخواه گردان دریافت كنند. صندوق پس از دریافت معرفی نامه از دفتر جهاد سازندگی محل درباره تقاضاكننده وام تحقیق محلی لازم را به عمل می آورد و پس از احراز صلاحیت و تعیین میزان و ام و مدت و اقساط بازپرداخت، در ازای سفته هایی كه به امضای متقاضی و یكی از معتمدین محل رسیده، وام تصویب شده را به ترتیبی كه در بند 9می آید دراختیار او می نهد. صندوق پس از صرف حداقل هفتاد درصد تنخواه گردانی كه گرفته سفته های دو امضایی را كه از وام گیرندگان دریافت كرده, به بانك صادرات میدهد و معادل آنها پول دریافت میكند، تا جریان پرداخت وام براساس اعتباری كه به هر صندوق اختصاص داده شده پایان یابد.

ـ وام گیرنده میتواند فقط از صندو ق قرض الحسنه محل اقامت خود تقاضای وام كند. محدو ده عملكرد هر صندوق به وسیله شورای جهاد سازندگی استان به صورت دقیق مشخص و در اختیار صندوقها گذارده میشود.

ـ واحدهایی كه از طریق این وام تأسیس یا تكمیل میشود باید در خارج تهران و شهرهای بزرگ باشد. تشخیص شهرهای بزرگ كه مشمول این وام نیستند بر عهدة شورای مركزی جهاد سازندگی است.

ـ مبلغ سی میلیاردریال كه به این وامها اختصاص داده شده به وسیله شورای مركزی جهاد سازندگی میان استانها و به وسیله شورای جهادسازندگی هر استان میان شهرستانها و به وسیله شورای جهادسازندگی شهرستان میان شهرها و بخشها و روستاهای آن شهرستان تقسیم میشود.

ـ شورای مركزی جهاد سازندگی موظف است در تخصیص این مبلغ درصدهای زیر را در كل كشور رعایت كند:

 كشاو رزی و دامداری  40%
 صنعت  30%
 خدمات  30%

ـ مبلغ وام و كیفیت پرداخت آن یكجا یا بتدریج در مراحل معین، به وسیله دفاتر جهادسازندگی معین میشودو لی حداكثر وام پرداختی برای هر فرد سه میلیون ریال است. اگر تأسیس واحد به وسیله یك گرو ه صورت گیرد به ازای هر عضو میتوان مبلغ ششصد هزارریال دیگر نیز به گروه وام داد و به این ترتیب حداكثر وامی كه به یك گرو ه داده میشود هجده میلیون ریال خواهد بود.

10 ـ تاریخ بازپرداخت اولین قسط را دفتر جهادسازندگی معین میكند، و لی پرداخت اولین قسط به هر حال دیرتر از یكسال پس از دریافت اولین بخش وام نخواهد بود. این مدت برای بافندگان قالی تا دو برابر قابل افزایش است.

11 ـ تعداد اقساط حداكثر یكصد قسط خواهد بود. (قسط ماهیانه)

12 ـ در اسناد خرید محل كار و ماشین آلاتی كه از طریق این و ام خریداری میشود باید قید شود كه وام گیرنده تا پایان پرداخت همه مبلغ وام، حق و اگذاری آنها را نخواهد داشت.

این آئین نامه در جلسه مورخ 19/10/1358 كمیسیون شماره (2) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران