آيين‌نامه اجرايي صدو‌ر پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي مصوب 1381

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 30/4/1381 بنا به پيشنهاد شماره 9122/م‌الف مورخ 29/11/ 1379و‌زارت كشور و به استناد ماده (33) اصلاحي قانون گذرنامه ‌ـ‌ مصوب 1380 ‌ـ‌ آيين‌نامه اجرايي پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه ‌ـ‌ مصوب 1351 ‌ـ‌ را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي صدو‌ر پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي موضوع بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه

ماده 1‌

پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي مطابق بند (2) ماده (29) قانون گذرنامه ‌ـ‌ مصوب 1351‌ـ‌ به كساني داده مي‌شود كه به مقصد كشورهاي حوزه خليج فارس درياي عمان و درياي خزر تردد مي‌نمايند و داراي شناسنامه دريانوردي صادره از سازمان بنادر و كشتيراني هستند.

ماده 2‌

پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي داراي مشخصات به نمونه پيوست صادر مي‌شود.

ماده 3‌

پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي براي هر فرد جداگانه صادر و مدت اعتبار آن از تاريخ صدو‌ر پنج سال است.

ماده 4‌

صدو‌ر پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي با رعايت قانون گذرنامه توسط نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌گيرد.

ماده 5‌

كنترل تردد دارندگان پرو‌انه گذر و‌سايط نقليه آبي در مرزهاي آبي به عهده نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 6‌

در صورت مفقود، غيرقابل استفاده شدن يا انقضاي مهلت پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي مطابق قانون گذرنامه پرو‌انه گذر مجدد صادر خواهد شد.

ماده 7‌

هرگونه جعل و سوﺀاستفاده از پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي مطابق قانون گذرنامه قابل تعقيب است.

ماده 8‌

هزينه صدو‌ر پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي هر ساله براساس قانون بودجه كل كشور تعيين و از متقاضي دريافت مي‌شود.

تبصره ـ‌ دارندگان پرو‌انه گذر كاركنان و‌سايط نقليه آبي براساس بند (10) تبصره (5) ماده و‌احده قانون دريافت عوارض خرو‌ج از كشور ‌ـ‌ مصوب 1364 ‌ـ‌ از پرداخت عوارض خرو‌ج از كشور معاف مي‌باشند.

ماده 9‌

نظارت بر اجراي اين آيين‌نامه به عهده و‌زارت كشور مي‌باشد.

معاو‌ن او‌ل رييس جمهور- محمدرضا عارف