آيين‌نامه تسهيلات و نحوه تبديل درآمد توليد كنندگان غير دو‌لتي برق به ارز مصوب 1381

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت نيرو، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع نامه شماره 100/10/31890 مورخ 4/6/1381 و‌زارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌ نامه تسهيلات و نحوه تبديل درآمد توليد كنندگان غير دو‌لتي برق به ارز را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه تسهيلات و نحوه تبديل درآمد توليد كنندگان غير دو‌لتي برق به ارز مصوب 1381,06,10

ماده 1‌

و‌زارت نيرو مي‌تواند براي تأ‌مين بخشي از انرژي الكتريكي مورد نياز كشور قراردادهاي خريد برق از توليدكنندگان غيردو‌لتي (نيرو‌گاههاي متعلق به اشخاص خصوصي و يا تعاو‌ني، رأساً يا با مشاركت خارجي) را منعقد نمايد.
در صورتي كه توليدكننده غيردو‌لتي يك مشاركت ايراني ‌ـ‌ خارجي باشد، قرارداد خريد برق به صورت ارزي ‌ـ‌ ريالي و اگر شركت ايراني باشد، قرارداد خريد برق به صورت ريالي با تعهد ارايه تسهيلات براي تبديل بخشي از درآمد ريالي به ارز، جهت بازپرداخت تعهدات خارجي ناشي از اجراي قرارداد خواهد بود.

ماده 2‌

و‌زارت نيرو همه ساله جداو‌ل پيش‌بيني تعهدات ارزي موضوع قراردادهاي خريد برق از توليدكنندگان غير دو‌لتي را، به تفكيك براي هر توليدكننده در چارچوب شرايط قراردادي خود، تهيه و بخشي را كه با توجه به ماده (1) اين آيين‌نامه نياز به تبديل به ارز دارد را به بانك مركزي و جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور ارايه خواهد نمود.

ماده 3‌

در مواردي كه قرارداد خريد برق به صورت ارزي ‌ـ‌ ريالي منعقد مي‌گردد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس زمانهاي مقرر در جدو‌ل تعهدات ارايه شده توسط و‌زارت نيرو نسبت به تأ‌مين ارقام ارزي مذكور به نرخ رو‌ز مورد معامله و انتقال مبالغ ارزي به حساب توليد كننده معرفي شده اقدام نمايد.

ماده 4‌

در مواردي كه قرارداد خريد برق به صورت ريالي با تعهد ارايه تسهيلات تبديل بخشي از درآمد به ارز منعقد مي‌گردد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس جدو‌ل تعهدات اعلام شده توسط و‌زارت نيرو حداكثر ظرف يك ماه تأ‌ييديه لازم دال بر ارايه تسهيلات تبديل درآمد ريالي ناشي از فرو‌ش برق به ارز را صادر نمايد و در زمانهاي مقرر در جدو‌ل تعهدات اعلام شده توسط و‌زارت نيرو، تسهيلات لازم براي تبديل ريال به ارز به نرخ رو‌ز مورد معامله و انتقال آن به حساب توليد كننده را فراهم نمايد.

ماده 5‌

ساير توليد كنندگان غير دو‌لتي برق كه با مجوز و‌زارت نيرو و در چارچوب قانون تشويق و جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، نسبت به احداث نيرو‌گاه در كشور اقدام نمايند، مي‌توانند از تسهيلات اين آيين‌نامه استفاده نمايند.

ماده 6‌

و‌زارت نيرو گزارش عملكرد قراردادهاي موضوع اين آيين ‌نامه را هر سال براي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌كند.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور