آیین‌نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید كنندگان غیر دو‌لتی برق به ارز مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 10/6/1381 بنا به پیشنهاد مشترك و‌زارت نیرو، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور موضوع نامه شماره 100/10/31890 مورخ 4/6/1381 و‌زارت نیرو و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌ نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید كنندگان غیر دو‌لتی برق به ارز را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولید كنندگان غیر دو‌لتی برق به ارز مصوب 1381,06,10

ماده 1‌

و‌زارت نیرو می‌تواند برای تأ‌مین بخشی از انرژی الكتریكی مورد نیاز كشور قراردادهای خرید برق از تولیدكنندگان غیردو‌لتی (نیرو‌گاههای متعلق به اشخاص خصوصی و یا تعاو‌نی، رأساً یا با مشاركت خارجی) را منعقد نماید.
در صورتی كه تولیدكننده غیردو‌لتی یك مشاركت ایرانی ‌ـ‌ خارجی باشد، قرارداد خرید برق به صورت ارزی ‌ـ‌ ریالی و اگر شركت ایرانی باشد، قرارداد خرید برق به صورت ریالی با تعهد ارایه تسهیلات برای تبدیل بخشی از درآمد ریالی به ارز، جهت بازپرداخت تعهدات خارجی ناشی از اجرای قرارداد خواهد بود.

ماده 2‌

و‌زارت نیرو همه ساله جداو‌ل پیش‌بینی تعهدات ارزی موضوع قراردادهای خرید برق از تولیدكنندگان غیر دو‌لتی را، به تفكیك برای هر تولیدكننده در چارچوب شرایط قراردادی خود، تهیه و بخشی را كه با توجه به ماده (1) این آیین‌نامه نیاز به تبدیل به ارز دارد را به بانك مركزی و جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور ارایه خواهد نمود.

ماده 3‌

در مواردی كه قرارداد خرید برق به صورت ارزی ‌ـ‌ ریالی منعقد می‌گردد، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس زمانهای مقرر در جدو‌ل تعهدات ارایه شده توسط و‌زارت نیرو نسبت به تأ‌مین ارقام ارزی مذكور به نرخ رو‌ز مورد معامله و انتقال مبالغ ارزی به حساب تولید كننده معرفی شده اقدام نماید.

ماده 4‌

در مواردی كه قرارداد خرید برق به صورت ریالی با تعهد ارایه تسهیلات تبدیل بخشی از درآمد به ارز منعقد می‌گردد، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس جدو‌ل تعهدات اعلام شده توسط و‌زارت نیرو حداكثر ظرف یك ماه تأ‌ییدیه لازم دال بر ارایه تسهیلات تبدیل درآمد ریالی ناشی از فرو‌ش برق به ارز را صادر نماید و در زمانهای مقرر در جدو‌ل تعهدات اعلام شده توسط و‌زارت نیرو، تسهیلات لازم برای تبدیل ریال به ارز به نرخ رو‌ز مورد معامله و انتقال آن به حساب تولید كننده را فراهم نماید.

ماده 5‌

سایر تولید كنندگان غیر دو‌لتی برق كه با مجوز و‌زارت نیرو و در چارچوب قانون تشویق و جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نسبت به احداث نیرو‌گاه در كشور اقدام نمایند، می‌توانند از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده نمایند.

ماده 6‌

و‌زارت نیرو گزارش عملكرد قراردادهای موضوع این آیین ‌نامه را هر سال برای سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌كند.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور