آیین‌ نامه طرز اداره بانک و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانك مصوب 1351

آیین‌ نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانك در موارد مذكور در ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 1351,11,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

‌در اجراﻯ ماده 40 قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18 /4 /1351 آئین ‌نامه طرز اداره بانك و نحوه الغاء اجازه تأسیس بانك در موارد مذكور در ماده 39‌ قانون پولی و بانكی كشور بشرح زیر تصویب میشود. ‌

ماده 1 

 هر گاه اداره امور بانك در مورد ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور بعهده بانك مركزﻯ ایران واگذار شود این بانك میتواند امور بانك را ‌راساً اداره نماید و یا با تجویز هیئت مذكور در ماده 39 آنرا به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر محول نماید. اشخاص حقیقی یا حقوقی كه ‌مامور اداره بانك می ‌شوند مسئولیت داشته و دستورهاﻯ كلی بانك مركزﻯ ایران را مكلفند رعایت نمایند.

‌ماده 2 

 بانك مركزﻯ ایران یا شخص و اشخاصی كه اداره بانك به آنها محول میشود داراﻯ تمام اختیاراتی میباشند كه بموجب اساسنامه بانك ‌به هیئت مدیره و مدیر عامل داده شده و از تاریخ واگذارﻯ اداره بانك هیئت مدیره و مدیر عامل بانك اختیارﻯ در اداره بانك نخواهند داشت ولی در ‌صورت تقاضا مكلف به همكارﻯ با اداره ‌كنندگان بانك میباشند. ‌

ماده 3 

هرگاه اختیاراتی كه بموجب اساسنامه به مدیران داده شده است به تشخیص بانك مركزﻯ ایران كافی براﻯ اداره بانك نباشد اختیارات لازم ‌با تصویب شورای پول و اعتبار و تائید هیئت مذكور در ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور اعطاء خواهد شد و همچنین در صورتیكه حسن اداره بانك ‌مستلزم افزایش سرمایه تشخیص گردد افزایش سرمایه و انتشار و فروش سهام جدید با تصویب شورای پول و اعتبار و تایید هیئت مذكور در ماده 39‌ مجاز خواهد بود. ‌

ماده 4 

 تعیین حق‌الزحمه و مزایاﻯ شخص یا اشخاصی كه اداره امور بانك بآنها محول میشود با بانك مركزی ایران است.

‌ماده 5 

 در مواردﻯ كه بموجب ماده 39 قانون پولی و بانكی كشور ترتیب دیگرﻯ براﻯ اداره امور بانك داده شود ترتیب مذكور با توجه به مفاد این‌ آئین ‌نامه قابل اجرا خواهد بود. ‌

ماده 6 

 در مواردﻯ كه مدتی براﻯ اداره بانك تعیین نشود تحویل بانك بمقامات منتخب مجمع عمومی موكول به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزﻯ‌ ایران و تصویب شوراﻯ پول و اعتبار و تائید هیئت مذكور در ماده 39 خواهد بود.

‌ماده 7 

 هرگاه اجازه تأسیس بانكی قبل از شروع به عملیات لغو شود مراتب به مقامات بانك مربوط و اداره ثبت شركتها از طرف بانك مركزﻯ ایران‌ اعلام و در یكی از جراید كثیرالانتشار تهران آگهی میشود و از تاریخ اعلام به بانك استعمال این كلمه در مكاتبات آن بانك و تابلو و غیره ممنوع است.

‌ماده 8 

 هرگاه الغاء اجازه تأسیس بانك پس از شروع به عملیات بانكی باشد آن بانك از تاریخ الغاء اجازه تا خاتمه تصفیه و آگهی ختم عمل باید‌ طبق دستور بانك مركزﻯ ایران عمل نماید.

تبصره (اصلاحی 26ˏ01ˏ1355)در مواردیكه بانك بر اثر لغو اجازه تأسیس آن منحل شده یا بشود مدیران تصفیه بانك منحله به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی ایران و تأیید‌ شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و شورای پول و اعتبار كلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام بانك را تا خاتمه امر تصفیه و آگهی‌ختم عمل اعمال نموده و انجام میدهد. ‌

 

‌ماده 9 

 در مواردﻯ كه برعایت مصالح بانكی و اقتصادﻯ كشور اعطاء اعتباراتی بیش از میزان معمول و متعارف بانك مركزﻯ ایران براﻯ اداره بانك مشمول این آئین ‌نامه لازم باشد بانك مركزﻯ ایران میتواند با تأیید شوراﻯ پول و اعتبار و تصویب هیئت مذكور در ماده 39 قانون پولی و بانكی ‌كشور و طبق شرایطی كه این هیئت تعیین خواهد كرد مبالغ لازم را در اختیار اداره ‌كنندگان بانك بگذارد.

آئین ‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یك تبصره باستناد ماده 40 قانون پولی و بانكی كشور پس از تصویب كمیسیون دارائی مجلس شوراﻯ ملی در جلسه ‌روز چهارشنبه 27 /10 /1351 در جلسه روز یكشنبه اول بهمن ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و یك شمسی بتصویب كمیسیون دارائی مجلس سنا‌رسیده است. ‌

رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی