آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1378

هيات وزيران در جلسه مورخ 1 /12 /1378 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 1/6331 مورخ 16 /6 /1378 وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن و سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور وبه استناد ماده ( 6 ) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني – مصوب 1376 – آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1378,12,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

 در اين آيين نامه اصطلاحات و واژه هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- سازمان : سازمان ثبت احوال كشور.
ب- شركت : شركت پست جمهوري اسلامي ايران .
پ – قانون : قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376 .
ت شماره ملي : عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي شود.
ث – كدپستي : عددي است ده رقمي و يگانه كه توسط شركت ، تنها براي شناسايي هر مكان تعيين و به آن اختصاص داده مي شود.
ج – محل سكونت : مكاني است كه شخص اظهار مي دارد كه در آنجا زندگي مي كند.
چ – كارت شناسايي ملي : سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر مي شود و در آن مشخصات فردي ، شماره ملي و كد پستي محل سكونت دارنده كارت درج مي شود.

ماده 2 

كليه افراد بالاي ( 15 ) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارك لازم و برابر زمانبندي ، براي دريافت و تكميل فرم درخواست كارت شناسايي خويش اقدام نمايند.

تبصره اعتبار اولين كارت شناسايي ملي از تاريخ صدور به مدت ( 7 ) سال است . تغيير اعتبار در دوره هاي بعد بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

ماده 3 

 صاحب كارت مكلف است با تغيير محل سكونت يا تغيير هر يك از اقلام اطلاعاتي كارت شناسايي يا پايان مدت اعتبار كارت ، نسبت به تعويض كارت شناسايي ملي خود اقدام نمايد.

تبصره با ثبت واقعه وفات هر فرد، كارت شناسايي متوفي باطل و از درجه اعتبار ساقط مي شود.

ماده 4 

كليه دستگاههاي موضوع ماده ( 2 ) قانون موظفند پايگاههاي اطلاعات خود را به نحوي سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي و كد پستي در كليه سيستمهاي اختصاصي مربوط شناخته شود.

تبصره پايگاه اطلاعات جمعيت سازمان تنها مرجع رسمي اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده ( 5 ) اين آيين نامه است .

ماده 5 

سازمان مكلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردي افراد تحت پوشش دستگاه متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي ، نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور، تاريخ تولد، سريال شناسنامه ، شماره ملي و كد پستي ، بر اساس درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط اقدام نمايد.

تبصره 1 سازمان موظف است نسبت به تحويل اطلاعات فردي از طريق پايانه و محيطهاي مغناطيسي و يا بر اساس روشهايي كه به تصويب هيات موضوع ماده ( 14 ) اين آيين نامه مي رسد اقدام نمايد.

تبصره 2 اولويت تحويل اطلاعات فردي و كدپستي به دستگاههاي اجرايي توسط هيات موضوع ماده ( 14 ) اين آيين نامه تعيين مي شود و حداكثر تا ( 6 ) ماه پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه تحويل اطلاعات فردي و كد پستي به كليه دستگاههاي موضوع ماده ( 2 ) قانون لازم الاجراست .

ماده 6 

 كليه دستگاههاي موضوع ماده ( 2 ) قانون موظفند يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ، نسبت به درج شماره ملي و كد پستي در هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و موارد مشابه اقدام نمايند. ارايه خدماتي كه نياز به كسب اطلاعات فردي دارد موكول به اخذ شماره ملي و كدپستي از متقاضيان است .

ماده 7 

 به منظور تسريع در ابلاغ شماره ملي و كدپستي و رفع مغايرتهاي احتمالي ، قبل از صدور كارت شناسايي ملي سازمان موظف است با همكاري شركت ظرف سه ماه شماره ملي و كدپستي را از طريق كارت يا نامه رسمي ، حاوي مشخصات فردي شامل ، شماره ملي ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و كدپستي ابلاغ نمايد.

تبصره سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامين اعتبار اجراي اين ماده اقدامهاي لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 8 

كليه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها، موسسات دولتي و عمومي مكلفند ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجراشدن اين آيين نامه با همكاري شركت نسبت به جايگزيني كد پستي با كد شناسايي اماكن متعلق به خود اقدام نمايند.

تبصره شركت موظف است اقدامهاي لازم را در زمينه بهنگام سازي اطلاعات كد پستي و ارايه آن به سازمانها انجام دهد.

ماده 9 

 شهرداريها و بخشداريهاي سراسر كشور موظفند با همكاري شركت طي سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به نصب پلاكهاي كد پستي ده رقمي در محل ورودي اماكن اقدام نمايند تا جايگزين پلاكهاي شناسايي موجود شود.

تبصره شهرداريها و بخشداريها موظفند هر ماه تغييرات اماكن ، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعاليت خود اطلاع دهند.

ماده 10 

 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از اجراي ماده ( 8 ) اين آيين نامه مكلفند در هنگام صدور هر نوع كارت ، سربرگ اوراق تبليغاتي ، پروانه ، گواهينامه و موارد مشابه آن كد پستي ده رقمي را قيد نمايند.

ماده 11 

 ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفتر خانه هاي اسناد رسمي ، دفاتر ازدواج و طلاق ، بنگاههاي معاملاتي و كليه واحدهاي ذي ربط موظفند در هنگام تنظيم اسناد، نسبت به درج شماره ملي و كد پستي ده رقمي افراد، متعاملين و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمايند.

ماده 12 

 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جهت مكانيزه نمودن اطلاعات و اسناد ملكي و ايجاد پايگاه اطلاعات و اجراي طرح كاداستر، شماره ملي مالك يا مالكان و كد پستي ملك را به كار گيرد.

ماده 13 (منسوخه)

 كليه دستگاههاي متقاضي شماره ملي و كد پستي موظفند برابر تعرفه هايي كه به تصويب هيات موضوع ماده ( 14 ) اين آيين نامه مي رسد، هزينه هاي مربوط را پرداخت نمايند

ماده 13 (اصلاحي )

 به منظور هدايت ، نظارت و تهيه زمان بندي اجرايي ، دستورالعملها و پيگيري موارد ذي ربط در امر ابلاغ شماره ملي ، كد پستي و صدور كارت شناسايي ملي و پايگاههاي اطلاعات فردي دستگاهها، هياتي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان ثبت احوال كشور، سازمان برنامه و بودجه ، شركت پست جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مسووليت سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود.

تبصره هيات موضوع اين ماده موظف است هر ( 3 ) ماه يك بار گزارش عملكرد اين آيين نامه را به هيات وزيران ارايه نمايد.

حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور