آیین نامه اعطای تسهیلات ویژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن مصوب 1374

هیات وزیران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6573/100 مورخ 16/5/1374 وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه «اعطای تسهیلات ویژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن» را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اعطای تسهیلات ویژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن مصوب 1374,06,12

ماده 1 

كلیه سپرده گذارانی كه متوسط موجودی حساب پس انداز آنان در دوره اجرای طرح ( تا تاریخ 28/12/1375) نزد صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن، به مبلغ سه میلیون (000/000/3) ریال برسد، مشمول این آیین نامه خواهند بود و می توانند از امتیاز موضوع این آیین نامه برای دریافت تسهیلات استفاده نمایند.

ماده 2 

حداقل مدت انتظار و دوره های انتظار موضوع ضوابط صندوق پس انداز مسكن برای سپرده گذاران مشمول این آیین نامه به 4 ماه كاهش می یابد.

تبصره ـ امتیاز سپرده گذاران مشمول این آیین نامه، قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه و پس از تاریخ 28/12/1375 با ضوابط فعلی صندوق پس انداز مسكن محاسبه و با امتیاز زمان شمول كه براساس ضوابط این آیین نامه محاسبه می شود، جمع خواهد شد.

ماده 3 

امتیاز سپرده گذاران مشمول این آیین نامه برای اعطای تسهیلات ویژه با ضوابط زیر محاسبه خواهد شد .
ـ حداقل مدت انتظار و ضرایب برابری (دوره ها) 4 ماه تعیین می شود.
ـ حداكثر ضریب برابری 10 برابر تا سقف 35 میلیون ریال تعیین می شود.
ـ دوره بازپرداخت تسهیلات ویژه اعطایی در دوره فروش اقساطی، 25 سال تعیین می شود.

ماده 4 

شركتهای تعاونی مسكن كارمندی و كارگری همانند سایر سپرده گذاران مشمول استفاده از تسهیلات ویژه این آیین نامه می باشند. این تسهیلات مانع تسهیلات دیگر این شركت ها نخواهد شد.

ماده 5 

كسری منابع صندوق پس انداز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای این آیین نامه، طبق برآورد بانك مسكن و تایید وزارت مسكن و شهرسازی و بانك مركزی، از محل انتشار اوراق مشاركت براساس آیین نامه اجرایی تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

تبصره 1 ـ مابه التفاوت نرخ سود اوراق مشاركت تا حداكثر نرخ سود تسهیلات بین بانكی از محل اعتبار كمك سود تسهیلات بانكی بخش مسكن مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و به بانك مسكن پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ معادل اوراق مشاركت منتشرشده در هر دوره كه در عرضه عمومی و در مهلت تعیین شده به فروش نرسد، از محل تسهیلات بین بانكی در سقف بخش مسكن تأمین و با دستور بانك مركزی در اختیار بانك مسكن قرار خواهد گرفت .

ماده 6 

دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به تصویب وزارت مسكن و شهرسازی و بانك مركزی خواهد رسید.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی