آيين نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن مصوب 1374

هيات وزيران در جلسه مورخ 12/6/1374 بنا به پيشنهاد شماره 6573/100 مورخ 16/5/1374 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه «اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن» را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اعطاي تسهيلات ويژه به سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن مصوب 1374,06,12

ماده 1 

كليه سپرده گذاراني كه متوسط موجودي حساب پس انداز آنان در دوره اجراي طرح ( تا تاريخ 28/12/1375) نزد صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن، به مبلغ سه ميليون (000/000/3) ريال برسد، مشمول اين آيين نامه خواهند بود و مي توانند از امتياز موضوع اين آيين نامه براي دريافت تسهيلات استفاده نمايند.

ماده 2 

حداقل مدت انتظار و دوره هاي انتظار موضوع ضوابط صندوق پس انداز مسكن براي سپرده گذاران مشمول اين آيين نامه به 4 ماه كاهش مي يابد.

تبصره ـ امتياز سپرده گذاران مشمول اين آيين نامه، قبل از تاريخ تصويب اين آيين نامه و پس از تاريخ 28/12/1375 با ضوابط فعلي صندوق پس انداز مسكن محاسبه و با امتياز زمان شمول كه براساس ضوابط اين آيين نامه محاسبه مي شود، جمع خواهد شد.

ماده 3 

امتياز سپرده گذاران مشمول اين آيين نامه براي اعطاي تسهيلات ويژه با ضوابط زير محاسبه خواهد شد .
ـ حداقل مدت انتظار و ضرايب برابري (دوره ها) 4 ماه تعيين مي شود.
ـ حداكثر ضريب برابري 10 برابر تا سقف 35 ميليون ريال تعيين مي شود.
ـ دوره بازپرداخت تسهيلات ويژه اعطايي در دوره فروش اقساطي، 25 سال تعيين مي شود.

ماده 4 

شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري همانند ساير سپرده گذاران مشمول استفاده از تسهيلات ويژه اين آيين نامه مي باشند. اين تسهيلات مانع تسهيلات ديگر اين شركت ها نخواهد شد.

ماده 5 

كسري منابع صندوق پس انداز براي ايفاي تعهدات ناشي از اجراي اين آيين نامه، طبق برآورد بانك مسكن و تاييد وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي، از محل انتشار اوراق مشاركت براساس آيين نامه اجرايي تبصره 85 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد.

تبصره 1 ـ مابه التفاوت نرخ سود اوراق مشاركت تا حداكثر نرخ سود تسهيلات بين بانكي از محل اعتبار كمك سود تسهيلات بانكي بخش مسكن مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأمين و به بانك مسكن پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ معادل اوراق مشاركت منتشرشده در هر دوره كه در عرضه عمومي و در مهلت تعيين شده به فروش نرسد، از محل تسهيلات بين بانكي در سقف بخش مسكن تأمين و با دستور بانك مركزي در اختيار بانك مسكن قرار خواهد گرفت .

ماده 6 

دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي خواهد رسيد.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي