آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حسابجاری وچگونگی پاسخ استعلام بانك ها مصوب 1373

هیات وزیران درجلسه مورخ 25/8/1373 بنابه پیشنهاد شماره 789/هـ مورخ 1/3/1373 بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد تبصره ( 2 ) ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك ـ مصوب 1372 ـ تصویب نمود :

آیین نامه تعیین ضوابط ومقررات مربوط به محرومیت اشخاص ازافتتاح حساب جاری وچگونگی پاسخ استعلام بانك ها مصوب 1373,08,25

ماده 1 

بانك ها مكلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص ، مشخصات كامل شناسنامه ( نام ونام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد ) ونشانی كامل آنان رادریافت ودركارتهای مربوط درج نمایند.

ماده 2

بانك ها مكلفند درصورت درخواست دارنده چك گواهی عدم پرداخت رابراساس ماده ( 4 ) قانون صدورچك بامشخصات كامل صادركننده چك وسایرموارد مندرج در ماده یادشده تنظیم وبه دارنده چك تسلیم نمایند.

تبصره ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود بانك ها درمورد واریز وجوه چك ازطریق بانكی رامنطبق بااین ماده اصلاح نماید.

ماده 3 

بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است بادریافت فهرست مشخصات اشخاصی كه تعقیب آنان دررابطه با صدورچك بلامحل منتهی به صدوركیفرخواست شده است ، فهرست اسامی ومشخصات اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك راتهیه كرده ودرپایان هرماه طی بخشنامه ای به بانك های كشور ابلاغ نماید.

تبصره ـ وزارت دادگستری مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا دراجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده رابلافاصله پس ازصدور كیفرخواست ، به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ماده 4

بانك ها مكلفند حساب جاری اشخاصی راكه اسامی آنان درفهرست اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك درج است ، بسته وازافتتاح حساب جاری ودادن دسته چك درمدت قانونی به آنها خودداری نمایند.

ماده 5 

درمواردی كه اشخاص مشمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك ازناحیه مراجع قضایی حكم برائت یاقرارمنع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی كه از شمول ماده ( 21 ) اصلاحی قانون صدورچك خارج شده باشند ، مراتب ازسوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان ازفهرست موضوع ماده ( 3 ) این آیین نامه به بانك های كشور ابلاغ خواهد شد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور